Latest News

Sunday, September 10, 2017

ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဟန္ဟီလီးအား ဘက္လိုက္သည့္အတြက္ တာ၀န္မွႏွုတ္ထြက္ေပးရန္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဥကၠဌေတာင္းဆို

( စက္တင္ဘာ-၁၀၊ ၂၀၁၇ ) ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ ဟန္ဟီလီးအား ဘက္လိုက္သည့္အတြက္ တာ၀န္မွႏွုတ္ထြက္ေပးရန္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဥကၠဌေတာင္းဆို
********************************************

- ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္းလတ္တေလာျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ အၾကမ္းဖက္မွဳ႔မ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအာရွဗဟိုဌာန( ACHR ) ၌ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္နိဳင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြလွ်က္ရွိစဥ္ ျမန္မာနိဳင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ပါေမာကၡယန္ဟီလီးအား တာ၀န္မွႏွဳတ္ထြက္ရန္ ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီဥကၠဌ ဂ်ိဳကြင္အဲလက္ဇႏၵရားမဇာမာတယ္လီက ေတာင္းဆိုလိုက္သည့္ထူးျခားမွဳ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း The aPolitical သတင္း၀ဘ္ဆိုဒ္က ယေန႔ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္းလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳ႔မ်ားအတြက္ အေရးတၾကီးျဖစ္ေနစဥ္ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာအထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ဘက္လိုက္မွဳ႔မ်ားမွာမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အာရွဗဟိုဌာန( ACHR ) ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ပယ္ရီတို႔ရွ္ ခ်တ္ကမာက ေကာင္စီဥကၠထံသို႔တင္ျပသည့္အေၾကာင္းၾကားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ဆို၏။

ပယ္ရီတို႔ရွ္ ခ်တ္ကမာသည္ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာနိဳင္ငံဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႔၀င္ အင္ဒရာေဂ်းဆင္းအား အယ္ဂ်ာဇီးယားမီဒီယာႏွင့္အင္တာဗ်ဳးရာတြင္ အတည္ျပဳနိဳင္ျခင္းမရွိေသးသည့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ မွဳ႔စိုးရိမ္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည့္အတြက္ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္မွႏွဳတ္ထြက္ေစရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ဘူးသူျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအာရွဗဟိုဌာန( ACHR ) ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပရာ၌ မန္မာနိဳင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၾသဂုတ္လ ၃-ရက္ေန႔ ျမိဳလူမ်ိဳး ၆-ဦး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၆-ရက္ေန႔ ဒိုင္းနက္ႏွင့္ သက္လူမ်ိဳး ၅-ဦး၊ ၾသဂုတ္လ ၂၈-ရက္ေန႔ တိုက္ခိုက္ခံရမွဳ႔တြင္ ျမိဳလူမ်ိဳး ၇-ဦးတို႔ ေမာင္ေတာျမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ေျမာက္ဖ်ားေနရာ အသီးသီးတြင္ အသတ္ခံရျခင္းတါင္ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏အမည္ကို ေဖာ္ျပရန္ ယန္ဟီလီးက ပ်က္ကြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု ေရးသားထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

၂၀၁၆-ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉-ရက္ေန႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ လံုျခံဳေရးရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအားတိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၉-ဦးေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၇-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၅-ရက္ေန႔တြင္ လံုျခံဳေရးကင္းစခန္း ၃၀ တို႔အားစီးနင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ၁၀-ဦး၊ တပ္မေတာ္ သား ၁-ဦး၊ လူ၀င္မွဳ႔ၾကီးၾကပ္ေရးအရာရွိ ၁-ဦးတို႔ ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔အသက္ဆံုးရွံဳးရသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏အမည္ကိုေဖာ္ျပရန္ ယန္ဟီလီးက ပ်က္ကြက္ေနခဲ့သည္။

