Latest News

Friday, June 23, 2017

လြမ္းေမာခဲ့ရေသာတကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား-၂ (ဒငန္ယီယ္ ေရာဆ့ီ)

သူတို႔သည္ အုပ္ထဲကို ေနာကထ္ပေ္ရာကလ္ာသည့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားလို တစ္ဦးကို တစ္ဦး လွမ္းၾကည့္ ေနၾကသည။္ သို႔ရာတြင္ ယခု သူတို႔ ေရာကသ္ည့္ စံုေတာၿမိဳင္ထဲတြင္မူ တကယ့္ အႏၲရာယသ္ည္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ခိုေအာင္းေနသည္ကုိ သူတုိ႔မသိ။
ထုိေန႔သည္ ၁၉၅၄ခု စကတ္ငဘ္ာလ ၂ဝရက္ တနလၤာေန႔ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚရွိ ဉာဏ္အေကာင္းဆံုး၊ အေတာဆ္းုံေသာ လငူယတ္စေ္ထာင့္ တစ္ရာ ေျခာကဆ္ယ့္ ႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ခန္းမဟု ေခၚေသာ ဝိတရုိယိေခတ္ ဂိုးသစ္ပံုစံ အေဆာကအ္အႀုံကးီထဲတြင္ တန္းစီ ရပ္ေနၾကသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ဟားဗတ္ တကသၠလုိ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားသစ္မ်ား အားလးုံသည္ ထင္ရွားသူေတြခ်ည္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ေမြးကတညး္က မီးေမာင္းမွ မီးေရာင္ထဲတြင္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။
သတူအ႔ုိထဲတြင္ ဒငန္ယီယ္ ေရာ့ဆီ၊ ေဂ်ဆန္ ဂးီလဗ္တ္၊ သီယိုဒို လင္းဗ႐ိုစ္ႏွင့္ အင္ဒ႐ူး အဲလီေယာ့တို႔လည္း ပါသည။္  သူတို႔ေလးဦးႏွင့္ အျခား ကမာေၻလာကတြင္ ရွိေနေသးသည့္ ပဥၥမေျမာက္ တစ္ဦးတို႔သည္ ဤဝတဳၳ၏ ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ျဖစသ္တညး္။

ဒငန္ယီယ္ ေရာဆ့ီ

ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘဝမွ စ၍ ဒင္နီတြင္ တစခ္တုညး္ေသာ ျပင္းျပသည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ တစခ္သုာ ရွိ၏။ ယင္းမွာ သူ႔အေဖ စိတ္တိုင္းက် ေနရန္ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ တစခ္တုညး္ေသာ စိုးရိမ္မႈသာ ရွိ၏။ ယင္းမွာ သူ႔အေဖ စိတ္တိုင္းက်ေအာင္ မေနတတ္ျခင္းသာ ျဖစ္၏။
သူ႔အေဖ ေဒါကတ္ာ ေရာ့ဆီက သူ႔အား စိတ္တိုင္းမက် ျဖစ္ျခင္းမွာ လေုံလာကေ္သာ အေၾကာင္းရွိသည္ဟု သူထငသ္ည။္ သူ႔အစ္ကို ဖရင့္သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ တစ္ခုလံုးတြင္ နာမည္အေက်ာ္ဆံုး ေနာက္တန္း ေဘာသမား။ သကူ ပိန္ခ်ည့္ခ်ည့္၊ အားကစား ဆို၍ ဘာမ်ွ ဝါသနာ မပါသူ။ အေဖသည္ ေဘာသမား သားႀကးီကုိ ဂ႐ုစိုက္ေနသည့္အတြက္ သားငယျ္ဖစသ္ည့္ သူ႔အေပၚတြင္ ဂ႐ုစိုက္ခ်ိန္ ေကာင္းေကာင္း မရ။
ဒင္နီသည္ သူ႔အစ္ကို ဖရင့္လို မဟတု။္ အတနး္ထဲတြင္ စာေတာသ္ည။္ အေဖသည္ သူ႔ကို အထငႀ္ကးီဟန္ မျပ။ သူ႔အစ္ကို ဖရင့္သည္ အရပ္ေျခာက္ေပ ႏွစ္လက္မရွိၿပီး သထ႔ူက္ ေခါင္းတစ္လံုးစာေလာက္ ပိုျမင့္သည္။ ေဘာလးုံကြငး္ထဲသ႔ုိ သူ ဆငး္လာလ်ွင္ ပရသိတ္ အေပါင္းက မတမ္တထ္၍ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ လက္ခပုၾ္သဘာ ေပးခံရသူျဖစ္သည္။
ဆံပင္နီနီ၊ မ်က္မွန္လက္လက္ႏွင့္ ဒင္နီသည္ ထိုသို႔ေသာ ၾဘဘာလကခ္ပု္ သံမ်ားႏွင့္ ဘာမွ်မဆိုင္။ ဒင္နီသည္ ထးူျခားသည့္ စႏၵရားသမား တစေ္ယာကျ္ဖစသ္ည။္ သအ႔ူေမကလညး္ ထိုအတိုင္းပင္ေျပာသည္။ ထူးျခားပံုမွာ အ႐ြယ္ႏွင့္ မလိုက္။

