ရဟန္းေတာ္တို႔၏ ၂၂၇ သြယ္ေသာ ဝိနည္းေတာ္အက်ဥ္း


ရဟန္းေတာ္တို႔၏

၂၂၇ သြယ္ေသာ ဝိနည္းေတာ္အက်ဥ္း
♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦
{ပါရာဇိက ၄ ပါး }
၁ ။ ေမထုန္မက်င့္ရ
၂ ။ သူတပါးဥစၥာမခိုးရ
၃ ။ လူမသတ္ရ မသတ္ခိုင္းရ
၄ ။ ဈာန္မဂ္ဖိုလ္မရဘဲ ရသည္ဟုမေျပာရ ။
{သံဃဒိသိသ္ ၁၃ ပါး }
၅ ။ သုတ္မလႊတ္ရ
၆ ။ အမ်ိဳးသမီးဟူသမၽွ မကိုင္ရ
၇ ။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ညစ္ညမ္းရုန္႔ရင္း စကားမေျပာရ
၈ ။ ေမထုန္ အလႉမခံရ
၉ ။ မေအာင္သြယ္ရ
၁၀ ။ သံဃာကို မပန္ၾကားဘဲ ပမာဏလြန္ေသာေက်ာင္း မေဆာက္ရ
၁၁ ။ သံဃာကိုမပန္ၾကားဘဲ ေက်ာင္းႀကီးမေဆာက္ရ
၁၂ ။ ျမင္ျခင္း ၾကားျခင္း မရိွပါဘဲ ပါရာဇိကႏွင့္ မစြပ္စြဲရ
၁၃ ။ ျပစ္မွားလိုေသာစိတ္ျဖင့္ နာမည္တူျပဳ၍ ပါရာဇိကႏွင့္ မစြပ္စြဲရ
၁၄ ။ သံဃာကို သင္းမခြဲရ
၁၅ ။ သင္းခြဲေသာ သံဃာေနာက္ကို မလိုက္ရ
၁၆ ။ ဝိနည္းကံ ႏွင့္အညီ ဆုံးမသည္ကို လိုက္နာရမည္
၁၇ ။ ဝိနည္းကံႏွင့္ မညီေသာ သစ္သီးေပးျခင္း ပန္းေပးျခင္း စသည္တို႔ကို မျပဳရ ။ ဆုံးမသည္ကို လိုက္နာရမည္
{ အနိယတ ၂ ပါး (ပါသံစိတ္ သံစိတ္) }
၁၈ ။ မ်က္ကြယ္ရာ၌ ရဟန္းႏွင့္ မာတုဂါမ ႏွစ္ဦးတည္း မေနရ
၁၉ ။ နားကြယ္ရာ၌ ရဟန္းႏွင့္ မာတုဂါမ ႏွစ္ဦးတည္း မေနရ
{ နိသဂၢိပါစိတ္ ၃၀ ပါး }
၂၀ ။ သကၤန္းကို အဓိဌာန္ ဝိကပၸနာမျပဳဘဲ (၁၀)ရက္မလြန္ေစရ။
၂၁ ။ တိစိဝရိတ္သကၤန္းႏွင့္ ညဥ့္ကင္း၍ မေနရ။
၂၂ ။ ကထိန္ေခတ္မွ လြန္၍ရေသာ သကၤန္းကို တစ္လအတြင္း အဓိဌာန္တင္ရမည္။
၂၃ ။ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာ ရဟန္းမကို သကၤန္းမဖြတ္ေစရ။
၂၄ ။ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာ ရဟန္းမ၏သကၤန္းကို အလႉမခံရ။
၂၅ ။ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေသာသူကို သကၤန္းေတာင္းခြင့္မရိွဘဲ မေတာင္းရ။
၂၆ ။ သကၤန္းေတာင္းခြင္းရိွေသာ္လည္း ႏွစ္ထည္ထက္ပိုမေတာင္းရ။
၂၇ ။ ဒါယကာတို႔ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ သကၤန္းဖိုး မစီရင္ရ။
၂၈ ။ ဒါယကာႏွစ္ဦး၏ သကၤန္းကို ရည္မွတ္သည္ထက္ မစီရင္ေစရ။
၂၉ ။ သကၤန္းဖိုးကို သုံးႀကိမ္ေတာင္း၍ ေျခာက္ႀကိမ္ထက္ ပိုမရပ္ရ။
၃၀ ။ ပိုးႏွင့္ခ်ည္ေရာလၽွင္ အခင္းမျပဳရ။
၃၁ ။ အမည္း ၊ အနက္ သိုးေမြးကို အခင္းမျပဳရ။
၃၂ ။ သိုးေမြးအမည္းကို ေလးဖို႔ႏွစ္ဖို႔ထက္ မပိုေစရ။
၃၃ ။ သိုးေမြးအခင္းကို သမုတိမရဘဲ (၆)ႏွစ္အတြင္း မျပဳရ။
၃၄ ။ အဆာႏွင့္ နိသိဒိုင္ကို အခင္းေဟာင္းမွ တစ္ထြာမသြင္းဘဲ မျပဳရ။
၃၅ ။ သိုးေမြးကို ကပၸိယမရိွဘဲ သုံးယူဇနာထက္ လြန္၍မယူရ။
၃၆ ။ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္သည့္ ရဟန္းမကို သိုးေမြးမဖြတ္ခိုင္းရ။
၃၇ ။ ေရႊ ၊ ေငြတို႔ကို မကိုင္ခံရ။
၃၈ ။ အေရာင္းအဝယ္ မျပဳရ။
၃၉ ။ အလဲ အလွယ္ မျပဳရ။
၄၀ ။ အဓိဌာန္မတင္ဘဲ (၁၀)ရက္လြန္ေသာ သပိတ္ကို မသုံးရ။
၄၁ ။ သပိတ္အကြဲ (၅)ကြဲမရိွဘဲ သပိတ္မေတာင္းရ။
၄၂ ။ ေထာပတ္၊ဆီ၊ပ်ား၊တင္လဲတို႔ကို (၇)ရက္ထက္ပိုမထားရ။
၄၃ ။ မိုးေရခံသကၤန္းကို (၄)လထက္ပိုမေဆာင္ရ
၄၄ ။ ေပးထားေသာသကၤန္းကို စိတ္ဆိုး၍ ျပန္မေတာင္းရ။
၄၅ ။ ခ်ည္ကိုေတာင္း၍ မယက္ခိုင္းရ။
၄၆ ။ အမ်ိဳးေတာ္ျခင္း ဖိတ္ျခင္းမရိွဘဲ ရည္မွန္းကာမၽွ သကၤန္းကို ဝင္၍မစီရင္အပ္။
၄၇ ။ သကၤန္းကာလကို (၅)ရက္ထက္ မလြန္ရ။
၄၈ ။ သမၼဳတိမရဘဲ တိစီသရိတ္သကၤန္းႏွင့္(၆) ညဥ့္အကင္းရ။
၄၉ ။ သံဃာညီညြတ္ၿပီးသား လာဘ္ကို မိမိသို႔ မညြတ္ေစရ။
{ သုဒၶပါစိတ္ (၉၂)ပါး}
၅၀ ။ မုသားမေျပာရ။
၅၁ ။ မဆဲရ။
၅၂ ။ ကုန္းမတိုက္ရ။
၅၃ ။ လူ ၊ သာမေဏႏွင့္ ပုဒ္ၿပိဳင္စာမခ်ရ။
၅၄ ။ တစ္ေက်ာင္းတည္း၌ လူ ၊ သာမေဏႏွင့္ (၃)ညဥ့္ထက္ မအိပ္ရ။
၅၅ ။ မာတုဂါမႏွင့္ တစ္ေက်ာင္းတည္းမအိပ္ရ။
