Latest News

Saturday, September 23, 2017

႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အမည္မဟုတ္


႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အမည္မဟုတ္
--------------------------------------------------------
႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ စစ္တေကာင္းခ႐ုိင္၊ ဘဂၤလီလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေန႔စဥ္သုံးစကားျဖစ္သည္။ ၎စကားစုႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါယာဂ်ာ၊ ကြန္ပါယာဂ်ာဆုိသည့္ စကားလုံးတုိ႔ကုိ ေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔ လုိသည္။ “ပါယာဂ်ာ”ဆုိသည္မွာ “ရြာသား” ျဖစ္သည္။ “ကြန္ပါယာဂ်ာ” ဆိုသည္မွာ “ဘယ္ရြာသားလဲ” ဟု ေမးျခင္းျဖစ္သည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည့္စကားလုံးတြင္ “႐ုိဟင္”ဆုိသည္မွာ “ရြာေဟာင္း”ျဖစ္ၿပီး “႐ုိဟင္ဂ်ာ”ဆုိသည္မွာ “ရြာေဟာင္းရြာသား” ျဖစ္သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕အနီးမွာ ႐ုိဟင္ဂ်ာရြာဟူ၍ ရွိပါသည္။ ရြာေဟာင္းရြာ ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ဦးၿမဳိ႕ကုိ ေစ်းဝယ္ရန္ ေရာက္လာေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ရြာသားမ်ားကုိ “ကြန္ပါယာဂ်ာ” ဟု ေမးလွ်င္ “႐ုိဟင္ဂ်ာ” ဟု ေျဖဆုိၾကပါသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ “ဘယ္ရြာသားလဲ” ၊ “ရြာေဟာင္းရြာသားပါ” ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည္မွာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏အမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာစကားလုံး မဟုတ္ေၾကာင္း အခုိင္အမာ သိမွတ္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

#အဂၤလိပ္ေခတ္ကစခဲ့သည့္ျပႆ နာ
“႐ုိဟင္ဂ်ာ ဘယ္တုန္းက စခဲ့သနည္း” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖရဖုိ႔ရန္ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားစြာကုိ ေလ့လာၾကည့္႐ႈရာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၈၂၄-၂၆ ခုႏွစ္ (အဂၤလိပ္+ျမန္မာ-ပထမစစ္ပြဲအၿပီး ေနာက္ပုိင္းကာလ)၌ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ား အတားအဆီးမဲ့ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။
၁၈၉၉-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ (စူးအက္တူးေျမာင္း ဖြင့္ၿပီးခ်ိန္ကာလ)တြင္ အဂၤလိပ္မ်ားက ေျမ႐ုိင္းေဝငွသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္စပါးမ်ား ျပည္ပသုိ႔ ပုိမုိတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္အရ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေျမပုံၿမဳိ႕နယ္မ်ားသုိ႔ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားကုိ အစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ ဝင္ေရာက္ေနထုိင္ေစခဲ့သည္။
၁၉၄၂-ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီး ကူးစက္လာၿပီး ရခုိင္ႏွင့္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ား လက္သုိ႔ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မွ က်န္ခဲ့ေသာ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ေလရာ ယခင္ကတည္းက အဆင္မေျပျဖစ္ေနေသာ ၎တုိ႔ႏွစ္ဖက္ၾကား လက္နက္အားကုိး၍ ပဋိပကၡ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ ပဋိပကၡအစပုိင္းတြင္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ဝုိက္၌ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔က အားသာခဲ့ေသာ္လည္း ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္မ်ား၌ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားက အေရးသာသြားခဲ့ေလသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိေဒသရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ရခုိင္၊ သက္၊ ဒုိင္းနက္ လူမ်ဳိးစုမ်ားမွာ အုိးအိမ္မ်ားစြန္႔၍ ထြက္ေျပးခဲ့ရေလသည္။ တစ္နည္းဆုိေသာ္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏ ဝါးမ်ဳိျခင္းကုိ ခံလုိက္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ (မူစလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။)
ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ား၏ ယင္းကဲ့သို႔ သက္ဆုိးရွည္ေနေသာ ပဋိပကၡကုိ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္က ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ပါ။
