ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသြားေရာက္ခဲ႕ေသာ တရားဝင္ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ဆိုင္ရာ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္


၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာယုဒ္ ခ်န္အိုခ်ာ (ၿငိမ္း)၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၅ ရက္ေန႔ အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔တရားဝင္ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးသြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္ အတြင္းထိုင္းႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ႏွစ္ႏိုင္ငံေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားကိစၥ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေနရပ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္နိမိတ္ျပန္လည္တိုင္းတာေရး ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ထို႔ျပင္ခရီးစဥ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔အၾကား အလုပ္သမားေရးရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ၊ အလုပ္သမားမ်ားအလုပ္ခန္႔ထားေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ စာခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ ထိုင္းဘုရင့္ႏိုင္ငံအစိုးရတို႔၏ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားနယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္တို႔ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

၃။ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္တိုင္းတာေရးကိစၥအား ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္ကျပန္လည္စတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ အစဥ္ တစိုက္ ေရႊ႕ဆိုင္း ထားခဲ့ရာမွ ယခုခရီးစဥ္ အတြင္း ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအ တြက္ ေကာင္းမြန္ သည့္ အနာဂတ္ကိုထားရွိႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားနယ္နိမိတ္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုျပန္လည္စတင္သြားၾကရန္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ နယ္နိမိတ္ တိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ပူးတြဲ နယ္နိမိတ္
ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး (Joint Boundary Committee- JBC) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေခၚယူက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္သို႔ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ အလုပ္သမားေရးရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ဗီဇာသက္တမ္း၂ ႏွစ္ မက်န္ေတာ့ သည့္ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ ထားေသာ ျမန္ မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရမွ ထုတ္ေပး ထားေသာယာယီ ေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္(TR-38/Pink Card) ကိုင္ေဆာင္ ထားသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္းသက္ေသခံလက္မွတ္(C of I) မ်ားကို ထုတ္ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ ရြက္ၿပီးစီးခ်ိန္တြင္ သာမန္ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ထုတ္ေပးသြား မည္ျဖစ္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ား၏ လူမႈဘဝလုံျခံဳေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဘဝအာမခံခ်က္အက်ဳိး ခံစားခြင့္မ်ားပိုမိုရရွိလာမည္ျဖစ္ပါ သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအေရး ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈတိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား မလိုလားအပ္ေသာနစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ထို႔ျပင္ အလုပ္သမားမ်ားခန္႔ထားျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ အရ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအား ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ႏွင့္ အက်ဳိးခံ စားခြင့္မ်ား ျပည့္ဝစြာရရွိခံစားႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအား လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေစလႊတ္ျခင္းမျပဳမီ အသိပညာေပးမႈမ်ား၊ အႀကိဳလုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္း ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အလုပ္ခန္႔ ထားျခင္းအတြက္ လက္ခံသည့္ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမအတြင္းဝင္ေရာက္လာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းႏိုင္ငံသားမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူ အခြင့္အေရး ရရွိေစမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္းမ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္သမားမ်ားေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ၊ အလုပ္အကိုင္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား အခ်ိန္မီရရွိေစေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မ်ားရရွိေစေရး၊ အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားပါက ထိေရာက္စြာေျဖ ရွင္းေပးႏိုင္ေရး၊ ေနရပ္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ား ကို ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းမွ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား လူကုန္ကူးခံ ရျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ လုပ္ခလစာ ေခါင္းပုံျဖတ္ခံရျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္တား ဆီးႏိုင္ေစေရးႏွင့္ တရားဝင္အလုပ္ သမားမ်ားျဖစ္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ လည္း ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၆။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္သန္းသြားလာေရးဆိုင္ရာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ တာခ်ီလိတ္-မယ္ဆိုင္၊ ျမဝတီ-မဲေဆာက္၊ ေကာ့ေသာင္း- ရေနာင္းတို႔အျပင္ ထီခီး-ဖူနာရြန္နယ္စပ္ ဂိတ္ကို တရားဝင္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းနယ္စပ္ဂိတ္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ (သို႔မဟုတ္) ရာသီအလိုက္ အလုပ္သမားမ်ား သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ၾကမည့္အျပင္ နယ္စပ္ျဖတ္သန္းခြင့္ လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသအတြင္း တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ရက္ ၃ဝ အထိ ေနထိုင္ခြင့္ရရွိၾကမည္ျဖစ္ ပါသည္။

