Latest News

Saturday, July 29, 2017

အငဒ္႐းူ အလဲေီယာ၏့ ေနစ႔ဥ္ မွတ္တမ္း - ေအာကတ္ဘုိာ၅၊၁၉၅၄


အငဒ္႐းူ အလဲေီယာ၏့ ေနစ႔ဥ္ မွတ္တမ္း - ေအာကတ္ဘုိာ၅၊၁၉၅၄

ငါႏွင့္ တစ္ႏွစ္တည္း တကသၠလုိ္ ေရာကတ္ဲ့ ေက်ာင္းသားေပါင္း တစေ္ထာငေ္က်ာေ္လာကက္ုိ ျပန္ေတြ႔ႏိုင္တဲ့ အခါအခြင့္မ်ဳိး ဆိုလို႔ တို႔တစ္သက္မွာ သိပ္မ်ားမ်ား မရွိဘူး။
တကၠသိုလ္မွာတုန္းကဆိုရင္ သံုးႀကိမ္ပဲ တစ္စုတစ္ေဝးတညး္ ေတြ႔ခြင့္ရတယ္။ တစ္ႀကိမ္က ေမာင္မယ္သစ္လြင္ ႀကိဳဆိုပြဲ။ ေက်ာငး္သား အားလံုး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေလးေလးနကန္က။္ ၿပီးေတာ့ ေမာင္မယ္သစ္လြင္ မိတ္ဆံုပြဲ။ ေဟးလား ဝါးလား ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး။ ေနာက္ဆံုး အႀကမိက္ေတာ့ ေလးႏွစ္ၿပီးလုိ႔ ဘရြဲ႔တအဲ့ခါ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္။
ဒီ သံုးႀကိမ္က လြဲရင္ ဟားဗတက္ုိ ကယုိဘ့္ာသာ ကယုိ္ တစေ္ယာကတ္ညး္ သြားလညခ္်ငလ္ည။္ ဒါေပမဲ့ တို႔အသုတ္ တစ္စုတစ္ေဝး တညး္ေတာ့ ျပန္မေတြ႔ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တခ်ဳ႕ိကေတာ့ တို႔ ဘရြဲ႔တဲ့ ေငြရတုသဘင္ မိတ္ဆံုပြဲမွာ ျပန္ေတြ႔ႏိုင္ေသးတယ္တဲ့။ ဒပီြဲဟာ အေရးႀကီးဆံုးတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ဒပီြဲက ၁၉၈၃ခုႏွစ္ ေရာက္မွ လုပ္ရမွာ။ အေဝးႀကးီ လေုိသးတယ။္
အဲဒီ ေငြရတုသဘင္က်ရင္ တတ႔ုိစေ္တြဟာ ညီအစ္ကို တစေ္တြလုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျပန္ေတြ႔ၾကမွာတဲ့။ ဒါေပမဲ့ ခုေတာ့ တို႔ တစေ္တြဟာ ႏိုအာရဲ႕ သေဘၤာထဲမာွ ပါသြားတဲ့ တရိစာၧနေ္တြလပုိါကလား။ ျခေသၤ့ေတြေရာ၊ သိုးငယ္ေတြေရာ၊ ႂကြကေ္တြေရာ အစပုံါကလား။ ငါတုိ႔ဟာ ေလးႏွစ္ခရီးကို ႐ြကလ္ငႊေ့္နၾကတာပါကလား။ တို႔ ခရီးမွာ ဘယသ္ူ ဘာျဖစ္မယ္ ဆတုိာ ဘယမ္ာွ ႀကဳိတင္ ေျပာႏိုင္ပါ့မလဲ။ သကူလညး္ သူ႔ကုန္းပတ္ေပၚမွာ ေန။ ကယုိက္လညး္ ကိုယ့္အခန္းထဲ ေအာင္း။

ဒီေန႔ ညမာွေတာ့ တတ႔ုိစေ္တြဟာ ဆနး္ဒါး ခန္းမႀကီးထဲမွာ ၁၉၅၈ခု ဘႏြဲ႔ငွး္သဘင္ တကမ္ယ့္ ေက်ာငး္သားေတြ အျဖစ္ စုေဝး ေနၾကတယ။္ ေက်ာငး္သားသစေ္တြကုိ ၾကညရ့္တာ တည္ၿငိမ္ ေလးနကေ္နၾကတယ။္
အဲဒီတုန္းက တို႔ တကသၠလုိ္ အဓိပတိ ျဖစ္တဲ့ ေဒါကတ္ာ ပေူဆကုိ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ သူရဲေကာင္းလို႔ အသအိမတွ္ ျပဳခ်င္မွ ျပဳၾကေတာမ့ယ။္ ဒါေပမဲ့ အဲဒီေန႔ညက အဓိပတိက ဟားဗတ္ တကသၠလုိရ္ဲ႕ အစဥ္အလာျဖစ္တဲ့ “မိမိတို႔ မွန္သည္ ထငရ္ာကုိ သင္ၾကားႏိုင္ေသာ” ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ ေျပာသြားတယ။္ စိတ္ထိခိုက္ရတယ္။
