Latest News

Saturday, April 28, 2018

ဖတ္ဖူး သမ်ွ မုျဒာ ဆုိသည္မ်ားဖတ္ဖူး သမ်ွ မုျဒာ ဆုိသည္မ်ား
ပါေမာကၡပိုဒုဝါလ္၏ အဆိုအမိန္ ့အရ -
(၁) ေဗဒင္က်မ္းမ်ားဆိုင္ရာမုျဒာမ်ား-
(၂) တႏၱရာယာနဆိုင္ရာ မုျဒာမ်ား (၁၀၈) မ်ိဳး
(၃) ေလာကီယ အႏုပညာဆိုင္ရာ မုျဒာမ်ား (၆၄) မ်ိဳးဟူ၍ သံုးပိုင္း သံုးက႑ ခြဲျခားႏိုင္ေပသည္။ယင္းတို ့အနက္ အသံုးအမ်ားဆံုး အထင္ရွားဆံုး မုျဒာ ေပါင္း (၄၅) ခုရွိေၾကာင္း ေလ့လာမွတ္သားရေပသည္။

မုျဒာ ေလးဆယ့္ငါးပါး
၁။ အဥၨလီ
၂။ ဝႏၵနီ
၃။ ေယာနိ
၄။ ေဝနာယကီ
၅။ ဟဒယ
၆။ သိရသ
၇။ သိခါ
၈။ ကဝစ
၉။အသၾတ
၁၀။ ေနတၱ (ဒြယ-တယ)
၁၁။ ဂရုဠ
၁၂။ ဂလိနီ
၁၃။ သုရသိ
၁၄။ အဘိဝါဟိနီ
၁၅။ ဌာပိနီ
၁၆။ သႏၷိဓာပဏိ
၁၇။ သမၼဳနီ
၁၈။အဝကု႑နီ
၁၉။ ဝါသာဒနိ
၂၀။ သႏၷိေရာဓိနီ
၂၁။ သခၤ
၂၂။ ဂဒါ
၂၃။ပဒုမ
၂၄။ ဖရသု
၂၅။ ဟရိဏ
၂၆။ အဘယ
၂၇။ဝရဒ
၂၈။ သူလ
၂၉။ ကပါလ
၃၀။စကၠ
၃၁။ ပါဏဟုတိ
၃၂။ အပါန
၃၃။သမာန
၃၄။ ဥဒါန
၃၅။ ဗ်ာန
၃၆။သရ
၃၇။ စာပ
၃၈။ ကုမၼ
၃၉။ ဇလ
၄၀။ ဂႏၶ
၄၁။ ပုပၹ
၄၂။ ဓူမ
၄၃။ ဒီပ
၄၄။ နိေဝဇၨ
၄၅။ မစၦ
ျဖစ္ၾကပါသည္။
ပါေမာကၡ ပိုဒုဝါလ္ေဖာ္ျပထားေသာ အထက္ပါမုျဒာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အနက္ အခ်ိဳ ့ကိုသာ ျမန္မာ့ရိုးရာ ပဋိမာသိပၸံေလ့လာရာတြင္ ေတြ ့ရွိအသံုးျပဳအားႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာ့ရိုးရာ ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္၍ ေလ့လာ ေတြ ့ရွိရသမွ်ေသာ မုျဒာမ်ားမွာ အေျခခံအားျဖင့္ ငါးဆယ္ခန့္မွ်သာရွိၾကပါသည္။ယင္းတို ့မွာ ျမန္မာအဘိဓာန္ အကၡရာဝလိအတို္င္းစီစဥ္ျပရပါမူ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၾကေပသည္။
အဥၨလီမုျဒာ - Anjali mudra
အဒၶစျႏၵဟတၳ - Ardha-chandra Hasta
အဘယမုျဒာ - Abhaya Mudra
အာလိဂၤဟတၳ - Alinga Hasta
ဥတၱရေဗာဓိမုျဒာ- Uttarabodhi Mudra
ကစၥဝလမၺိတဟတၳ - Katyavalambita Hasta
ကဋကဟတၳ - Kataka Hasta
ကုသတိဏဟတၳ - Kusatrinahasta
ကရဏမုျဒာ - Karana Mudra
ကတိဟတၳ - Kati Hasta
ကုသတိဏဟတၳ = ကုုသမုျဒာ - Kusa Hasta; Kusa Mudra
ေကသမႆုပဟာနမုျဒာ - Kesamassu pahana Mudra
ေကသဟတၳ - Kesa Hasta
ေခပနမုျဒာ - Khepana Mudra
ဂဒါဟတၳ - Gada Hasta
ဝဇဟတၳ - Gaja Hasta
စေပဋဒါနမုျဒာ - Capetadana Mudra
စိႏၱမုျဒာ - Cin Mudra (Cinta Mudra)
စီဝရဟတၳ - Civara Hasta