တျခားမိဘမ်ား ဆိုလွ်င္ သူတသ႔ုိားအတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူၾကေပလိမ့္မည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေဒါကတ္ာ ေရာဆ့ကီား သသ႔ူားငယ္ ပရသိတထ္ဲတြင္ စႏၵရား တီးေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ခါမွ် နားေထာင္ေလ့ မရွိ။
ဤတြင္ ဒင္နီသည္ သူ႔အစ္ကိုကို မနာလိုဝန္တို ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒါသထြကသ္ည။္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အမုန္းႀကီး မနုး္လာသည္။ ဖရင့္သည္ နတဘ္ရုားမဟတု။္ သလူုိ ကိုယ္လို လသူား။ တစ္ေန႔တြင္ သအ႔ူေဖသည္ သူ႔ကိုလည္း အသအိမတွ္ ျပဳလာရမည္။
သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၅ဝခုႏွစ္၌ တိုက္ေလယာဥ္မွဴး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဖရင့္သည္ ကိုရီးယား စစ္ပြဲတြင္ ပစ္ခ်ခံရသည္။ ဒင္နီ၏ မနာလို ဝန္တိုမႈသည္ ေပ်ာကသ္ာြး၏။ သူ႔အစ္ကိုအေပၚတြင္ မုန္းခဲ့မိသည့္အတြက္ သူ စိတ္မေကာင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ သေံဝဂရသည္။ သူ႔တြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္ဟု သထူငသ္ည။္ သသူည္ သူ႔အစ္ကို ေသေအာင္ ဆုေတာင္းခဲ့မိသည့္ႏွယ္။
ေက်ာင္း အားကစားကြငး္ႀကးီကုိ ဖရင့္အမည္သို႔ ဂုဏ္ျပဳ၍ အမည္ေျပာင္းသည့္ အခမ္းအနား၌ သအ႔ူေဖသည္ စိတ္မထိန္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ ႐ိႈက္ႀကီးတငင္ ငိုသည္။ ဒင္နီသည္ သူ ခ်စ္သည့္ အေဖကို ဝမ္းပန္းတနည္းျဖင့္ ၾကည့္၏။ အေဖ ႏွစ္သိမ့္မႈရေအာင္ သႀူကဳိးစားမညဟ္ု ဆံုးျဖတ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ သူ႔အေဖ ေက်နပ္ေအာင္ သူ မည္သို႔ လုပ္ရမည္နည္း။
သအ႔ူေဖသည္ ဒင္နီစႏၵရားက်င့္သံကို ၾကားလ်ွင္ စိတ္ဆိုးသည္။ သြားဆရာဝန္ တစေ္ယာက္ျဖစ္ေသာ ေဒါကတ္ာ ေရာ့ဆီအဖို႔ လြန္မ်ား တဒီးဒီး ျမည္သံေၾကာင့္ နာၿငီးလွၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါကတ္ာ ေရာဆ့သီည္ သသ႔ူားငယ္ စႏၵာရားက်င့္ရန္ ေျမတိုက္ခန္းထဲတြင္ ေဖာ့ေတြ တပထ္ားသည့္ အလံုခန္းတစ္ခန္း ေဆာကေ္ပးသည။္

