Latest News

MP4You TUBE
Technology

MONEY

Gossip Column

Education

Gov

Recent Posts

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, April 19, 2021

AA (Arakan Army)Thursday, September 17, 2020

ယိုးဒယားတို႔၏ သစ္ခုတ္စစ္ေအာင္ယၾတာ အခမ္းအနား

တံတား ၃ ခု၊ ကူးတို႔ဆိပ္ ၃ ခု၊ သခ်ိဳင္း ၃ ခုမွ ေျမတို႔ျဖင့္ ရန္သူေျမရုပ္ စီရင္ရသည္။
ရန္သူေျမရုပ္ ရင္ဘတ္တြင္ အင္းျမဳပ္ရသည္။
အင္းျမဳပ္ၿပီးေသာ ရန္သူေျမရုပ္ကို ငွက္ေပ်ာပင္၊ ရန္သူ႔ေန႔နံသင့္ သစ္ပင္တို႔ျဖင့္ ပူးခ်ည္ကာ စိုက္ထားရသည္။
အခ်ိန္က်လွ်င္ ဘုရင္က ယၾတာေခ်မည့္ တပ္မွဴးကို နဝရတ္ လက္စြပ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရသည္။
ဘုရင္က ယၾတာေခ်မည့္ တပ္မွဴးကို လက္သံုးေတာ္ ဓား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရသည္။
တပ္မွဴးက ေျမရုပ္ကို ခုတ္ရန္ ေျခ ၃ လွမ္း လွမ္းရသည္။
ရန္သူေျမရုပ္ႏွင့္ သစ္ပင္ကို တစ္ပါတည္း ျပတ္ေအာင္ ခုတ္ရသည္။ရန္သူေျမရုပ္ႏွင့္ သစ္ပင္ကို တစ္ပါတည္း ျပတ္ေအာင္ ခုတ္ရသည္။

ျပတ္သြားေသာေျမရုပ္ကို ေျချဖင့္ ၃ ႀကိမ္ ေဆာင့္နင္းရသည္။
ယၾတာပြဲၿပီးေနာက္ ဓားကို ဘုရင္ထံ ျပန္အပ္ရသည္။
ယၾတာပြဲၿပီးေနာက္ လက္စြပ္ကို ဘုရင္ထံ ျပန္အပ္ရသည္။

ေရွးအခါက ယိုးဒယားတို႔သည္ စစ္မထြက္မီအခ်ိန္တြင္ ရန္သူကို နာမ္ႏွိမ္ရန္အလို႔ငွာ သစ္ခုတ္စစ္ေအာင္ ယၾတာကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ (အဆိုပါယၾတာကို ယိုးဒယားဘာသာ ျဖင့္ ဖရရဇ္ ဗိတိတတ္ မဲေခါင္နမ္ ဟုေခၚၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္မ်ားမထြက္ခြာမီ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။)


ယၾတာကို တိုင္ ၆ တိုင္ပါေသာ ယာယီမဏၭပ္တစ္ခု ထိုးကာ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး မဏၭပ္အနီးတြင္ ၃ ထပ္၊ ၅ ထပ္၊ ၇ ထပ္ ပါေသာ စကၠဴထီး အသီးသီးကို စိုက္ထူထားရသည္။ ငွက္ေပ်ာပင္ပ်ိဳ ႀကံပင္ပ်ိဳမ်ား ကိုလည္း ပတ္လည္တြင္ ျခား၍ စိုက္ထားရသည္။


ထို႔ေနာက္ အင္းအိုင္မႏၱရားကြၽမ္းက်င္သူ မႏၱာန္ဆရာ တစ္ဦးက တံတား ၃ ခု၊ ကူးတို႔ဆိပ္ ၃ ခု၊ သခိ်ဳင္းကုန္း ၃ ခု မွ ေျမမ်ားကို စုယူကာ ရန္သူႏွင့္ ပံုသဏၭာန္တူ ေျမရုပ္ ျပဳလုပ္သည္။ (ေျမရုပ္ကို ရန္သူဝတ္ဆင္ေသာ စစ္ဝတ္စံုမ်ိဳးကို ဝတ္ဆင္ထားသည့္ဟန္ ျပဳလုပ္ရသည္။) ထို႔ေနာက္ ရန္သူ၏ အမည္ကို စာ႐ြက္တစ္ခုေပၚတြင္ ေရးကာ ထိုအမည္ေပၚတြင္ အင္းဆံ ခ်ေရးသည္။ ထိုအင္းဆံသည္ ရန္သူကို ထိရွဥပါဒ္သင့္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္ ဟုဆိုသည္။


ထို႔ေနာက္ ရန္သူအမည္ပါ စာ႐ြက္ကို ရန္သူေျမရုပ္၏ ရင္ဘတ္တြင္ ျမဳပ္ႏွံရသည္။ ငွက္ေပ်ာပင္ပိုင္းႏွင့္ ရန္သူ၏ အမည္ႏွင့္ ေန႔နံသင့္သည့္ သစ္ကိုင္းကို မဏၭပ္အတြင္း၌ ၃ ညတိုင္တိုင္ ထားရသည္။ ( ထိုအကိုင္းမ်ားကို ၃ ရက္အတြင္း ညတိုင္း ညတိုင္း ဂါထာ႐ြတ္၍ မန္းရသည္။)


၃ ည ျပည့္လွ်င္ ရန္သူ ေျမရုပ္၊ ငွက္ေပ်ာပင္ပိုင္း ႏွင့္ ေန႔နံသင့္ အကိုင္း တို႔ကို ပူး၍ ခ်ည္မန္းကြင္းျဖင့္ ၃ ေနရာ ခ်ည္ကာ တိုင္ထူ၍ ေဒါင္လိုက္ စိုက္ထားရသည္။