၅၆ ။ မာတုဂါမႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း(၆) ခြန္းထက္ မေဟာရ။
၅၇ ။ မိမိရေသာ စ်ာန္၊မဂ္၊ဖိုလ္ ကို လူ၊သာမေဏအား မေျပာရ။
၅၈ ။ ရဟန္းတစ္ပါး၏ သံဃဒိသိသ္ကို လူ၊သာမေဏအား မေျပာရ။
၅၉ ။ ေျမကိုမတူးရ။
၆၀ ။ သစ္ပင္မခုတ္ရ။
၆၁ ။ ရဟန္းတပါးေမးသည္ကို ျပန္၍မေျပာဘဲ မေနရ။
၆၂ ။ သမၼဳတိရေသာရဟန္းကို မရႈပ္ခ်အပ္။
၆၃ ။ သံဃိကေညာင္းေစာင္းကို အျပင္မွာမထားအပ္။
၆၄ ။ သံဃိကအိပ္ရာကို အထဲမွာမထားဘဲ မသြားရ။
၆၅ ။ သံဃိကေက်ာင္း၌ အိပ္ေနေသာရဟန္းကို ႏႈိး၍ မအိပ္ရ။
၆၆ ။ သံဃိကေက်ာင္းမွ အမ်က္ထြက္၍ ႏွင္မထုတ္ရ။
၆၇ ။ စို႔မရိုက္ေသာ ေညာင္ေစာင္းကို မထိုင္ရ။
၆၈ ။ စိမ္းစိုေသာ ေကာက္ပဲမရိွရာ၌ အမိုးသုံးဆင့္ထက္ပို၍ အဂၤေဒ မလိမ္းက်ံရ။
၆၉ ။ ပိုးရိွေသာ ေရကို ေျမေပၚ၊ျမက္ေပၚသို႔ မသြန္ရ။
၇၀ ။ သမၼဳတိမရဘဲႏွင့္ ရဟန္းမအား မဆုံးမရ။
၇၁ ။ သမၼဳတိရေသာ္လည္း ေနဝင္လၽွင္ မဆုံးမရ။
၇၂ ။ မနာဖ်ားဘဲ ရဟန္းမတို႔၏ ေက်ာင္းသို႔ သြား၍ မဆုံးမအပ္။
၇၃ ။ ရဟန္းမမ်ားအား ဆုံးမေသာ မေထရ္ႀကီးမ်ားကို မကဲ့ရဲ႕အပ္။
၇၄ ။ ရဟန္းမကို သကၤန္းမေပးအပ္။
၇၅ ။ ရဟန္းမကို သကၤန္းခ်ဳပ္မေပးရ။
၇၆ ။ ရဟန္းမႏွင့္တိုင္ပင္၍ ခရီးမသြားရ။
၇၇ ။ ရဟန္းမႏွင့္တိုင္ပင္၍ ေလွမစီးရ။
၇၈ ။ ရဟန္းမ စီစဥ္ေသာဆြမ္း မစားရ။
၇၉ ။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း မေနရ။
၈၀ ။ ဧည့္သည္အတြက္ဆြမ္းကို တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ မစားရ။
၈၁ ။ ရဟန္း(၄)ပါး ထိုင္ေနသည့္အခါ၌ ထမင္းစားဖိတ္လၽွင္ မစားရ။
၈၂ ။ ေရွးဦးဒါယကာ၏ ဆြမ္းကို မစားဘဲ ေနာက္ဆြမ္းကို မစားရ။
၈၃ ။ လက္ေဆာင္မုန္႔မ်ား သုံးသပိတ္ထက္ ပိုအလႉမခံရ။
၈၄ ။ စားေနတုန္း ဆြမ္း၊ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္တို႔ကို ပယ္လၽွင္ ေနာက္ထပ္မစားရ။
၈၅ ။ ပဝါရိတ္သင့္ေသာ ရဟန္းအား စြပ္စြဲလို၍ ဆြမ္းစားမဖိတ္ရ။
၈၆ ။ ေနလြဲေသာအခါ ညစာမစားရ။
၈၇ ။ သိုမွီးထား၍ ေဘာဇဥ္ကို မစားရ။
၈၈ ။ မနာမဖ်ားဘဲ မြန္ျမတ္ေသာေဘာဇဥ္ကို ေတာင္းမစားရ။
၈၉ ။ အကပ္မခံဘဲ ဘာကိုမၽွမစားရ။
၉၀ ။ ပရိဗိုရ္ကို ေဘာဇဥ္မေပးရ။
၉၁ ။ ဆြမ္းခံရာ၌ မာတုဂါမႏွင့္ စကားေျပာလို၍ အေဖာ္ရဟန္းကို ျပန္မလႊတ္ရ။
၉၂ ။ အၾကင္လင္မယား အခန္း၌ မေနရ။
၉၃ ။ မ်က္စိကြယ္ရာ၌ မိန္းမႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း မေနရ။
၉၄ ။ နားကြယ္ရာမွ မိန္းမႏွင့္ ႏွစ္ေယာက္ခ်င္း မေနရ။
၉၅ ။ ဆြမ္းစားပင့္ဖိတ္ေသာ အိမ္မွတပါး အျခားအိမ္သို႔ မလွည့္ရ။
၉၆ ။ ေဆးပစၥည္းကို ဖိတ္ၾကားထားသည္ထက္ လြန္၍ မေတာင္းရ။
၉၇ ။ အဂါၤ(၄)ပါးရိွေသာ စစ္ဒရိန္းျပရာသို႔ သြား၍ မၾကည့္ရ။
၉၈ ။ အေၾကာင္းရိွ၍ စစ္ေျမျပင္သို႔ သြားေသာ္ (၇)ရက္ထက္ မလြန္ရ။
၉၉ ။ စစ္ဆင္ရာအရပ္သို႔ မသြားရ။
၁၀၀ ။ ယစ္မ်ိဳးငါးပါး မေသာက္ရ။
၁၀၁ ။ ရဟန္းခ်င္း ခ်ိဳင္းထိုး မက်ီစားရ။
၁၀၂ ။ ေရထဲမွာ မကစားရ။
၁၀၃ ။ သိကၡာႀကီး၊ဝါေတာ္ႀကီးကို မရိုမေသမေနရ။
၁၀၄ ။ ရဟန္းခ်င္း မလွန္႔ မေျခာက္ရ။
၁၀၅ ။ ရဟန္းသည္ မနာမဖ်ားဘဲ မီးမေမြးရ။
၁၀၆ ။ မဇၩိမေဒသ၌ေနေသာ ရဟန္းသည္(၁၅)ရက္ တစ္ႀကိမ္ ေရခ်ိဳးရမည္။
၁၀၇ ။ ဗိႏၶဳမထိုးဘဲ သကၤန္းမဝတ္ရ။
၁၀၈ ။ ဝိကပၸနျပဳသည့္ သကၤန္းကို ဝိကပၸနမျပန္ဘဲ မသုံးရ။
၁၀၉ ။ ပရိကၡရာရွစ္ပါးကို မဝွက္ရ ၊ မက်ီစားရ။
၁၁၀ ။ ပိုး၊တိရစၧာန္တို႔ကို မသတ္ရ။
၁၁၁ ။ ပိုးရိွေသာ ေရကို မေသာက္ရ။
၁၁၂ ။ ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ အဓိကရုဏ္းကို မေခ်ာက္ခ်ားေစရ။
၁၁၃ ။ ရဟန္းတစ္ပါး၏ သံဃဒိသိသ္အာပတ္ကို မဖုံးကြယ္ရ။
၁၁၄ ။ အသက္(၂၀)မျပည့္ေသာသူအား ရဟန္းမခံေစရ။
၁၁၅ ။ ခိုးသား၊ဓားျပႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ခရီးမသြားရ။
၁၁၆ ။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ခရီးမသြားရ။