ဥပမာ အေနႏွင့္ ဒီ ရာစုႏွစ္ အစမွာ ဟားဗတ္ တကသၠလုိ္ အဓိပတိ လပုသ္ြားတဲ့ ေဒါကတ္ာ ေလာရင့္စ္ လုိဝဲ အေၾကာငး္ကုိ ေျပာသြားတယ။္ ေဒါကတ္ာ လုိဝဲဟာ ငါ့ အေဘး ကြယလ္ြနၿ္ပးီတေဲ့နာက္ အဓိပတိ ေနရာကို ဆကခ္တံဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစတ္ယ။္ ပထမ ကမာၻစစ္ အၿပီးမွာ တကသၠလုိက္ ဆရာေတာေ္တာမ္်ားမ်ားဟာ ဆိုရွယ္လစ္ေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ဘယက္ုိ ယိမ္းခဲ့ဟန္ တတူယ။္ အဲဒီတုန္းက တကသၠလုိက္ လက္ဝဲဆရာေတြကုိ ထုတ္ပစ္ဖို႔ အဓိပတိ ေဒါကတ္ာ လုိဝဲကုိ အက်ပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတယ္။
အဓိပတိ ေဒါကတ္ာ ပူေဆက ပါေမာကၡေတြရဲ႕ လြတလ္ပစ္ြာ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ကို ကာကြယခ္တဲ့ဲ့ ေဒါကတ္ာ လုိဝဲ အေၾကာငး္ကုိ ေျပာသာြးတာဟာ အေၾကာင္းမဲ့ မဟတုဘ္းူ။ သူ႔ကို လတႊေ္တာ္ အမတ္ မကာၠသးီက အက်ပ္ကိုင္ ေနတာကုိ ရည္႐ြယ္ ေျပာသြားျခင္း ျဖစတ္ယဆ္တုိာ င့ါလို ထံုထိုင္းတဲ့ ေကာင္ေတာင္ သိႏိုင္တယ္။
ဟတုတ္ယ။္ တို႔ တကသၠလုိ္ အဓိပတိႀကီးကို ေထာက္ခံရမယ္။ အဓပိတႀိကးီဟာ ဒီနည္းအားျဖင့္ သူ႔ရဲ႕ သတကိၱုိ ျပသြားခတဲ့ယ။္ ဟဲ မင္းေဝး ေျပာတဲ့ “အက်ပ္ကိုင္မႈ ေအာကက္ တည္ၿငိမ္ျခင္း” ဆတုိာ ဒါမ်ဳိးပဲ ျဖစ္မွာပဲ။ ဒါေပမဲ့ တို႔ ေက်ာငး္သားသစေ္တြက ဆရာႀကးီကုိ မတ္တတ္ရပ္ၿပီး ၾသဘာ ေပးေဖာ္ မရၾကဘးူ။

ဒါေပမဲ့ တို႔တစ္ေတြ အသကႀ္ကးီလာလ႔ုိ ေလာကႀကးီ အေၾကာငး္ကုိ သလိာတအဲ့ခါမာွ အဲဒညီက ဆရာႀကးီရဲ႕ သတကၱိုိ အသိအမတွ္ မျပဳခဲ့တဲ့ အတြက္ တို႔တစ္ေတြ အရွက္ရေနၾကမွာပဲ ဆတုိာ ငါ့စိတ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ တစ္စံုတစ္ရာက ေျပာေနတယ္။
“ဗ်ဳိ႕ ေဂ်ဆန္၊ ဘယသ္ြားမလလ႔ုိဲ” ဟု ဒီဒီက ေမးသည္။
“ဘယသ္ြားရမာွလဲဗ်၊ မနက္စာ သြားစားမလို႔ေပါ့”
“ဘာလဲ၊ ခင္ဗ်ား ဒီေန႔ မနက္စာ စားမလုိ႔လား”
“ဒါေပါ့ဗ်၊ ဒီေန႔ မနက္စာ မဟုတ္လုိ႔ ဘယမ္နကစ္ာ ျဖစ္ရဦးမွာလဲ”
“ဒီေန႔ ယြန္းကပူးေန႔ေလ”
“ဟတုလ္ား”
“ဟတုတ္ယေ္လ၊ ဘာလဲ ယြန္းကပူးေန႔ ဆတုိာ ခင္ဗ်ား နားမလညဘ္းူလား”
“နားလညပ္ါတယဗ္်ာ၊ ေရဝတီ ဥပုသ္ေန႔ မဟတုလ္ား”
“ဒီလိုဆိုရင္ ဥပသုက္ေလး ဘာေလး ေစာင့္မွေပါ့၊ ခင္ဗ်ားက ေရဝတီ မဟတုတ္ဲ့ အတိုင္းပဲ”
“အမွန္ ေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြနေ္တာက္ ေရဝတီ မဟတုဘ္းူ ဒီဒီ”
“ဒီလို မေျပာပါႏွင့္ဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္လို ေရဝတီပါပဲ”
“ေနစမ္းပါဦး၊ ခင္ဗ်ားက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဘာလ႔ို ေရဝတီလို႔ ေျပာႏိုင္ရတာလဲ”
ေဂ်ဆန္က ေနာက္႐ႊတ္႐ႊတ္ ေမး၏။
“ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္မွာ ေရဝတီေတြဆိုရင္ တစ္ခန္းတည္း ထားတယေ္လဗ်ာ၊ ခင္ဗ်ားကိုလည္း ေရဝတီမို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္အတူ ထားတာေပါ၊့ ႏို႔မို႔ရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔ အတတူူ ထားရမာွလဲ”
“ဟတုလ္ား” ဟု ေဂ်ဆန္က ေနာက္႐ႊတ္႐ႊတ္ လုပ္သည္။
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ခင္ဗ်ားဟာ ေရဝတီ ဘာသာဝင္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာခ်င္သလား”
“ကၽြနေ္တာအ့္ဘးုိကေတာ့ ေရဝတီပဲဗ်၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က်ေတာ့ ခရစ္ယာန္ပဲ”
“ဒါက အေၾကာင္း မဟတုပ္ါဘးူဗ်ာ၊ ဟစတ္လာသာ ဆိုရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားကိုလည္း ေရဝတီလို႔ သေဘာထားမာွပဲ”
“ဒီမွာ ဒီဒီ၊ ဟစတ္လာ ေသတာ ၾကာလၿွပ၊ီ ခင္ဗ်ားလည္း နာမည္ကိုပဲ ၾကားဖးူတာ၊ ၿပီးေတာ့ ဒီတုိင္းျပည္ဟာ အေမရိကဗ်၊ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ကယုိႀ္ကဳိကတ္ဲ့ ဘာသာကုိ လြတလ္ပစ္ြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိတယ္။ ေရဝတီ တစေ္ယာကရ္ဲ႕ ေျမး ျဖစ္ေပမယ့္ ဥပုသ္ေန႔မွာ ကယုိ္ ထမင္းစားခ်င္ရင္ စားႏိုင္တယ္”
သို႔ရာတြင္ ဒီဒီက လကမ္ခ။ံ
“ယနး္ေပါလဆ္ာတရ္ဲ႕ ေရဝတီ ဇာတိေသြးႏွင့္ ပတသ္ကတ္ဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ဖို႔ေကာင္းတယ္၊ ဒီလိုဆိုရင္ ခင္ဗ်ား အခကအ္ခဲကုိ ခင္ဗ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပဲ”
“ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဘာအခက္အခဲမွ မရွိဘူး”
“ပတ္ဝန္းက်င္ ေလာကႀကးီက ကိုယ့္ကို ေရဝတီလို႔ သေဘာထားရင္ ကိုယ္လည္း ေရဝတပီဲတ၊ဲ့ ဆာတက္ ေရးဖူးတယ္၊ ခင္ဗ်ားဟာ ဆံပင္ ေငြေရာင္ ရွိခ်င္ ရွိမယ္၊
ဝက္ေပါင္ေျခာက္ကို စားခ်င္ စားမယ္၊ တကသၠလုိ္ ေက်ာငး္သား ဝတ္စံုကို ဝတ္ခ်င္ ဝတမ္ယ၊္ သိုးေမြးေဘာလံုး ႐ိုက္ခ်င္ ႐ိုက္မယ္၊ ဒါေပမဲ့ ဘယလ္ပုိဲ ေနေန ေရဝတဟီာ ေရဝတပီဲ၊ ေလာကႀကးီကလညး္ ခင္ဗ်ားကို ေရဝတီလို႔ သေဘာထားမာွပဲ”
“ေတာ္စမ္းပါဗ်ာ၊ ဒါမ်ဳိးေတကြို ေလကုန္ခံၿပီး ေျပာေနတာ ဆိုလုိ႔ ခင္ဗ်ား တစေ္ယာကတ္ညး္ပဲ ေတဖြ႔းူေသးတယ္”
“ဒါေတာ့ ခင္ဗ်ား သေဘာေပါ့ေလ၊ ခင္ဗ်ား ႀကဳိကသ္လုိ ယူဆႏိုင္ပါတယ္၊ ေနာက္က်မွ ေနာက္တရတာမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစႏွင့္၊ ခင္ဗ်ား ႀကဳိကသ္ေလာက္ ဝဝႀကးီ စားခဲ့ပါဗ်ာ၊ ရပါတယ္”
ဒီဒီက သေရာ္ေတာ္ေတာ္ ေျပာသည္။
“ေက်းဇူးပါပဲဗ်ာ၊ ဥပုသ္ေန႔မွာ ကၽြနေ္တာအ့္တြကလ္ညး္ ဆကုေလး ဘာေလး ေတာင္းေပးပါေနာ္”
ဆရာႀကးီသည္ စပ်စ္ေရာင္ မည္းနက္ေနေသာ ပင္လယ္ႀကီးႏွင့္ တသူည့္ ေက်ာငး္သား၏ ေခါင္းမ်ားကို ေငးၾကည့္ေနသည္။ သသူည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဘလီးူႀကးီမ်ား၊ မိန္းမဆိုးမ်ားႏွင့္ ဆယႏ္စွၾ္ကာ ေတြ႔ဆံုးခဲ့သည့္ အိုဒက္ဆီးယတ္စ္ တစေ္ယာက္ ျပည္ေတာ္သို႔ ျပန္ခန္းကို သင္ေနသည္။