ညေန ၃ နာရီ၌ နန္းတြင္းပုဏၰားေတာ္မ်ား မဏၭပ္တြင္းသို႔ ဝင္လာကာ ငွက္ေပ်ာ၊ သစ္ကိုင္း၊ ေျမရုပ္တို႔ကို ခ်ည္မန္းကြင္း ျဖင့္ ထပ္၍ ပတ္ၾကျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ သီဝနတ္၊ ခရစ္သွ်နားနတ္၊ မဟာပိႏၷဲ နတ္တို႔ကို ပင့္ဖိတ္သည္။


မဂၤလာအခါ ေရာက္ခါနီးေသာအခါ ယိုးဒယားဘုရင္ ကိုယ္တိုင္ ႂကြလာ၍ မိမိကိုယ္စား အခမ္းအနားကို စီရင္ရန္ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးအား ကိုယ္စားလွယ္လႊဲ တာဝန္ေပးသည္။ ထို တပ္မွဴးခ်ဳပ္အား ဘုရင္က နဝရတ္ လက္စြပ္ႏွင့္ လက္သံုးေတာ္ ဓားကို ေပးအပ္သည္။


မဂၤလာအခါ ေရာက္သည့္အခါ ဘုရင့္ လက္စြပ္ႏွင့္ ဓားကို ဆင္ျမန္းကိုင္စြဲထားေသာ တပ္မွဴးသည္ ဓားကို ဓားအိမ္မွ ခြၽတ္ကာ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ျဖင့္ ေရွ႕ေျခ ၃ လွမ္း လွမ္းကာ ေျမရုပ္ နားသို႔ ကပ္ရသည္။


ထို႔ေနာက္ အရုပ္ႏွင့္တကြ ပူးခ်ည္ထားသည့္ သစ္ကိုင္းကိုပါ ျပတ္ထြက္သြားေအာင္ ၃ ခ်က္ ဆင့္ ခုတ္ရသည္။ (ရန္သူအရုပ္ႏွင့္ အမည္ကို ေသခ်ာစြာ ခုတ္မိရန္ အထူးသတိျပဳရသည္။)


ျပတ္က်သြားေသာ အရုပ္ႏွင့္ သစ္ကိုင္းတို႔၏ အေပၚတြင္ ၃ ႀကိမ္ တိတိ ေျခ ျဖင့္ေဆာင့္နင္းရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ လံုးဝ ျပန္မၾကည့္ရဘဲ ဘုရင့္ထံ ျပန္သြားရသည္။


ထို႔ေနာက္ ဘုရင္၏ လက္စြပ္ႏွင့္ ဓားကို ျပန္ ဆက္သကာ

- "အရွင္မင္းႀကီး အလိုေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါၿပီ၊ ရန္သူမ်ားအား ထြက္၍ ႏွိမ္နင္းမည္ကို အရွင္မင္းႀကီး ႏွစ္ၿခိဳက္ေတာ္မူပါမည္ေလာ" ဟု ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ စစ္ေအာင္ ယၾတာကို အဆံုးသတ္ၾကစၿမဲျဖစ္သည္။


ဤကား ယိုးဒယားတို႔၏ စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလာကီအစီအရင္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ယိုးဒယားတို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ေထာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမ႓ာဒီးယား တို႔ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ခင္းခဲ့ၾကသည္။ ခင္းတိုင္းလည္း စစ္သည္မ်ား စိတ္အားတက္ႂကြေစရန္ ေလာကီ အစီအရင္မ်ား အသံုးခ်ခဲ့မည္ ယူဆရပါသည္။


သံုးသပ္ခ်က္

----------

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဟံသာဝတီ မင္း ၃ ပါး (တပင္ေ႐ႊထီး၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ နႏၵဘုရင္) တို႔သည္ ၁၆ ရာစု အလယ္ပိုင္း တြင္လည္းေကာင္း၊ အင္းဝ မင္း ၃ ပါး (အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၊ ဆင္ျဖဴရွင္ ေျမဒူးမင္း၊ ဘိုးေတာ္ ဗဒံုမင္း) တို႔သည္ ၁၇ ရာစု အလယ္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ယုိးဒယားႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တစ္ပါးၿပီး တစ္ပါး ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။


ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ တပင္ေ႐ႊထီးကို ယိုးဒယားမင္းက တိုက္ဆင္ႏွစ္ေကာင္ ဆက္ကာ လက္နက္ခ်သည္။ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဆင္ျဖဴရွင္ ေျမဒူးမင္းတို႔သည္ အယုဒၶယၿမိဳ႕ကို ေခ်မႈန္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။


အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကို မသိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း ယိုးဒယားတို႔ သိမ္းယူထားေသာ တနသၤာရီကမ္းေျမာင္ေဒသကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။


နႏၵဘုရင္ႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘုရားတို႔သည္ ၿမိဳ႕ကို မသိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း ယိုးဒယားနယ္ေျမ ေျမာက္ပိုင္း ဇင္းမယ္ ႏွင့္ ယိုးဒယားတို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ျမန္မာပိုင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႔ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။


ထိုစစ္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ကိုၾကည့္ပါက ယိုးဒယားတို႔ ေလာကီအစီအရင္ မည္မွ်သံုးေစကာမူ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။


မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္ရာတစ္ခုျဖင့္ အစီအရင္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ စစ္ထြက္ေစျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအရ စစ္သည္မ်ားကို တက္ႂကြေစသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ (ျမန္မာတို႔တြင္လည္း တုတ္ၿပီး၊ ဓားၿပီး၊ ကာယသိဒၶိ ထိုးကြင္းမ်ား၊ ထံုးမန္းမ်ား၊ အင္းအိုင္ လက္ဖြဲ႕မ်ား ရွိေသာ္လည္း သခ်ိဳင္းေျမျဖင့္ စီရင္ထားေသာ ေျမရုပ္ကို ဓားျဖင့္ ခုတ္သည့္ပြဲကို ရွင္ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္စီရင္ျခင္း မွတ္တမ္းမ်ိဳး မၾကားဖူးပါ။)


(ပံုမ်ားကို ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ တပ္မကိုးခု စစ္ပြဲ (Nine Armies War) အေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ယိုးဒယား ဇာတ္လမ္းတြဲမွ ရယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

(က်မ္းကိုးအေနျဖင့္ ယိုးဒယားမင္းသားႀကီး ဒင္မေရာင္း၏ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားစြာ စာအုပ္မွ ကိုးကားထားၿပီး စာစီသူမွာ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း)Min Htet Kyaw Swar

Saturday, September 12, 2020

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဖက်ဒရယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မြို့နယ်နိုင်ငံတော်


<< ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဖက်ဒရယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ မြို့နယ်နိုင်ငံတော် >>

"ကိုကိုနဲ့တော့ ဒီတစ်သက် ဝေးရပြီ ထင်တယ်"တဲ့...

