Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, June 10, 2017

Morning Star စားေသာက္ဆုိင္ကိစၥျပန္လည္သံုးသပ္ေပးပါရန္တင္ျပျခင္း


 သို႔

​ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး
​ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး
​ေနျပည္ေတာ္

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၉)ရက္။

အေၾကာင္းအရာ။​။ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေပၚမွ တိုင္းရင္းသားတစ္ဦး၏ တရားသျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ခြင့္ကို ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အစိုးရအိမ္ဥပစာႏွင္လိုမႈျဖင့္ ဖယ္ထုတ္လိုၿပီး ပုဂၢလိက ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္းရွင္ Royal Rose Hotel အက်ိဳးအတြက္ ေျမငွားဂရန္ထုတ္ေပး ရန္ စီစဥ္ေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ (Review) ျပင္ဆင္ေပးရန္ကိစၥႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ (၁၇.၂.၂၀၁၇)ရက္စြဲပါ အစိုးရအိမ္ဥပစာအတြင္းမွ ဖယ္ရွား ထြက္ခြာသြားရန္အမိန္႔ကို ေစာလွ်င္စြာ ရုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ေပးရန္ကိစၥ။

သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား -
​၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား အက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈ၍ ဥပေဒကိုလက္တစ္လံုးျခား ျပဳလုပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၾကပါသည္။
​သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ (၂၅.၁၀.၂၀၁၂) ရက္စြဲပါစာအမွတ္ ၁၃၁၄/ Rose Garden / ၂၀၁၂-၂၀၁၃ အားရည္ၫႊန္း၍ အေၾကာင္းၾကားစာေပးထားသည့္အတြက္ Morning Star Café လုပ္ငန္းေျမေနရာ တည္ရာသက္သက္ကို ေက်ာခ်င္းကပ္လွ်က္ရွိသည့္ Emerald Rose Hotel ၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ပါသည္။

​ႏိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးငွာ (For the benefit of public) တည္ေဆာက္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ျဖစ္ပါက Morning Star Café စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းမွ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစဥ္သင့္ရွိေနပါသည္။

​ယခုမူ ထိုသို႔မဟုတ္ပဲ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွစ၍ တိ/ဥယ်ာဥ္ (ရန္ကုန္) အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အခ်င္းျဖစ္ေျမသက္သက္အေပၚတြင္ Morning Star Café လုပ္ငန္းမွ Tender ေအာင္၍ နည္းလမ္းတက်စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိရာမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂၢလိက အထင္ကရ “ထူး” ကုမၸဏီႀကီးကို တိ/ဥယ်ာဥ္ (ရန္ကုန္)မွ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးသည့္ ေျမေနရာ၌ Morning Star Café ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေျမဧရိယာပါရွိသည္ဟု အေၾကာင္းၾကားလာသည့္ အတြက္ “ထူး”ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေျမငွားရမ္းခကို ဆက္ေပးသြင္းခဲ့ရပါသည္။

​၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ တိ/ဥယ်ာဥ္ (ရန္ကုန္)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွတဆင့္ Morning Star Café ဆိုင္သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ရာတြင္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းေျမေနရာသက္သက္ကို “ထူး”ကုမၸဏီ မွ ႏိုင္ငံေတာ္ လိုအပ္ခ်က္အရ သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ ျပန္လည္လႊဲအပ္မည္ျဖစ္၍ ငွားရမ္းမႈရပ္ဆဲျခင္းႏွင့္ အတူ တစ္လအတြင္း ေျမေနရာမွ ဖယ္ရွားေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာကိုပါ ပူးတြဲရရွိခဲ့ပါသည္။ ယင္းစာတြင္လည္း Morning Star Café လုပ္ငန္းေျမေနရာကို ေက်ာခ်င္းကပ္ Emerald Rose Hotel အတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးရမည္ဟု ဆိုထားပါသည္။

​“ထူး” ကုမၸဏီကို တိ/ဥယ်ာဥ္ (ရန္ကုန္)မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားရာမွ Morning Star Café ေျမေနရာပါ၀င္၍ ေျမငွားရမ္းခအတြက္ “ထူး”ကုမၸဏီသို႔ Receipt Voucher No:00972 (၅.၆.၂၀၁၃) ႏွင့္ No:01022 (၃.၇.၂၀၁၃) ရက္ေန႔အထိ ငွားရမ္းခမ်ားရယူထားပါလွ်က္ (၁၄.၁၁.၂၀၁၂) ရက္စြဲျဖင့္ ငွားရမ္းမႈရပ္ဆဲျခင္းႏွင့္ တစ္လအတြင္း ေျမေနရာမွ ထြက္ခြာသြားရန္ေပးေသာ တဆင့္ခံ Notice စာမွာ ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ တရားမ၀င္ Notice စာျဖစ္ေန၍ Morning Star Café မွ လက္မခံျငင္းပယ္လွ်က္ရွိပါသည္။

ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ -
“ထူး” ကုမၸဏီသည္ ႏွစ္ရွည္ငွားရမ္းထားရာမွ Morning Star Café လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိေသာ ေျမေနရာသက္သက္ကို သစ္ေတာဦးစီးဌာနသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရျခင္းမွာ လည္း Emerald Rose Hotel အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚေပါက္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒဥပေဒ အရ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္အေသးစား လက္ငုတ္လုပ္ငန္းကို ရပ္ဆဲၿပီး “ထူး”ကုမၸဏီႏွင့္ “Emerald Rose Hotel” လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ အေပးအယူအခြင့္အေရးကိစၥ၌ ႏိုင္ငံေတာ္၏အာဏာကို အလြဲသံုးစား မျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ရိုးသားစြာတင္ျပအပ္ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ -
​သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးမွဴးရုံး၏ (၁၇.၂.၂၀၁၇)ရက္စြဲပါစာအမွတ္ -စီမံ /ဝထ/၀၀၁ (၁၅၅၂/၂၀၁၇) အရ “အစိုးရ အိမ္ဥပစာအတြင္းမွ ဖယ္ရွားထြက္ခြာသြားရန္အမိန္႔”
ဆင့္ဆိုခ်က္၌ (၁၇.၂.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ (၁၆.၀၀) နာရီေနာက္ဆုံးထား၍ အစိုးရအိမ္ဥပစာအတြင္းမွ ဖယ္ရွား ထြက္ခြာသြားရန္ ၁၉၅၅-ခုႏွစ္ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္သည္ဟု အခြင့္ရအာဏာပိုင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင္ထြန္း က လက္မွတ္ေရးထိုး၍ Morning Star စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးေက်ာ္စိုးမိုးႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တာဝန္ခံ ဦးႏိုင္လင္းတို႔ ႏွစ္ဦးအေပၚ ဆင့္ဆိုထားပါသည္။

​အဆိုပါ ၁၉၅၅-ခုႏွစ္ အစိုးရအိမ္ဥပစာ (ႏွင္ထုတ္ျခင္း) အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂(ဂ)၌ “အိမ္ဥပစာ” ဆိုသည္မွာ အေဆာက္အဦးကို သို႔တည္းမဟုတ္ အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းကိုဆိုလိုသည့္ အျပင္ ထိုစကားရပ္တြင္ ေအာက္ပါတို႔လည္းပါဝင္သည္။

​(၁)​အေဆာက္အဦးႏွင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းႏွင့္စပ္ဆုိင္ လ်က္ရွိေသာ ပန္းၿခံ၊ ေျမရာႏွင့္ အိမ္ရံအေဆာက္အဦးမ်ား။
​(၂)​ပိုမိုအက်ဳိးခံစားႏိုင္ရန္ ထိုအေဆာက္အဦးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုအေဆာက္အဦး တစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္ဆင္ထားေသာအရာဝတၳဳမ်ားဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