၁၁၇ ။ မိစၧာဒိဌိဝါဒမ်ားကို မယူရ။
၁၁၈ ။ မိစၧာဒိဌိဝါဒကို မစြန္႔၍ ႏွင္ထုတ္အပ္ေသာရဟန္းႏွင့္ ဓမၼသေမ႓ာဂ၊အာဝါသ,သေမ႓ာဂ မျပဳရ။
၁၁၉ ။ မိစၧာဒိဌိဝါဒကို မစြန္႔၍ ႏွင္ထုတ္အပ္ေသာ သာမေဏႏွင့္ ဓမၼသေမၻာဂ၊ အာဝါသ,သေမၻာဂ မျပဳရ။
၁၂၀ ။ ဝိမည္းဓိုရ္မ်ား၏ စကားကို ရိုေသစြာ နားေထာင္ရမည္။
၁၂၁ ။ သိကၡာပုဒ္မ်ားကို မကဲ့ရဲ႕ရ။
၁၂၂ ။ ပါတိေမာက္ျပရာ၌ ေျပာင္ေလွာင္မႈမျပဳရ။
၁၂၃ ။ ရဟန္းခ်င္း မရိုက္ႏွက္ရ။
၁၂၄ ။ ရဟန္းကို လက္ျဖင့္မရြယ္ရ။
၁၂၅ ။ လူ ၊ သာမေဏတို႔ကိုလည္း မရိုက္ႏွက္ရ။
၁၂၆ ။ ရဟန္းကို ႏွလုံးမသာေအာင္မေျပာရ။
၁၂၇ ။ ရဟန္းခ်င္း ရန္ျဖစ္ေနသည္ကို ေခ်ာင္း၍ နားမေထာင္ရ။
၁၂၈ ။ ဆႏၵမဲေပးၿပီး မကဲ့ရဲ႕ရ။
၁၂၉ ။ ဝိနည္းကံကို ဆႏၵမေပးဘဲ မသြားရ။
၁၃၀ ။ တိုင္ပင္၍ သကၤန္းေပးၿပီးမွ မကဲ့ရဲ႕ရ။
၁၃၁ ။ သံဃာအား ညီညြတ္ၿပီးေသာလာဘ္ကို ပုဂၢိဳလ္သို႔ မညြတ္ေစရ။
၁၃၂ ။ မင္း၊မိဖုရား အိပ္ခန္းထဲသို႔ မဝင္ရ။
၁၃၃ ။ေက်ာင္းအရံအျပင္ဘက္ ရတနာကို မေကာက္ရ။
၁၃၄ ။ ထင္ရွားရိွေသာရဟန္းကို မပန္ၾကားဘဲ ေနလြဲ ရြာဝင္ မသြားရ။
၁၃၅ ။ ဆင္စြယ္ကို အပ္က်ည္မလုပ္ရ။
၁၃၆ ။ တစ္ေတာင့္ထြာထက္ ပိုျမင့္ေသာ ေညာင္ေစာင္း၌ မအိပ္ရ။
၁၃၇ ။ ေညာင္ေစာင္းထဲမွာ လဲထည့္၍ မလုပ္ရ။
၁၃၈ ။ အလ်ားႏွစ္ထြာ၊ အနံတစ္ထြာခြဲ၊ အဆာတစ္ထြာထက္ပို၍ နိသိဒိုင္ မျပဳလုပ္ရ။
၁၃၉ ။ အမာလႊမ္းသကၤန္းကို အလ်ား(၄)ထြာ ၊ အနံ (၂)ထြာထက္ မပိုရ။
၁၄၀ ။ မိုးေရခံ သကၤန္းကို အလ်ား (၆)ထြာ ၊ အနံ (၂)ထြာထက္ မပိုရ။
၁၄၁ ။ ဘုရားသကၤန္း ပမာဏကို မျပဳရ။
{ပါဋိေဒသနီ(၄)ပါး }
၁၄၂ ။ ရဟန္းမ၏ ေဘာဇဥ္ကို မိမိလက္ျဖင့္ မယူရ။
၁၄၃ ။ ဒါယကာမ်ား ဆြမ္းေကၽြးရာ ရဟန္းမမ်ား ဝင္၍စီစဥ္လၽွင္ ေမာင္းမဲတားျမစ္ရမည္။
၁၄၄ ။ သမၼဳတိရေသာ ေသကၡအိမ္ကို ဆြမ္းမခံရ။
၁၄၅ ။ ေဘးရန္ရိွသည္ကို မေျပာၾကားဘဲ အရံတြင္း၌ မိမိလက္ျဖင့္ ေဘာဇဥ္မခံယူအပ္။
{ေသခိယ (၇၅)ပါး}
၁၄၆ ။ သကၤန္းကို ညီညီဝတ္ရမည္။
၁၄၇ ။ သကၤန္းကို ညီညီရုံရမည္။
၁၄၈ ။ လည္၊လက္ေကာက္ဝတ္ဖုံးလ်က္ ရြာထဲသြားရမည္။
၁၄၉ ။ လည္၊လက္ေကာက္ဝတ္ဖုံးလ်က္ ရြာထဲမွာေနရမည္။
၁၅၀ ။ မ်က္စိဣေျႏၵေစာင့္၍ ရြာထဲမွာ သြားရမည္။
၁၅၁ ။ မ်က္စိဣေျႏၵေစာင့္၍ ရြာထဲမွာေနရမည္။
၁၅၂ ။ မ်က္လႊာခ်၍ ရြာထဲမွာသြားရမည္။
၁၅၃ ။ မ်က္လႊာခ်၍ ရြာထဲမွာ ေနရမည္။
၁၅၄ ။ သကၤန္းကိုပင့္၍ ရြာထဲမွာ မေနရ။
၁၅၅ ။ သကၤန္းကို ပင့္၍ ရြာထဲမွာမသြားရ။
၁၅၆ ။ ရြာထဲမွာက်ယ္က်ယ္ရယ္၍ မသြားရ။
၁၅၇ ။ ရြာထဲမွာ က်ယ္က်ယ္ရယ္၍ မေနရ။
၁၅၈ ။ ရြာထဲမွာက်ယ္က်ယ္ စကားေျပာ၍ မသြားရ။
၁၅၉ ။ ရြာထဲမွာ က်ယ္က်ယ္စကားေျပာ၍ မေနရ။
၁၆၀ ။ ရြာထဲမွာ ကိုယ္ကို လႈပ္၍ မသြားရ။
၁၆၁ ။ ရြာထဲမွာ ကိုယ္ကို လႈပ္၍ မေနရ။
၁၆၂ ။ ရြာထဲမွာ လက္ရုံးကိုလႈပ္၍ မသြားရ။
၁၆၃ ။ ရြာထဲမွာ လက္ရုံးကိုလႈပ္၍ မေနရ။
၁၆၄ ။ ရြာထဲမွာ ဦးေခါင္းကိုလႈပ္၍ မသြားရ။
၁၆၅ ။ ရြာထဲမွာ ဦးေခါင္းကိုလႈပ္၍ မေနရ။
၁၆၆ ။ ရြာထဲမွာ ခါးေထာက္လ်က္ မသြားရ။
၁၆၇ ။ ရြာထဲမွာ ခါးေထာက္လ်က္ မေနရ။
၁၆၈ ။ ရြာထဲမွာ ေခါင္းၿမီးျခံဳ၍ မသြားရ။
၁၆၉ ။ ရြာထဲမွာ ေခါင္းၿမီးျခံဳ၍ မေနရ။
၁၇၀ ။ ရြာထဲမွာ ေျခဖ်ားေထာက္၍ မသြားရ။
၁၇၁ ။ ရြာထဲမွာ လက္ျဖင့္ ဒူးကိုပိုက္၍၎၊ သကၤန္းပတ္၍၎ မေနရ။
၁၇၂ ။ မရိုမေသ ဆြမ္းမခံရ။
၁၇၃ ။ သပိတ္၌ အမွတ္ထား၍ ဆြမ္းခံရမည္ ။
၁၇၄ ။ ေလးပုံတစ္ပုံ ထက္ပို၍ ဆြမ္းဟင္းမခံရ။
၁၇၅ ။ သပိတ္အနားေရးထက္ပို၍ ဆြမ္းမခံရ။
၁၇၆ ။ ဆြမ္းကိုရိုေသစြာ စားရမည္။
၁၇၇ ။ သပိတ္ထဲ၌ အမွတ္မထားဘဲ မထားရ။
၁၇၈ ။ ဆြမ္းကို အစဥ္လိုက္စားရမည္။
၁၇၉ ။ ဆြမ္း၏ေလးပုံတစ္ပုံထက္ပို၍ ဆြမ္းဟင္းကို မစားရ။
၁၈၀ ။ ဆြမ္းဦးကို ႏွိပ္၍ မစားရ။
၁၈၁ ။ ဟင္းလ်ာမ်ားကို ဆြမ္းႏွင့္ဖုံး၍ မစားရ။
၁၈၂ ။ မနာဖ်ားဘဲ ဟင္းလ်ာေတာင္း၍ မစားရ။
၁၈၃ ။ ကဲ့ရဲ႕လို၍ သူတစ္ပါးသပိတ္ကို မၾကည့္ရ။