ပါေမာကႀၡကးီသည္ ဆငး္ဒါး ဇာတ္႐ုံ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ ရပ္ေနသည္။ ပါေမာကၡ ဖင္ေလ၏ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ဟားဗတ္ တကသၠလုိ္ ေက်ာငး္သားေတြ က်ိတ္က်ိတ္တိုးေအာင္ လာ၍ တက္ေလ့ရွိသည္။
အဂၤါေန႔ႏွင့္ ၾကာသပေတးေန႔ ၁ဝနာရီဆိုလွ်င္ ဆရာႀကးီသည္ ဟိုးမား၏ လကၤာႀကီးမ်ားႏွင့္ မီလ္တန္၏ လကၤာႀကးီမ်ားကုိ သင္ေလ့ရွိ၏။ ထုိေန႔မ်ဳိးတြင္ ဆိုလွ်င္ တကသၠလုိ္ ေက်ာငး္သား စုစုေပါင္း ေလးပံုတစ္ပံုသည္ သ႔ူ ပို႔ခ်ခ်က္ သငတ္နး္တြင္ ေရာကေ္နတတသ္ည။္ ေဂ်ဆန္ႏွင့္ အင္ဒ႐ူးတို႔မွာ ေနာက္ပိုင္း စင္ျမင့္မွ နားေထာငၾ္ကသည။္ ဒင္နီကား မၾကာခဏ ေနရာေျပာင္း၍ နားေထာင္၏။
သီယိုဒိုမွာမူ တခ်ဳိ႕ စကားလးုံမ်ား လြတသ္ြားမည္ စိုးသျဖင့္ ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ နားေထာင္သည္။ သသူည္ လက္တင္ႏွင့္ ဂရဘိာသာတြင္ အဓိကယူရန္ ဟားဗတ္ တကၠသိုလ္သို႔ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။  ပါေမာကၡ ဖင္ေလ၏ ပို႔ခ်ခ်က္ကို နားေထာင္ရသည့္ အခါတြင္ ဂရိလူမ်ဳိး ျဖစ္ရသည္ကိုလည္း သူ ဂုဏ္ယူသည္။ ဂရိ ဂႏၲဝင္၏ ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္ပံုကိုလည္း သူ အံ့ၾသသည္။
“တပည့္တို႔ စဥ္းစားၾကည့္စမ္း၊ တို႔ ဇာတလ္ကုိ္ အိုအက္ဆီးယတ္စ္ဟာ အၿမဲတမ္း ႏုပ်ဳိေနတဲ့ နတ္မိမယ္ ကေလးႏွင့္ အဆးုံအစ မရွိ ေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ မေနဘူး။ အဲဒီ ဘယေ္တာမ့ွ မအိုတဲ့ နတ္မိမယ္ႏွင့္ ျမကၽြနး္သာကုိ စြန္႔ၿပီး ဆင္းရဲႏံုခ်ာတဲ့ သဇ႔ူာတိ ကၽြန္းကေလးႏွင့္ ဘယ္အေမႊးနံ႔သာေတြႏွင့္မွ ဖံုးအုပ္လို႔ မရေတာ့တဲ့ တျဖည္းျဖည္း သက္လတ္ပိုင္း ေရာက္ေနတဲ့ သူ႔ဇနီးသည္ ဆကီုိ ျပနလ္ာခတဲ့ယ၊္ တပည့္တို႔ပဲ စဥ္းစားၾကည့္ပါ၊ နတ္ဘံုလို သာယာတဲ့ ျမကၽြန္းသာမွာ ဘယေ္တာမ့ွ မအိုတဲ့ နတ္မိမယ္ႏွင့္ ကာလ အဆးုံအစ မရွိ ေနရမယ္ ဆတုိာ ဘယေ္လာက္ မက္ေမာဖို႔ ေကာငး္တဲ့ အခြင့္အေရးႀကီးလဲ၊ ဒါေပမဲ့ အိုဒက္ဆီးယတ္စ္ ဘာလပုသ္လဲ၊ ဘယလ္မး္ကုိ ေ႐ြးသလဲ”
ပါေမာကၡ ဖင္ေလသည္ စင္ေပၚတြင္ ေခါက္တံု႔ ေခါက္ျပန္ ေလွ်ာက္ရင္း စာအုပ္ကို မလနွဘ္ဲ ဂရလိကၤာႀကးီကုိ ႐ြတျ္ပကာ တိုက္႐ိုက္ အဂၤလိပ္လို ျပန္ျပသြားသည္။
“ဒေီတာ့ အိုဒက္ဆီးယတ္စ္က ဘယလ္ုိ ေျပာသလဲ၊ အုိ နတ္မိမယ္ သင္ ဆေုိသာ စကားသည္ မွန္ပါေပ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဇနီးသည္ ပင္နီေလာ့သည္ သင္ႏွင့္စာလွ်င္ ႐ုပ္ရည္ ရပူကာယတြင္ ဆင္ႏွင့္ ဆတိေ္လာက္ ကာြျခားပါ၏၊ ပင္နီေလာ့သည္ တစ္ေန႔တြင္ ဇရာဒုဗၺလ အ႐ြယ္သို႔ ေရာက္ၿပီး သငက္ား အၿမဲတမ္း ႏုပ်ဳိေနေသာ နတ္မိမယ္ ျဖစ္သည္