ဒုတိယကမ႓ာစစ္ႀကီးအၿပီး အဂၤလိပ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္ျပန္ဝင္လာခ်ိန္ကာလတြင္ စစ္အတြင္းကာလက အိႏ္ၵိယသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေသာ ရခုိင္စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ဝင္မလာႏုိင္ေစရန္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားက အျပင္းအထန္ တားဆီးခဲ့ၾကေလသည္။
#လက္နက္ကုိင္အၾကမ္းဖက္၍
#မူစလင္ျပည္နယ္ေတာင္းျခင္း
၁၉၄၈-ခုႏွစ္(ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေသာကာလ)တြင္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားက ၎တုိ႔၏ လူဦးေရအမ်ားအျပားေနထုိင္ေသာ ဘူးသီးေတာင္ကုိ “မူစလင္ျပည္နယ္အျဖစ္” သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလာရာမွ အၾကမ္းဖက္မႈ စတင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသို႔လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိရာတြင္ ေမာင္းေတာၿမဳိ႔နယ္ ေက်ာက္ငႏြားရြာသား အဗၺဒူဟာဆင္ အမည္ရွိသူ ကုလားတစ္ဦးက ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။
လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈအဆင့္သုိ႔ “မူဂ်ာဟစ္” အမည္ျဖင့္ စတင္တက္လွမ္းခဲ့သည္။ ၎တုိ႔သည္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးကုိ အေျခခံ၍ စည္း႐ုံးမႈမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနမဲ့မ်ားကုိ စည္း႐ုံးရသျဖင့္ စုစည္းမႈ လြယ္ကူျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း တစ္ႏွစ္အတြင္း မူဂ်ာဟစ္အင္အား ခုႏွစ္ရာေက်ာ္အထိ တုိးပြားလာခဲ့သည္။
၁၉၄၈-ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ယင္းမူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားကုိ အမွတ္(၅) ဗမာ့ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္းက စတင္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၁၉၅၁-၅၂ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေမယုစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္တြင္ မုတ္သုံစစ္ဆင္ေရးျဖင့္ လည္းေကာင္း ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ႏွိမ္နင္းခဲ့ၾကသည္။
မူဂ်ာဟစ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့ပုိင္နက္နယ္ေျမအတြင္း အခုိင္အမာ တပ္စြဲေနႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံနယ္စပ္သုိ႔ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကရသည္။
ထုိအခ်ိန္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ-မျဖစ္ေသးေသာ ပါကစၥတန္အစုိးရကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ထြက္ေျပးလာေသာ ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူ မူဂ်ာဟစ္သူပုန္မ်ားကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ရာ ၁၉၅၄-ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ စစ္တေကာင္းရဲအဖြဲ႔က အဗၺဒူဟာဆင္ကုိ ဖမ္းဆီးရမိသြားခဲ့သည္။
၁၉၇၁-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ပါကစၥတန္အစုိးရက “ရွိတ္မူဂ်ီယာမန္”ကုိ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ပါကစၥတန္ျပည္တြင္းေရးမွာ ပုိမုိ႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္။ အေရွ႕ပါကစၥတန္(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္)နယ္စပ္မွ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကျပန္ပါသည္။ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းအထိ တရားမဲ့ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၾကေလသည္။
အမွန္စင္စစ္ ယင္းတုိ႔သည္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ရပ္တည္မႈနယ္ေျမရရွိေရး (ခ) မူစလင္ျပည္နယ္ရရွိေရးကုိ လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိေနသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။