အေဖသည္ သူ႔ကိုအလိုလိုက္သည့္ အေနျဖင့္ ထိုအခန္းကို ေဆာက္ေပးျခင္း မဟတုေ္ၾကာငး္ ဒင္နီသိသည္။ အေဖသည္ သူ႔ကို ျမင္လည္း မျမင္ခ်င္၊ သလ႔ူကသ္ကံုိ ၾကားလညး္ မၾကားခ်င္ေသာေၾကာင့္ အလံုခန္း ေဆာက္ေပးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
သို႔တိုင္ေအာင္ ဒင္နီသည္ သူ႔အေဖ အခ်စ္ကို ခံခ်င္သည္။ ထိုသုိ႔ အခ်စ္ခံရေအာင္လည္း ႀကဳိးစားမညဟ္ု ပိုင္းျဖတ္သည္။ အေဖသည္ အားကစားကုိ ဝါသနာပါသျူဖစသ္ညအ့္တြက္ အားကစားေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခု လုပ္ရန္ သူ ဆံုးျဖတ္သည္။
သအ႔ူသကအ္႐ြယတ္ြင္ အေကာင္းဆံုး အားကစားနည္းမ်ားမွာ အေျပးေလ့က်င့္ သည့္ ေလ့က်င့္ခန္း တစခ္တုညး္သာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒင္နီသည္ အေျပးအားကစား ဆရာတစဥ္းီထသံြား၍ နည္းနာ ယသူည။္
ယခုဆိုလွ်င္ ဒင္နီသည္ မနက္ ေျခာက္နာရီ အိပ္ရာထ၊ အဝတအ္စားလဲ၊ အိမ္မွ ထြကလ္ာ၍ အေျပး ေလ့က်င့္သည္။ ေျပးစတြင္ ေျခေထာက္ေတြ နာေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ႀကိတ္မွိတ္ခံ၏ သူအေျပး က်င့္ေၾကာင္းလည္း မည္သူ႔ကိုမွ် မေျပာ။ သူ ထူးခၽြန္မွ အေဖ့ကို ျပလုိက္ဦးမည္ဟု အားခဲသည။္
ေႏြဦးေပါက္ ရာသီ ပထမမဆံုးရက္တြင္ အေျပးဆရာက သ႔ူ အဖသ႔ဲြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို စမ္းသပ္ရန္ တစ္မိုင္ အေျပးခိုင္းသည္။ တာ ေလးပံု သံုးပံု အထိ ဒင္နီသည္ က်င့္သားရၿပီး အေျပးသမားမ်ားႏွင့္အတူ လိုက္ႏိုင္သည္။
ထိုစဥ္ သူ႔အာေခါင္ေတြ ေျခာကလ္ာကာ ရင္ထဲတြင္ မီးစႀကီး ထးိုထားသလုိ ပလူာသည။္ ေျခကလညး္ ေလးလာ၏။ ကြင္းလင္ေကာင္မွ ရပ္ၾကည့္ေနသည့္ ဆရာက “ဒင္နီ ဆကေ္ျပး ဆကေ္ျပး၊ မရပ္ႏွင့္”ဟု လွမ္းေအာ္သည္။

ဒင္နီသည္ အေဖ အထင္ေသးခံရမည္ စိုးသျဖင့္ ေနာကဆ္းုံတာ တစ္စိတ္ကို ေျခကုန္သုတ္သည္။ ပန္းဝင္သည္ႏွင့္ ျမက္ခင္းေပၚသို႔ ပစ္လွဲခ်လိုက္၏။ အသကက္ုိ ေကာင္းေကာင္း မ႐ွဴႏိုင္။ ဆရာက စံခ်ိန္နာရီကို ၾကည့္ရင္း သူ႔ကို ငံု႔ၾကည့္ေနသည္။
“မဆိုးဘူးေဟ့၊ ငါေတာင္ အၾံ့သသြားတယ၊္ ငါးမိနစ္ ေလးဆ့ယရ္စွ္ စကၠန္႔ႏွင့္ ရတယ၊္ ဆကက္်ငရ့္င္ ဒထီက္ ျမန္မယ္၊ အမွန္ကေတာ့ တုိ႔ပြဲေတြမွာ ငါးမိနစ္ေလာက္ႏွင့္ ဝင္ႏိုင္ရင္ စံခ်ိန္က်ဳိးေနၿပီ၊ သာြး အားကစား႐သံုာြးၿပးီ ဝတ္စံုႏွင့္ ဖိနပ္ ထတုခ္်ည္”
သ႔ူ ပန္းတိုင္ ေရာကခ္ါနးီသညအ့္တြက္ ဒင္နီသည္ ညေန စႏၵရားက်င့္သည့္ အခ်ိန္ကိုပင္ ရပထ္ားကာ အေျပးက်င့္သည္။ ႏွစ္ဖာလံုး ကြငး္ကုိ ဆယခ္ါ ဆယင့္ါးခါေလာက္ ပတ္က်င့္သည္။ တစပ္တ္ ေျပးၿပီးတိုင္း ေမာလုိက္သည္မွာ ဆဖုိြယ္ မရွိ။
သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသညအ့္ခါ သူ႔ႀကိဳးစားမႈကို ဆခု်သည့္ အေနျဖင့္ အေျပးဆရာက ဗယလ္ီ အထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ ၿပိဳင္သည့္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ သံုးမိုင္ တာေဝးသမား အျဖစ္ ေ႐ြးသည္။
ဒင္နီသည္ ထညုိတြင္ သူ႔အေဖကို ေျပာျပ၏။ ဒင္နီက သူ ႐ႈံးႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည့္တိုင္ ေဒါကတ္ာ ေရာ့ဆီက ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရန္ တုိက္တြန္းသည။္
ထုိ စေနေန႔ ညေနတြင္ ဒင္နီသည္ သ႔ူ ကေလးဘဝတြင္ အေပ်ာ္ဆံုး သံုးမိနစ္ကို ေတြ႔ၾကံဳလိုက္ရ၏။
တာ အထြကတ္ြက္ သူတို႔တစ္ေတြ တန္းစီၿပီး တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ တာလတႊမ္ည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနစဥ္ ဒင္နီသည္ ေရွ႕ဆံုးတန္းတြင္ ထုိင္ေနေသာ အေဖႏွင့္ အေမကို ျမင္ရသည္။