၇။ ထို႔ျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအား ေမြးစာရင္းမ်ား ထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ သားသမီးမ်ား၏ အတန္းပညာေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈမ ရွိေစရန္ ျပည္ပစာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရရွိေရး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံေနၾက ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လိုအပ္သည့္ ကူညီေစာင့္ ေရွာက္မႈမ်ား ေပးအပ္သြားေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ုံးအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေရးရာကိစၥ ရပ္မ်ား ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ုံး၏စြမ္းေဆာင္ ရည္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားတိုးခ်ဲ႕ တာဝန္ေပးအပ္ေရး တို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၈။ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား မူရင္းေနရပ္သို႔ ေခၚေဆာင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏မူရင္းေနရပ္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ အေျခအေနေကာင္းမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အခ်ိန္မွ သာ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

လတ္တေလာအေျခအေနတြင္ ေနရပ္သို႔ျပန္လာလိုေၾကာင္း ဆႏၵ ျပဳထားၾကသူ ၁၉၆ ဦးအား မူရင္းေနရပ္သို႔ျပန္လည္ေခၚယူႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အားေစလႊတ္၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ေဆာလ်င္စြာေဆာင္ရြက္ၿပီး ၎တို႔၏ မူရင္းေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဒုကၡသည္မ်ားအား စိစစ္၍ ေနရပ္သို႔ျပန္ေခၚႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ကာလတို၊ ကာလရွည္အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊

ရက္စြဲ၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ ။
Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/
........

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရာယုဒ် ချန်အိုချာ (ငြိမ်း)၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့ အထိ ထိုင်းနိုင်ငံသို့တရားဝင်ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ခရီးစဉ် အတွင်းထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့်နှစ်နိုင်ငံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင် ငံရောက် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကိစ္စ၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းများမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား နေရပ်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိစ္စ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်နိမိတ်ပြန်လည်တိုင်းတာရေး ကိစ္စများ အပါအဝင် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၂။ ထို့ပြင်ခရီးစဉ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား အလုပ်သမားရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း နားလည်မှုစာချွန်လွှာ၊ အလုပ်သမားများအလုပ်ခန့်ထားရေး ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံအစိုးရတို့၏ နှစ်နိုင်ငံအကြားနယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်တို့ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။

