ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္း ၁၇ဝ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟုဆို


ရန္ကုန္ ေမ ၉

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္း ၃၇၉ ခုရွိသည့္အနက္ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္း ၁၇ဝ ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္လႈိင္ထံမွ သိရသည္။

''ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၇၉ ခုရွိတဲ့အထဲကမွ ၁၇ဝ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုံးဝဖ်က္သိမ္းဖို႔ အေနအထားရွိပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းမယ့္ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္း တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ကိုလည္း စာအုပ္ေပါင္း ၁၇ဝ လုပ္ၿပီး တင္ျပထားပါတယ္။ ဝန္ႀကီးကလည္းလက္ခံထားတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဆက္တင္သြားမယ္'' ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္လႈိင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျမစ္ေရတင္စီမံ ကိန္းမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားတစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရရွိမႈေလ်ာ့နည္း ျခင္း၊ ဗို႔အားအျပည့္အဝမရရွိျခင္း၊ အရည္အေသြးနိမ့္သည့္ ေရစုပ္စက္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကိုသုံးစြဲရျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ေရတင္ခႏႈန္းထားမ်ားကို ေတာင္သူမ်ားက ေပးေခ်လိုမႈမရွိျခင္းမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ် စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွ သိရသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ား၏ေရေပးေျမာင္းမ်ားသည္ ေျမသားေျမာင္းမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ေျမာင္းမ်ားက်ဳိးျပတ္ ပ်က္စီးျခင္း၊ မူလျမစ္ေရတင္စီမံကိန္း၏ ေရအရင္းအျမစ္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲကာ သဲေသာင္မ်ားျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ ေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ကမ္းပါးၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ျမစ္ေရတင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕မ်ားမရွိျခင္းစသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္လည္း ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ် စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျမစ္ေရတင္အထူးစီမံကိန္း ၁၅ ခုအနက္ ဒုံသမိႏွင့္ က်ဳံစုပ္အထူးစီမံကိန္းရွစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျမစ္ေရတင္ ဌာနလုပ္ငန္း ၂ဝ အနက္မွ သစ္ေျခာက္ခင္၊ မိုးသစၥာ၊ မေတာ့ကုန္း၊ ေရကာ၊ စမုံဆင္ခ်ီတိုင္၊ အစုႀကီး (သီတာေအး)၊ အလိန္လည္ (ႀကိဳ႕ကုန္း-တိုးခ်ဲ႕)၊ မင္းလွဝ၊ ခ်မ္းေျမ့သာယာ၊ ေနာင္ေခါႏွင့္ ေနာင္ဟင္ စီမံကိန္း ၁၁ ခုကို ဖ်က္သိမ္းေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါစီမံခန္ခြဲမႈဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ် စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီး ဌာနသည္ က်န္ရွိေနသည့္ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ေရွ႕ဆက္၍ ေရေပးေျမာင္းဒီဇိုင္းပုံစံမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ေရတင္မ်ားတြင္ ေရလိုအပ္ခ်က္နည္းေသာ ေတာင္သူဝင္ေငြ တိုးေစမည့္ သီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ေရေလလြင့္ဆုံး႐ႈံး မႈ နည္းေစရန္ ေျမသားေျမာင္းမ်ားအားလိုင္နင္စီျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဗို႔အားအျပည့္အဝျဖင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းရရွိေစရန္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမစ္ေရတင္ေရေသာက္ဧရိယာရွိလယ္ယာ ေျမမ်ားအား ေျမယာျပဳျပင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကမ္းပါးၿပိဳက်မႈႏွင့္ သဲေသာင္ျဖစ္ထြန္းမႈ မျဖစ္ပြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရသုံးစြဲသူမ်ား အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေရစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ် ျခင္းႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားက စြမ္းအင္ကုန္က်စရိတ္ကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ရန္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ ရြက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္။

''ျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းေတြ ဖ်က္ပစ္ဖို႔ဆိုတာ သူ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရွိပါတယ္။ ဖ်က္သိမ္းမယ့္ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ကြၽန္ေတာ္ အခုမွ စာရင္းလုပ္လိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ရပ္ထားတာလည္း ၾကာပါၿပီ။ စာရင္းကိုအေျခခံလိုက္တဲ့အခါ ရာခိုင္ႏႈန္းတြက္ရင္ လက္ရွိရွိေနတဲ့ ေရေပးေဝမႈလုပ္ငန္းေတြက က်ဆင္းသြားလို႔ စာရင္းသေဘာပဲရွိေနတဲ့ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းေတြကို ပယ္ဖ်က္လိုက္တာ။ ဒီျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းေတြေၾကာင့္ ဘယ္သူမွ ဒုကၡမျဖစ္ဘူး။ အသုံးစရိတ္လည္းမရွိဘူး''ဟု ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ျပင္သစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီ (AFD)သည္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမင္ကြန္း ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းႏွင့္ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ္းနီ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ယူ႐ိုေငြ သံုးသန္း အကုန္အက်ခံ၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ ရိကၡာဖူလုံေရးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (LIFT Fund) ကလည္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပ်ာ့ရြာ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းအဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာငါးသန္း အကုန္အက်ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

သတင္း - ရဲေခါင္ၫြန္႔၊ ျမတ္သႏၱာေမာင္
MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)