“လေူလး၊ အားကနု္ ေျပးလိုက္စမ္း၊ ေရာ့ဆီမ်ဳိး အေၾကာငး္ကုိ သိေအာင္ ျပလိုက္စမ္း”ဟု အေဖက အားပါတရ ေျပာသည္။
ထိုစကားမ်ားေၾကာင့္ ဒင္နီ အားတကသ္ြားသည။္ မွန္မွန္ ေျပးဖို႔ သတေိပး ေနသည့္ အေျပးဆရာ၏ စကားမ်ားကိုပင္ ေကာင္းေကာင္း မၾကားလကုိ။္ အခ်က္ေပး ေသနတ္ ေဖာက္လိုက္သည္ႏွင့္ ဒင္နီသည္ ေရွ႕ဆံုးမွ ထြကလ္ာကာ တစ္အုပ္လံုးကို ေနာက္တြင္ အျပတအ္သတ္ ခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။
သသ႔ူားသည္ အေျပး ခ်န္ပီယံဟု သူ႔အေဖ ထင္ေနသည္။
အေျပးဆရာကမူ တာထြကတ္ြင္ သညေ္လာက္ ျပတ္ေအာင္ ေျပးရမလားဟု စိတ္ဆိုးသည္။
တစပ္တ္ ေျပးၿပီး၍ အေဖတို႔ စင္ရွိရာသို႔ လွမ္းၾကည့္လိုက္သည္။ သတ႔ူစသ္ကတ္ြင္ တစ္ခါမွ် မျမင္ရသည့္ အရာကုိ သူျမင္ရ၏။ အေဖ၏ ဂုဏ္ယူ ဝငႂ့္ကြားေသာ အၿပံဳးျဖစ္သည္။
“ေဟ့ ဒင္နီ၊ ၁၇စကၠန္႔ပဲ ရေိွသးတယက္ြ၊ သပိ္ ျမန္ေနတယ္၊ ျမန္လြန္းေနတယ္”ဟု ဆရာက ေအာ္သည္။
“ေျပးကြ၊ ေျပး”ဟု အေဖက ေအာ၏္။
အေဖႏွင့္အေမတို႔ အားေပးေနသျဖင့္ ဒင္နီသည္ ေနာက္ ကကုိေ္လးရာတြငလ္ညး္ ေရွ႕က ေျပးေန၏။
တာ တစ္ဝက္ က်ဳးိသည့္ အခ်နိအ္ထိ အေရွ႕က ေျပးေနဆဲ။ သို႔ရာတြင္ အဆုတ္မ်ားမွာ ေပါကက္ြဲေတာမ့တက္ ျဖစ္ေနေလၿပီ။ ေနာက္ တစေ္ကြ႕သ႔ုိ အေရာက္တြင္
ေအာက္စီဂ်င္ မရေတာ့။ အားကစားသမားတ႔ို ေျပာေလ့ရွိသည့္ အေမာဆို႔ျခင္း မ်ဳိးျဖင့္ လဲက် ေသသြားေတာ့မည္ဟုပင္ ထငသ္ည။္
ေနာက္က လသူည္ သေ႔ူဘးမွ ျဖတက္ာ သူ႔ကို ေက်ာတ္ကသ္ြား၏။ “ေဟ့ ဒင္နီ၊ ေျပးစမ္းပါ၊ ဇြဲ မရွိဘူးလား”ဟု ေအာ္ေနေသာ အေဖ့ အသကံုိ ၾကားေနရသည္။
သူ ပန္းဝငသ္ြားသည့္ အခါတြင္ လကခ္ပု္ တးီၾက၏။ ႐ႈံးေသာ္လည္း ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေျပးႏုိင္သည့္ အ႐ႈံးသမား တစေ္ယာကက္ုိ အားေပးႏွစ္သိမ့္သည့္ လကခ္ပုသ္မံ်ားသာ ျဖစ္သည္။
အားကနု္ မူးေဝလ်က္ရွိရာမွ စင္ျမင့္ဆီသို႔ သူ လွမ္းၾကည့္လိုက္၏။ အေမက အားေပးသည့္ အေနျဖင့္ ၿပဳံးလ်က။္ အေဖ့ကိုမူ မျမင္ရေတာ့။ အိပ္မက္ဆိုးႀကီး တစ္ခုကို မက္ေနရသည္ႏွင့္ အတတူ။ူ
အေျပးဆရာကမူ ေက်နပ္သည္။
“မင္းေလာက္ ဇြဲေကာငး္တဲ့ ေကာင္မ်ဳိး ငါ တစ္ခါမွ မေတြ႔ဖူးေသးဘူး၊ ငါးမိနစ္ ဆယ့္ငါးစကၠန္႔ႏွင့္ ရခဲ့သားပဲ၊ အလားအလာ ရပိွါတယ္”
“ေျပးလမ္းေပၚမွာေတာ့ အလားအလာ မရွိေတာ့ဘူး ဆရာ၊ ကၽြနေ္တာ္ ရပ္ေတာ့မယ္”
သူ စိတ္ပ်က္သည္။ သႀူကဳိးစားသမ်ွသည္ အရာမထင္။ ပို၍ပင္ ဆးုိလာ ေသးသည။္ သူ ႐ႈံးခဲ့ရသည့္ ေနရာသည္ သူ႔အစ္ကိုကို ဂုဏ္ျပဳ၍ အမည္ေပး ထားသည့္ ဖရင့္ ေရာ့ဆီ အားကစားကငြ။္