၃။ နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်တိုင်းတာရေးကိစ္စအား ယခင်အစိုးရအဆက်ဆက် လက်ထက်ကပြန်လည်စတင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အစဉ် တစိုက် ရွှေ့ဆိုင်း ထားခဲ့ရာမှ ယခုခရီးစဉ် အတွင်း နောင်မျိုးဆက်သစ်များအ တွက် ကောင်းမွန် သည့် အနာဂတ်ကိုထားရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နှစ်နိုင်ငံအကြားနယ်နိမိတ် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများကိုပြန်လည်စတင်သွားကြရန် နှစ်ဖက်ဆွေးနွေး သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နယ်နိမိတ် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပူးတွဲ နယ်နိမိတ်
ကော်မတီ အစည်းအဝေး (Joint Boundary Committee- JBC) ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခေါ်ယူကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ သံတမန်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ အလုပ်သမားရေးရာသဘောတူညီချက်များအရ ဗီဇာသက်တမ်း၂ နှစ် မကျန်တော့ သည့် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင် ထားသော မြန် မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေး ထားသောယာယီ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်(TR-38/Pink Card) ကိုင်ဆောင် ထားသည့် အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားများအား မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်(C of I) များကို ထုတ်ပေးသွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံသားစိစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင် ရွက်ပြီးစီးချိန်တွင် သာမန်နိုင်ငံကူး လက်မှတ်သို့ ပြောင်းလဲ ထုတ်ပေးသွား မည်ဖြစ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ် သမားများ၏ လူမှုဘဝလုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘဝအာမခံချက်အကျိုး ခံစားခွင့်များပိုမိုရရှိလာမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအရေး နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နှစ်နိုင်ငံသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ အကြား ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် အလုပ်သမားများအား မလိုလားအပ်သောနစ်နာ ဆုံးရှုံးမှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ထို့ပြင် အလုပ်သမားများခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ် အရ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအား ဥပဒေအရ အကာအကွယ်နှင့် အကျိုးခံ စားခွင့်များ ပြည့်ဝစွာရရှိခံစားနိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားများအား လုပ်ငန်းခွင်သို့ စေလွှတ်ခြင်းမပြုမီ အသိပညာပေးမှုများ၊ အကြိုလုပ်ငန်းခွင် သင်တန်း ပေးခြင်းများကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အလုပ်ခန့် ထားခြင်းအတွက် လက်ခံသည့်နိုင်ငံ၏ နယ်မြေအတွင်းဝင်ရောက်လာသည့် အလုပ်သမားများသည် ယင်းနိုင်ငံသားများကဲ့သို့ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိစေမည်ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားများစေလွှတ်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်သမားများနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ၊ အလုပ်အကိုင်ခွင့်ပြုချက်များ အချိန်မီရရှိစေရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များရရှိစေရေး၊ အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပွားပါက ထိရောက်စွာဖြေ ရှင်းပေးနိုင်ရေး၊ နေရပ်ပြန်လည်ပို့ဆောင်သည့် အလုပ်သမားများ ကို နှစ်နိုင်ငံအကြား တရားဝင်လမ်းကြောင်းမှ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများတွင် ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော အထောက်အထားမဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားများ လူကုန်ကူးခံ ရခြင်း၊ နှိပ်စက်ခံရခြင်း၊ လုပ်ခလစာ ခေါင်းပုံဖြတ်ခံရခြင်းများမှ ကာကွယ်တား ဆီးနိုင်စေရေးနှင့် တရားဝင်အလုပ် သမားများဖြစ်စေရေးအတွက် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ ရရှိစေရန် လည်း ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ နှစ်နိုင်ငံအကြား နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသွားလာရေးဆိုင်ရာသဘောတူ စာချုပ်အရ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ဂိတ်များဖြစ်သော တာချီလိတ်-မယ်ဆိုင်၊ မြဝတီ-မဲဆောက်၊ ကော့သောင်း- ရနောင်းတို့အပြင် ထီခီး-ဖူနာရွန်နယ်စပ် ဂိတ်ကို တရားဝင်တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းနယ်စပ်ဂိတ်များမှ နေ့စဉ် (သို့မဟုတ်) ရာသီအလိုက် အလုပ်သမားများ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် နိုင်ကြမည့်အပြင် နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့် လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူများသည် နယ်စပ်ဒေသအတွင်း တစ်ကြိမ်လျှင် ရက် ၃ဝ အထိ နေထိုင်ခွင့်ရရှိကြမည်ဖြစ် ပါသည်။

၇။ ထို့ပြင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၏ သားသမီးများအား မွေးစာရင်းများ ထုတ်ပေးနိုင်ရေး၊ သားသမီးများ၏ အတန်းပညာရေး ထိခိုက်နစ်နာမှုမ ရှိစေရန် ပြည်ပစာစစ်ဌာနများတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိရေး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ အကျဉ်းထောင်များတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေကြ ရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ လိုအပ်သည့် ကူညီစောင့် ရှောက်မှုများ ပေးအပ်သွားရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများအကျိုး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပိုမိုတိုးမြှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စ ရပ်များ ပိုမိုအလေးပေးဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံး၏စွမ်းဆောင် ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းအင်အားတိုးချဲ့ တာဝန်ပေးအပ်ရေး တို့ကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။ ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ရောက်ရှိနေသည့် ဒုက္ခသည်များအား မူရင်းနေရပ်သို့ ခေါ်ဆောင်ရေးအတွက် နှစ်နိုင်ငံအစိုးရ များအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ၎င်းတို့၏မူရင်းနေရပ်တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု အခြေအနေကောင်းများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည့် အချိန်မှ သာ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို စတင်သွားရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေရပ်သို့ပြန်လာလိုကြောင်း ဆန္ဒ ပြုထားကြသူ ၁၉၆ ဦးအား မူရင်းနေရပ်သို့ပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အားစေလွှတ်၍ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ ဆောလျင်စွာဆောင်ရွက်ပြီး ၎င်းတို့၏ မူရင်းနေရပ်များသို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒုက္ခသည်များအား စိစစ်၍ နေရပ်သို့ပြန်ခေါ်နိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်၏ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် ကာလတို၊ ကာလရှည်အစီအမံများချမှတ်ကာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊

ရက်စွဲ၊ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၉ ရက် ။
Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)