အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီအပါအ၀င္ ေကာ္မတီေလးခု ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္

 
အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီအပါအ၀င္ ေကာ္မတီေလးခု ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္

ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တင္ဒါေကာ္မတီ၊ ၾကမ္းခင္းေစ်း တြက္ခ်က္ေရးေကာ္မတီ၊ တင္ဒါလက္ခံေရးႏွင့္ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးေရးႏွင့္ လက္ခံေရးေကာ္မတီတုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္သည့္ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ သိရသည္။

တင္ဒါေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီး သုိ႔မဟုတ္ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္မွ ‘တင္ဒါေကာ္မတီ’ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ ၀ယ္ယူမည့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ အႀကီးအကဲမ်ားပါ၀င္ေသာ တင္ဒါေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွက်ခံ၍ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေခၚယူသည့္တင္ဒါမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားမွ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ ၀ယ္ယူမည့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဌာန အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ တင္ဒါေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွက်ခံ၍ တင္ဒါေခၚယူျခင္းမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားမွ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္၍ ၀ယ္ယူမည့္ဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ေသာ တင္ဒါေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႕စည္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တင္ဒါေကာ္မတီသည္ က်ပ္ ၁၀ သန္း ေအာက္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူရန္မလုိဘဲ ပစၥည္းေပးသြင္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ေပးသူမ်ား အနက္မွ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အနည္းဆုံး ကုမၸဏီသုံးခုအား ေစ်းႏႈန္းအဆုိျပဳလႊာ ေတာင္းခံၿပီး ေစ်းႏႈန္းအနည္းဆုံးတင္သြင္းသူထံမွ ၀ယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ က်ပ္ ၁၀ သန္းမွ က်ပ္သန္း ၁၀၀ အထိဆုိပါက အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္း၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမ်ား၏ ေၾကာ္ျငာသင္ပုန္းတြင္ တင္ဒါဖြင့္လွစ္ရန္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ရက္သတၱႏွစ္ပတ္ႀကိဳတင္၍ သိသာထင္ရွားစြာ ေၾကညာရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

က်ပ္သန္း ၁၀၀ အထက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚရာတြင္  တင္ဒါဖြင့္လွစ္ရန္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ တစ္လႀကိဳတင္ၿပီး ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ အနည္းဆုံးႏွစ္ႀကိမ္ေၾကာ္ျငာ၍ တင္ဒါေခၚယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ အနည္းဆုံး တစ္လႀကိဳတင္ ေၾကညာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္ငံတကာ တင္ဒါေခၚယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခားေငြ မျဖစ္မေနသုံးစြဲရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ ျပည္တြင္းတြင္၀ယ္ယူ ရရွိႏုိင္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္သာ တင္ဒါေခၚယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ၀ယ္ယူလုိသည့္ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားသည့္ တရား၀င္ကုိယ္စားလွယ္မရွိပါက ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ယွဥ္ၿပိဳင္တင္ဒါေခၚယူ၍ ၀ယ္ယူေရးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ေငြေပးေခ်ရာတြင္လည္း သတ္မွတ္ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ဒါလုပ္ ထုံးလုပ္နည္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစုိးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ညႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/ ၂၀၁၇) ျဖင့္ ယခုလအေစာပုိင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Eleven Media Group
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)