၁၈၄ ။ ဆြမ္းလုတ္ပမာဏထက္ မလြန္ရ။
၁၈၅ ။ ဆြမ္းလုတ္ကို အဝန္းညီေအာင္ျပဳ၍ စားရမည္။
၁၈၆ ။ ဆြမ္းမေရာက္ခင္ ခံတြင္းမဖြင့္ရ။
၁၈၇ ။ ဆြမ္းစားလ်က္ ခံတြင္းဖြင့္ထားျခင္း မျပဳရ။
၁၈၈ ။ ဆြမ္းစားလ်က္ စကားေျပာျခင္း မျပဳရ။
၁၈၉ ။ ဆြမ္းလုတ္ကို ေျမာက္၍မစားရ။
၁၉၀ ။ ဆြမ္းလုတ္ကို ျဖတ္၍မစားရ။
၁၉၁ ။ ပါးေစာင္၌ ဆြမ္းလုတ္ငုံ၍ မစားရ။
၁၉၂ ။ ဆြမ္းစားရင္း လက္မခါရ။
၁၉၃ ။ ဆြမ္းလုံးကို ၾကဲ၍ မစားရ။
၁၉၄ ။ လၽွာထုတ္၍ ဆြမ္းစားျခင္းမျပဳရ။
၁၉၅ ။ ပ်တ္ပ်တ္ျမည္ေအာင္ ဆြမ္းမစားရ။
၁၉၆ ။ ရႈပ္ရႈပ္ျမည္ေအာင္ ဆြမ္းမစားရ။
၁၉၇ ။ လက္ကိုလၽွက္၍ဆြမ္းမစားရ။
၁၉၈ ။ သပိတ္ကိုျခစ္၍ ဆြမ္းမစားရ။
၁၉၉ ။ ႏႈတ္ခမ္းကိုလ်က္၍ ဆြမ္းမစားရ။
၂၀၀ ။ ဆြမ္းလုံးေပက်ံေသာလက္ႏွင့္ ေရခြက္ကို မကိုင္ရ။
၂၀၁ ။ သပိတ္ေဆးေရကို ရြာထဲမွာမသြန္ရ။
၂၀၂ ။ ထီး လက္၌ရိွေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၀၃ ။ တုတ္လက္၌ရိွေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၀၄ ။ ဓား လက္၌ရိွေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၀၅ ။ ေလး လက္၌ရိွေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၀၆ ။ ေျခနင္းစီးထားေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၀၇ ။ ဖိနပ္စီးထားေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၀၈ ။ ယာဥ္စီး၍ေနေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၀၉ ။ အိပ္ရာေနရာ၌ ေနေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၁၀ ။ အာေယာဂပတ္ဖြဲ႕သူကို တရားမေဟာရ။
၂၁၁ ။ ဦးရစ္ေခါင္းေပါင္းထားသူကို တရားမေဟာရ။
၂၁၂ ။ အိပ္ရာေနရာထက္၌ ေနေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၁၃ ။ ေခါင္းၿမီးျခံဳထားသူကို တရားမေဟာရ။
၂၁၄ ။ နိမ့္ရာကေန၍ ျမင့္ရာ၌ ေနေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၁၅ ။ ရပ္လ်က္ ထိုင္ေနေသာသူကို တရားမေဟာရ။
၂၁၆ ။ ေရွ႔ကသြားေသာသူကို ေနာက္ကလိုက္၍ တရားမေဟာရ။
၂၁၇ ။ လမ္းကိုသြားေသာသူကို လမ္းမဟုတ္ရာက တရားမေဟာရ။
၂၁၈ ။ မတ္တတ္ရပ္လ်က္ က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္ မစြန္႔ရ။
၂၁၉ ။ ျမက္၊သစ္ပင္ရိွရာ က်င္ႀကီး၊ က်င္ငယ္၊ ႏွပ္၊တံေတြး မစြန္႔ရ။
၂၂၉ ။ ေရထဲမွာ က်င္ႀကီး၊က်င္ငယ္၊ႏွပ္၊တံေတြး မစြန္႔ရ။(နာဖ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ကိုမူ ေဟာေျပာတရားျပျခင္း၊နာဖ်ားခ်ိန္၌ က်င္ႀကီး၊က်င္ငယ္၊တံေတြး စြန္႔ပစ္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳပါသည္။)
{အဓိကရဏ သမထ(၇) ပါး}
၂၂၁ ။ သံဃာဝတၳဳ၏ ဟုတ္မွန္ျခင္း ၊ဓမၼဝိနည္း ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ မ်က္ေမွာက္ရိွသည္၏ အျဖစ္ဟူေသာ သမၼဳခါဝိနည္း။
၂၂၂ ။ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ေပးအပ္ေသာ သတိဝိနည္း။
၂၂၃ ။ ရူးေသာရဟန္းအား ေပးအပ္ေသာ အမူဠဝိနည္း။
၂၂၄ ။ ဝန္ခံသျဖင့္ ၿငိမ္းေစအပ္ေသာ ပဋိညာတကာေရတဗၺဝိနည္း။
၂၂၅ ။ ဓမၼဝါဒီ ရဟန္းမ်ားရာသုိ႔ လိုက္၍ျပဳအပ္ေသာ ေယဘုယ်ဝိနည္း။
၂၂၆ ။ ယုတ္မာေသာရဟန္းအား ေပးအပ္ေသာ တႆပါပိယသိကဝိနည္း။
၂၂၇ ။ မစင္ကို ျမက္ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းသကဲ့သို႔ေသာ တိဏဝတၱာရကဝိနည္း။
က်မ္းမွီး
၁ ။ ဘုရားဥပေဒေတာ္ႀကီး၊ "အရွင္ဇနကာဘိဝံသ"။
၂ ။ ပါတိေမာက္ဘာသာဋိကာ၊ "အရွင္ဇနကာဘိဝံသ"။
၃ ။ နိဗၺာန္လမ္းညႊန္က်မ္း၊ "ဘဒၵႏၲပညာသာရ"။
၄ ။ ဝိနည္းေတာ္ ဥပေဒေတာ္ႀကီး၊ "အရွင္ ဩဘာသ"။
၅ ။ ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ဝိနည္းဥပေဒဆိုင္ရာ ေဟာၾကားတိတ္ေခြမ်ား။
ဓမၼဒါန ......မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္.
