Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Saturday, July 29, 2017

အငဒ္႐းူ အလဲေီယာ၏့ ေနစ႔ဥ္ မွတ္တမ္း - စကတ္ငဘ္ာ ၂၂၊ ၁၉၅၄။


အငဒ္႐းူ အလဲေီယာ၏့ ေနစ႔ဥ္ မွတ္တမ္း - စကတ္ငဘ္ာ ၂၂၊ ၁၉၅၄။

မေန႔က အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ ဟားဗတ္ တကသၠလုိ္ ေျခလွမ္း စစ္ေဆးမႈ (ၾကံ့ခိုင္ေရး စစ္ေဆးမႈ)ကုိ လပုရ္တယ။္ ငါက ေဘာလးုံသမား ျဖစ္ေတာ့ အလြယတ္ကႏူငွ့္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကိုယ့္ေဘးက ေက်ာင္းသားရဲ႕ လည္ပင္းက ေသြးေၾကာကုိ ကိုင္ၿပီး ေသြးခုန္ႏႈန္း စမ္းေတာ့မွ ျပႆနာ ေပၚေတာ့တာပဲ။ ဒါႏွင့္ ငနဲႀကီးက အဲဒီ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို ကိုယ့္ကို ခ်အေရးခိုင္းေတာ့ ေခါင္းထဲ ေပၚလာတဲ့ ေသြးခုန္ႏႈန္းကို ခ်ေရးေပးလိုက္တယ္။
အေဆာင္ေရာက္ေတာ့ ကိုယ္တို႔ သးုံေယာက္ အဲဒီ ေလ့က်င့္ခန္း အေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ျဖစၾ္ကတယ။္ ေတာေ္တာ္ ေအာကတ္နး္က်တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းပဲ။ ေျခလွမ္း စစ္ေဆးမႈ မလုပ္ခင္ ကိုယ္တံုးလံုး ေနရတာဟာ ေတာေ္တာ္ သကိာၡက်တယ။္ လိုလည္း မလုိအပ္ပါဘူး။ ဒါကုိ တို႔ သံုးေယာက္စလံုး သေဘာတၾူကတယ။္ ဘယ့္ႏွယ္ဗ်ာ၊ ဟားဗတ္ တကသၠလုိ္ ေက်ာင္းတိုက္က ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ေရး ဖိုင္တြဲထဲမွာ ကိုယ္လံုး တီးႀကီးႏွင့္ မတတ္တ္ ရပ္ေနပံုဟာ ဘယေ္ကာငး္ပါမ့လဲ။ ဆိုပါေတာ့။ ကိုယ္တို႔အထဲက တစေ္ယာကေ္ယာကက္ တစ္ေန႔မွာ ျပည္ေထာင္စု သမတၼႀကးီ ျဖစလ္ာတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ကာယ ပညာဌာနက အဲဒီ ပံုႀကီးကို ဆြဲထတုၿ္ပးီ ကမာၻေပၚမွာ အႀကီးဆံုး လူမ်ဳိးရဲ႕ သမတၼႀကးီဟာ မိေမြးတိုင္း ဖေမြးတိုင္း ဒီလို ျမင္ရပါတယ္လို႔ ထတုျ္ပလာရင္ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲ။
မကုိက္ယ္ ေျပာတာလညး္ ဟတုတ္တုတ္တုပ္ဲ။ တို႔ ပံုေတြကို သူခိုးက ခိုးသြားၿပီး ေရာင္းစာရင္ ဘယႏ္ယွ့္ လပုမ္လဲတ။ဲ့
“သူခိုးက ဘယသ္က႔ူုိ ေရာင္းမွာလဲကြ၊ ဟားဗတ္ တကသၠလုိက္ ေက်ာငး္သားသစ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရဲ႕ ကိုယ္တံုးလံုးပံုေတြကိုေကာ ဘယသ္ကူ ဝယမ္ာွလဲ” လုိ႔ ကိုယ္က ေမးတယ။္
မိုက္ကယ္က စဥ္းစားေနတယ္။ ဟတုသ္ားပဲ။ ဘယသ္ူ ဝယမ္လဲ ဆတုိာကုိ စဥ္းစားေနဟန္ တူပါရဲ႕။ ဝယ္စေလ ေကာလပိက္ ခပ္ထထ ေကာင္မေတြက ဝယမ္လား မသဘိးူ။ ဒီတုန္းမွာ ကယုိ္ အၾကတံစခ္ု ရတယ။္ ကိုယ္တို႔ ေက်ာငး္သားေတြကုိ စစသ္လုိ ရကက္လစေ္ဆာငက္ ေက်ာငး္သေူတြကလုိညး္ စစ္မွာပဲ။
ဒစက္ကီေတာ့ ရကက္လစေ္ဆာင္ ေက်ာငး္သေူတြလညး္ ဒီလိုပဲ စစ္ေဆးခံရတယ္တဲ့။ ဒီလိုဆိုရင္ ရကက္လစ္ ေက်ာင္းေဆာငက္ အားကစား႐ထံုဲ ဝင္ၿပီး သူတို႔ ဓါတ္ပံုေတြ ခိုးရရင္ ေကာင္းမွာပဲလို႔။ သိပ္ၾကည့္ေကာင္းမွာ ကေတာ့ ေသခ်ာတယ။္ ဒီလိုဆိုရင္ ကယုိ္ ႀကဳိကတ္ဲ့ ေက်ာင္းသူကိုလည္း ေ႐ြးႏိုင္ၿပီေပါ့။