ညွန့်ညွန့်စိန်က စောစောစီးစီး ပြောချလာခဲ့တဲ့စကား
ကြောင့် ကျနော် ကြက်သေသေသွားခဲ့တယ်...

"ဘာဖြစ်လို့လဲ သဲရယ်" လို့ ကျနော်မေးမယ်ကြံခါရှိသေး
ညွန့်ညွန့်စိန်က ထပ်ပြောပြန်ပါတယ်...

"ကိုကိုက နိုင်ငံခြားသားလေ။ တိုင်းတစ်ပါးသားကို
ယူရလောက်တဲ့အထိတော့ ညွန့်ညွန့်စိန် မမိုက်ပါရစေနဲ့"

ကျနော်သေချာစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ ညွန့်ညွန့်စိန်
ပြောတာ မမှားပါဘူး...

ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ညွန့်ညွန့်စိန်ဟာလည်း အခုဆိုရင်
Republic of သင်္ဃန်းကျွန်း နိုင်ငံသူပဲမလား...

ဘဝတွေက ခြားခဲ့ကြပြီပေါ့...

ကိုဗစ်ကာလမှာ အစိုးရက ဘာသာပြန်နဲ့ ဖတ်ယူရမယ်​့
အမိန့်ကြေငြာစာတွေကို ထုတ်ပြန်အပြီးမှာတော့...

ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုယ်စီဟာ ရရာ ထမီတန်းကို
စွဲကိုင်ပြီး ရပ်ကွက်လမ်းတွေကို ပိတ်ချကာ တိုက်ပွဲ
ဝင်ကြပါတော့တယ်...

ဪ...သူတလူ ငါတမင်းနဲ့ ရန်ကုန်ဒေသတွင်း နိုင်ငံငယ်​
လေးတွေ...

ယုဇနပလာဇာနား တဝိုက်ဟာ တာမွေနိုင်ငံနဲ့
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်နိုင်ငံတို့ရဲ့ နယ်စပ်ဒေသ
ဖြစ်သွားပြီးတော့...

ဦးချစ်မောင်လမ်းဟာ Union of ဗဟန်းနဲ့ republic of
တာမွေတို့ရဲ့ နယ်ခြားမျဉ်းပေါ့...

ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ တာမွေကနေ ညွန့်ညွန့်စိန်ရှိတဲ့
သင်္ဃန်းကျွန်းကို သွားဖို့ရာ passport နဲ့ visa လိုမယ်
ထင်ပါတယ်...

"သဲတို့ သင်္ဃန်းကျွန်းက လူကြီးတွေကတော့
မျက်ထောက်နီနဲ့ သိပ်မကြည့်ကြလို့ ဆိုက်ရောက်ဗီဇာ
ထုတ်ပေးချင် ပေးမှာပါ"တဲ့ ညွန့်ညွန့်စိန်ပြောစကားအရ
အားတက်ရပါတယ်...

သို့သော် တောင်နဲ့ မြောက်ဆိုပြီး အစကတည်းက
ကွဲနေတဲ့ တောင်ဥက္ကလာနဲ့ မြောက်ဥက္ကလာကတော့
ဒီပုံအတိုင်းဆို သူ့ဘက် ပိုးပိုတွေ့တယ် ငါ့ဘက်ပိုး
ပိုတွေ့တယ်နဲ့ ငြင်းကြ ခုံကြရင်း အပြိုင်အဆိုင်
လက်နက်တွေ တပ်ဆင်လို​့ စစ်ရေးအရ တင်းမာလာ
နိုင်ပါတယ်...

လမ်းမတော်နဲ့ လသာမှာလည်း လမ်းမတော်ဘာသာ
စကားတို့၊ လသာဘာသာစကားတို့ ကွဲထွက်သွားနိုင်ပြီး
မြို့နယ် (နိုင်ငံ)တစ်ခု ဘာသာစကားတစ်ခု ဖြစ်မယ့်ပုံပါ...

"ဒါဆိုရင်တော့ အလုံနဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်မှာလည်း
နိုင်ငံတော်သီချင်း အနည်းဆုံး နှစ်ပုဒ်တော့ ထပ်စပ်မှ
ရမယ်ထင်တယ် ကိုကိုရယ်"တဲ့ အမြော်အမြင်ကြီးတဲ့
ညွန့်ညွန့်စိန်ရဲ့ အတွေးပါ...

ခက်တာတစ်ခုကတော့ စမ်းချောင်းနိုင်ငံတော်မှာမှ
မြေနီကုန်းဟာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ဖို့
အတွက် တောင်းဆိုပြီး စမ်းချောင်းကနေ ခွဲထွက်
လာနိုင်ခြေရှိနေတာပါပဲ...

စမ်းချောင်းပြည်ထောင်စုကြီးသာ ပြိုကွဲသွားရင်တော့
သုဝဏ္ဏဟာလည်း သင်္ဃန်းကျွန်းကနေ ခွဲထွက်ပြီး
လွတ်လပ်သော ဒီမိုကရက်တစ်သုဝဏ္ဏနိုင်ငံ ထူထောင်ဖို့
အကြောင်းပြချက် လုံလောက်သွားမှာပါ...

"ပုဇွန်တောင်နိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသာ
ရေကျော်က မထောက်ခံရင် ဘာဖြစ်မလဲ ကိုကို"တဲ့
ညွန့်ညွန့်စိန်က စပ်စုလာပြန်ပါတယ်...