နယ္စပ္ေဒသရွိ ျမန္မာ့နယ္ေျမအတြင္း ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဝင္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တားဆီးႏုိင္ရန္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္တြင္ “ေရွာ္မလုပ္”ႏွင့္ “ဇူရာသန္”တုိ႔ ဦးစီးေသာ အင္အား (၁၅၀)သည္လည္းေကာင္း၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ တြင္ “ရာရွစ္” ဦးေဆာင္ေသာ အင္အား (၂၁၄)ေယာက္တုိ႔သည္လည္းေကာင္း အသီးသီး လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းကဲ့သုိ႔ အမ်ားစု လက္နက္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူေခါင္းေဆာင္ ေဇာ္ေဖာ့(ကာဆင္အဖြဲ႔ဝင္)သည္ လက္နက္မခ်ဘဲ ေနာက္လုိက္အင္အား(၂၀)ခန္႔ျဖင့္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနခဲ့ရာ ၁၉၆၃-ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အင္အား(၅၀၀)အထိ စုေဆာင္းမိသြားခဲ့သည္။
၎အခ်ိန္တြင္ “အဘူဆီဒိတ္”ဦးစီးေသာ ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူ အင္အား(၄၀)ခန္႔အဖြဲ႔ႏွင့္ “အႏုေဇာ္လီ” ဦးစီးေသာ အင္အား (၈၀)ခန္႔အဖြဲ႔တုိ႔က သီးျခားရပ္တည္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေလသည္။
မူစလင္ျပည္နယ္ရရွိေရး လႈပ္ရွားေတာင္းဆုိ၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိလာေသာအခါတြင္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ဝါဒျဖန္႔ လႈပ္ရွား ေတာင္းဆုိလာၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဆုိတာကုိ သတိျပဳၾကရေပမည္။
ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူေဇာ္ေဖာ့သည္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ “႐ုိဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ထူေထာင္ေရး၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး” ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အစပုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “႐ုိဟင္ဂ်ာ=ရြာေဟာင္းရြာသား” ဆုိေသာအမည္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့သည္။ “၎တုိ႔သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္” ဟုဆုိကာ ၎တို႔၏ “႐ုိဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရး၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး”လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၇၁-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္အေရးအခင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၎အေရးအခင္းကာလအတြင္း ၎အေရးအခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမွ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအတြက္ ေမွာင္ခုိလက္နက္ ဝယ္ယူရရွိမႈလမ္းစ ပြင့္သြားခဲ့ျပန္သည္။ ၎အေျခအေနကုိ အစျပဳၿပီး လက္နက္ကုိင္အင္အား (၂၀၀)ခန္႔အထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။
၁၉၇၁-ခုႏွစ္တြင္ပင္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ကုိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အေနာက္ပါကစၥတန္မွာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိခဲ့သည္။ တစ္ႏုိင္ငံတည္းမွ ႏုိင္ငံ(၂)ႏုိင္ငံအျဖစ္ ကြဲသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယခုအခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၊ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၁၉၄၈-ခုႏွစ္မတုိင္မီကာလတုန္းက အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံပုိင္ ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏ္ၵိယႏုိင္ငံအစုိးရထံမွ ခြဲထြက္ခြင့္အေရးဆုိၿပီး သီးျခားႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
#႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
၁၉၇၂-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဇာ္ေဖာ့သည္ အကြဲကြဲျဖစ္ေနေသာ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ စုစည္း၍ ႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)ကုိ စုစည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္းပါတီတြင္ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူေဇာ္ေဖာ့က ဥကၠ႒ႏွင့္ စစ္ေရးတာဝန္ခံ၊ အဘူဆီဒိတ္က ဥကၠ႒၊ ဘီေအေဇာ္ေဖာ့က အတြင္းေရးမွဴး၊ ေဇာ္လဝီမူေဇက ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေဗာဂလိရြာတြင္ အေျခခ် ခုိေအာင္းေနထုိင္ခဲ့သည္။ အင္အား(၅၀၀)ေက်ာ္အထိ တုိးပြားလာခဲ့သည္။
ယင္းတုိ႔ကုိ မႏွစ္ၿမဳိ႕ေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားက ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိ သတင္းေပး တုိင္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၇၄-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူ ေဇာ္ေဖာ့ႏွင့္ ေနာက္လုိက္(၆၀)တုိ႔သည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးခုိလႈံသြားခဲ့ၾကသည္။