............
ရဟန်းတော်တို့၏

၂၂၇ သွယ်သော ဝိနည်းတော်အကျဉ်း
♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦ ♕ ❦
{ပါရာဇိက ၄ ပါး }
၁ ။ မေထုန်မကျင့်ရ
၂ ။ သူတပါးဥစ္စာမခိုးရ
၃ ။ လူမသတ်ရ မသတ်ခိုင်းရ
၄ ။ ဈာန်မဂ်ဖိုလ်မရဘဲ ရသည်ဟုမပြောရ ။
{သံဃဒိသိသ် ၁၃ ပါး }
၅ ။ သုတ်မလွှတ်ရ
၆ ။ အမျိုးသမီးဟူသမျှ မကိုင်ရ
၇ ။ အမျိုးသမီးနှင့် ညစ်ညမ်းရုန့်ရင်း စကားမပြောရ
၈ ။ မေထုန် အလှူမခံရ
၉ ။ မအောင်သွယ်ရ
၁၀ ။ သံဃာကို မပန်ကြားဘဲ ပမာဏလွန်သောကျောင်း မဆောက်ရ
၁၁ ။ သံဃာကိုမပန်ကြားဘဲ ကျောင်းကြီးမဆောက်ရ
၁၂ ။ မြင်ခြင်း ကြားခြင်း မရှိပါဘဲ ပါရာဇိကနှင့် မစွပ်စွဲရ
၁၃ ။ ပြစ်မှားလိုသောစိတ်ဖြင့် နာမည်တူပြု၍ ပါရာဇိကနှင့် မစွပ်စွဲရ
၁၄ ။ သံဃာကို သင်းမခွဲရ
၁၅ ။ သင်းခွဲသော သံဃာနောက်ကို မလိုက်ရ
၁၆ ။ ဝိနည်းကံ နှင့်အညီ ဆုံးမသည်ကို လိုက်နာရမည်
၁၇ ။ ဝိနည်းကံနှင့် မညီသော သစ်သီးပေးခြင်း ပန်းပေးခြင်း စသည်တို့ကို မပြုရ ။ ဆုံးမသည်ကို လိုက်နာရမည်
{ အနိယတ ၂ ပါး (ပါသံစိတ် သံစိတ်) }
၁၈ ။ မျက်ကွယ်ရာ၌ ရဟန်းနှင့် မာတုဂါမ နှစ်ဦးတည်း မနေရ
၁၉ ။ နားကွယ်ရာ၌ ရဟန်းနှင့် မာတုဂါမ နှစ်ဦးတည်း မနေရ
{ နိသဂ္ဂိပါစိတ် ၃၀ ပါး }
၂၀ ။ သင်္ကန်းကို အဓိဌာန် ဝိကပ္ပနာမပြုဘဲ (၁၀)ရက်မလွန်စေရ။
၂၁ ။ တိစိဝရိတ်သင်္ကန်းနှင့် ညဉ့်ကင်း၍ မနေရ။
၂၂ ။ ကထိန်ခေတ်မှ လွန်၍ရသော သင်္ကန်းကို တစ်လအတွင်း အဓိဌာန်တင်ရမည်။
၂၃ ။ ဆွေမျိုးမတော်သော ရဟန်းမကို သင်္ကန်းမဖွတ်စေရ။
၂၄ ။ ဆွေမျိုးမတော်သော ရဟန်းမ၏သင်္ကန်းကို အလှူမခံရ။
၂၅ ။ ဆွေမျိုးမတော်သောသူကို သင်္ကန်းတောင်းခွင့်မရှိဘဲ မတောင်းရ။
၂၆ ။ သင်္ကန်းတောင်းခွင်းရှိသော်လည်း နှစ်ထည်ထက်ပိုမတောင်းရ။
၂၇ ။ ဒါယကာတို့ ခန့်မှန်းသည်ထက် သင်္ကန်းဖိုး မစီရင်ရ။
၂၈ ။ ဒါယကာနှစ်ဦး၏ သင်္ကန်းကို ရည်မှတ်သည်ထက် မစီရင်စေရ။
၂၉ ။ သင်္ကန်းဖိုးကို သုံးကြိမ်တောင်း၍ ခြောက်ကြိမ်ထက် ပိုမရပ်ရ။
၃၀ ။ ပိုးနှင့်ချည်ရောလျှင် အခင်းမပြုရ။
၃၁ ။ အမည်း ၊ အနက် သိုးမွေးကို အခင်းမပြုရ။
၃၂ ။ သိုးမွေးအမည်းကို လေးဖို့နှစ်ဖို့ထက် မပိုစေရ။
၃၃ ။ သိုးမွေးအခင်းကို သမုတိမရဘဲ (၆)နှစ်အတွင်း မပြုရ။
၃၄ ။ အဆာနှင့် နိသိဒိုင်ကို အခင်းဟောင်းမှ တစ်ထွာမသွင်းဘဲ မပြုရ။
၃၅ ။ သိုးမွေးကို ကပ္ပိယမရှိဘဲ သုံးယူဇနာထက် လွန်၍မယူရ။
၃၆ ။ ဆွေမျိုးမတော်သည့် ရဟန်းမကို သိုးမွေးမဖွတ်ခိုင်းရ။
၃၇ ။ ရွှေ ၊ ငွေတို့ကို မကိုင်ခံရ။
၃၈ ။ အရောင်းအဝယ် မပြုရ။
၃၉ ။ အလဲ အလှယ် မပြုရ။
၄၀ ။ အဓိဌာန်မတင်ဘဲ (၁၀)ရက်လွန်သော သပိတ်ကို မသုံးရ။
၄၁ ။ သပိတ်အကွဲ (၅)ကွဲမရှိဘဲ သပိတ်မတောင်းရ။
၄၂ ။ ထောပတ်၊ဆီ၊ပျား၊တင်လဲတို့ကို (၇)ရက်ထက်ပိုမထားရ။
၄၃ ။ မိုးရေခံသင်္ကန်းကို (၄)လထက်ပိုမဆောင်ရ
၄၄ ။ ပေးထားသောသင်္ကန်းကို စိတ်ဆိုး၍ ပြန်မတောင်းရ။
၄၅ ။ ချည်ကိုတောင်း၍ မယက်ခိုင်းရ။
၄၆ ။ အမျိုးတော်ခြင်း ဖိတ်ခြင်းမရှိဘဲ ရည်မှန်းကာမျှ သင်္ကန်းကို ဝင်၍မစီရင်အပ်။
၄၇ ။ သင်္ကန်းကာလကို (၅)ရက်ထက် မလွန်ရ။
၄၈ ။ သမ္မုတိမရဘဲ တိစီသရိတ်သင်္ကန်းနှင့်(၆) ညဉ့်အကင်းရ။
၄၉ ။ သံဃာညီညွတ်ပြီးသား လာဘ်ကို မိမိသို့ မညွတ်စေရ။
{ သုဒ္ဓပါစိတ် (၉၂)ပါး}
၅၀ ။ မုသားမပြောရ။
၅၁ ။ မဆဲရ။
၅၂ ။ ကုန်းမတိုက်ရ။
၅၃ ။ လူ ၊ သာမဏေနှင့် ပုဒ်ပြိုင်စာမချရ။
၅၄ ။ တစ်ကျောင်းတည်း၌ လူ ၊ သာမဏေနှင့် (၃)ညဉ့်ထက် မအိပ်ရ။
၅၅ ။ မာတုဂါမနှင့် တစ်ကျောင်းတည်းမအိပ်ရ။
၅၆ ။ မာတုဂါမနှင့် နှစ်ယောက်ချင်း(၆) ခွန်းထက် မဟောရ။
၅၇ ။ မိမိရသော စျာန်၊မဂ်၊ဖိုလ် ကို လူ၊သာမဏေအား မပြောရ။
၅၈ ။ ရဟန်းတစ်ပါး၏ သံဃဒိသိသ်ကို လူ၊သာမဏေအား မပြောရ။
၅၉ ။ မြေကိုမတူးရ။