"ဪ သဲရယ်...အဲ့ကျရင် ရေကျော်ဟာ အိမ်နီးချင်း
ဗိုလ်တထောင်ဆီကနေ လက်နက်နဲ့ ငွေကြေးအထောက်
အပံ့ကိုယူပြီး အာဏာရှင်ပုဇွန်တောင်ကို တော်လှန်
မှာပေါ့"...

"ရပ်ကွက်ကွဲရင် မြို့နယ်ဆွဲတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့နော်
ကိုကို"

"မှန်တယ် သဲ...ရေကျော်ရဲ့ပွဲစျေးကြီးကို မျက်စိကျပြီး
သိမ်းပိုက်ချင်နေတဲ့အထဲမှာ ဗိုလ်တထောင်အပြင်
ပန်းဘဲတန်းလဲ ပါသေးတယ်"...

"ဪ" တဲ့
ညွန့်ညွန့်စိန်ဟာ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲထွက်နေတဲ့
ရန်ကုန်ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေရဲ့ သမိုင်းကို အခုမှ
သိခွင့်ရတဲ့ပုံပါပဲ...

"ခက်တာက ပန်းဘဲတန်းမှာကလည်း သူ့အပူနဲ့သူ
အဓိကကတော့ အိမ်နီးချင်းကျောက်တံတားရဲ့ မကြာခဏ
ကျူးကျော်ရန်စမှုကို ခံနေရတာပဲပေါ့"...

ဒီကြားထဲ
အင်းစိန်လက်အောက်ခံ မဖြစ်လိုတဲ့ ကြို့ကုန်း
လှိုင်သာယာကနေ ခွဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့ FMI
ရန်ကင်းကို ပုန်ကန်ကြမယ့် ကျောက်ကုန်းနဲ့ ပါရမီ
သီးခြားရပ်တည်သွားမယ့် ဗဟန်းက ရွှေတောင်ကြား
ဖယ်ဒရယ်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ မဥက္ကလာက အောင်မင်္ဂလာ
ရရာလက်နက်စွဲကိုင်ကြမယ့် သမိုင်းနဲ့ မုဒိတာ
ကမာရွတ်ကနေ ခွဲထွက်ပါရစေဆိုတဲ့ လှည်းတန်း
မရမ်းကုန်းကို ဖြုတ်ချမယ့် ဘုရင့်နောင်
တွေးကြည့်လိုက်ရင် တိုင်းရေးပြည်ရေးက ကိုဗစ်ကာလ
မှာ လိပ်ခဲတည်းလည်းရယ်ပါ...

မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူပေါ့...

ကျောက်မြောင်းကို ခေါင်းထောင်မလာအောင်လုပ်ထားတဲ့
တာမွေကတော့ ရန်ကုန်ဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေ အလယ်မှာ
ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကြငှန်းနဲ့ ထည်ထည်ဝါဝါ
ရပ်တည်နေပါပြီ...

တာမွေနိုင်ငံတော်အလံတဲ့
တာမွေနိုင်ငံတော်သီချင်းတဲ့
တာမွေတပ်မတော်တဲ့
တာမွေသမ္မတတဲ့
တာမွေဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတဲ့
တာမှဘောသာစကားတဲ့
တာမွေနိုင်ငံသားတဲ့
တာမွေအချုပ်အခြာအာဏာတဲ့
တာမွေဗဟိုဘဏ်တဲ့
တာမွေနယ်စပ်ဂိတ်တဲ့
တာမွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တဲ့
တာမွေပတ်စပို့တဲ့
တာမွေကာရန်စီတဲ့...

ကိုဗစ်သာ ဆက်ရှိနေသေးရင် ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာပေါ့...

"တာမွေထဲကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပြီး
တာမွေရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိပါးစော်ကားတဲ့
ဘယ်လိုတိုင်းတစ်ပါးသားနဲ့ တိုင်းတစ်ပါးကားကို မဆို
ပစ်ချဖို့ အဆင်သင့်ပဲ"တဲ့...

ဒါကတော့...
F 16 ဂုတ်ကျားနဲ့ B2 အောင်နက်တို့ စောင့်ရှောက်နေတဲ့
တာမွေနယ်စပ်ဂိတ်မှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ နောင်တွင်
တာမွေသမ္မတ ဖြစ်လာမယ့် ရပ်ကွက်လူကြီးဆိုသူရဲ့
အူပြီး ဝါးနေတဲ့ လော်စပီကာမိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက်
ဖြစ်ပါတယ်...

တာမွေနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူလိုက်ရတာ...

ဒီလိုပြောတော့ ညွန့်ညွန့်စိန်ကလည်း အားကျမခံပါဘူး...

"သဲတို့ ရပ်ကွက်သမ္မတလည်း ခေသူတော့မဟုတ်ဘူး
ကိုကို...ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အပူချိန်တိုင်းတဲ့ သေနတ်လို
ဟာလေးကို ကိုင်ပြီး...အေး...သင်္ဃန်းကျွန်းသားကွ
တိုင်းရင် ဘယ်တော့မှ မိုးပေါ်ထောင် မတိုင်းဘူး
နဖူးတည့်တည့်ပဲ တိုင်းတယ်"တဲ့...

စွပ်ကျယ်ချိုင်းပြတ်နဲ့ ဇဝနထိပ် လမ်းအသေပိတ်ပွဲမှာ
မြွက်ကြားသွားခဲ့တာပါ...

တာမွေနဲ့ တောင်ညွန့်
လမ်းမတော်နဲ့ လသာ
အလုံနဲ့ ကြည့်မြင်တိုင်
လှိုင်နဲ့ ကမာရွတ်
သာကေတနဲ့ ဒေါပုံ
ပုဇွန်တောင်နဲ့ ဗိုလ်တထောင်
မင်္ဂလာဒုံနဲ့ အင်းစိန်
တဥကျကလာနဲ့ မဥကျကလာ
တောင်ဒဂုံနဲ့ မြောက်ဒဂုံ
ကျောက်တံတားနဲ့ ပန်းဘဲတန်း
ရန်ကင်းနဲ့ ဗဟန်း စသည် စသည် နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ
အတွဲလိုက်ထိုးတဲ့ ဝါးလုံးတွေ ဝါးကပ်တွေ အထပ်သား
တွေ ဆိုင်ပြီး စစ်ရေး တင်းမာနေကြတဲ့အချိန်...