ထုိသို႔ၿပဳိကြဲသြားေသာ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္းရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း အတြင္းေရးမွဴး ဘီေအေဇာ္ေဖာ့ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ရာမွ ဥကၠ႒ေဇာ္ေဖာ့ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ၿပီး ဘီေအေဇာ္ေဖာ့သာ ေပၚလြင္လာခဲ့ေလသည္။ ဘီေအေဇာ္ေဖာ့သည္ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္းရြာဇာတိ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၊ ဝိဇၨာႏွင့္သိပၸံ တကၠသုိလ္မွ ဘီေအဘြဲ႔ ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
#႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး
ဘီေအေဇာ္ေဖာ့သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ) အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ဘာ့စ္ပါရ္၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (RohinghaPatriotic Front = RPF) ကုိ ထူေထာင္ခဲ့သည္။
ဘီေအေဇာ္ေဖာ့(B.A Zafur)က ဥကၠ႒၊ ႏူရ္းအစၥလာမ္ (Nutum Islam)က ဒုဥကၠ႒၊ မုိဟာမက္ေရွာ္ဖီက အတြင္းေရးမွဴး၊ ေဇာ္ကရီးယားႏွင့္ ေဒါက္တာယူနိမ့္စ္(Dr.Unus)က ဗဟုိေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ပါဝင္၍ အင္အား(၇၀)ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔၏ စည္း႐ုံးမႈေၾကာင့္ ၁၉၇၅-ခုႏွစ္တြင္ ေခၚေတာကုလားလူငယ္အခ်ဳိ႕ (ခ) ဘဂၤလီကုလားလူငယ္အခ်ဳိ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းမွ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္၍ ယင္းအဖြဲ႔သုိ႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအဖြဲ႔သည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၌ အေျချပဳ၍ ထြက္ေျပးလာေသာ ကုလားမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့ရာ ၁၉၇၈-ခုႏွစ္တြင္ ပိုမုိသြက္လက္ခဲ့ေလသည္။
၁၉၇၈-ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ဘီေအေဇာ္ေဖာ့သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာင္ၿပိဳ (Taungbro) ေဒသအထိ စိမ့္ဝင္လႈပ္ရွားခဲ့ေလသည္။
#႐ုိဟင္ဂ်ာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (RSO)
တစ္ဖက္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသကုိ အေျချပဳ၍ လႈပ္ရွားေနေသာ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ကုလားဆုိးေသာင္းက်န္းသူမ်ားအဖြဲ႔မွာ-
(က) ႐ုိဟင္ဂ်ာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (Rohingha Soliderity Organization = RSO)
(ခ) ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)
(ဂ) အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာအစၥလာမ္မစ္တပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)
(ဃ) ႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party)
(င) ရခုိင္ျပည္အီတီဟာဒူမူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႔ (Itihadul Mojahadin of Arakan = IMA) တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
ေဖာ္ျပပါ ႐ုိဟင္ဂ်ာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (Rohingha Soliderity Organization = RSO) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာယူနိမ့္စ္၊ စစ္ေရးတာဝန္ခံ ေဇာ္ကရီးယားတုိ႔ဦးေဆာင္၍ အင္အား (၃၀၀)ခန္႔ျဖင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ အူခီးယား(Ukhia)ၿမဳိ႔နယ္၊ ေမာဇီရွပ္ရြာအနီး ဒုိင္ၾကာ သီးစခန္းႏွင့္ ရာမူး(Ramu)ၿမဳိ႕နယ္၊ အူနာပါရြာ အေရွ႕ဘက္တစ္မုိင္ခန္႔တြင္ စခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ျဖန္႔ခြဲ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႔အတြက္ လက္နက္မ်ားကုိ ကမ္ပူးခ်ားနယ္စပ္ လက္နက္ေမွာင္ခုိဂိုဏ္းထံမွ ရရွိေနခဲ့ၿပီး အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား၊ တူရကီႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံရွိ အစၥလာမစ္အဖြဲ႔ အသီးသီးတုိ႔ထံမွ တိတ္တိတ္ပုန္းေထာက္ပံ့သည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကုိ ရရွိေနခဲ့သည္။
#အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး
အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF) တြင္ ဥကၠ႒နာ႐ူးအစၥလာမ္ ေခါင္းေဆာင္၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၊ နတ္ေခ်ာင္းစရီၿမဳိ႕နယ္၊ ဇြဳိင္လာဘူရီရြာတြင္ စခန္းတစ္ခု တည္ေဆာက္၍လည္းေကာင္း၊ အူခီးယားၿမဳိ႕နယ္၊ ေဟေဇလ် (Hayzelong)တြင္ စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္၍လည္းေကာင္း လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ဌာနခ်ဳပ္႐ုံးကုိ ေဟာ္လီမာလာရြာတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့သည္။
၎အဖြဲ႔တြင္ အင္အား(၁၀၀)ခန္႔သာရွိၿပီး ၁၉၉၁-ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လအတြင္း ၎အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ နာ႐ူးအစၥလာမ္သည္ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ စစ္ေရးမဟာမိတ္ ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လက္နက္တင္သြင္းေရး ကိစၥမ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။
၎အျပင္ နာ႐ူးအစၥလာမ္ဦးစီးေသာ အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အား ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ေနသူ ေတာင္ကုတ္ဇာတိ (ABYMU) ရဟန္းပ်ဳိအဖြဲ႔နာယက ဦးေခမာစာရက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အဖြဲ႔သုိ႔ ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေလသည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)သည္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအဖြဲ႔ (Rohingha Soliderity Organization = RSO)ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး အာရကန္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၈၉-ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)အတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ႏူးရ္အစၥလာမ္၊ ေရွာ္ဖီဟူစိန္ႏွင့္ ေဒါက္တာယူနိမ့္စ္တုိ႔ သေဘာထားကြဲလြဲ၍ အာရကန္႐ုိဟင္ဂ်ာ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Arakan Rohingha Islamic Front = ARIF)ႏွင့္ ခြဲထြက္အဖြဲ႔(ေခၚ) ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF) အဖြဲ႔ဟူ၍ အသီးသီး ကြဲျပားခဲ့ၾကရသည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာ မ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF)တြင္ ေရွာ္ဖီဟူစိန္ဦးစီး၍ အင္အား(၂၀)ခန္႔ျဖင့္ စစ္တေကာင္း၌ အေျချပဳကာ အဖြဲ႕အျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းအဖြဲ႔-ရန္ပုံေငြရရွိေရးအတြက္ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ဳိးခ်စ္တပ္ဦး (Rohingha Patriotic Front = RPF) ဗဟုိေကာ္မတီေဟာင္း ေဆြဂ်က္က တကၠဆပ္နယ္တြင္ အလွဴေငြမ်ား ေကာက္ခံေပးလ်က္ ရွိခဲ့သည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာလြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (Rohingha Liberation Party) -(ရလပ)အား ေဖာ္လိပ္မူဇာမာန္မွ ေခါင္းေဆာင္လ်က္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ၊ ေကာ့ဘဇား(Cox’s Bazar)ခ႐ုိင္၊ တန္ခါလီ (Tinkhali) အနီးတြင္ စခန္းတည္ေဆာက္ အေျချပဳလ်က္ အင္အား (၂၀)ခန္႔ျဖင့္ ရွိခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္အီတီဟာဒူမူဂ်ာဟစ္အဖြဲ႔ (Itihadul Mojahadin of Arakan = IMA)အား ေမာ္လဝီဟာနစ္ (Maulvi Hanif) ဦးစီး၍ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံ အူခီးယားၿမဳိ႕နယ္၊ ဂူနာမန္နာရြာတြင္ စခန္းတည္ေဆာက္ လႈပ္ရွားလ်က္ အင္အား(၂၀)ခန္႔ျဖင့္ ရွိခဲ့သည္။
#ျပည္ပအင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ဝါဒျဖန္႔ျခင္းႏွင့္ထိေရာက္မႈမ်ား
လူမ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံဖြဲ႔စည္းထားေသာ တစ္ယူသန္ ကုလားဆုိးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ အစၥလာမ္မစ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေပးစာကမ္းစာမ်ားကုိ ေမွ်ာ္ကုိးအားထားေနၿပီး မိမိတုိ႔ေနထုိင္ရာ ေဒသတြင္ လုံ႔လထုတ္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္လုိစိတ္မရွိဘဲ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ အေခ်ာင္ရမည့္ နည္းလမ္းကိုေရြး၍ “ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရက မူစလင္မ်ားအား ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ေနေၾကာင္း၊ ၎တို႔၏ဗလီမ်ားအား ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း၊ မူစလင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား မုဒိမ္းက်င့္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံထဲတြင္ ေနထုိင္ခြင့္မျပဳဘဲ ေမာင္းထုတ္ေနေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္ေျမအတြင္း မူစလင္ဒုကၡသည္ေပါင္း မ်ားစြာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း” လႈံ႔ေဆာ္ဝါဒျဖန္႔လ်က္ ရွိခဲ့ၾကေလသည္။