စ်ာနမုျဒာ - Dhyana Mudra
ညာဏမုျဒာ - Jnana Mudra
တဇၨနီမုျဒာ - Tajjani Mudra( Tarjani )
တဇၨနီပါသဟတၳ - Tajjani pasa hasta
တပၸနမုျဒာ - Tappana Mudra( Tarpana )
တိဏဟတၳ (တိဏကိရဏမုျဒာ) – Trna Hasta ( trnakirana Mudra )
ၾတိပဋကဟတၳ - Tripataka Hasta
တိေလာကဝိဇယမုျဒာ - Tailokyavijaya Mudra
ဒ႑ဟတၳ - Danda Hasta
ဒမရဟတၳ - Damara Hasta
ဒါနမုျဒာ -Dana Mudra
ဓမၼစကၠမုျဒာ - DharmacakraMudra
နမကၠာရမုျဒာ - Namaskara Mudra
နိျဒတဟတၳ - Nidrata Hasta
ပတၱမုျဒာ - Patra Mudra
ပဒုမာဟတၳ - Padma Hasta
ပါဋိဟာရိယမုျဒာ -Pratiharya Mudra
ေပါတၳကဟတၳ ( လဉ ၦကဟတၳ ) – Pustaka Hasta
ဗုဒၶ သမဏမုျဒာ - Buddhasramana Mudra
ဗ်ာခ်ာနမုျဒာ - VyakhyanaMudra
ဘူတဒါမရမုျဒာ - Bhutadamara Mudra
ဘူဖႆမုျဒာ (ဘူမိဖႆမုျဒာ) – Bhuphassa Mudra ( Bhumisparsa Mudra )
မဟာဂရုဏာမုျဒာ - Maha karuna Mudra
ေယာဂမုျဒာ - Yoga Mudra
လလိတေခပမုျဒာ - Lalitaksepa Mudra
ေလာလဟတၳ - Lola Hasta
ဝဇီရာဟုကၤရမုျဒာ - VajrahumkaraMudra
ဝႏၵနီမုျဒာ - VandaniMudra
ဝရမုျဒာ (ဝရဒမုျဒာ) - Vara Mudra (Varada Mudra )
ဝိတကၠမုျဒာ - Vitarka Mudra
ဝိမွယဟတၳ - Vismaya Hasta
ေဝနာယကိမုျဒာ - Vainayaki Mudra
သႏၱိဒမုျဒာ - Santida Mudra
သႏၵႆနမုျဒာ - Sandassana Mudra (Samdarshana Mudra )
သဗၺရာဇိျႏၵမုျဒာ - SarvarajendraMudra
သမာဓိမုျဒာ ( သမာဟိတမုျဒာ) – Samadhi Mudra ( Samahita Mudra )
သီဟကဏၰမုျဒာ - Simhakarna Mudra
သူစိမုျဒာ - Suci Mudra
အျခားမုျဒာအထူးမ်ား-
ဝဇီရာ ဂိုဏ္းသားတို ့၏ ပူေဇာ္ျခင္း ဆိုင္ရာ မႏၱရား
အနလ မုျဒာ - မီးလွ်ံလက္ထားဟန္ - ဥဳမ္ ဝဇီရာနလဟႏၵဘ ပထမဘဥၨန ဟုမ္
ဝဇီရာပါသ မုျဒာ - ေႏွာင္ၾကိဳးတည္းထားဟန္ - ဥဳမ္ ဝဇီရာပါသၾဟိမ္
ဝဇီရာပုပၹ မုျဒာ - ပန္းလွဴဟန္ - ဥဳမ္ ဝဇီရာ ပုေပၹ သြာဟာ
ဝဇီရာဒီပ မုျဒာ - ဆီမီးပူေဇာ္ဟန္ - ဥဳမ္ဝဇီရာ ဒီေပ သြာဟာ
ဝဇီရာအကုၤသ မုျဒာ - ခြ်င္းေတာင္းပံုဟန္ - ဥဳမ္ ဝဇီရာ ကုသ ဇ
ဝဇီရာေနေဝဇၨ မုျဒာ - လွဴဘြယ္ဝတၳဳထည့္ထားေသာအိုး - ဥဳမ္ ဝဇီရေနေဝဇၨ သြာဟာ
ဝဇီရာသမယ မုျဒာ - ေခါင္းေလာင္းငယ္ကိုကိုင္ထားေသာသိဒၶိျပီးပံု - ဥဳမ္ သဗၺတထာဂတသိဒၶိ ဝဇီရသမယ တိ႒ဧသတ္တြံ ဓာရယာမိ ဝဇီရသတ္တြံ ဟိဟိ ဟိဟိ ဟုမီတိ
ဝဇီရာဓူမ မုျဒာ - အေမႊးတိုင္လွဴဟန္ - ဥဳမ္ သဗၺဝီတဝဇီရဓူေမ ၾတာမ္