တာမွေနိုင်ငံသား ကျနော်နဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းနိုင်ငံသူ
ညွန့်ညွန့်စိန်တို့ ပေါင်းဖက်မယ့်အရေးကတော့
ရတက်မအေးဘူးဗျာ...

လက်ခံပေးမယ့် တတိယနိုင်ငံလေးများ မရှိကြဘူးလား...
Wai Phyo Maung
Sep 11, 2k20

Monday, August 31, 2020

ဒီလို ေတြ စျဖစ္ တာ သိသိ ျခင္း သံပုရာ ရည္ ကို ေရေႏြးေႏြး နဲ႔ ေသာက္ လိုက္ပါ


ေဆး႐ုံံမွာ ကုသမႈခံ ယူရင္း ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္ လာသည့္ လူနာမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္…

ေန႔စဥ္ ေန႔တိုင္း
1. ဗီတာမင္စီ – 1000 ေသာက္ ရတယ္
2. ဗီတာမင္ အီး ေသာက္ရတယ္
3. နံနက္ 10:00 – 11:00 အခ်ိန္အေတာ အတြင္း ၁၅ – ၂၀ မိနစ္ၾကာ ေနပူစာ လႈံေပးရတယ္။
4. ၾကက္ဥ ၁လုံး စားေပးရတယ္။
5. အနားယူရတယ္။ အနည္းဆုံး ၇ – ၈ နာရီၾကာ အိပ္ရတယ္။
6. ေန႔စဥ္ ေရ ၁.၅ လီတာ (ေရသန႔္ဘူးႀကီး ၁ဗူးခြဲ) ေသာက္ရတယ္။ အစားအစာကို ပူပူေႏြးေႏြး စားရတယ္။ အစာ ေအးေနလို႔မရ။

ေဆး႐ုံမွာ အဲလိုေတြ ေနထိုင္ စားေသာက္ရတယ္။ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ့ ပီအိတ္ခ္် pH အဆင့္ဟာ ၅.၅ ကေန ၈.၅ အၾကား ေျပာင္းလဲ ေနပါတယ္။ ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ကို တိုက္ခိုက္နိုင္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ့ pH အဆင့္ထက္ ျမင့္တဲ့ အယ္လ္ ကာလီဓာတ္ပိုျမင့္တဲ့ အစားအစာေတြကို စားသုံးေပးရမယ္။

အယ္လ္ကာလီဓာတ္ ပိုျမင့္တဲ့ အစား အစာ အခ်ိဳ႕ –
ေရွာက္သီး – 9.9 pH သံပုရာသီး – 8.2 pH ေထာပတ္သီး – 15.6 pH ၾကက္သြန္ျဖဴ – 13.2 pH သရက္သီး – 8.7pH လိေမၼာ္သီးမ်ိဳး – 8.5pH – ဆန္းကစ္သီး

နာနတ္သီး – 12.7 pH
ဒန္ဒလီယြန္ – 22.7 pH
လိေမၼာ္သီး – 9.2 pH

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရေၾကာင္း ဘယ္လိုသိနိုင္မလဲ
1. လည္ေခ်ာင္းယားျခင္း
2. လည္ေခ်ာင္း ေျခာက္ျခင္;
3. ေခ်ာင္းေျခာက္ဆိုးျခင္း
4. ကိုယ္ပူခ်ိန္ ျမင့္ျခင္း
5. အသက္ရႉၾကပ္/ မဝျခင္း
6. အနံံ့ အရသာ မေတြ႕ေတာ့ျခင္း

ဒီလိုေတြ စျဖစ္တာ သိတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္း သံပုရာရည္ ကို ေရေႏြးေႏြးနဲ႔ ေသာက္လိုက္ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ့ နံနက္ ၁၀နာရီ မတိုင္ခင္မွာ ေနပူစာလႈံံတာ ပိုေကာင္းပါတယ္

ခရစ္ဒစ္

ဆေးရုံံမှာ ကုသမှုခံ ယူရင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာသည့် လူနာများ၏ ပြောပြချက်…
နေ့စဉ် နေ့တိုင်း
1. ဗီတာမင်စီ – 1000 သောက် ရတယ်
2. ဗီတာမင် အီး သောက်ရတယ်
3. နံနက် 10:00 – 11:00 အချိန်အတော အတွင်း ၁၅ – ၂၀ မိနစ်ကြာ နေပူစာ လှုံပေးရတယ်။
4. ကြက်ဥ ၁လုံး စားပေးရတယ်။
5. အနားယူရတယ်။ အနည်းဆုံး ၇ – ၈ နာရီကြာ အိပ်ရတယ်။
6. နေ့စဉ် ရေ ၁.၅ လီတာ (ရေသန့်ဘူးကြီး ၁ဗူးခွဲ) သောက်ရတယ်။ အစားအစာကို ပူပူနွေးနွေး စားရတယ်။ အစာ အေးနေလို့မရ။
ဆေးရုံမှာ အဲလိုတွေ နေထိုင် စားသောက်ရတယ်။ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ပီအိတ်ခ်ျ pH အဆင့်ဟာ ၅.၅ ကနေ ၈.၅ အကြား ပြောင်းလဲ နေပါတယ်။ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ အတွက်ဆိုရင် ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ pH အဆင့်ထက် မြင့်တဲ့ အယ်လ် ကာလီဓာတ်ပိုမြင့်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးရမယ်။

အယ်လ်ကာလီဓာတ် ပိုမြင့်တဲ့ အစား အစာ အချို့ –

ရှောက်သီး – 9.9 pH သံပုရာသီး – 8.2 pH ထောပတ်သီး – 15.6 pH ကြက်သွန်ဖြူ – 13.2 pH သရက်သီး – 8.7pH လိမ္မော်သီးမျိုး – 8.5pH – ဆန်းကစ်သီး
နာနတ်သီး – 12.7 pH
ဒန်ဒလီယွန် – 22.7 pH
လိမ္မော်သီး – 9.2 pH
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရကြောင်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ

1. လည်ချောင်းယားခြင်း
2. လည်ချောင်း ခြောက်ခြင်;
3. ချောင်းခြောက်ဆိုးခြင်း
4. ကိုယ်ပူချိန် မြင့်ခြင်း
5. အသက်ရှူကြပ်/ မဝခြင်း
6. အနံံ့ အရသာ မတွေ့တော့ခြင်း
ဒီလိုတွေ စဖြစ်တာ သိတာနဲ့ ချက်ခြင်း သံပုရာရည် ကို ရေနွေးနွေးနဲ့ သောက်လိုက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နံနက် ၁၀နာရီ မတိုင်ခင်မှာ နေပူစာလှုံံတာ ပိုကောင်းပါတယ်

ခရစ်ဒစ်

Zawgyi

Sunday, August 30, 2020

ဆေးရုံကလက်မခံတော့တဲ့တီဘီသမားကို အရှင်းပျောက်သွားစေခဲ့တဲ့ အဖိုးတန်ဆေးပင်

ဆေးရုံကလက်မခံတော့တဲ့တီဘီသမားကို အရှင်းပျောက်သွားစေခဲ့တဲ့ အဖိုးတန်ဆေးပင်

ဆေးရုံက ပြန်လွှတ် လိုက်တဲ့ အဆုတ် တီဘီ သမားတစ်ယောက် တောမှာ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ အပင်ရဲ့ အစွမ်းသတ္တိကြောင့် ရောဂါပျောက်ကင်းပြီး အသက် ရှည်ရှည် နေသွားရတဲ့ အကြောင်း ဖေါက်သည်ချပါရစေ။

ကျွန်တော်တို့ အိမ်နား မှာ ကိုကံမြင့် ဆိုတဲ့လူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့ပုံက အရိုးပေါ်အရေတင်။ချောင်း တစ်ဟွတ်ဟွတ်နဲ့ သွေးအန်နေပါပြီ။ တိုတိုပြောကြစို့ရဲ့။အခြေအနေက အနှုတ်လက္ခဏာပြနေပြီ။ အနီးဆုံး အင်္ဂပူဆေးရုံတင်တယ်။

အင်္ဂပူက ဟင်္သာတ ဆေးရုံ လွှဲတယ်။ဟင်္သာတ ဆေးရုံက ပုသိမ်တိုင်းဆေးရုံ ထပ်လွှဲပြန်တယ် ။ ပုသိမ်ဆေးရုံမှာ တစ်ပါတ် လောက် ကြာတော့ ရောဂါက မသက်သာ။

ပုသိမ်ဆေးရုံက သောက်ဆေး တစ်လစာ ပေးပြီး တစ်လနေမှ ပြန်လာပြပါပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ အိမ်ပြန် ရောက်တော့ သူ့ကိုဘယ်သူက ညွှန်တယ်မသိ ဈေးကို အင်ဖက်လာ ရောင်းတဲ့ သူတွေကို ငဖုန်းကြီးပင် တစ်ပင်လုံး အမြစ်ပါမကျန် ရသလောက်ဝယ်မယ် ဆိုပြီးမှာတော့တာပဲ။

ဒီအပင်က အင်တောတွေ ထည်းမှာ အင်မတန် ပေါတာ။ ကိုကံမြင့်က အပင်တွေရလာတော့ အရွက်တွေကို သုံးခွက် တစ်ခွက်တင် ကြိုပြီးသောက်တော့တာပါပဲ။ ကျန်တဲ့ အရွက်တွေကို နေရိပ်ထည်းမှာ အခြောက်လှမ်းပြီး လဘက်ခြောက်နဲ့ ရောပြီး လဘက်ရည်သောက်တယ်။

အမြစ်အစိုကို ကျောက်ပျဉ် မှာ သွေးပြီး သောက်တယ်။ တစ်လလောက် ကြာတော့ ချောင်းဆိုးရင် သွေးမပါတော့ဘူး။ အသားအရေ ကလည်း စိုစိုပြည်ပြည်လေး ဖြစ်စပြုလာတယ်။

ဆေးပင်ကို ထပ်မှာပြီး ဆက်ကာဆက်ကာ သောက်တယ်။ သုံးလေးလ ကြာတော့ လူ့ကို စိုစိုပြည်ပြည်နဲ့ ဝဖြိုးလာတယ်။ သေလူကနေ ဒီလိုပုံမြင်ရတော့ ဘယ်သူမှ မယုံနိုင်ဖြစ်ကုန်တယ်။နောက်ဆေးရုံပြန်ပြတော့ ဆရောဝန်တွေ မျက်လုံးပြူးကုန်တယ်။

အဲဒါ ငဖုန်းကြီးပင်( အချို့က လောက်သေပင် လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်) ပင်ရဲ့အစွမ်းထက်ပုံပါ။မိတ်ဆွေတို့ကို မေတ္တာဖြင့် ဖေါက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေအားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။

အောက်မှာ အပင်ပုံ ကလေးတွေ ဗဟုသုတ အလို့ငှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ပဋ္ဌမပုံက အပင်ပေါက်စ ကလေးရဲ့ပုံပါ။ နောက်ပုံတွေက အင်ပင်မှာ နွယ်ပါတ် တက်နေတဲ့ အပင်ကြီးရဲ့ပုံပါ။

credit -မူရင်း

Zawgyi

ေဆး႐ုံကလက္မခံေတာ့တဲ့တီဘီသမားကို အရွင္းေပ်ာက္သြားေစခဲ့တဲ့ အဖိုးတန္ေဆးပင္

ေဆး႐ုံက ျပန္လႊတ္ လိုက္တဲ့ အဆုတ္ တီဘီ သမားတစ္ေယာက္ ေတာမွာ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ အပင္ရဲ႕ အစြမ္းသတၱိေၾကာင့္ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းၿပီး အသက္ ရွည္ရွည္ ေနသြားရတဲ့ အေၾကာင္း ေဖါက္သည္ခ်ပါရေစ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ အိမ္နား မွာ ကိုကံျမင့္ ဆိုတဲ့လူ တစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။သူ႔ပုံက အ႐ိုးေပၚအေရတင္။ေခ်ာင္း တစ္ဟြတ္ဟြတ္နဲ႔ ေသြးအန္ေနပါၿပီ။ တိုတိုေျပာၾကစို႔ရဲ႕။အေျခအေနက အႏႈတ္လကၡဏာျပေနၿပီ။ အနီးဆုံး အဂၤပူေဆး႐ုံတင္တယ္။

