Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Wednesday, April 12, 2017

ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ဖတ္ရွဳျခင္း အတတ္ပညာ။


ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရွယ္ယာ၀ယ္ယုူရန္ စေတာ့ပြဲစာထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူျခင္း  မျပဳမီ သင္ ၀ယ္ယူလိုေသာ ကုမၸဏီ၏ နွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကို မလြတ္တမ္း ဖတ္ရွုျပီး ယင္းကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းသဘာ၀ႏွင့္
ေရွ ့အလားအလာမ်ားကို ဦးစြာ ေလ့လာသင့္ပါသည္။ ထပ္မံ သတိရေစရန္ ေျပာရပါလွ်င္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရွယ္ယာ မ၀ယ္ယူမီ ၄င္း၏  ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာကို ဦးစြာဖတ္ရွုပါ။ ယင္း အစီရင္ခံစာထဲမွ ဦးစားေပး ဖတ္ရွုသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း အစဥ္တက် မွတ္သားထားရပါမည္။

စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာ

ကုမၸဏီ၏ နွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတိုင္းတြင္ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစအခန္းတစ္ခု ပါ၀င္ေလ့ရိွပါသည္။
ယင္း လြတ္လပ္သည့္ ျပင္ပ စာရင္း စစ္အဖြဲ ့က ကုမၸဏီမွ ေရးဆြဲထားသည့္ စာရင္းမ်ားမွာ စာ၇င္းကိုင္ စာရင္းစစ္စံမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္စြာ ေရးဆြဲထားျခင္း ရိွ မရိွကို အစီရင္ခံပါ လိမ့္မည္။
အဆိုပါ စာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာထဲတြင္ တစ္ခါတရံ Subject to ဟူေသာ စကားလံုးကို ျမင္ေတြ ့ရတက္ပါတယ္။
ယင္းအဓိပၸာယ္မ်ာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတစ္ခုခုအရသာ ကိစၥရပ္တစ္ခုခုကို လိုက္နာရသည္   ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖစ္ျပီး ဤစကားလံုးသည္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအေနႏွင့္ သတိထားရန္ အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

ဥကၠ႒၏ တင္ျပခ်က္

ကုမၸဏီ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာ၏ အေရွ ့ဆံုးတြင္ ကုမၸဏီဥကၠ႒၏ ေၾကညာခ်က္/တင္ျပခ်က္ကို ျမင္ေတြ ့ရမည္ျဖစ္ ျပီး  ယင္းတြင္ ကုမၸဏီ၏ ျပီးခဲ့သည့္နွစ္အတြင္း ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္လာမည့္ အနာဂတ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းအသစ္ခ်ဲ့ထြင္မူမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမွုမ်ား စသည့္တို့ကို ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤဥကၠ႒ အစီရင္ခံစာတြင္လည္ “Despite the ---“ သို့မဟုတ္ “Except for ---“ အစရိွေသာ မတင္မက် သံုးထားသည့္ စကားလံုးမ်ား ပါ မပါကိုလည္း သတိထားၾကည့္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ်က္မ်ားသည္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္  ျပသနာ တစ္စံုတစ္တစ္ရာ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ညြန္းျပေနသည့္ စကားလံုးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အေရာင္အ၀ယ္ အရံွုးအျမတ္စာရင္း

ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အေရာင္းအ၀ယ္ အရွဳံအျမတ္စာရင္းတြင္ ၀င္ေငြနွင့္ အျမတ္ေငြ တိုးတက္လာမူ တစ္ခုတည္းကိုၾကည့္  ရ်္ ကုမၸဏီအလားအလာေကာင္းသည္၊ အနာဂတ္အတြက္ စိတ္ခ်ရသည္ဟု အထင္မွတ္ေစလိုပါ။ ကုမၸဏီ၏ အသံုးစာရိတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါသည္။ ေရာင္းအား တက္လာသည္ မွန္ေသာ္လည္း ေရာင္းကုန္တန္ဖိုး (cost of goods  sold) အေျခအေနက မည္မွ် ရိွေနသနည္းဆိုသည္ကိုလည္း ခြဲးျခမ္း စိတ္ျဖာသင့္ပါသည္။ အကယ္ရ်္ ေရာင္းကုန္တန္ဖိုးမ်ား ျမင့္တက္လာလွ်င္ အျမတ္ေငြ က်န္ရိွမူ မာဂ်င္ နည္းသြားကာ ကုမၸဏီ၏ နွစ္ကုန္ အျမတ္ေငြမွာလည္း ေလ်ာ့က်သြာနိုင္ပါသည္။

လက္က်န္ရွင္းတမ္း

ကုမၸဏီ၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္း (balance sheet) သည္ ကုမၸဏီ၏ ခိုင္မာမူ၊ ေၾကြးဆပ္နိုင္မူ အင္အားကို ျပသေသာစာရင္ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကြးဆပ္နုိင္အား (solvency) သည္လည္း ကုမၸဏီဘ႑ာေရး
ေတာင့္တင္းမူ အေၿခအေနကို ေဖာ္ျပသည့္ ကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ျပီး အကယ္ရ်္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ေစ့ပါက ေက်လည္စြာျပန္လည္ ေပးဆပ္နိုင္သည္ ဆိုေသာ အေနအထားကို ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဤကုမၸဏီ၏ လက္က်န္ရွင္းတမ္းကို ဖတ္ရွုရင္း သင့္အေနႏွင့္ ကုမၸဏီအေပၚ အေတြးသစ္ အျမင္သစ္မ်ားကို ခံစားနုိုင္ပါသည္။

အသားတင္လွည့္လည္ေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏ

ဤကိန္းဂဏန္းကို ကုမၸဏီ၏ လက္ငင္း ရပိုင္ခြင့္ တန္ဖိုး (current assets) မွ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္ (current assets) မွ လက္ငင္းေပးရန္တာ၀န္ (current liability) ကို နုတ္ျခင္းမွ ရရိွပါသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းမွာ အေရးပါသည့္ ကိန္းဂဏန္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး ယင္းက ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ လွည့္လည္ေငြေၾကးမည္မွ် ရိွေနသည္ကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းၾကီးေလေလ ကုမၸဏီအေနနွင့္ ေခ်းေငြမ်ား၊ အေၾကြးမ်ား ရယူ လည္ပတ္ရမည့္ အခြင့္အလမ္း နည္းေလေလျဖစ္ပါသည္။
သိုိ့ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ လွည့္လည္ေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏ အနည္းအမ်ားမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုစီ၏ လုပ္ငန္းသဘာ၀ႏွင့္ အရြယ္အစားအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ သို့အတြက္       ဤကိန္းဂဏန္းကို ေလ့လာလိုပါကလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစား တူရာ ျပိဳင္ဘက္ကုမၸဏီ တစ္ခုခုႏွင့္ ႏွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့
ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္
www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)
ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း
Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)
ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။

Writer: ဆရာသက္ထြန္ဦး
http://www.entrepreneursme.com/article-detail/3194