ရုပ္ပြားဆင္းတုမ်ားရွိဤျဒပ္ရွိ မုျဒာမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ဆင္ျခင္ၾကည့္ပါက ထုိရုပ္ပြားေတာ္ကို ထုလုပ္စီရင္ထားသူ၏ဆိုလိုရင္းအနက္သေဘာ အဓိပၸါယ္ကို ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ေပသည္။
ေယာဂီပုဂၢိဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ ဤရုပ္ပြားဆင္းထုဆိုင္ရာ မုျဒာကိုျပဳလုပ္က်င့္ၾကံပါက ထိုမုျဒာဟန္၏မူလအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ဘုရားႏွင့္ေယာဂီသည္ တသားတည္း တစ္ထပ္တည္း တစ္ေပါင္းတည္း ျဖစ္သြားႏိုင္စြမ္းရွိသည္။သို ့မဟုတ္ေမွာ္ဝင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကေလသည္။ ဘုရားႏွင့္ေယာဂီ ေယာဂီႏွင့္ဘုရား တသားတည္းက်ေစသည္ဟုဆိုလိုသည္။
ဇင္း မုအီဆန္ဇိုး၏ ဝါဒအရ မုျဒာႏွစ္မ်ိုုးရွိေလသည္။
(က) လက္ညွိဳးလက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ လက္အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုျပေသာ လက္ဟန္မုျဒာမ်ား၊
(ခ) ၾကာပန္း , ထား , သန္လ်က္ စေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားျဖင့္ျပေသာ မုျဒာမ်ားဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိေလသည္။ဤ ဒုတိယ မုျဒာမ်ိဳးကိုမူ ကသိုဏ္းရွုရာ၌ ဝတၳဳအျဖစ္ အသံုျပဳေလ့ရွိၾကသည္။
တစ္ဖန္မုျဒာေလးမ်ိဳးကို ျပျပန္သည္။
(၁) မဟာမုျဒာ- ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ အင္းဆန္ဗီဇကို ျဖစ္ေစ ဂုဏ္ေတာ္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ရုပ္ပြားဆင္းထုတစ္ဆူဆူကိုျဖစ္ေစ ကသိုဏ္းရွုရသည္။ ထိုအခါ ဉာဏ္စဥ္ငါးဆင့္တက္လာသည္။
ပထမဆင့္တြင္- ေဗာဓိစိတ္ဝင္လာေအာင္ အားထုတ္ရသည္။
ဒုတိ္ယဆင့္တြင္- ရထားေသာေဗာဓိစိတ္ကို ထိန္းသိမ္းထားရသည္။
တတိယဆင့္တြင္- ဝဇီရစိန္ စိတ္ဓါတ္ရေအာင္ အားထုတ္ရသည္။
စတုတၳဆင့္တြင္- ဝဇီရစိန္ ဓါတ္အျဖစ္သို ့ေရာက္လာသည္။
ပဥၥမဆင့္တြင္- ဗုဒၶအျဖစ္သို ့အၾကြင္းမဲ ့ေရာက္သည္။
ဤကား ေဝေရာစနဗုဒၶ၏ ဉာဏ္စဥ္တက္ပံုျဖစ္သည္။ ထိုဉာဏ္စဥ္တက္ေအာင္ အသံုးျပဳရေသာ အင္းဆန္မ်ား ဂုဏ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရုပ္ပြားဆင္းထုမ်ားသည္ မုျဒာမ်ား ျဖစ္ကုန္၏။
