ဒုတိယ သမၼတမ်ား သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံေၾကာင္း စိစစ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္ အမ်ားစုမွ ေထာက္ခံ ဆုံးျဖတ္ခဲ့

ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔ တို႔မွ ဒုတိယ သမၼတမ်ား အျဖစ္ အဆုိျပဳ ခဲ့ေသာ ဦးထင္ေက်ာ္ ၊ ဦးဟန္နရီ ဗန္ထီးယူ ႏွင့္ ဦးျမင့္ေဆြ တို႔အား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ဒုတိယ သမၼတ ၃ ဦးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံ ေၾကာင္း စိစစ္ေရး အဖြဲ ဝင္ အမ်ားစုမွ ေထာက္ခံ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး သမၼတေလာင္း ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ ့အား ျပန္လည္ စိစစ္သင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ယေန ့မတ္ ၁၄ ရက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း ရွိ/မရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕၏ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သုိ ့တင္ျပခဲ့ရာတြင္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ ့မွ ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ အဆုိျပဳခ်က္ ခံရသည့္ ဦးထင္ေက်ာ္အား စိစစ္ေရး အဖြဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ရယူရာတြင္ စိစစ္ေရး အဖြဲ ့ဝင္ ၆ ဦးမွ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ ့မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သန္းစုိးက ေထာက္ခံ ၊ ကန္ ့ကြက္ျခင္း မျပဳခဲ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး မဟုတ္သူ ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ျခင္း ဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ား အရ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စိစစ္ရန္ လုိအပ္မည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ စိစစ္ေရး အဖြဲ ့ဝင္ ၇ ဦး ရွိသည့္ အနက္ ၆ ဦးမွ ေထာက္ခံသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထို႔အတူ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ ့မွ အဆုိျပဳသည့္ ဦးဟန္နရီ ဗန္ထီးယူကုိ ဥပေဒႏွင့္ အညီ စိစစ္ခဲ့ၿပီး စိစစ္ေရး အဖြဲ ့ဝင္ ၆ ဦးမွ ေထာက္ခံ၍ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ ့မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သန္းစုိးက ကန္ ့ကြက္မႈ ျပဳခဲ့ၿပီး ဦးဟန္နရီ ဗန္ထီးယူသည္ ႏုိင္ငံျခား၌ မိသားစုႏွင့္ အတူ ၆ ႏွစ္ခန္ ့ေနထုိင္ျခင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆုိေသာ စကားရပ္ကုိ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ ခုံရုံးသုိ ့ေမးျမန္း သင့္ေၾကာင္း ၊ ၄င္းကုိယ္တုိင္ႏွင့္ ဇနီးတုိ ့သည္ ႏုိင္ငံျခား၌ မည္သည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထုိင္သည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ျခင္း ဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၃ ၊ ပုဒ္မခြဲ စ ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္ စိစစ္သင့္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ၊ မိမိ အေနျဖင့္ သမၼတေလာင္းသည္ အထက္ပါ ဥပေဒ ပုဒ္မ ႏွင့္ ညွိစြန္းသည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႔သည္ သမၼတေလာင္းအား ေတြ႔ဆံု စိစစ္၍ အဖြဲ ့ဝင္ ၇ ဦး ရွိသည့္ အနက္ ၆ ဦးမွ ေထာက္ခံသျဖင့္ သတ္မွတ္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည္စုံသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ထုိ ့ျပင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ ့မွ အဆုိျပဳျခင္း ခံရေသာ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ စိစစ္ ခဲ့ရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသူ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိ ့ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲကုိ မတ္လ ၁၅ ရက္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ သမၼတ ၃ ဦးအနက္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္သည့္ ဒုတိယ သမၼတ တစ္ဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ အျဖစ္ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးမန္းဝင္းခုိင္သန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
..............
 ပြည်သူ ့လွှတ်တော် ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် နှင့် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ့ တို့မှ ဒုတိယ သမ္မတများ အဖြစ် အဆိုပြု ခဲ့သော ဦးထင်ကျော် ၊ ဦးဟန်နရီ ဗန်ထီးယူ နှင့် ဦးမြင့်ဆွေ တို့အား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
    ရန်ကုန် ၊ မတ် ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)

