ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေစာင့္ႀကိဳေနသည့္ အခက္အခဲမ်ားျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး အထင္ရွားဆံုး လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။ NLD က ဒုတိယသမၼတေလာင္း ႏွစ္ဦး အမည္စာရင္းအား လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းမွာ ထုိ ေျပာင္းလဲမႈခရီးစဥ္၏ ေျခလွမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈမ်ဳိးမရွိရန္ ဦးစားေပးခဲ့ေၾကာင္း ေပၚလြင္ခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကမၻာ႔စင္ျမင့္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထြက္ေပၚရန္ အစျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိုင္ငံသည္ တစ္ခ်ိန္က အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အထူးခၽြန္ဆံုး ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကုိ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေစလႊတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ႏွစ္မ်ဳိး တစ္ၿပဳိင္တည္း ျပဳလုပ္သည္ကုိ ျမင္ေတြ႕ရေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး တစ္ၿပဳိင္တည္း ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံ အနည္းငယ္သာရွိသည္။

စစ္တပ္က ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအား ပုိမုိေနရာေပးရန္ လက္ခံခြင့္ျပဳလုိျခင္းမွာ လူထုေထာက္ခံမႈ ဆံုး႐ံႈးေနရျခင္းကုိ အမွန္တကယ္ စုိးရိမ္လာျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ အာလင္တန္ အမ်ဳိးသားစစ္သခ်ဳိ ၤင္းႏွင့္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းအမွတ္တရကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား၏ စစ္တပ္အေပၚ ေလးစားမႈ၊ အေလးထားမႈတုိ႔ကုိ အားက်ခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ တာ၀န္မွ အနားယူခ်ိန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ “အနားယူတဲ့အခါ လူေတြက ဘာေတြေျပာၾကမလဲ” ဆုိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ေမးမိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အျခား အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ လံုၿခဳံေရးေကာင္စီမွသည္ လက္နက္ႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအံုအထိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ အလြန္အမင္း မွီခုိေနရျခင္းကုိ စုိးရိမ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အာဏာစြန္႔လႊတ္၍ ထြက္သြားရန္မွာ မည္သူ႕အတြက္မွ လြယ္ကူျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကလည္း အာဏာစြန္႔လႊတ္ရသည့္တုိင္ အစုိးရသစ္အေပၚ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္လုိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူထု ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုး ႏုိင္ငံေရးသမားျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အား တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားလုိသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယဦးစီးခ်ဳပ္ တုိ႔၏ ပင္စင္ယူမည့္ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္အား ၅ ႏွစ္ ထပ္တုိးခဲ့ျခင္းက ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ထုိကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခြင့္ ရရွိလာမည္ကုိ မလုိလားသျဖင့္ အစုိးရသစ္ မတက္မီ အလ်င္အျမန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ေရွ႕ခရီးတြင္ နုိင္ငံေရး ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား ေတြ႕ရႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ ႀကဳိးစားရာတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားထဲ က်ေရာက္ျခင္း မရွိရန္ အစြမ္းကုန္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္ရာတြင္ အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအား လက္ေတြ႕ ပဲ့ကုိင္ေမာင္းႏွင္သည့္အခါ အလြဲလြဲအမွားမွား ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကမာၻ႔သမုိင္းတြင္ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့သည္ကုိ သတိခ်ပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚမႈမွာ အာရွ ဆင္းရဲဆံုးစာရင္း၀င္ ျဖစ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္။ သူ႕တြင္ ရက္တစ္ရာ စီမံကိန္း၊ ၆ လ စီမံကိန္း၊ တစ္ႏွစ္စီမံကိန္း စသည္တုိ႔ ရွိႏုိင္ေသာ္လည္း အလြယ္တကူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ဘဲ အဆင့္တုိင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ား ေစာင့္ႀကဳိလ်က္ရွိသည္။

ေျမယာက႑ တစ္ခုတည္းတြင္ပင္ ျပသ၁နာမ်ားစြာ ႀကဳံေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း စစ္အင္အား တုိးခ်ဲ႕ခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ တပ္မွဴးမ်ားက တပ္တြင္း သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူကာ မူလပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ အငွားခ်ထားျခင္းမ်ား အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ထုိေျမယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခုိင္မာမွန္ကန္သည့္ စာရင္းမ်ား မရွိျခင္းက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ျပသ၁နာ ျဖစ္ေစသည္။