ဒင္နီသည္ ရွက္ရွက္ျဖင့္ သူ႔ဘဝေဟာငး္ကုိ ျပန္ေရာက္လာ၏။ စႏၵရား ခလတုမ္်ားသည္ သူ႔အဖို႔ စတိပ္်က္ အားငယ္ျခင္း ဟူသမွ်တို႔မွ ထြကေ္ပါက။္ တျခားဘာကုိမွ် စိတ္မဝင္စားေတာ့ဘဲ စႏၵရားကို ေန႔ေရာ ညပါ က်င့္သည္။
အသက္ ေျခာက္ႏွစ္သား ကတညး္က သူ စႏၵရား သင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆံပင္ျဖဴျဖဴႏွင့္ စႏၵရား ဆရာမႀကးီက ဒင္နီသည္ သင္႐ိုးကုန္ၿပီ၊ သဘူာမ်ွ မသင္ႏိုင္ေတာ့ဟု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာသည္။ သသ႔ူားကုိ ဆန္အိန္ဂ်ယ္လို ေကာလိပ္တြင္ ဂတီဆရာ လုပ္ေနသည့္ ဗီယင္နာမွ စႏၵရားဆရာ ဂူစတပ္ လင္ေဒါ ထံသို႔ ပို႔ပါဟု အၾကေံပးသည။္
ဆရာႀကးီက ဒင္နီ၏ လကသ္ကံုိ နားေထာင္ၿပီး သေဘာက်သြားကာ သူ႔တပည့္အျဖစ္ လက္ခံလိုက္၏။
“ဆရာႀကးီက ေျပာတယ၊္ ကေလးက အ႐ြယ္ႏွင့္ မလိုက္ေအာင္ ေတာတ္ယတ္၊ဲ့ ဒီပညာႏွင့္ အသက္ေမြးရင္ေတာင္ ျဖစတ္ယတ္ဲ့” ဟု အေမက အေဖ့ကို ေျပာျပသည္။
“ဟတုလ္ား” ဟု အေဖက တစ္ခြန္းတည္း ေျပာသည္။ ထိုမွအပ မည္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ကိုမွ် မေပး။
စႏၵရား ဆရာႀကးီေဒါကတ္ာ လငေ္ဒါသည္ စညး္ကမး္ႀကးီသူ ျဖစ္သည့္တိုင္ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔သည္။ သူ႔အဖို႔ ဒင္နီသည္ စံျပ တပည့္တစ္ဦး။ ပါရမီ ရွိ႐ုံမွ်မက ႀကဳိးစားလညး္ ႀကဳိးစားသည။္ ဆရာႀကးီက ဇာနီ၏ တီးလံုးကို တစ္ေန႔လွ်င္ တစ္နာရီ က်င့္ရန္ေျပာေသာ္လည္း ဒင္နီသည္ သံုးေလးနာရီ က်င့္သည္။
“ကၽြနေ္တာလ့္က္ တးုိတကလ္ာရဲ႕လား ဆရာႀကးီ” ဟု ဒင္နီက မရဲတရဲေမးသည္။
“တးိုတကတ္ာေပါက့ြ ဒေီလာကလ္ညး္ မႀကိဳးစားပါႏွင့္၊ အသက္ ငယ္ငယ္ေလးပဲ ရေိွသးတာ၊ အျပင္ကေလး ဘာေလးထြကၿ္ပးီ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးလည္း ေနပါဦး”