​Morning Star Cafe ေျမေနရာကို စတင္ငွားရမ္းေသာ ၂၀၀၂-ခုကတည္းက သီးျခားပိုင္းျခားကာရံ သတ္မွတ္ေပးထားၿပီးေသာ အေဆာက္အဦးမပါ ေျမဧရိယာ (၂၂၀-ေပ×၈၂-ေပ) ၀.၄၁၄ ဧကသည္ ေျမကြက္သက္သက္ကား ရပ္နားရာေျမေနရာကြက္ ျဖစ္ပါသည္။ အေဆာက္အဦး (လုံးဝ)မပါရွိပါ။
Morning Star Cafe စားေသာက္ဆိုင္ကို အခ်င္းျဖစ္ငွားရမ္းေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အဦး တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အစိုးရေျမျဖစ္ပါသည္။ ဦးေက်ာ္စိုးမိုးသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ (၁၅)ႏွစ္ တိုင္တိုင္ လက္ငုတ္လက္ရင္းလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေျမေနရာကို Emerald Rose Hotel သို႔လဲႊေျပာင္းေပး အပ္ရန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္းမွာလည္း ဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တည္ဆဲ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခအခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၇ တြင္ “ႏိုင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိေစရမည္။ ထို႔အျပင္ဥပစာ၏ အကာအကြယ္ကိုလည္း တန္းတူညီမွ်စြာရယူ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ေပးရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ (၁၇.၂.၂၀၁၇)ရက္စြဲပါ “အစိုးရအိမ္ဥပစာအတြင္းမွ ဖယ္ရွားထြက္ ခြာသြားရန္အမိန္႔” သည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ /မရွိ ဆိုသည္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ (Review) ေပးရန္ကိစၥ- ႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေနရာကို လက္ရွိငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးထားေသာတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္ အား ႏွင္ထုတ္၍ ပုဂၢလိက ေဟာ္တယ္လုပ္ငန္းရွင္ “Emerald Rose Hotel သို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္မႈတို႔ သည္ တရားမွ်တ မွန္ကန္မႈရွိ /မရွိ။
ဆိုေသာအခ်က္ ၂-ခ်က္ကို ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးစြာျဖင့္ သမၼတႀကီးမွ ဆုံးျဖတ္၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ “အစိုးရအိမ္ဥပစာအတြင္းမွ ဖယ္ရွား ထြက္ခြာသြားရန္အမိန္႔” ကိုေစာလွ်င္စြာရုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေပးပါမည့္ အေၾကာင္း ရိုေသေလးစားစြာျဖင့္ တိုင္ၾကားအပ္ပါသည္။

ပူးတြဲ​(၁)​သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး၏ (၁၇.၂.၂၀၁၇)ရက္စြဲပါ စာအမွတ္၊ စီမံ/၀ထ/၀၀၁/(၁၅၅၂/၂၀၁၇) ဓါတ္ပံုမိတၱဴမွန္ (၂)ရြက္
(၂)​(၅.၉.၂၀၀၂) ရက္စြဲပါစာခ်ဳပ္အမွတ္-/စအက-/၂၀၀၂/ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈ ေကာ္မတီႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ေရာင္းခ်ဖြင့္လွစ္ ခြင့္ႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္း ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိသည့္လုပ္ငန္းရွင္တို႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ဓါတ္ပံုမိတၱဴမွန္ (၂)ရြက္
(၃)​Htoo Zoological & Gardens Business Unit Yangon (Zoo) ၏ (၆.၈.၂၀၁၃)ရက္စြဲပါ Receipt Voucher No.01127 ဓါတ္ပံုမိတၱဴမွန္ (၁)ရြက္
(၄)​Htoo Zoological & Gardens Business Unit Yangon (Zoo) ၏ (၉.၁၀.၂၀၁၃)ရက္စြဲပါ Receipt Voucher No.01304 ဓါတ္ပံုမိတၱဴမွန္ (၁)ရြက္
(၅)​Htoo Zoological & Gardens Business Unit Yangon (Zoo) ၏ (၅.၆.၂၀၁၃)ရက္စြဲပါ Receipt Voucher No.00972 ဓါတ္ပံုမိတၱဴမွန္ (၁)ရြက္
(၆)​Htoo Zoological & Gardens Business Unit Yangon (Zoo) ၏ (၃.၇.၂၀၁၃)ရက္စြဲပါ Receipt Voucher No.01022 ဓါတ္ပံုမိတၱဴမွန္ (၁)ရြက္
(၇)​ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ (၁၄.၆.၂၀၁၆)ရက္စဲြပါစာအမွတ္ နပတ/အယဖ/ဥပေဒ/ ၉၇/၂၀၁၆(၀၇၄) (အယူခံ၀င္ေရာက္ျခင္းကိစၥ)ဓါတ္ပံုမိတၱဴမွန္ (၁)ရြက္

ေလးစားစြာျဖင့္

ဦးေက်ာ္စိုးမိုး
Morning Star Cafe စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္း
အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္းေထာင့္
မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ျဖန္႔ေ၀ျခင္း
၁။​ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္
​ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ၀န္ႀကီး႐ံုး
​ေနျပည္ေတာ္
၂။​ဥကၠ႒
​ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္
​ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္
​ေနျပည္ေတာ္
၃။​ဥကၠ႒
​တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာေကာ္မတီ
​ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
​ေနျပည္ေတာ္
၄။​ဥကၠ႒
​ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာေကာ္မတီ
​အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္
​ေနျပည္ေတာ္


No comments:

Post a Comment