ထုိ႔အျပင္ စစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္မႈရွိၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား အက်ဳိးအျမတ္ တစ္ခုတည္းၾကည့္ကာ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ခ႐ုိနီ ကြန္ရက္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားျခစားမႈက ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ပံုစံက်မဟုတ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနသည့္ ႏုိင္ငံတြင္ စြန္႔ဦးတီထြင္ အေလ့အထ ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ နည္းလမ္းရွာေဖြရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားက ျပည္တြင္းရွိ ႏုိင္ငံျခား ပညာသင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အနည္းငယ္ကုိ အၿပဳိင္အဆုိင္ ေခၚယူၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားက ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားထက္ ျပည္ပကုမၸဏီႀကီးမ်ားကုိ ပုိမုိ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မစြာပင္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ အေျခအေနက ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္မႈကုိ ပုိမုိျမွင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳိးေျမ ဧရိယာမွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသျဖင့္ အနာဂတ္တြင္ အာရွ၏ ရိကၡာေထာက္ပံ့သူ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာလည္း ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီရန္ လုိအပ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ အာရွအင္အားႀကီး တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ တုိ႔ႏွင့္ အဆင္ေျပမည့္ နည္းလမ္းကုိ ရွာေဖြရမည္ျဖစ္သည္။ အာဆီယံသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ေန သျဖင့္ ျမန္မာသည္ ျပသ၁နာရပ္တြင္ တုိက္႐ုိက္ပါ၀င္သူ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ လုိအပ္သည္။ ထုိျပသ၁နာရပ္မ်ားအားလံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တစ္ဦးတည္း ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ မ်ားျပားလြန္းေနသည့္အျပင္ ေျခလွမ္းအမွားကုိ ေစာင့္ေနသည့္ အာဏာကုိ လက္မလႊတ္ခ်င္ေသးသည့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားလည္း ရွိေနသည္ကုိ အထူးသတိရန္ လုိအပ္ေပသည္။

KHTun
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
....................


မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အထင်ရှားဆုံး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုအပြောင်းအလဲများကို ဦးဆောင်မည် ဖြစ်သည်။ NLD က ဒုတိယသမ္မတလောင်း နှစ်ဦး အမည်စာရင်းအား လွှတ်တော်တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းမှာ ထို ပြောင်းလဲမှုခရီးစဉ်၏ ခြေလှမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ တည်ငြိမ်မှု ရှိစေရန်နှင့် စစ်တပ်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မှုမျိုးမရှိရန် ဦးစားပေးခဲ့ကြောင်း ပေါ်လွင်ခဲ့သည်။

ယခုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာ့စင်မြင့်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထွက်ပေါ်ရန် အစပြုခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုုင်ငံသည် တစ်ချိန်က အရှေ့တောင်အာရှတွင် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ပြီး အထူးချွန်ဆုံး ဆရာဝန်များနှင့် ကျောင်းဆရာများကို ဒေသတွင်း နိုင်ငံများသို့ စေလွှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါတွင် နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နှစ်မျိုး တစ်ပြိုင်တည်း ပြုလုပ်သည်ကို မြင်တွေ့ရတော့မည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ နှစ်မျိုးလုံး တစ်ပြိုင်တည်း ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံ အနည်းငယ်သာရှိသည်။

စစ်တပ်က ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအား ပိုမိုနေရာပေးရန် လက်ခံခွင့်ပြုလိုခြင်းမှာ လူထုထောက်ခံမှု ဆုံးရှုံးနေရခြင်းကို အမှန်တကယ် စိုးရိမ်လာခြင်းကြောင့် လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မြန်မာစစ်တပ်မှ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်အချို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်တွင် အာလင်တန် အမျိုးသားစစ်သချို င်္င်းနှင့် ပုလဲဆိပ်ကမ်းအမှတ်တရကဲ့သို့ နေရာများသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်ပြည်သူများ၏ စစ်တပ်အပေါ် လေးစားမှု၊ အလေးထားမှုတို့ကို အားကျခဲ့သည်။

မြန်မာ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များမှာ တာဝန်မှ အနားယူချိန် နီးကပ်လာချိန်တွင် “အနားယူတဲ့အခါ လူတွေက ဘာတွေပြောကြမလဲ” ဆိုသည့် မေးခွန်းများ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးမိခြင်းမျိုး ဖြစ်နိုင်သည်။ အခြား အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေး ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီးနောက် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှသည် လက်နက်နှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံအထိ တရုတ်နိုင်ငံအပေါ် အလွန်အမင်း မှီခိုနေရခြင်းကို စိုးရိမ်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။

အာဏာစွန့်လွှတ်၍ ထွက်သွားရန်မှာ မည်သူ့အတွက်မှ လွယ်ကူခြင်းမရှိပေ။ ထို့ကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကလည်း အာဏာစွန့်လွှတ်ရသည့်တိုင် အစိုးရသစ်အပေါ် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်လိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူထု ထောက်ခံမှု အများဆုံး နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချုပ်ကိုင်ထားလိုသည်။

တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ဒုတိယဦးစီးချုပ် တို့၏ ပင်စင်ယူမည့် အသက်ကန့်သတ်ချက်အား ၅ နှစ် ထပ်တိုးခဲ့ခြင်းက ထိုရည်ရွယ်ချက်ကို ဖော်ပြလျက်ရှိသည်။ ထိုကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါ၀င်ပတ်သက်ခွင့် ရရှိလာမည်ကို မလိုလားသဖြင့် အစိုးရသစ် မတက်မီ အလျင်အမြန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ရှေ့ခရီးတွင် နိုင်ငံရေး ထောင်ချောက်များ တွေ့ရနိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များနှင့် ရေရှည် တည်တံ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားရာတွင် ထိုသို့သော ထောင်ချောက်များထဲ ကျရောက်ခြင်း မရှိရန် အစွမ်းကုန် သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရာတွင် အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံအား လက်တွေ့ ပဲ့ကိုင်မောင်းနှင်သည့်အခါ အလွဲလွဲအမှားမှား ဖြစ်ခဲ့သည့် ခေါင်းဆောင်များ ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အများအပြား ရှိခဲ့သည်ကို သတိချပ်ရမည် ဖြစ်သည်။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အကြီးမားဆုံး စိန်ခေါ်မှုမှာ အာရှ ဆင်းရဲဆုံးစာရင်းဝင် ဖြစ်နေသည့် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်သည်။ သူ့တွင် ရက်တစ်ရာ စီမံကိန်း၊ ၆ လ စီမံကိန်း၊ တစ်နှစ်စီမံကိန်း စသည်တို့ ရှိနိုင်သော်လည်း အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ အဆင့်တိုင်းတွင် အခက်အခဲများ စောင့်ကြိုလျက်ရှိသည်။

မြေယာကဏ္ဍ တစ်ခုတည်းတွင်ပင် ပြသ၁နာများစွာ ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ် ၂၀ အတွင်း စစ်အင်အား တိုးချဲ့ခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ တပ်မှူးများက တပ်တွင်း သက်သာချောင်ချိရေးအတွက် မြေယာများ သိမ်းယူကာ မူလပိုင်ရှင်များကို ပြန်လည် အငှားချထားခြင်းများ အများအပြား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ထိုမြေယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ခိုင်မာမှန်ကန်သည့် စာရင်းများ မရှိခြင်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ကြီးမားသည့် ပြသ၁နာ ဖြစ်စေသည်။

ထို့အပြင် စစ်တပ်နှင့် နီးစပ်မှုရှိပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား အကျိုးအမြတ် တစ်ခုတည်းကြည့်ကာ လုပ်ကိုင်နေသည့် ခရိုနီ ကွန်ရက်များလည်း ရှိနေသည်။ အောက်ခြေအဆင့်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားခြစားမှုက ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲသည့် အခြေအနေတွင် ရှိနေသည်။ ပုံစံကျမဟုတ်သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ခြောက်သိန်းကျော် ရှိနေသည့် နိုင်ငံတွင် စွန့်ဦးတီထွင် အလေ့အထ ချမှတ်ပေးနိုင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် နည်းလမ်းရှာဖွေရမည် ဖြစ်သည်။

ပြည်တွင်းစျေးကွက်သို့ ၀င်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးများက ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံခြား ပညာသင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အနည်းငယ်ကို အပြိုင်အဆိုင် ခေါ်ယူကြမည်ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အသီးအပွင့်များက ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများထက် ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးများကို ပိုမို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ဝေဖန်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာပင် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ၏ အခြေအနေက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆွဲဆောင်နိုင်မှုကို ပိုမိုမြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးမြေ ဧရိယာမှာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသဖြင့် အနာဂတ်တွင် အာရှ၏ ရိက္ခာထောက်ပံ့သူ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အလားအလာလည်း ရှိနေသည်။

နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ အိမ်နီးချင်းများဖြစ်သော အာရှအင်အားကြီး တရုတ်၊ အိန္ဒိယ တို့နှင့် အဆင်ပြေမည့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်သည်။ အာဆီယံသည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တရုတ်နှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့နေ သဖြင့် မြန်မာသည် ပြသ၁နာရပ်တွင် တိုက်ရိုက်ပါ၀င်သူ မဟုတ်သော်လည်း အရေးပါသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ထိုပြသ၁နာရပ်များအားလုံးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ဦးတည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် များပြားလွန်းနေသည့်အပြင် ခြေလှမ်းအမှားကို စောင့်နေသည့် အာဏာကို လက်မလွှတ်ချင်သေးသည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များလည်း ရှိနေသည်ကို အထူးသတိရန် လိုအပ်ပေသည်။

KHTun
The Ladies News
https://www.facebook.com/News.TheLadies
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)