သို႔ရာတြင္ ဒင္နီတြင္ အခ်ိန္မရွိ။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ဆိုသည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း သနူားမလည။္ ျမန္ျမန္ ေတာ္ခ်င္သည္။ ေက်ာငး္တကသ္ည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ခ်ိန္မွ လြဲလ်ွင္ စႏၵရားခံုတြင္ အခ်ိန္ကုန္သည္။
အေဖသည္ သသ႔ူား၏ အေပါင္းအသင္း မဆံ့ပံုကို သတိမျပဳမိဘဲေနသည္ မဟတု။္ ထအုိခါတြင္ သူစိတ္ဆိုးသည္။
“ေဟ့ အေမႀကီး၊ မင္းသား ဒလီေုိနတာဟာ မေကာငး္ဘးူကြ၊ ဒီထဲမွာ အခ်ိန္ ကနုလ္ြနး္တယ၊္ ဒိျပင္ ေနရာေတြမွာ ည့ံတုိင္း ဒီေနရာမွာ ေတာ္ေအာင္ လပုေ္နသလား မသဘိးူ။ သူ႔အ႐ြယ္မွာ ပိုးတာ ပန္းတာတုိ႔ ဘာတ႔ုိ ရွိဖို႔ ေကာင္းတာေပါ့၊ အႀကးီေကာင္ ဖရင့္ဆိုရင္ ဒီအ႐ြယ္မွာ ေကာင္မေလးေတြ ဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနၿပီ”
သူ႔လို အေဖက ေမြးသည့္ သားမ်ဳးိသည္ အႏုပညာကို ထိုမွ်လိုက္စားေနလွ်င္ ေယာက်္ား မပီသရာ ေရာက္ေတာ့မည္ဟု ေတြးမိတုိင္း စိတ္ဆင္းရဲရသည္။
အေမကမူ သားအဖႏစွေ္ယာကက္ုိ ထထ႔ုိက္ ရင္းႏွီးလာေစခ်င္သည္။ သို႔ ရင္းႏွီးလာလွ်င္ အေဖ၏ အထငေ္သးစတိသ္ည္ ေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္ဟု ယဆူသည။္
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ ညစာ စားၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ အေမသည္ သားအဖ ႏွစ္ေယာက္တည္း ထားပစ္ခဲ့ကာ ေရွာင္ေပးသည္။ သူတို႔ သားအဖ စကား ေျပာၾကပေစေပါ့။
ဒင္နီႏွင့္ စကားေျပာရသည္ကို သူ သေဘာမက်။ ထို႔ေၾကာင့္ အေဖ စိတ္တိုေနသည္။
“ေက်ာင္းမွာ အဆင္ေျပရဲ႕လား”
“ေျပတာလညး္ ေျပပါတယ္၊ မေျပတာလည္း ရပိွါတယ္”

ဒင္နီသည္လည္း သူ႔အေဖကဲ့သို႔ပင္ ကသကိေအာက္ ျဖစ္ေနသည္။ အေဖသည္ ထိတ္လန္႔ေနသည့္ စစ္သား တစေ္ယာကလ္ုိ မိုင္းေတြ ျမႇဳပ္ထားသည့္ ကြငး္ကုိ တက္နင္းမိမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္။
“ဘာေတြ အဆင္မေျပတာလဲ”
“ဘေက်ာငး္က သငူယခ္်ငး္ေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခပ္ေၾကာင္ေၾကာင္လုိ႔ ထင္ေနၾကတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဂတီသမား ဆတုိာ ကၽြန္ေတာ့္လိုခ်ည္းပါပဲ”
“ကၽြန္ေတာ့္လိုဆိုတာ ဘယလ္လုိဲကြ”
ေဒါကတ္ာ ေရာ့ဆီ ေခၽြးျပန္စ ျပဳလာသည။္
“ေၾသာ္ … ဂီတထဲမွာပဲ နစ္ ျမႇဳပ္ေနၾကတာေပါ့၊ ကၽြနေ္တာလ္ညး္ ဒီအတိုင္းပါပဲ၊ ဂတီဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဘဝ ျဖစ္ခ်င္တယ္ အေဖ”
ေဒါကတ္ာ ေရာ့ဆီက မည္သို႔ ျပန္ေျပာရမည္ မသ။ိ တတိဆ္တိေ္နသည။္
“ေအး၊ မင္းဟာ ငါသ့ားဆတုိာ သတထိားပါ”
အေဖက တစ္ခြန္းသာ ေျပာသည္။ သသ႔ူားကုိ ခ်စ္ေၾကာင္းကို ေျပာင္ေျပာင္မေျပာဘဲ သြယ္ဝိုက္ ေျပာသည့္စကား။
“ဟတု္ကဲ့ ကၽြနေ္တာ္ စႏၵရား သြားက်င့္လုိက္ဦးမယ္”
ဒင္နီထြက္သြားသည့္အခါ၌ ေဒါကတ္ာေရာဆ့သီည္ အရကတ္စခ္ြကက္ုိ ငွဲ႔သည္။ အငး္ ေတာေ္သးတာေပါေ့လဟု သေူတြးသည။္ အျခားအရာမ်ားကုိ ဝါသနာပါမည့္ အတတူူ ဂတီကုိ ဝါသနာပါသညက္ ပိုေကာင္းသည္။

ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဒင္နသီည္ ေက်ာင္းက တးီဝိုင္းမ်ားတြင္ တစက္ယုိေ္တာ္ စႏၵရားတီးျပ၏။ ဆရာႀကးီ၏ လမ္းၫႊန္းခ်က္ျဖင့္ ဗရမ္း၏ ခကခ္ဲလေွသာ ဒုတိယ စႏၵရား ကြန္ရွာတိုကို တးီျပသည။္ ႐ထံုဲတြင္ သမ႔ူဘိေတြ အပါအဝင္ ပရသိတေ္တြ အျပည့္။
မ်က္ႏွာ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာျဖင့္ စင္ေပၚသို႔ တကလ္ာသည့္ အခါတြင္ စူးေနေသာ မီးေမာင္းမွ အေရာင္ကို ျမင္ရသည္။ မ်က္မွန္ တပထ္ားေသာ သ႔ူ မ်ကလ္းုံမ်ားသည္ ဘာကိုမွ် မျမင္ရ။ စႏၵရားနားသို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္ သသူည္ သြကခ္်ပါဒ လိုက္သူလို ျဖစ္ေနသည္။
ဆရာႀကးီက သူ႔အနားသို႔ ေလ်ွာကလ္ာကာ
“ဘာမွ မစိုးရိမ္ႏွင့္၊ အဆငသ္င့္ လပုထ္ား”
ဒင္နီ၏ အေၾကာကသ္ည္ ခ်က္ခ်င္း ေပ်ာကသ္ာြး၏။
လက္ခုပ္သံမ်ားက မစဲႏိုင္။
ဦးၫြတ္၍ သ႔ူ ဆရာႀကးီကုိ လကဆ္ြဲႏတႈဆ္ကလ္ကုိသ္ည့္ အခါ ဆရာႀကးီ၏ မ်ကလ္းုံတြင္ မ်က္ရည္ေတြ ဝဲေနသညက္ုိ ျမင္ရသည္။
ဆရာႀကးီက သူ႔တပည့္ကို ေပြ႔ဖက္ ႏတႈဆ္က၏္။
“ဒီေန႔ ညကေတာ့ ငါသ့ားအတြက္ အေဖ ဂဏုယ္တူယက္ြာ”
မဘိ၏ အခ်စ္ကို မြတသ္ပိ္ ေတာင့္တခဲ့သည့္ သားတစေ္ယာက္ အဖို႔ ထစုိကားမ်ားသည္ ပီတိႀကီးစြာ ျဖစ္ဖို႔ေကာင္းသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထညုိကမူ ဒင္နီသည္ ခံစားမႈ အသစ္တစ္ခုျဖင့္ ယစ္မူးေနသည္။ ထိုခံစားမႈသစ္သည္ ပရသိတ၏္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးမူ။

အထကတ္နး္ေက်ာငး္သ႔ုိ ေရာကက္တညး္က ဒင္နီသည္ ဟားဗတတ္ကသၠလုိသ္႔ုိ သြားခ်င္ေနသည။္ တကၠသိုလ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ဆရာ ေကာရ္ယ္ သြန္ပဆန္၏ အဆိုပညာကို သင္ရမည္။ အတးီဆရာ ေဝၚလတာ ပစၥတန္၏ အတးီပညာကုိ သင္ရမည္။ ထုိ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေၾကာင့္သာလွ်င္ အထကတ္နး္တြင္ သင္ခဲ့ရသည့္ သိပၸံ၊ သခၤ်ာႏွင့္ ျပည္သူ႔နီတိတို႔ကို သူ ေအာင့္အည္း သင္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အေဖကမူ သ႔ူသားကုိ ပရင့္စတန္ တကၠသိုလ္သို႔ ထားခ်ငသ္ည။္ ပရင့္စတန္မွ ဖစ္ဇ္ဂ်ရယ္တို႔လို စာေရးဆရာ အေက်ာ္အေမာ္ေတြ ထြကသ္ည။္ သား အႀကးီတနုး္ကလညး္ ပရင့္စတန္တြင္ မထားလိုက္ခဲ့ရ။
သို႔ရာတြင္ ဒင္နီက သစ႔ူကားကုိ နားမဝင္။ ေနာကဆ္းုံတြင္ အေဖသည္ လက္ေလွ်ာ့လိုက္၏။
“ဒီေကာင္ကို ေျပာလုိ႔ရမွာ မဟတုပ္ါဘးူ။ သူ ႀကဳိကတ္ဲ့ ေနရာမွာပဲ ေနပေလ့ေစေတာ့”ဟု အေဖကေျပာသည္။
သုိ႔ရာတြင္ အေဖ၏ သေဘာထားကုိ ေျပာင္းလဲေစသည့္ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုေပၚလာ၏။ ၁၉၅၄ခုႏွစ္တြင္ အယသူးီသည့္ အထကလ္တႊေ္တာ္ အမတ္ မကာၠသးီက “ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔ ခိုလံႈရာ ဟားဗတတ္ကသၠလုိ္” ကုိ မဲလာခသဲ့ည။္ အခ်ဳိ႕ေသာ ပါေမာကမၡ်ားက မကာၠသးီ၏ ေပၚလစီကို လကမ္ခၾံက။
ေခါင္းမာသည့္ ဟားဗတတ္ကသၠလုိ္ အဓိပတိ ေဒါကတ္ာ မေူဆကလညး္ ထိုပါေမာကၡမ်ားကို ထုတ္ပစ္ရန္ ျငင္းဆန္သည္။
“ဒီမွာ ငါသ့ား၊ မင္းအစ္ကို ဖရင့္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒရဲ႕ အႏၲရာယက္ုိ တုိက္ရင္း က်ဆးုံသြားခရဲ့တယ၊္ ဒေီတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ လႊမ္းမိုးေနတဲ့ တကသၠလုိက္ုိ မင္း ဘာေၾကာင့္ သာြးရမာွလဲ”