ယင္းတုိ႔၏ လုပ္ႀကံဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ျပည္ပ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္၍ တက္ႂကြေသာ ၾကားေနႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒမ်ားကုိ ထိပါးလာခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡကုိ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကိုပါ ပ်က္ျပားရေလေအာင္ ေဇာင္းေပးလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရအဖြဲ႔၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔က အဆုိပါဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ တုံ႔ျပန္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ျပည္ပႏုိင္ငံႀကီးမ်ား၏ မွားယြင္းစြာ၊ တစ္ဖက္သတ္၊ သိရွိနားလည္ျခင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္မီ ဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
အဆုိပါ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ ၁၉၆၀-ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံေရးအ႐ႈပ္အရွင္းအရ ေနရာတစ္ခုရရွိေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရရွိမႈကုိ အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့ၾကၿပီး တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည့္ ရခုိင္မ်ားႏွင့္ မြန္မ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္သည့္ ေခၚေတာကုလားမ်ား (ခ) ဘဂၤလီကုလားမ်ားျဖစ္ပါလ်က္ “႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး” ဆုိသည့္ သမုိင္းလိမ္ အမည္တစ္ခုျဖင့္ “႐ုိဟင္ဂ်ာျပည္နယ္ သီးျခားရရွိေရး” စတင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကေလသည္။
ဆက္လက္၍လည္း အစဥ္တစုိက္ ဆက္လက္လႈပ္ရွား ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကေလသည္။
႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားသည္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံအတြင္း အေျခခ် ခုိေအာင္းေနထုိင္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး အေၾကာင္းျပ၍ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာသစ္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ တုိက္ကြက္ေဖာ္ေနခဲ့ၾကသည္။
၎တုိ႔၏ တုိင္းရင္းသားမဟုတ္ပါဘဲ တုိင္းရင္းသားဟန္ေဆာင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။
ဆန္႔က်င္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏ လိမ္လည္ ေကာက္က်စ္ယုတ္မာမႈမ်ားသည္ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံသူ/သားတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ အနာဂတ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ညီအစ္ကုိမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိပါ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။
သမုိင္းအစဥ္အဆက္ ေအးအတူ-ပူအမွ် ေနထုိင္လာခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိတုိ႔ ပုိင္စုိးရာနယ္ေျမ(ျမန္မာႏုိင္ငံ)အတြင္း၌ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ခံ ကုလားဆုိး ေသာင္းက်န္းသူမ်ား အမွန္တကယ္ ရွိသင့္/ မရွိသင့္၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ အသက္သြင္းမႈ၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာအမည္ သုံးႏႈန္းေခၚဆုိမႈတုိ႔ကုိ လက္ခံသင့္/မသင့္ဆုိသည္တုိ႔ကုိ အမွန္အတုိင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ၎တုိ႔၏ ျဖစ္တည္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက ဖတ္႐ႈသုံးသပ္သူတုိ႔အား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္ေစရန္ သက္ေသခံအျဖစ္ျဖင့္ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသတည္း။
ဦးအကၤုရ(လား႐ႈိး)

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post