(၂) သမၼယမုျဒာ(သမုတိမုျဒာ) - ထား-လွံ-ၾကာပြင့္-ၾကာဖူး စေသာ ပညတ္ ဝတၳဳမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္အရိပ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို
ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ဤသည္တို့လည္း မုျဒာအမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္ကုန္၏။
(၃) ကမၼမုျဒာ- ျမတ္စြာဘုရား၏ စရိယာက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္ ထိုဘုရားရွင္မ်ားအားရည္စူးျပဳလုပ္ေသာ ဟန္ပန္လကၡဏာမ်ားကိုကမၼမုျဒာဟုေခါ ္သည္။
(၄) မႏၱရာဓာရဏီမုျဒာ- ဂါထာမႏၱရားမ်ား ဓာရဏီပရိတ္မ်ား အင္းမ်ားကိုရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ာယ္ျခင္း မန္းမွုတ္ျခင္းမ်ားကိုဓာရဏီမုျဒာဟုပင္ေခါ ္သည္။ မႏၱရာ မုျဒာဟုလည္းေခါ ္ၾကသည္။
ဤသို ့လွ်င္ဝဇီရာယာနဂိုဏ္း တႏၲရာယာနဂိုဏ္း စေသာအထက္လမ္း ဂိုဏ္းဆရာၾကီးမ်ားက မုျဒာေလးမ်ိဳးေလးစားခြဲျခားခဲ့ၾကျပန္ေလသည္။ ပုဂံအပါယ္ရတနာဘုရားတြင္ ကိႏၷရာမ်ား တာရာေဒဝီႏွင့္ရေသ့ၾကီးမ်ားပံုတြင ္မႏၱရာမုျဒာေခၚ မႏၱရာဓာရဏီမုျဒာမ်ားကိုေတြ ့ရွိရသည္။
Credit - Phyo Thu
Credit - နဂါးရံုဘုရားႏွင့္သိုက္ဆက္ဓာတ္ဆက္
နက္ဆက္အင္းစမေဗဒင္္အေၾကာင္းေျပာသူမ်ား
ေနာက္တစ္ခု
Wikipedia ကမလာတာ
မုျဒာ
မုျဒာဟူေသာ ေဝါဟာရသည္ သကၠတဘာသာအားျဖင့္ မုျဒာ၊ ပါဠိဘာသာအားျဖင့္ မုဒၵျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာအရ လက္အေနအထား ပုံစံကို ေခၚဆိုသည္။ အခ်ိဳ႕ ႐ုပ္ပြားဆင္းတုဆိုင္ရာ ပဋိမာသိပၸံပါရဂူႀကီးမ်ားက မုျဒာဟူ၍၎၊ ဟတၳဟူ၍၎ ခြဲျခားေခၚေဝၚပညတ္ၾကေလသည္။ အလြန္နက္နဲသိမ္ေမြ႕၍ အတြင္းငုပ္ေသာ အနက္အဓိပၸါယ္ သေဘာတရားမ်ားကို ရည္ၫႊန္းျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မုျဒာမွာ လက္တစ္ဘက္တည္းျဖင့္သာ ဟန္အမူအရာ ျပျခင္းျဖစ္၍၊ အခ်ိဳ႕မုျဒာမွာမူ လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ေလးငါးဆယ္ဘက္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ေဟာၾကားၫႊန္ျပလိုေသာ သေဘာတရားကို ဟန္အမူအရာ ျပထားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။
မုျဒာသည္ ႐ုပ္ပြားဆင္းတု၊ ႐ုပ္လုံး႐ုပ္ႂကြ စသည္တို႔ကို ေလ့လာသုေတသန ျပဳရာတြင္ မသိလွ်င္မျဖစ္ေသာ အေျခခံအက်ဆဳံး ပဋိမာ သိပၸံပညာရပ္၏ ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။
အၾကမ္း(၆)မ်ိဳး