၆၀ ။ သစ်ပင်မခုတ်ရ။
၆၁ ။ ရဟန်းတပါးမေးသည်ကို ပြန်၍မပြောဘဲ မနေရ။
၆၂ ။ သမ္မုတိရသောရဟန်းကို မရှုပ်ချအပ်။
၆၃ ။ သံဃိကညောင်းစောင်းကို အပြင်မှာမထားအပ်။
၆၄ ။ သံဃိကအိပ်ရာကို အထဲမှာမထားဘဲ မသွားရ။
၆၅ ။ သံဃိကကျောင်း၌ အိပ်နေသောရဟန်းကို နှိုး၍ မအိပ်ရ။
၆၆ ။ သံဃိကကျောင်းမှ အမျက်ထွက်၍ နှင်မထုတ်ရ။
၆၇ ။ စို့မရိုက်သော ညောင်စောင်းကို မထိုင်ရ။
၆၈ ။ စိမ်းစိုသော ကောက်ပဲမရှိရာ၌ အမိုးသုံးဆင့်ထက်ပို၍ အင်္ဂဒေ မလိမ်းကျံရ။
၆၉ ။ ပိုးရှိသော ရေကို မြေပေါ်၊မြက်ပေါ်သို့ မသွန်ရ။
၇၀ ။ သမ္မုတိမရဘဲနှင့် ရဟန်းမအား မဆုံးမရ။
၇၁ ။ သမ္မုတိရသော်လည်း နေဝင်လျှင် မဆုံးမရ။
၇၂ ။ မနာဖျားဘဲ ရဟန်းမတို့၏ ကျောင်းသို့ သွား၍ မဆုံးမအပ်။
၇၃ ။ ရဟန်းမများအား ဆုံးမသော မထေရ်ကြီးများကို မကဲ့ရဲ့အပ်။
၇၄ ။ ရဟန်းမကို သင်္ကန်းမပေးအပ်။
၇၅ ။ ရဟန်းမကို သင်္ကန်းချုပ်မပေးရ။
၇၆ ။ ရဟန်းမနှင့်တိုင်ပင်၍ ခရီးမသွားရ။
၇၇ ။ ရဟန်းမနှင့်တိုင်ပင်၍ လှေမစီးရ။
၇၈ ။ ရဟန်းမ စီစဉ်သောဆွမ်း မစားရ။
၇၉ ။ အမျိုးသမီးနှင့် နှစ်ယောက်ချင်း မနေရ။
၈၀ ။ ဧည့်သည်အတွက်ဆွမ်းကို တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ မစားရ။
၈၁ ။ ရဟန်း(၄)ပါး ထိုင်နေသည့်အခါ၌ ထမင်းစားဖိတ်လျှင် မစားရ။
၈၂ ။ ရှေးဦးဒါယကာ၏ ဆွမ်းကို မစားဘဲ နောက်ဆွမ်းကို မစားရ။
၈၃ ။ လက်ဆောင်မုန့်များ သုံးသပိတ်ထက် ပိုအလှူမခံရ။
၈၄ ။ စားနေတုန်း ဆွမ်း၊ ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်တို့ကို ပယ်လျှင် နောက်ထပ်မစားရ။
၈၅ ။ ပဝါရိတ်သင့်သော ရဟန်းအား စွပ်စွဲလို၍ ဆွမ်းစားမဖိတ်ရ။
၈၆ ။ နေလွဲသောအခါ ညစာမစားရ။
၈၇ ။ သိုမှီးထား၍ ဘောဇဉ်ကို မစားရ။
၈၈ ။ မနာမဖျားဘဲ မွန်မြတ်သောဘောဇဉ်ကို တောင်းမစားရ။
၈၉ ။ အကပ်မခံဘဲ ဘာကိုမျှမစားရ။
၉၀ ။ ပရိဗိုရ်ကို ဘောဇဉ်မပေးရ။
၉၁ ။ ဆွမ်းခံရာ၌ မာတုဂါမနှင့် စကားပြောလို၍ အဖော်ရဟန်းကို ပြန်မလွှတ်ရ။
၉၂ ။ အကြင်လင်မယား အခန်း၌ မနေရ။
၉၃ ။ မျက်စိကွယ်ရာ၌ မိန်းမနှင့် နှစ်ယောက်ချင်း မနေရ။
၉၄ ။ နားကွယ်ရာမှ မိန်းမနှင့် နှစ်ယောက်ချင်း မနေရ။
၉၅ ။ ဆွမ်းစားပင့်ဖိတ်သော အိမ်မှတပါး အခြားအိမ်သို့ မလှည့်ရ။
၉၆ ။ ဆေးပစ္စည်းကို ဖိတ်ကြားထားသည်ထက် လွန်၍ မတောင်းရ။
၉၇ ။ အဂါင်္(၄)ပါးရှိသော စစ်ဒရိန်းပြရာသို့ သွား၍ မကြည့်ရ။
၉၈ ။ အကြောင်းရှိ၍ စစ်မြေပြင်သို့ သွားသော် (၇)ရက်ထက် မလွန်ရ။
၉၉ ။ စစ်ဆင်ရာအရပ်သို့ မသွားရ။
၁၀၀ ။ ယစ်မျိုးငါးပါး မသောက်ရ။
၁၀၁ ။ ရဟန်းချင်း ချိုင်းထိုး မကျီစားရ။
၁၀၂ ။ ရေထဲမှာ မကစားရ။
၁၀၃ ။ သိက္ခာကြီး၊ဝါတော်ကြီးကို မရိုမသေမနေရ။
၁၀၄ ။ ရဟန်းချင်း မလှန့် မခြောက်ရ။
၁၀၅ ။ ရဟန်းသည် မနာမဖျားဘဲ မီးမမွေးရ။
၁၀၆ ။ မဇ္ဈိမဒေသ၌နေသော ရဟန်းသည်(၁၅)ရက် တစ်ကြိမ် ရေချိုးရမည်။
၁၀၇ ။ ဗိန္ဓုမထိုးဘဲ သင်္ကန်းမဝတ်ရ။
၁၀၈ ။ ဝိကပ္ပနပြုသည့် သင်္ကန်းကို ဝိကပ္ပနမပြန်ဘဲ မသုံးရ။
၁၀၉ ။ ပရိက္ခရာရှစ်ပါးကို မဝှက်ရ ၊ မကျီစားရ။
၁၁၀ ။ ပိုး၊တိရစ္ဆာန်တို့ကို မသတ်ရ။
၁၁၁ ။ ပိုးရှိသော ရေကို မသောက်ရ။
၁၁၂ ။ ငြိမ်းအေးပြီးသော အဓိကရုဏ်းကို မချောက်ချားစေရ။
၁၁၃ ။ ရဟန်းတစ်ပါး၏ သံဃဒိသိသ်အာပတ်ကို မဖုံးကွယ်ရ။
၁၁၄ ။ အသက်(၂၀)မပြည့်သောသူအား ရဟန်းမခံစေရ။
၁၁၅ ။ ခိုးသား၊ဓားပြနှင့် တိုင်ပင်၍ ခရီးမသွားရ။
၁၁၆ ။ အမျိုးသမီးများနှင့် တိုင်ပင်၍ ခရီးမသွားရ။
၁၁၇ ။ မိစ္ဆာဒိဌိဝါဒများကို မယူရ။
၁၁၈ ။ မိစ္ဆာဒိဌိဝါဒကို မစွန့်၍ နှင်ထုတ်အပ်သောရဟန်းနှင့် ဓမ္မသမေ႓ာဂ၊အာဝါသ,သမေ႓ာဂ မပြုရ။
၁၁၉ ။ မိစ္ဆာဒိဌိဝါဒကို မစွန့်၍ နှင်ထုတ်အပ်သော သာမဏေနှင့် ဓမ္မသမ္ဘောဂ၊ အာဝါသ,သမ္ဘောဂ မပြုရ။
၁၂၀ ။ ဝိမည်းဓိုရ်များ၏ စကားကို ရိုသေစွာ နားထောင်ရမည်။