ဆိုသည္မွာလည္း မွန္ပါ၏။ သို႔တိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္ကား အိမ္ကိုသာ လြမး္၍ ျပန္ရမည့္ ရကက္သုိာ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ ရွိပါ၏တဲ့”
ပါေမာကႀၡကးီသည္ လမ္းေလွ်ာက္ေနရာမွ ရပ္လိုက္တာ ေရွ႕စင္ျမင့္ အစြန္းနားသို႔ တးုိလာခကဲ့ာ ေလသကံုိ ႏွိမ့္လိုက္သည္။
“ေသေသခ်ာခ်ာ မတွထ္ား၊ ခုေျပာမယ့္ စကားက အိုဒက္ဆီး လကၤာႀကးီရဲ႕ အသက္”
သူေျပာမည့္ စကားကုိ မတွရ္နအ္တြက္ ခဲတံ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အသင့္ ျပင္ေနၾကသည္။
“အိုအက္ဆီးယတ္စ္ဟာ အင္မတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး ေႏြးေထြးတဲ့ ျမကၽြနး္သာကေန ေအးစိမ့္တဲ့ ေဆာင္းေလးေတြ တကိုေ္နတဲ့ သူ႔ဇာတိကို ဘာျဖစ္လုိ႔ ျပန္ခ်င္သလဲ၊ မေသႏိုင္တဲ့ အမတ ရိပ္ၿမံဳကၽြန္းကို ဘာျဖစ္လို႔ စြန္႔လႊတ္ခဲ့သလဲ၊ သၾိကရဲ႕လား၊ ဇာတေိသြးေၾကာငက့္ြ၊ ဇာတိေသြးေၾကာင့္၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ မအုိ မနာ မေသ မေတာင့္မတ ေနရတဲ့ လရူဲ႕ ျပည့္စံုမႈထက္ လရူဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတည္း ဟေူသာ ဂဏုက္်ကသ္ေရက အေလးသာလက႔ိုြ”
ေက်ာငး္သားမ်ားသည္ တတိဆ္တိေ္နၾက၏။ ပါေမာကၡ ဖင္ေလက အသက႐္သႈည့္ အခါတြင္မွ သူတို႔လည္း အသက္႐ႈဖို႔ သတရိသြားၾကသည။္
ထို႔ေနာက္ လကခ္ပုသ္ေံတြ ေပၚလာသည။္ ခဏၾကာလ်ွင္ ေက်ာငး္သားမ်ားသည္ ဆငး္ဒါး ဇာတ္႐ုံႀကီး၏ အသးီသးီ ထြက္ေပါက္မ်ားမွ အျပင္သုိ႔ထြက္ေနၾကေလၿပီ။ သီယုိဒိုသည္ မ်က္ရည္ေတြ ဝဲေနသည္။ သလူညး္ ဆရာႀကးီကို တစ္ခုေတာ့ ေျပာခ်င္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႐တုတ္ရက္ မေျပာရဲ။ ေျပာမည္ဟု ၾကည့္လုိက္သည့္အခါ၌ မးိုကာအက်ႌ အညဳိေရာင္ႏွင့္ ဇီဒုိရာ ဦးထုပ္ကို ေဆာငး္ထားသည့္ သြကလ္က္ ဖ်ကလ္တေ္သာ ဆရာႀကးီသည္ ဝင္းတံခါး ခုံျမင့္ျမင့္ႀကီး ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ေနေလၿပီ။
သီဒုိသည္ မရဲတရဲျဖင့္ သူ႔ေနာက္သုိ႔ ထြကလ္ာခဲ့သည။္ ထမို်ွေလာက္ ႀကးီက်ယသ္ည့္ ပုဂၢဳိလ္ႀကီးသည္ မုိးေအာက္ ေျမျပင္တြင္ ယွဥ္၍ ရပ္လုိက္သည့္ အခါ၌ သာမန္ အရပ္အေမာင္းမွ်ေလာက္သာ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ျမင္ရသည့္ အခါ၌ သူ အံ့ၾသမိသည္။
“ဆရာႀကးီ ခင္ဗ်ာ၊ ဆရာႀကးီရဲ႕ ပုိ႔ခ်ခ်က္ဟာ ကၽြနေ္တာ့္ တစသ္ကမ္ာွ စိတ္ထိခုိက္ဆုံး ပုိ႔ခ်ခ်က္ပါ၊ ကၽြနေ္တာက္ ေက်ာင္းသားသစ္ပါ၊ ဂႏၲဝင္စာေပကို အဓကိ ဘာသာအျဖစ္ႏွင့္…”
သီယုိဒုိ စကား ထစ္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆရာႀကးီသည္ သ႔ူ ေရွ႕တြင္ ထုိသုိ႔ မ႐ြံ႕မရဲ႕ ျဖစ္ေနသူတုိ႔ကို ေတြ႕ခဲ့ဖူးသည္မွာ ႐ုိးေနဟန္တူ၏။ သုိ႔ရာတြင္ သစ႔ူကားေၾကာင့္ စတိထ္ဲတြင္ ေက်နပသ္ြားသည။္