အဂၤပူက ဟသၤာတ ေဆး႐ုံ လႊဲတယ္။ဟသၤာတ ေဆး႐ုံက ပုသိမ္တိုင္းေဆး႐ုံ ထပ္လႊဲျပန္တယ္ ။ ပုသိမ္ေဆး႐ုံမွာ တစ္ပါတ္ ေလာက္ ၾကာေတာ့ ေရာဂါက မသက္သာ။

ပုသိမ္ေဆး႐ုံက ေသာက္ေဆး တစ္လစာ ေပးၿပီး တစ္လေနမွ ျပန္လာျပပါေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ အိမ္ျပန္ ေရာက္ေတာ့ သူ႔ကိုဘယ္သူက ၫႊန္တယ္မသိ ေစ်းကို အင္ဖက္လာ ေရာင္းတဲ့ သူေတြကို ငဖုန္းႀကီးပင္ တစ္ပင္လုံး အျမစ္ပါမက်န္ ရသေလာက္ဝယ္မယ္ ဆိုၿပီးမွာေတာ့တာပဲ။

ဒီအပင္က အင္ေတာေတြ ထည္းမွာ အင္မတန္ ေပါတာ။ ကိုကံျမင့္က အပင္ေတြရလာေတာ့ အ႐ြက္ေတြကို သုံးခြက္ တစ္ခြက္တင္ ႀကိဳၿပီးေသာက္ေတာ့တာပါပဲ။ က်န္တဲ့ အ႐ြက္ေတြကို ေနရိပ္ထည္းမွာ အေျခာက္လွမ္းၿပီး လဘက္ေျခာက္နဲ႔ ေရာၿပီး လဘက္ရည္ေသာက္တယ္။

အျမစ္အစိုကို ေက်ာက္ပ်ဥ္ မွာ ေသြးၿပီး ေသာက္တယ္။ တစ္လေလာက္ ၾကာေတာ့ ေခ်ာင္းဆိုးရင္ ေသြးမပါေတာ့ဘူး။ အသားအေရ ကလည္း စိုစိုျပည္ျပည္ေလး ျဖစ္စျပဳလာတယ္။

ေဆးပင္ကို ထပ္မွာၿပီး ဆက္ကာဆက္ကာ ေသာက္တယ္။ သုံးေလးလ ၾကာေတာ့ လူ႔ကို စိုစိုျပည္ျပည္နဲ႔ ဝၿဖိဳးလာတယ္။ ေသလူကေန ဒီလိုပုံျမင္ရေတာ့ ဘယ္သူမွ မယုံႏိုင္ျဖစ္ကုန္တယ္။ေနာက္ေဆး႐ုံျပန္ျပေတာ့ ဆေရာဝန္ေတြ မ်က္လုံးျပဴးကုန္တယ္။

အဲဒါ ငဖုန္းႀကီးပင္( အခ်ိဳ႕က ေလာက္ေသပင္ လို႔လည္း ေခၚပါတယ္) ပင္ရဲ႕အစြမ္းထက္ပုံပါ။မိတ္ေဆြတို႔ကို ေမတၱာျဖင့္ ေဖါက္သည္ခ်လိုက္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြအားလုံး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာနဲ႔ ျပည့္စုံႏိုင္ၾကပါေစ။

ေအာက္မွာ အပင္ပုံ ကေလးေတြ ဗဟုသုတ အလို႔ငွာ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ပ႒မပုံက အပင္ေပါက္စ ကေလးရဲ႕ပုံပါ။ ေနာက္ပုံေတြက အင္ပင္မွာ ႏြယ္ပါတ္ တက္ေနတဲ့ အပင္ႀကီးရဲ႕ပုံပါ။

credit -မူရင္း

ရောဂါဆိုးဒုက္ခမပေးနိုင်အောင် မဟာသမယသုတ်ကိုပူဇော်ပါ


ရောဂါဆိုးဒုက္ခမပေးနိုင်အောင် မဟာသမယသုတ်ကိုပူဇော်ပါ
မဟာသမယသုတ်နှင့် ကပ်ရောဂါ ဘေးဆိုး

မဟာသမယသုတ် ကို ရွတ်ဖတ် ပူဇော် ပါက”ဒေဝတာနံံ = နတ်တို့သည် ၊ ပီယံ = ချစ်အပ်၏ ။မနာပံ = စိတ်ကိုပွားစေတတ် ၏(ဝါ)စိတ်ဖြင့်ရောက်အပ်၏။

ဤကဲ့ သို့ အဋ္ဌကထာဆရာ မိန့်ဆိုထား သောကြောင့် ကောင်းမြတ်သော မင်္ဂလာတရား များ ဖြစ်ပေါ်စေရန်”မဟာသမယသုတ်”ကို ရွတ်ဆို ရမည်။

နတ် တို့သည် =ချစ်အပ်သည်၏အဖြစ် ၊စိတ်ကိုပွားစေတတ်သည်၏အဖြစ်ကို ရစေနိုင်သော”မဟာသမယသုတ်တော်”ကိုရွတ်ဆို ပူဇော်ကြကုန်လော့

“မဟာသမယသုတ်တော်ကြီး ကို နာယူခွင့်ကြုံခဲ့ရတဲ့နတ်တွေ ဗြဟ္မာတွေက အဲ့ဒီတုံးက “ဘုရား ရဟန္တာတွေကို ရှိခိုးကြရတာကို ပြန်သတိရပြီး ဝမ်းမြောက်