၁၂၁ ။ သိက္ခာပုဒ်များကို မကဲ့ရဲ့ရ။
၁၂၂ ။ ပါတိမောက်ပြရာ၌ ပြောင်လှောင်မှုမပြုရ။
၁၂၃ ။ ရဟန်းချင်း မရိုက်နှက်ရ။
၁၂၄ ။ ရဟန်းကို လက်ဖြင့်မရွယ်ရ။
၁၂၅ ။ လူ ၊ သာမဏေတို့ကိုလည်း မရိုက်နှက်ရ။
၁၂၆ ။ ရဟန်းကို နှလုံးမသာအောင်မပြောရ။
၁၂၇ ။ ရဟန်းချင်း ရန်ဖြစ်နေသည်ကို ချောင်း၍ နားမထောင်ရ။
၁၂၈ ။ ဆန္ဒမဲပေးပြီး မကဲ့ရဲ့ရ။
၁၂၉ ။ ဝိနည်းကံကို ဆန္ဒမပေးဘဲ မသွားရ။
၁၃၀ ။ တိုင်ပင်၍ သင်္ကန်းပေးပြီးမှ မကဲ့ရဲ့ရ။
၁၃၁ ။ သံဃာအား ညီညွတ်ပြီးသောလာဘ်ကို ပုဂ္ဂိုလ်သို့ မညွတ်စေရ။
၁၃၂ ။ မင်း၊မိဖုရား အိပ်ခန်းထဲသို့ မဝင်ရ။
၁၃၃ ။ကျောင်းအရံအပြင်ဘက် ရတနာကို မကောက်ရ။
၁၃၄ ။ ထင်ရှားရှိသောရဟန်းကို မပန်ကြားဘဲ နေလွဲ ရွာဝင် မသွားရ။
၁၃၅ ။ ဆင်စွယ်ကို အပ်ကျည်မလုပ်ရ။
၁၃၆ ။ တစ်တောင့်ထွာထက် ပိုမြင့်သော ညောင်စောင်း၌ မအိပ်ရ။
၁၃၇ ။ ညောင်စောင်းထဲမှာ လဲထည့်၍ မလုပ်ရ။
၁၃၈ ။ အလျားနှစ်ထွာ၊ အနံတစ်ထွာခွဲ၊ အဆာတစ်ထွာထက်ပို၍ နိသိဒိုင် မပြုလုပ်ရ။
၁၃၉ ။ အမာလွှမ်းသင်္ကန်းကို အလျား(၄)ထွာ ၊ အနံ (၂)ထွာထက် မပိုရ။
၁၄၀ ။ မိုးရေခံ သင်္ကန်းကို အလျား (၆)ထွာ ၊ အနံ (၂)ထွာထက် မပိုရ။
၁၄၁ ။ ဘုရားသင်္ကန်း ပမာဏကို မပြုရ။
{ပါဋိဒေသနီ(၄)ပါး }
၁၄၂ ။ ရဟန်းမ၏ ဘောဇဉ်ကို မိမိလက်ဖြင့် မယူရ။
၁၄၃ ။ ဒါယကာများ ဆွမ်းကျွေးရာ ရဟန်းမများ ဝင်၍စီစဉ်လျှင် မောင်းမဲတားမြစ်ရမည်။
၁၄၄ ။ သမ္မုတိရသော သေက္ခအိမ်ကို ဆွမ်းမခံရ။
၁၄၅ ။ ဘေးရန်ရှိသည်ကို မပြောကြားဘဲ အရံတွင်း၌ မိမိလက်ဖြင့် ဘောဇဉ်မခံယူအပ်။
{သေခိယ (၇၅)ပါး}
၁၄၆ ။ သင်္ကန်းကို ညီညီဝတ်ရမည်။
၁၄၇ ။ သင်္ကန်းကို ညီညီရုံရမည်။
၁၄၈ ။ လည်၊လက်ကောက်ဝတ်ဖုံးလျက် ရွာထဲသွားရမည်။
၁၄၉ ။ လည်၊လက်ကောက်ဝတ်ဖုံးလျက် ရွာထဲမှာနေရမည်။
၁၅၀ ။ မျက်စိဣန္ဒြေစောင့်၍ ရွာထဲမှာ သွားရမည်။
၁၅၁ ။ မျက်စိဣန္ဒြေစောင့်၍ ရွာထဲမှာနေရမည်။
၁၅၂ ။ မျက်လွှာချ၍ ရွာထဲမှာသွားရမည်။
၁၅၃ ။ မျက်လွှာချ၍ ရွာထဲမှာ နေရမည်။
၁၅၄ ။ သင်္ကန်းကိုပင့်၍ ရွာထဲမှာ မနေရ။
၁၅၅ ။ သင်္ကန်းကို ပင့်၍ ရွာထဲမှာမသွားရ။
၁၅၆ ။ ရွာထဲမှာကျယ်ကျယ်ရယ်၍ မသွားရ။
၁၅၇ ။ ရွာထဲမှာ ကျယ်ကျယ်ရယ်၍ မနေရ။
၁၅၈ ။ ရွာထဲမှာကျယ်ကျယ် စကားပြော၍ မသွားရ။
၁၅၉ ။ ရွာထဲမှာ ကျယ်ကျယ်စကားပြော၍ မနေရ။
၁၆၀ ။ ရွာထဲမှာ ကိုယ်ကို လှုပ်၍ မသွားရ။
၁၆၁ ။ ရွာထဲမှာ ကိုယ်ကို လှုပ်၍ မနေရ။
၁၆၂ ။ ရွာထဲမှာ လက်ရုံးကိုလှုပ်၍ မသွားရ။
၁၆၃ ။ ရွာထဲမှာ လက်ရုံးကိုလှုပ်၍ မနေရ။
၁၆၄ ။ ရွာထဲမှာ ဦးခေါင်းကိုလှုပ်၍ မသွားရ။
၁၆၅ ။ ရွာထဲမှာ ဦးခေါင်းကိုလှုပ်၍ မနေရ။
၁၆၆ ။ ရွာထဲမှာ ခါးထောက်လျက် မသွားရ။
၁၆၇ ။ ရွာထဲမှာ ခါးထောက်လျက် မနေရ။
၁၆၈ ။ ရွာထဲမှာ ခေါင်းမြီးခြုံ၍ မသွားရ။
၁၆၉ ။ ရွာထဲမှာ ခေါင်းမြီးခြံု၍ မနေရ။
၁၇၀ ။ ရွာထဲမှာ ခြေဖျားထောက်၍ မသွားရ။
၁၇၁ ။ ရွာထဲမှာ လက်ဖြင့် ဒူးကိုပိုက်၍၎င်း၊ သင်္ကန်းပတ်၍၎င်း မနေရ။
၁၇၂ ။ မရိုမသေ ဆွမ်းမခံရ။
၁၇၃ ။ သပိတ်၌ အမှတ်ထား၍ ဆွမ်းခံရမည် ။
၁၇၄ ။ လေးပုံတစ်ပုံ ထက်ပို၍ ဆွမ်းဟင်းမခံရ။
၁၇၅ ။ သပိတ်အနားရေးထက်ပို၍ ဆွမ်းမခံရ။
၁၇၆ ။ ဆွမ်းကိုရိုသေစွာ စားရမည်။
၁၇၇ ။ သပိတ်ထဲ၌ အမှတ်မထားဘဲ မထားရ။
၁၇၈ ။ ဆွမ်းကို အစဉ်လိုက်စားရမည်။
၁၇၉ ။ ဆွမ်း၏လေးပုံတစ်ပုံထက်ပို၍ ဆွမ်းဟင်းကို မစားရ။
၁၈၀ ။ ဆွမ်းဦးကို နှိပ်၍ မစားရ။
၁၈၁ ။ ဟင်းလျာများကို ဆွမ်းနှင့်ဖုံး၍ မစားရ။
၁၈၂ ။ မနာဖျားဘဲ ဟင်းလျာတောင်း၍ မစားရ။
၁၈၃ ။ ကဲ့ရဲ့လို၍ သူတစ်ပါးသပိတ်ကို မကြည့်ရ။
၁၈၄ ။ ဆွမ်းလုတ်ပမာဏထက် မလွန်ရ။
၁၈၅ ။ ဆွမ်းလုတ်ကို အဝန်းညီအောင်ပြု၍ စားရမည်။
၁၈၆ ။ ဆွမ်းမရောက်ခင် ခံတွင်းမဖွင့်ရ။
၁၈၇ ။ ဆွမ်းစားလျက် ခံတွင်းဖွင့်ထားခြင်း မပြုရ။