“ေက်ာငး္သားသစက္ ဂႏၲဝင္စာေပကုိ အဓကိ ယူဖုိ႔ ဆးံုျဖတသ္လား ကြ”
“ဟတုပ္ါတယ္ ခင္ဗ်ာ”
“မင္းနာမည္က ဘယသ္လူဲ”
“သီယုိဒုိ လင္းဗ႐ုိစ္ပါ ဆရာႀကးီ၊ ၅၈ ခုႏွစ္ ဘြဲ႕ ယမူယ့္ အသတုပ္ါ”
“ဟတုလ္ား၊ သီယုိဒုိဆုိတာ ဂရိလုိ ဘရုား၏ လကေ္ဆာင္ အဓိပၸါယ္ရတယ္၊ လင္းဗ႐ုိစ္ ဆတိုာကလညး္ တကယ့္ ဂရလိကၤာႀကးီေတြထဲက နာမည္ပဲ၊ ေတာကပ္ေသာ အလင္းေရာင္လုိ႔ အနကရ္တယ၊္ ဖသီယီန္ လကၤာႀကးီထဲကလေိုပါ၊့ လဟူသူမ်ွ ေဝေနယ်တုိ႔၊ ေတာကပ္အလငး္၊ အေမွာင္ခြင္းလိမ့္တဲ့၊ တစ္ေန႔က်ရင္ အဲလေီယာ့ ေဂဟာကို လကရ္ည္ ေသာကလ္ာခကဲ့ြာ၊ စကားေျပာရတာေပါ့”

သီယုိဒိုက ေက်းဇူးတင္စကား မဆုိမီ ဆရာႀကးီသည္ ဂရိလကၤာႀကီးတစ္ပုဒ္ကုိ ႐ြတ္ရင္း ေအာကတ္ဘိုာ ေလျပင္းထဲတြင္ ခပသ္တုသ္တု္ ေလ်ွာကသ္ြားသည။္
ေဂ်ဆန္သည္ ႐ႈိက္သံ တစ္ခုေၾကာင့္ အိပ္ရာမွ ႏုိးလာ၏။
စားပြဲတင္ နာရီကုိ လွမ္းၾကည့္သည္။ အခ်ိန္မွာ ည နာရီျပန္ ႏွစ္ခ်က္။ နားစြင့္ၾကည့္လုိက္သည့္ အခါတြင္ တစ္ဖတ္ခန္းမွ ႐ႈိက္သံကုိ သၾူကားရသည။္
ေဂ်ဆန္သည္ အိပ္ရာမွ ခနုထ္ကာ ဒီဒီ၏ အခန္းဆီသုိ႔လာခဲ့၏။ သူ႔အခန္းတံခါးကုိ အသာ ေခါကသ္ည။္
“ဒီဒီ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ၊ ေနမေကာင္းဘူးလား”
“႐ႈိက္သံသည္ ရပသ္ြားကာ တတိဆ္တိသ္ြား၏။ ေဂ်ဆန္က တခံါးကို ထပ္ေခါက္ၿပီး ထပ္ေမးသည္။”
“ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ”
“ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ ကစိၥ မရွိပါဘူး၊ မလာပါႏွင့္”
ပတိထ္ားေသာ တံခါေနာက္မွ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျဖသံ ၾကားရသည။္ သုိ႔ ရာတြင္ အသကံမူ လႈိက္လွဲစြာ ခံစားေနရသည့္ အသ။ံ
“တခံါး ဖြင့္ေပးပါ၊ ဖြင့္မေပးရင္ ကၽြနေ္တာ္ ခ်ဳိးဖ်က္ ဝင္လာမိလိမ့္မယ္”
ကုလားထုိင္တန္း ေ႐ႊသံ ၾကားရသည။္ ထုိ႔ေနာက္ တခံါးသည္ ခပ္ဟဟ ပြင့္လာ၏။ ဒီဒီသည္ သူ႔ကို အလန္႔တၾကားျဖင့္ ၾကည့္ေနသည္။ စားပြဲတြင္ ထုိင္၍ စာက်က္ေနဟန္ တသူည။္

“ဘာကစိၥ ရွိလုိ႔လဲ”
“ခင္ဗ်ား အခန္းက ငုိသံၾကားလုိ႔၊ ခင္ဗ်ား တစ္ခုခုမ်ား ျဖစ္ေနသလားလုိ႔ပါ”
“ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး၊ အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီး ေျခာက္အိပ္မက္ မက္လုိ႔ပါ၊ ကၽြနေ္တာ္ စာၾကည့္ဦးမယ္ဗ်ာ၊ ေက်းဇးူတငပ္ါတယ္”
သကူ တခံါးကုိ ပိတ္သည္။ ေဂ်ဆန္မျပန္ေသး။
“ဒီမွာ ဒီဒီ၊ စာကုိခ်ည္းပဲ ကနုး္က်က္ မေနႏွင့္၊ နည္းနည္းပါးပါး အိပ္ဦးမွေပါ့၊ မအိပ္ရင္ ဒကုၡ ေရာက္သြားမွာေပါ့၊ တစည္ ဒေီလာက္ က်ကရ္င္ ေတာ္ၿပီေပါ့”
တခံါးသည္ ျပန္ပြင့္လာ၏။