မုျဒာမ်ားသည္ ဗုဒၼ၏ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို ပုံေဖၚထားျခင္းဟုဆိုနိုင္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ မုျဒာ(၆)မ်ိဳး ေတြ႕နိုင္သည္။
သမာဓိမုျဒာ = ထိုင္လ်က္ လက္ဝါးႏွစ္ဘက္စလုံး ကို အေပၚသို႔ လွန္လ်က္ ထပ္ထားၿပီး ေပါင္ခြင္ေပၚတြင္ အလိုက္သင့္ တင္ထားသည့္ လက္အေနအထားသည္ တရားအားထုတ္ဟန္။ ဈာန္ဝင္ဝင္စားဟန္ကို ေဖာ္ၫႊန္းသည္။
ဘူမိဖႆမုျဒာ = ထိုင္လ်က္ ေျမႀကီးကို ညာဘက္ လက္ေခ်ာင္းမ်ားျဖင့္ထိေစကာ ဝသုႏၼရိေျမႀကီးအား မာန္နတ္ကို ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သက္ေသၫႊန္းဆိုဟန္ကို ေဖၚျပသည္။
ဓမၼစၾကာမုျဒာ= ထိုင္လ်က္ လက္ႏွစ္ဘက္စလုံး ရင္ၫြန႔္ အထက္နားတြင္ျမႇင့္ထားၿပီး ဘယ္လက္ေခ်ာင္းထိပ္ႏွင့္ လက္ယာလက္ဖဝါးကို ထိေနဟန္သည္ ဓမၼစၾကာတရားကို ေဟာၾကားေနဟန္ ျဖစ္သည္။
အဘယမုျဒာ = ေဘးအႏၲရာယ္မက်ေရာက္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးဟန္ ကို ေဖၚျပသည္။ ရပ္ေတာ္မူပုံႏွင့္ စၾကၤန္ႂကြခ်ီဟန္ပုံတို႔တြင္ လက္ယာလက္ျဖင့္ လက္ဝါးကာျပသကဲ့သို႔ လက္ဖဝါးအျပင္ဘက္သို႔လွန္ကာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားက အေပၚသို႔ ေထာင္ျဖန႔္ျပေနဟန္ျဖစ္သည္။ ( ရံခါ လက္ႏွစ္ဘက္ )
ဝိတကၠမုျဒာ=ေဆြးေႏြးဟန္ ၫႊန္ၾကားဟန္ျဖစ္၍ အဘယမုျဒာႏွင့္ဆင္တူသည္။ လက္ယာဘက္လက္ညိုးႏွင့္ လက္မထိပ္ထိထားပုံ သာကြာသည္။
ဝရဒမုျဒာ= ရပ္ေတာ္မူ ဗုဒၼ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၌သာ ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ ေကာင္းခ်ီးေပးဟန္ ဆုေပးဟန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ယာဘက္လက္ကိုေအာက္ခ်၍လက္ဖဝါးကို အျပင္သို႔လွည့္ၿပီး လက္ေခ်ာင္းမ်ား ေအာက္သို ျဖန႔္ခ်ထားဟန္ျဖစ္သည္။
သုံးက႑
ပါေမာကၡပိုဒုဝါလ္၏ အဆိုအမိန႔္အရ -
ေဗဒင္က်မ္းမ်ားဆိုင္ရာ မုျဒာမ်ား၊
တႏၲရာယာနဆိုင္ရာ မုျဒာမ်ား (၁၀၈)မ်ိဳး၊
ေလာကီယ အႏုပညာဆိုင္ရာ မုျဒာမ်ား (၆၄)မ်ိဳးဟူ၍ သုံးပိုင္း၊ သုံးက႑ ခြဲျခားနိုင္ေပသည္။
ယင္းတို႔အနက္ အသုံးအမ်ားဆုံး အထင္ရွားဆုံး မုျဒာေပါင္း (၄၅) ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ကိုးကား
http://www.myworld-phyophyo.com/p/buddha-1-16.html

လိႈင္ ဘြား 

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post