၁၈၈ ။ ဆွမ်းစားလျက် စကားပြောခြင်း မပြုရ။
၁၈၉ ။ ဆွမ်းလုတ်ကို မြောက်၍မစားရ။
၁၉၀ ။ ဆွမ်းလုတ်ကို ဖြတ်၍မစားရ။
၁၉၁ ။ ပါးစောင်၌ ဆွမ်းလုတ်ငုံ၍ မစားရ။
၁၉၂ ။ ဆွမ်းစားရင်း လက်မခါရ။
၁၉၃ ။ ဆွမ်းလုံးကို ကြဲ၍ မစားရ။
၁၉၄ ။ လျှာထုတ်၍ ဆွမ်းစားခြင်းမပြုရ။
၁၉၅ ။ ပျတ်ပျတ်မြည်အောင် ဆွမ်းမစားရ။
၁၉၆ ။ ရှုပ်ရှုပ်မြည်အောင် ဆွမ်းမစားရ။
၁၉၇ ။ လက်ကိုလျှက်၍ဆွမ်းမစားရ။
၁၉၈ ။ သပိတ်ကိုခြစ်၍ ဆွမ်းမစားရ။
၁၉၉ ။ နှုတ်ခမ်းကိုလျက်၍ ဆွမ်းမစားရ။
၂၀၀ ။ ဆွမ်းလုံးပေကျံသောလက်နှင့် ရေခွက်ကို မကိုင်ရ။
၂၀၁ ။ သပိတ်ဆေးရေကို ရွာထဲမှာမသွန်ရ။
၂၀၂ ။ ထီး လက်၌ရှိသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၀၃ ။ တုတ်လက်၌ရှိသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၀၄ ။ ဓား လက်၌ရှိသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၀၅ ။ လေး လက်၌ရှိသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၀၆ ။ ခြေနင်းစီးထားသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၀၇ ။ ဖိနပ်စီးထားသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၀၈ ။ ယာဉ်စီး၍နေသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၀၉ ။ အိပ်ရာနေရာ၌ နေသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၁၀ ။ အာယောဂပတ်ဖွဲ့သူကို တရားမဟောရ။
၂၁၁ ။ ဦးရစ်ခေါင်းပေါင်းထားသူကို တရားမဟောရ။
၂၁၂ ။ အိပ်ရာနေရာထက်၌ နေသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၁၃ ။ ခေါင်းမြီးခြံုထားသူကို တရားမဟောရ။
၂၁၄ ။ နိမ့်ရာကနေ၍ မြင့်ရာ၌ နေသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၁၅ ။ ရပ်လျက် ထိုင်နေသောသူကို တရားမဟောရ။
၂၁၆ ။ ရှေ့ကသွားသောသူကို နောက်ကလိုက်၍ တရားမဟောရ။
၂၁၇ ။ လမ်းကိုသွားသောသူကို လမ်းမဟုတ်ရာက တရားမဟောရ။
၂၁၈ ။ မတ်တတ်ရပ်လျက် ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ် မစွန့်ရ။
၂၁၉ ။ မြက်၊သစ်ပင်ရှိရာ ကျင်ကြီး၊ ကျင်ငယ်၊ နှပ်၊တံတွေး မစွန့်ရ။
၂၂၉ ။ ရေထဲမှာ ကျင်ကြီး၊ကျင်ငယ်၊နှပ်၊တံတွေး မစွန့်ရ။(နာဖျားသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမူ ဟောပြောတရားပြခြင်း၊နာဖျားချိန်၌ ကျင်ကြီး၊ကျင်ငယ်၊တံတွေး စွန့်ပစ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုပါသည်။)
{အဓိကရဏ သမထ(၇) ပါး}
၂၂၁ ။ သံဃာဝတ္ထု၏ ဟုတ်မှန်ခြင်း ၊ဓမ္မဝိနည်း ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ မျက်မှောက်ရှိသည်၏ အဖြစ်ဟူသော သမ္မုခါဝိနည်း။
၂၂၂ ။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အား ပေးအပ်သော သတိဝိနည်း။
၂၂၃ ။ ရူးသောရဟန်းအား ပေးအပ်သော အမူဠဝိနည်း။
၂၂၄ ။ ဝန်ခံသဖြင့် ငြိမ်းစေအပ်သော ပဋိညာတကာရေတဗ္ဗဝိနည်း။
၂၂၅ ။ ဓမ္မဝါဒီ ရဟန်းများရာသို့ လိုက်၍ပြုအပ်သော ယေဘုယျဝိနည်း။
၂၂၆ ။ ယုတ်မာသောရဟန်းအား ပေးအပ်သော တဿပါပိယသိကဝိနည်း။
၂၂၇ ။ မစင်ကို မြက်ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းသကဲ့သို့သော တိဏဝတ္တာရကဝိနည်း။
ကျမ်းမှီး
၁ ။ ဘုရားဥပဒေတော်ကြီး၊ "အရှင်ဇနကာဘိဝံသ"။
၂ ။ ပါတိမောက်ဘာသာဋိကာ၊ "အရှင်ဇနကာဘိဝံသ"။
၃ ။ နိဗ္ဗာန်လမ်းညွှန်ကျမ်း၊ "ဘဒ္ဒန္တပညာသာရ"။
၄ ။ ဝိနည်းတော် ဥပဒေတော်ကြီး၊ "အရှင် ဩဘာသ"။
၅ ။ ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်ကြီး၏ ဝိနည်းဥပဒေဆိုင်ရာ ဟောကြားတိတ်ခွေများ။
ဓမ္မဒါန ......မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်.
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)