“အိပ္လုိ႔ မရဘူးဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ၿပဳိငဘ္ကေ္တြက ကနုး္က်ကေ္နတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္အိပ္လုိ႔ မရဘူး၊ ဓာတုေဗဒ ၂ဝ က သတမ္ာွဗ်ာ”
“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အိပ္လုိက္ရင္ ေကာင္းမယ္ဗ်ာ၊ ေနစမ္းပါဦး၊ ခင္ဗ်ားအိပ္မက္က ဘာေတြ မက္လုိ႔လဲ”
“ခင္ဗ်ားကုိ ေျပာရင္ ယုံမွာ မဟတုပ္ါဘးူဗ်ာ”
“ေျပာပါ ယပံုါတယ္”
ဒီဒီက အေျခာကတ္ကို္ ရယသ္ည။္
“ေတာေ္တာေ္တာ့ ရယ္စရာေကာင္းတယ္ဗ်၊ စာေမးပြဲခန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ေျဖဖုိ႔ သာြးေတာ့ ေမးခြန္း စာ႐ြက္ေတြ ေဝေနတယ္ဗ်၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ေမးခြန္းေတြကို တစ္လုံးမွ
ကၽြနေ္တာ္ နာမလည္ဘူးဗ်ား၊ ရယ္စရာ မေကာငး္ဘးူလား၊ ကဲ ခင္ဗ်ားလည္း အိပ္ေတာ့၊ ကၽြနေ္တာလ္ညး္ ဘာမွ မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး”
ေနာက္တစ္ေန႔ မနကတ္ြင္ ဒီဒီသည္ မေန႔ ညက အိပ္မက္အေၾကာင္းကုိ တစ္ခြန္းမွ မေျပာ။ သုိ႔ရာတြင္ ေဂ်ဆန္ကမူ ထုိအေၾကာင္းကို အေဆာင္မွဴးအား ေျပာဖုိ႔ လသိုညဟ္ု ယဆူသည။္ အေဆာင္မွဴ ဒင္းနစ္မွာ ေဆးေက်ာငး္သား တစေ္ယာကလ္ညး္ ျဖစ္သည္။ သူ ေတြ႕ခသဲ့ည့္ အေၾကာငး္ကို ေျပာလွ်င္ ဒင္းနစ္ နားလည္လိမ့္မည္ ထင္သည။္
“ဒီမွာ ဒင္းနစ္၊ ခင္ဗ်ားကုိ အေရးႀကးီတဲ့ ကိစၥတစ္ခု ေျပာခ်င္တယ္ဗ်ာ”
“ေျပာပါ ရပါတယ၊္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တုိင္ပင္ေဖာ္ ရလုိ႔ ဝမး္သာပါတယ္” ဟု ေဆးပါရဂူေလာင္းက ေျပာသည္။
“တကယ္ ေျပာတာပါ၊ ဒီဒီဟာ ဘာသာရပ္ အားလုံးမွာ ေအ မရရင္ ႐ူးသြားလိမ့္မယ္ ထငတ္ယ၊္ သကူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အသုတ္ တစ္ခုလုံးမွာ ပထမ ရခ်င္ေနတာ”
ဒင္းနစ္က ခ်က္စတာဖီး တစ္လိပ္ကုိ ဖြားေနလကိုက္ာ ေလထဲတြင္ အကြငး္ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ မီးခုိးမ်ားကုိ မႈတ္ထုတ္ေနသည္။
“ဒါကေတာ့ သဘ႔ူာသာသူ ထငတ္ာကးိုဗ်၊ မျဖစ္ႏုိင္တာပဲ”
“ဘာလ႔ို မျဖစ္ႏုိင္ရမွာလဲ”
“ခင္ဗ်ား အခန္းေဖာ္ ဒီဒီဟာ အထကတ္နး္ေက်ာငး္မာွတနုး္ကလညး္ ပထမ မရခဲ့ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ သ႔ူ ေက်ာင္းက သူႏွင့္ လာတဲ့ အေကာင္ ေျခာကေ္ယာကဟ္ာလညး္ အမတွေ္ကာငး္တဲ့ ေကာင္ေတြခ်ည္းပဲ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးကလည္း သူ႔ကုိ တင္းပြဳိင့္ဖုိက္ပဲ ေပးထားတာ”

“ဘာဗ်”
“ဂရိေတြက လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားတာေနာ္၊ လူတုိင္း သိခြင့္ေပးတာ မဟုတဘ္းူ၊ ဟားဗတ္ တကၠသုိလ္မွာ ေက်ာင္းသားတုိင္း အတြက္ ေနာင္ သူတုိ႔ ရႏုိင္မယ့္ ဂရိေတြကုိ ႀကဳိတြကၿ္ပးီသား”
“ႀကဳိတြကၿ္ပးီသား၊ ဟတုလ္ား”
