Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, May 22, 2017

ANP ဥကၠဌ ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္ ပါတီမူဝါဒ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေၾကာင့္ ဦးခိုင္ျပည္စိုး ( ANP ဒု-ဥကၠဌ) မွ ရခိုင္လူထုသို႔ ဖြင့္ခ်လိုက္ျခင္း....ယခုတေလာ ေဖ့စ္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေပါက္ေတာျမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ (၁ )၌ ANP ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠတို႕ အားျပိဳင္မႈႏွင့္ပက္သက္၍ ေဝဖန္ခ်က္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၾကသည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ကိုၾကိုက္သူက ေဒါက္တာေအးေမာင္မွန္ေၾကာင္းေျပာၾကသလို ဦးခိုင္ျပည္စိုးကိုသေဘာက်သူမ်ားကဦးခိုင္ျပည္စိုးမွန္ေၾကာင္းေျပာၾကသည္။ က်ြန္ေတာ္အေနနဲ႕ မိမိတို႕၏ပါတီတြင္း သေဘာထာကြဲလြဲမႈကိုပါတီတြင္းမွာသာေျဖရွင္းသင့္သည္ဟု ခံယူသျဖင့္ မီဒီယာထက္မွာဖြင့္ခ်ေရးသားျခင္း ေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကည္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ေန
ရဥၨရာဂ်ာနယ္အင္တာဗ်ဴး ႏွင့္ ေရွ႕ေနၾကီး ဦးေအာင္ေက်ာ္စိန္၏ ေဖ့စ္ဘုတ္ေရးသားခ်က္ မ်ားေပၚထြက္လာသည့္အခါ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ေလသမ်ွ ဖြင့္ခ်ရေတာ့မည္ဟု ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါသည္ ပါတီတိုင္းမွာသေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိၾကသည္။ အယူအဆတိုင္းသည္မိမိႏွင့္ တသေဘာတည္းက်ရမည္ခံယူံျခင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလုပ္ျခင္းကို မွားသည္ျဖစ္ေစ မွန္သည္ျဖစ္ေစ မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ျပီးလက္ခံက်င့္သံုးျခင္းအစဥ္အလာသည္ အာဏာရွင္တို႕၏ အစဥ္အလာသာျျဖစ္ပါသည္။ ပါတီတြင္စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ တဦးခ်င္းတာဝန္ယူမႈ ကိုက်င့္သံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ဥကၠ႒အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႈအဖြဲ႕ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီ ရပ္ေက်းေကာ္မတီစသည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာအဖြဲ႕စည္းမ်ားကိုဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ပါတီအတြက္အလြန္အေရးၾကီးေသာ မူဝါဒပိုင္းကိုခ်မွတ္ရန္အတြက္မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွတာဂန္ဆပးထားျခင္း ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုတြင္မရွိသည္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုအပ္သည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္နယ္ကို ဦးစားေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု ျမင္လ်ွင္သူ႕အေနနဲ႕ ဥကၠ႒အဖြဲ႕ အတြင္ေရးမႈအဖြဲ႕ကိုခ်ျပျပီး ျပည္နယ္၌တက္သင့္တက္ထိုက္ေသာသူမ်ားကို စနစ္တက်ေနရာခ်ရမည့္ အလုပ္သည္ပါတီအလုပ္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ခ်ျပျခင္းမရွိိဘဲ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ မူူလေနရာကိုစြန္႕၍ ျပည္နယ္ကိုဆင္းျခင္းသည္ ANP မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္၍ အာဏာရ အစိုးရ၏
လက္ကိုင္တုတ္ လုပ္လိုသည့္ရြယ္ခ်က္ကိုျမင္ျခင္း ေၾကာင့္က်ြန္ေတာ္အေနႏွင့္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းျဖင့္တားဆီးရျခင္းျဖစ္သည္။
က်ြြန္ေတာ္ရို႕ သည္ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဘာင္အတြင္းကေတာင္းဆိုရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားပါတီ ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႕ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္တိုငး္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ပါတီသေဘာထားကြဲလြဲမႈအၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖစ္ၾကရသည္။ ေရြွဂက္စ္ျဖင့္ရခိုင္ျပည္နယ္
တစ္ခုလံုးလ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ဗမာျပည္ႏွင့္ေစ်းႏုန္းတေျပးညီရရွိေရးပါတီမွေတာင္းဆိုသည္။ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဤကိစၥလုပ္လ်င္သူအေနနဲ႕ဥကၠတာဝန္မွႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျခိမ္းေျခာက္တားျမိတ္ခဲ႕သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းကိုဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ခ်ဳပ္စခန္႕စဥ္ကပါတီမွေၾကျငာခ်က္ထုတ္၍ကန္႕ကြက္ခဲ႕သည္။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ပါတီသေဘာထားကိုဆန္႕က်င္၍ဗိုလ္ခ်ဳပေမာင္ေမာင္အုန္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ျခင္းကို ၾကိဳဆိုေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႕သည္။ သန္းေခါင္စာရင္း၌ ရိုဟင္ဟင္ဂ်ာအမည္္ စာရင္းသြင္းခြင့္ေပးထားျခင္းကို ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးကန္႕ကြက္ျခင္း အေပၚ အစိုးရအလိုေတာ္အရ မကန္႕ကြက္ဖို႕တားဆီးခဲ႕သည္။ထိုသို႕တမ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အသက္တမ်ွအေရးၾကီး ေသာ လုပ္ရပ္ မ်ားကို အဘယ္ေၾကာင့္ ကန္႕ကြက္ရပါသနည္း။ အမ်ိဳးသားအတြက္ ပါတီအတြက္ မစဥ္းစားဘဲ မည္သူခိုင္းေစခ်က္ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူႏွင့္ပါတီကို ဆန္္႕က်င္ရဲဲပါသနည္း။ယခုျပည္နယ္လြတ္ေတာာ္တက္၍ဝန္ၾကီီးခ်ဳပ္လုပ္ရန္ မည္သူူေစခိုင္းးသနည္းး။ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္႕႕းပိုင္ခြင့္မည္သူလက္ထဲတြင္ရွိပါသနည္း။ ၉၂ ရာခိုင္ႏုန္းေသရွာေအာင္ မည္သူေတြႏွင့္ လက္ဝါးရိုက္ထားပါသနည္းး။ အဘယ္ေၾကာင့္ဤကိစၥ ကိုပါတီသို႕မခ်ျပရဲပါလဲ။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တားဆီးရျခင္းးးျဖစ္သည္။
Diversity and unity ကိုနားလည္စြာျဖင့္
ဦးခိုင္ျပည္စိုး

No comments:

Post a Comment