ဝမ်းသာဖြစ်ကြလိမ့်မည် “သူတို့တွေ ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာဖြစ်ကြတာနဲ့အမျှ ဒီလိုကုသိုလ်တွေကိုပြန်လည်သတိရစေတဲ့ …

ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့”မဟာသမယသုတ်”တော်ကြီးကို ရွတ်ဆိုပွားများကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတတင်နဲ့ ကူညီကြမည်မှာ သေချာလှပါသည် ။

ဒီလိုမျိုး နတ်မြတ် နတ်ကောင်း နတ်အပေါင်းတို့ကကိုယ့်နီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဝန်းရံစောင့်ရှောက်ကြမယ်-ဆိုရင်၊ ဘေးဆိုး ၊ အန္တရာယ်ဆိုး ၊

ရောဂါဆိုးအပါဝင်မကောင်းတဲ့အရာ အားလုံး ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပေ ။

အခုလို ( ကိုဗစ် – ၁၉ ) ရောဂါဆန်းဆန်းပြားပြားတွေဒုက္ခပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ” မဟာသမယသုတ်”တော်” ရတနသုတ်”တော်

“မေတ္တသုတ်”တော်တို့ကို ရွတ်ဆို ပွားများကာသစ္စာ , မေတ္တာတို့၏ တန်ခိုးတော် ၊ အစွမ်းသတ္တိတို့ကိုခံယူတော်မူကြကုန်လော့ ။

ကမ္ဘာမြေကြီးမြန်မြန်နေကောင်းစေရန်သစ္စာဓိဋ္ဌာန်ပြုကြပါရန် “ဓမ္မမိတ်ဆွေ”များကိုအလေးအနက် တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။

(ကမ္ဘာမြေကြီးမြန်မြန်နေကောင်းပါစေ)

26.8.2020.ဗုဒ္ဓဟူးနေ့Thi Lar Nanda

Zawgyi

ေရာဂါဆိုးဒုကၡမေပးႏိုင္ေအာင္ မဟာသမယသုတ္ကိုပူေဇာ္ပါ
မဟာသမယသုုတ္ႏွင့္ ကပ္ေရာဂါ ေဘးဆုိး
မဟာသမယသုုတ္ ကုိ ရြတ္ဖတ္ ပူေဇာ္ ပါက”ေဒဝတာနံံ = နတ္တုိ႔သည္ ၊ ပီယံ = ခ်စ္အပ္၏ ။မနာပံ = စိတ္ကုိပြားေစတတ္ ၏(ဝါ)စိတ္ျဖင့္ေရာက္အပ္၏။

ဤကဲ့ သုိ႔ အ႒ကထာဆရာ မိန္႔ဆုိထား ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ မဂၤလာတရား မ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္”မဟာသမယသုတ္”ကုိ ရြတ္ဆုိ ရမည္။

နတ္ တုိ႔သည္ =ခ်စ္အပ္သည္၏အျဖစ္ ၊စိတ္ကုိပြားေစတတ္သည္၏အျဖစ္ကုိ ရေစႏုိင္ေသာ”မဟာသမယသုတ္ေတာ္”ကုိရြတ္ဆုိ ပူေဇာ္ၾကကုန္ေလာ့

“မဟာသမယသုတ္ေတာ္ႀကီး ကုိ နာယူခြင့္ၾကံဳခဲ့ရတဲ့နတ္ေတြ ျဗဟၼာေတြက အဲ့ဒီတုံးက “ဘုရား ရဟႏၲာေတြကုိ ရွိခုိးၾကရတာကုိ ျပန္သတိရၿပီး ဝမ္းေျမာက္

ဝမ္းသာျဖစ္ၾကလိိမ့္မည္ “သူတုိ႔ေတြ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာျဖစ္ၾကတာနဲ႔အမွ် ဒီလုိကုသုိလ္ေတြကုိျပန္လည္သတိရေစတဲ့ …

ဗုုဒၶဘုရားရွင္ရဲ႕”မဟာသမယသုတ္”ေတာ္ႀကီးကုိ ရြတ္ဆုိပြားမ်ားၾကတဲ့ ပုဂၢဳိလ္အားလုံးကုိလည္း ေက်းဇူးတတင္နဲ႔ ကူညီၾကမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္ ။

ဒီလုိိမ်ိဳး နတ္ျမတ္ နတ္ေကာင္း နတ္အေပါင္းတုိိ႔ကကုိယ့္နီး ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဝန္းရံေစာင့္ေရွာက္ၾကမယ္-ဆုိရင္၊ ေဘးဆုိး ၊ အႏၲရာယ္ဆုိး ၊

ေရာဂါဆုိးအပါဝင္မေကာင္းတဲ့အရာ အားလုံး ကုိယ့္ကုိ ဒုကၡေပးႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ေပ ။

အခုလုိ ( ကုိိဗစ္ – ၁၉ ) ေရာဂါဆန္းဆန္းျပားျပားေတြဒုကၡေပးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ” မဟာသမယသုတ္”ေတာ္” ရတနသုတ္”ေတာ္

“ေမတၱသုတ္”ေတာ္တုိ႔ကုိ ရြြတ္ဆုိ ပြားမ်ားကာသစၥာ , ေမတၱာတုိ႔၏ တန္ခိုးေတာ္ ၊ အစြမ္းသတၱိတုိ႔ကုိခံယူေတာ္မူၾကကုန္ေလာ့ ။

ကမ႓ာေျမႀကီးျမန္ျမန္ေနေကာင္းေစရန္သစၥာဓိိ႒ာန္ျပဳၾကပါရန္ “ဓမၼမိတ္ေဆြ”မ်ားကုိအေလးအနက္ တုိက္တြန္းအပ္ပါတယ္။

(ကမ႓ာေျမႀကီးျမန္ျမန္ေနေကာင္းပါေစ)

26.8.2020.ဗုဒၶဟူးေန႔Thi Lar Nanda