ပါေမာကၡယန္ဟီလီးသည္ ျမန္မာနိဳင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳ႔မ်ားအေျခအေနတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုတို႔၏အမည္နာမအား မည္သည့္အခါမွ် ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ရွမ္းႏွင့္အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဟုေဖာ္ျပရန္ လက္မေႏွးျခင္းျဖင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအတြက္ အလြန္ဘက္လိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ ရာ အာရွဗဟိုဌာန( ACHR ) က စြပ္စြဲလိုက္သည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအာရွဗဟိုဌာန( ACHR ) သည္ ယန္ဟီလီး၏ ရိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္သူတို႔ႏွင့္ အျခားဆက္ႏြယ္လွ်က္ရွိေသာ ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုတို႔အားအား ရွုတ္ခ်ရန္ပ်က္ကြက္မွဳ႔ကို ေဖာ္ျပထားသည့္ အေသးစိတ္စာရင္းဇယားျပဳစုထားျပီး ေကာင္စီဥကၠထံတင္သြင္းရာမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 ေဌးေအာင္
Asian Centre for Human Rights calls for removal of Yanghee Lee
By Mizzima

Yanghee Lee, the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar. Photo: Lynn Bo Bo/EPA

The New Delhi based Asian Centre for Human Rights (ACHR) has called for the removal of Professor Yanghee Lee as UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar for blatant violations of the “5/2. Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders of the Human Rights Council”. The open letter addressed to the President of the UN Human Rights Council,H.E. Joaquín Alexander Maza Martelli , is reproduced below in full.

‘The Asian Centre for Human Rights (ACHR) is writing to seek your interventions for the removal of Professor Yanghee Lee as UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar for blatant violations of the “5/2. Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders of the Human Rights Council”, in particular, Article 3 - General principles of conduct and Your Excellency’s recent action with respect to the Chairperson of the Fact Finding Missions on Myanmar. While grave human rights violations in Myanmar must be addressed, the same must not be undermined by the bias of the Special Rapporteur.

Your Excellency is fully aware “universality, impartiality, objectivity, and non-selectivity, and the elimination of double standards and politicization” are non-negotiable cornerstones for functioning of the UN Human Rights Council and its mechanisms including the Special Procedures. Once these principles are blatantly violated by a particular mandate holder, continuation becomes untenable.

In this regard, kindly allow the ACHR highlight the standard set by Your Excellency with respect to former Chairperson of the Fact Finding Mission on Myanmar Ms Indira Jaisingh and the need to uphold the same standard with respect to the on the situation of human rights in Myanmar Professor Yanghee Lee.

1.       Standard set by Your Excellency with respect to the Chairperson of the Fact Finding Mission on Myanmar

The Human Rights Council through its resolution A/HRC/RES/34/22 dated 24 March 2017 decided to dispatch urgently an independent international fact-finding mission, to be appointed by the President of the Human Rights Council, to establish the facts and circumstances of the alleged recent human rights violations by military and security forces, and abuses, in Myanmar, in particular in Rakhine State.

On 30 May 2017, Your Excellency had appointed Ms. Indira Jaising to serve as Chair of the Fact Finding Mission.

A copy of the Your Excellency’s Statement is appended as Annex-I.

On 27 July 2017, Your Excellency announced new composition of the Fact-finding Mission on Myanmar and appointed Mr. Marzuki Darusman (Indonesia) to serve as a member and Chair instead of Ms Jaisingh.

A copy of the Your Excellency’s Statement is appended as Annex-II.

Though Your Excellency had not provided any reason for the removal of Ms Indira Jaisingh, a U.N. official told Reuters “Jaising agreed to step down after the council president raised concerns about public comments she made that could be seen as indicating bias.” Ms Jaisingh in an interview to Al Jazeera said, “The situation of the Rohingya community in Myanmar is especially deplorable because they face the risk of a genocide.”

A copy the news story, New chairman appointed to U.N. mission probing Myanmar abuses, of Reuters dated 27 July 2017 is appended as Annex-III.