    ဒုတိယ သမ္မတ ၃ ဦးသည် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဒုတိယ သမ္မတများ အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံ ကြောင်း စိစစ်ရေး အဖွဲ ဝင် အများစုမှ ထောက်ခံ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး သမ္မတလောင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အချို ့အား ပြန်လည် စိစစ်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ယနေ ့မတ် ၁၄ ရက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် ကြေညာခဲ့သည်။

နိုင်ငံတော် သမ္မတအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်း ရှိ/မရှိ စိစစ်ရေးအဖွဲ့၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်ကို လွှတ်တော်သို ့တင်ပြခဲ့ရာတွင် ရွေးကောက်ခံ ပြည်သူ ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ ့မှ ဒုတိယ သမ္မတ အဖြစ် အဆိုပြုချက် ခံရသည့် ဦးထင်ကျော်အား စိစစ်ရေး အဖွဲ ့ဆုံးဖြတ်ချက် ရယူရာတွင် စိစစ်ရေး အဖွဲ ့ဝင် ၆ ဦးမှ ထောက်ခံခဲ့ပြီး တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ ့မှ ဗိုလ်ချုပ် သန်းစိုးက ထောက်ခံ ၊ ကန် ့ကွက်ခြင်း မပြုခဲ့ဘဲ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦး မဟုတ်သူ ဖြစ်၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဒုတိယ သမ္မတများ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခြင်း ဆိုင်ရာ ပုဒ်မများ အရ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲများ၌ ရွေးချယ်ခံပိုင်ခွင့် အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းများကို စိစစ်ရန် လိုအပ်မည်ဟု ယူဆကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် စိစစ်ရေး အဖွဲ ့ဝင် ရ ဦး ရှိသည့် အနက် ၆ ဦးမှ ထောက်ခံသဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ နှင့် ဒုတိယ သမ္မတများအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ထို့အတူ ရွေးကောက်ခံ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ ့မှ အဆိုပြုသည့် ဦးဟန်နရီ ဗန်ထီးယူကို ဥပဒေနှင့် အညီ စိစစ်ခဲ့ပြီး စိစစ်ရေး အဖွဲ ့ဝင် ၆ ဦးမှ ထောက်ခံ၍ တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အစုအဖွဲ ့မှ ဗိုလ်ချုပ် သန်းစိုးက ကန် ့ကွက်မှု ပြုခဲ့ပြီး ဦးဟန်နရီ ဗန်ထီးယူသည် နိုင်ငံခြား၌ မိသားစုနှင့် အတူ ၆ နှစ်ခန် ့နေထိုင်ခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆိုသော စကားရပ်ကို အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုနိုင်ရန် နိုင်ငံတော် ဖွဲ ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာ ခုံရုံးသို ့မေးမြန်း သင့်ကြောင်း ၊ ၄င်းကိုယ်တိုင်နှင့် ဇနီးတို ့သည် နိုင်ငံခြား၌ မည်သည့် အစီအစဉ်ဖြင့် နေထိုင်သည်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် ဒုတိယ သမ္မတများ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခြင်း ဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၃ ၊ ပုဒ်မခွဲ စ ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် စိစစ်သင့်သည်ဟု ယူဆကြောင်း ၊ မိမိ အနေဖြင့် သမ္မတလောင်းသည် အထက်ပါ ဥပဒေ ပုဒ်မ နှင့် ညှိစွန်းသည်ဟု ယူဆကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် စိစစ်ရေး အဖွဲ့သည် သမ္မတလောင်းအား တွေ့ဆုံ စိစစ်၍ အဖွဲ ့ဝင် ရ ဦး ရှိသည့် အနက် ၆ ဦးမှ ထောက်ခံသဖြင့် သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့် ပြည်စုံသူ ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

ထို ့ပြင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစုအဖွဲ ့မှ အဆိုပြုခြင်း ခံရသော ဦးမြင့်ဆွေသည် ဥပဒေနှင့် အညီ စိစစ် ခဲ့ရာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

ထို ့ကြောင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရွေးချယ် တင်မြှောက်ပွဲကို မတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး ဒုတိယ သမ္မတ ၃ ဦးအနက် ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ဒုတိယ သမ္မတ တစ်ဦးကို နိုင်ငံတော် သမ္မတ အဖြစ် မဲပေး ရွေးချယ် တင်မြှောက် သွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်းက ကြေညာခဲ့သည်။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)