ဒင္းနစ္က ေခါင္းညိတ္သည္။
“သူတုိ႔ တြကထ္ားတဲ့ အတုိင္းလည္း မွန္ေနတာပဲ”
“ဒါျဖင့္  ဒီႏွစ္ အတနး္တင္ စာေမးပြဲမွာ ကၽြနေ္တာ္ ဘယ္ ဂရိတ္ႏွင့္ရမယ္ ဆိုတာကို ႀကဳိတင္ သိၿပီးသားေပါ့၊ ဟတုလ္ား”
“ဒါတငမ္ကဘးူ၊ ဘယဘ္ြဲ႕ႏငွ့္ ေအာင္မယ္ ဆုိတာကုိပါ ႀကဳိသၿိပးီသား”
“ဒီလုိဆုိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေစာေစာစီးစီး ႀကဳိေျပာထားပါလားဗ်ာ၊ သထိားရင္ အရမ္းႀကိဳးစားမေနေတာ့ဘူးေပါ့”
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ခင္ဗ်ားကုိ ကၽြနေ္တာ္ ယုံလုိ႔ ေျပာတာေနာ္၊ အမွန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ ေျပာခြင့္ မရွိဘူး၊ ခု ေျပာတာက ခင္ဗ်ား အခန္းေဖာ္ကုိ စိတ္မပ်က္ေအာင္ အားေပးႏုိင္ဖုိ႔ ကၽြနေ္တာ္ ေျပာတာ သဟူာ အုိင္စတုိင္း မဟတုဘ္းူ ဆတိုာကို ေဖ်ာင္းဖ်ႏုိင္ေအာင္ ေျပာတာ”
ေဂ်ဆန္သည္ စိတ္တုိသြား၏။
“ဒါေတာ့ ကၽြနေ္တာက္ စတိက္ဆုရာမွ မဟတုတ္ာပဲဗ်၊ သူ႔ကုိ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ ေဖ်ာင္းဖ်ႏုိင္မွာလဲ၊ သူ႔ကို ကညူခီ်ငတ္ယ္ ဆုိရင္လည္း  ခု ကူညီလုိက္ေပါ့”
ဒင္းနစ္က စးီကရကက္ို ထပဖ္ြာသည။္
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ေျပာရတာေတာ့ နည္းနည္း ခြက်တယ၊္ ဒီဒီ ဆတိုဲ့ ေကာင္ ဟားဗတက္ုိ ေရာကလ္ာတာဟာ ဘာညသ့ံလဲ ဆတိုာကို သိေအာင္ ေရာကလ္ာတာဗ်၊ သတူင္ မဟတုပ္ါဘးူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ ဟားဗတမ္ာွ ကယို္ ဘာေတာသ္လဲ ဆတိုာကို  လာမရွာႏွင့္၊ ကယို္ ဘာညံ့သလဲဆုိတာကုိပဲရွာ၊ ဒီအတုိင္း ႏွစ္ဝက္ေလာက္ေတာ့ သဘ႔ူာသာ သူ ထင္ခ်င္ ထင္ေပ့ေစေပါ့၊ သဟူာ ထိပ္ဆုံး မေရာက္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ဆတိုာ ႏွစ္ဝက္ေက်ာ္လုိ႔မွ သလူကမ္ခဘံးူ ဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာင္းေဆး႐ုံကုိ သြားျပဖုိ႔ပဲ ရွိေတာ့တယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေစာေစာစီးစီး လာေျပာလ႔ို ေက်းဇးူတငတ္ယ၊္ ေနာက္တစ္ခါ ဒီေကာင္ ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္ ျဖစ္တာ ျမင္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ခ်က္ခ်င္း ေျပာပါ”
“သကူေတာ့ အၿမဲတမ္း ေၾကာင္ေနတာပဲ”ဟု ေဂ်ဆန္က ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးျဖင့္ ေျပာသည္။
“ဒီမွာ ေဂ်ဆန္၊ ဟားဗတ္ တကသၠလိုဟ္ာ ဘယေ္လာက္ အထိ ေၾကာင္မွ လကခ္တံယ္ ဆတိုာ ခင္ဗ်ားမသိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ဖူးတဲ့ လူေၾကာင္ေတြႏွင့္စာရင္ ဒီဒီ ေၾကာငတ္ယဆ္တိုာ အကင္းပဲ ရေိွသးတယ္”

84

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post