သူတို႔အားလံုးက ကိုယ့္အၾကံကို သေဘာက်ၾကတယ။္ ဒါေပမဲ့ မလုပ္ရဲဘူးေလ။ လူစြမ္းေကာင္း တစေ္ယာကေ္လာက္ ရွာရမယ္လို႔ ဒစ္ကီက အဆတုိငတ္ယ။္
သတကၱိေတာ့ ေကာင္းရလိမ့္မယ္ေနာ္။ သန္းေခါင္ေက်ာ္ စီးနင္း တုိက္ခိုက္မႈ အတြက္ သတၱိ ေကာင္းရလိမ့္မယ္။
မဟတုဘ္းူလား။
ၾကာသပေတးေန႔ ညေန ငါးနာရီတြင္ အခ်ိန္စာရင္း ကတျ္ပားမ်ား ထုတ္ေပးမည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေစ်းကေလး ဘာေလး ဝယ္ဖို႔ အခ်ိန္ရသည္။ ကယုိဘ့္ာသာ ကယုိ္ အခ်ိန္ဇယား ဆြဲ၍ ရသည။္ အဓကိ ဘာသာရပမ္်ား အတြက္ သငတ္နး္ေတြ တကရ္မည။္ ဘာသာတမဲြ်ား အတြက္ သငတ္နး္ေတြ တကရ္မည။္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ သငတ္နး္ေတြ တကရ္မည။္ ၾကံ့ခိုင္ေရး သငတ္နး္ေတြ တကရ္မည။္ တကသၠလုိ္ ဝိဇၨာတန္း တကမ္ည့္ သူမ်ားႏွင့္ ေဆးေက်ာင္း တကမ္ည့္ သမူ်ား အတြက္ ဆိုလွ်င္ လြယသ္ည့္ ဘာသာတြဲမ်ားကုိ ေ႐ြးဖို႔ လိုသည္။
သီယိုဒိုသည္ ေရွးေဟာင္း ဂႏၲဝင္ စာေပတြင္ အဓကိ ဘာသာရမညဟ္ု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သူ ေ႐ြးထားသည့္ ဘာသာရပမ္ာွလဲ ႐ိုး႐ိုးသာ။ လကတ္င္ ဘာသာ ၂ ေအ ႏွင့္ သဘာဝ သိပၸံပညာ ၄ တို႔ျဖစ္သည္။
ေနာကဆ္းုံတြင္ ဂရဘိာသာကုိ ေ႐ြးလကို္သည။္ ဂရဘိာသာ အပိုင္း(က)တြင္ သငူယင္ယ္ ကတညး္က သင္ခဲ့ရသည့္ ေရွးေဟာင္း ဂရဘိာသာ စကားလညး္ ပါသည။္ သငတ္နး္ ႏွစ္ႏွစ္ကုန္လွ်င္ ဟိုးမား၏ ကဗ်ာကုိ ဂရိဘာသာႏွင့္ ဖတ္ႏိုင္ေတာ့မည္။ ယခု ေလာေလာဆယတ္ြငမ္ူ ဂရိကဗ်ာမ်ားကို ပါေမာကၡ ဂၽြန္ဖင္ေလထံတြင္ တကရ္မည။္
ဒင္နီကမူ သူ ယူရမည့္ ဘာသာကုိ လမ္းမွာ ကတညး္က စဥ္းစားခဲ့ၿပီးသား။ ဂီတ ၅၁ ကုိ ယူမည္။ ထိုဘာသာရပ္မွာ ပံုသ႑ာန္မ်ားကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ သင္ခန္းစာကိုမူ အဓကိ ဘာသာတြဲ ယူသူတိုင္း တကရ္သည။္ သို႔ရာတြင္ က်နသ္ည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကမူ ေပ်ာ္စရာ။ ေဟဒင္မွ ေဟဒီမစ္ အထိ သံစံု တးီဝိုင္းႀကီး၏ ေတးဂီတ သမိုင္းကို ေလ့လာရမည္။ ထို႔ေနာက္ ဂ်ာမန္ ဂတီ။ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝက္ဂနာ ေအာ္ပရာမ်ားတြင္ တးီဝိုင္းကို ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေလက့်င့္ သင္ယူရမည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ အီတလီႏွင့္ ျပင္သစ္ ဂတီကုိ ေလ့လာရမည္။
ဒင္နီသည္ ေဝၚလတာ ပစၥတန္၏ ေတးသီခ်င္းမ်ား သင္တန္းကိုလည္း တကခ္်ငေ္သးသည။္ ထိုသင္တန္းမွာ ဘြဲ႕ရသမူ်ားသာ တကရ္သည့္ သငတ္နး္ ျဖစ္သည့္တိုင္ သူ႔ကိုမူ တက္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ဒင္နီ ထငသ္ည။္ သုိ႔ရာတြင္ ဆရာႀကးီက “သ႔ူ အလားအလာ အတြက္” ဟု ဆကုိာ သူ႔ကို ဝင္ခြင့္ ပယ္ခ်လိုက္သည္။