A copy of the news story, UN appoints team to probe crackdown against Rohingyas, of Aljazeera dated 30.05.2017 that carried the interview of Ms Jaisingh is appended as Annex-IV.

2.       The case for removal of UN SR on Myanmar based on the standard set by Your Excellency with respect to Chairperson of the Fact Finding Mission on Myanmar

Asian Centre for Human Rights request Your Excellency and the Human Rights Council to examine the blatant violations of the “universality, impartiality, objectivity, and non-selectivity, and the elimination of double standards and politicization” by the UNSR on Myanmar as highlighted below:

2.1.    Failure to name and condemn the armed opposition groups of the Rohingyas for killing of ethnic Mros on 3 August 2017

On 3 August 2017, six Mro villagers were killed by the Rohingya armed opposition groups in Rakhine state of Myanmar. It was widely reported that the ethnic Mros who are indigenous peoples and distinctly different from the ethnic Rakhine were killed by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).

A copy of the press report is appended as Annex-V.

On 11 August 2017, Prof Lee issued a statement calling upon the Myanmar Government to “must ensure that security forces exercise restraint in all circumstances and respect human rights in addressing the security situation in Rakhine State”. She further stated, “There have been increasing reports of incidents affecting the local population, including the killings of six Mro villagers on 3 August…I share the concern of the Myanmar Government and its people regarding the safety and security of those living in Rakhine State in the light of these incidents.”

Please refer to Annex-VIII for the statement.

It is deeply regrettable that the Special Rapporteur failed to name even the armed opposition groups for the killing of the ethnic Mros. Her statement was so ambiguous that it is impossible to identify whether the ethnic Mros were killed by the Myanmarese government forces or the armed opposition groups.

2.2.    Failure to name the communities attacked by the armed opposition groups of the Rohingyas since 25th August 2017

This failure to condemn the perpetrators not only emboldened the armed opposition groups.

Asian Centre for Human Rights believes that the failure on the part of Professor Yanghee Lee to condemn the Rohingya armed group the killing of six Mros on 3rd August 2017 led to the killing of five ethnic Daingnets on 26 August near Kyaungdoe village in Rakhine state and another seven Mro ethnic people during an attack on Khon-Taing Village in Maungtaw Township on 28 August.

Asian Centre for Human Rights sent a communication to the Special Rapporteur on 28th August 2017 requesting specific public statement against the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) for the attacks on ethnic and religious minorities in Rakhine province of Myanmar and other issues related to the Rohingya crisis.

A copy of ACHR’s email is appended as Annex-VI.

Special Rapporteur Lee issued a statement on 31 August 2017 expressing “alarm at the deteriorating situation in Myanmar’s Rakhine State, affecting not just the Rakhine and Muslim populations but also other communities.”

The failure to name “other communities” i.e. Daignets and Mros is part of the de-recognition of the violations on the ethnic minorities by the Special Rapporteur to highlight only the grave human rights violations on the Rohingyas.

2.3.    The pattern of failure to name the armed opposition groups of the Rohingyas by the Special Rapporteur

The following are statements of facts:

On 9 October 2016, the members of the armed opposition groups launched a surprise attack on the No.1 Border Guard Police Command Headquarters (Kyikanpyin), police outpost at Kotankauk and the Ngakhuya local administrative office. In that incident, 9 policemen were killed and 48 assorted arms, 6624 bullets, 47 bayonets, and 164 bullet cartridges seized by the armed opposition groups.

On 25 August 2017, members of the armed opposition groups belonging to the Rohingya community launched sneak attacks on 30 police outposts in Maungtaw, Buthidaung and Yathedaung townships as well as against the Regiment Headquarters in Taungthazar village. The Government of Myanmar stated that 10 police officers, one soldier and one immigration officer were killed while nine security officers and a number of civilians were wounded; and six firearms were lost.

Yet, UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar Professor Yanghee Lee has intentionally and purposely failed to name the armed groups formed by members of the Rohingya community in her statements.’

http://www.achrweb.org/UN/HRC/RohingyaRefugees-08-09-17.html

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post