“မင္း စပ္တဲ့ သခီ်ငး္ဟာ ေကာငး္ပါတယ၊္ ငါ ၾကည့္စရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ ဆရာ လငေ္ဒါဆကီ ေထာကခ္ခံ်က္ ပါေနၿပီပဲ၊ လေုံလာကပ္ါတယ။္ ဒါေပမဲ့ မင္းကို ငါအခု လက္ခံလိုက္ရင္ လမး္မေလ်ွာကတ္ကခ္င္ အေျပး သငသ္လုိ ျဖစ္ေနမွာေပါ့၊ စိတ္ပ်က္စရာ မလပုိါဘးူကြာ၊ စႏၵရားဆရာ နာမည္ႀကီး လီယိုနဒ္ ဘန္းစတိန္းေတာင္ မင္းလိုပဲ ဂီတမွာ အေျခခံကေန စခဲ့ရေသးတာပဲ၊ မင္းလည္း သူ႔လိုေပါ့”
“ဟတုက္ဲ့ ဆရာႀကးီ”
ဒင္နီက ဣေျႏၵမပ်က္ ေျပာသည္။ အမွန္ကေတာ့ ငါ့ စႏရၵားလကဟ္ာ ကေလးလကပ္ဲ ရွိေသးတယ္လို႔ ေျပာလကိုတ္ာပဲဟု ျပန္လာရင္း သူ ေတြးသည။္
ဟားဗတ္ တကသၠလုိ္ဝင္ သင္တန္းသို႔ ေရာကလ္ာသည့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားတြင္ သမူ်ားထက္ သာသည့္ အခြင့္အေရး တစ္ခုရွိသည္။ မည္သည့္ ဘာသာကုိ ယသူင့္ မယူသင့္ကို ေရွ႕က တကၠသိုလ္သို႔ တန္းတက္ခြင့္ရသည့္ ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားထံမွ ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္သည္။

No comments:

Post a Comment