ဒင္နီက ဘာမွ မေျပာ။ ဂတီသည္ ႏိုင္ငံေရး မဟတု။္ ထို႔ေၾကာင့္ သအ႔ူတြက္ ဘာမ်ွ ေျပာစရာ မရွိ။
သားနအဲ႔ဖသည္ သေဘာထားကြဲသည့္ ၾကားတြင္ အေမသည္ ၾကားေန၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔အခက္အခဲကို ဖြင့္၍ တုိင္ပင္ရမည့္သူ ဆို၍ ဆရာႀကးီလငေ္ဒါ တစေ္ယာက္သာ ရွိေတာ့သည္။
ဆရာႀကးီသည္ တတ္ႏိုင္သမွ် ေရွာင္၏။ သို႔ရာတြင္ တစခ္်ကေ္တာ့ ဝန္ခံသည္။
“ဆရာႀကးီေတာ့ မကာၠသးီဆတုိဲ့ လကူုိ ေၾကာကတ္ယက္ြာ၊ ဟစတ္လာ တကခ္ါစတနုး္က ဂ်ာမန္မွာလည္း ဒီလုိပဲ ျဖစ္ခဲ့တာပဲ” ဟု ေျပာသည္။
ဆရာႀကးီလငေ္ဒါသည္ စိတ္မေကာင္းဟန္ျဖင့္ စကားကျုိဖတ၏္။ သ႔ူ မွတ္ဉာဏထ္ဲတြင္ ဒဏ္ရာ ဒဏခ္်ကမ္်ားသည္ မေပ်ာက္ၾကေသး။ ထို႔ေနာက္ တိုးတိတ္စြာျဖင့္
“ဒီမွာ ငါ့တပည့္၊ တစ္တိုင္းျပည္လံုးဟာ ထတိလ္နေ႔္နၾကတယ၊္ မကာၠသးီဟာ ဟားဗတတ္ကသၠလုိက္ုိ အမိန္႔ေပး ႏိုင္တယ္လို႔ ထငေ္နတယ၊္ ဘယသ္က႔ူုိ ထုတ္ပစ္ရမယ္၊ ဘယ္ဝါ့ကို ထုတ္ပစ္ရမယ္လို႔ ေျပာေနတယ္၊ တကသၠလုိ္ အဓပိတဟိာ သပိသ္တိၱ ေကာငး္တယ၊္ ဒီလုိ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကို ဆရာႀကးီ ခ်းီက်ဴးပါတယက္ြာ”
“ဆရာႀကးီက ဘယလ္ုိ ခ်ီးက်ဴးမွာပါလဲ”
“သူတို႔ ေက်ာငး္ကုိ မင္းကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ပို႔လိုက္မွာေပါ့”
ဆရာႀကးီက ထကျ္မကသ္ည့္ သတူပည့္ အနားသို႔ ကပ၍္ ခပ္တုိးတိုး ေျပာသည္။

ေမလေက်ာင္းဖြင့္ရက္သို႔ ေရာကလ္ာသည။္ တကသၠလုိမ္်ားမွ မိမိတို႔ တကသၠလုိမ္်ားကုိ တကရ္န္ ဖတိေ္ခၚၾကသည။္ ပရင့္စတန္၊ ဟားဗတ၊္ ေယးလ၊္ စတင္းဖို႔ တကသၠလုိ။္ တကသၠလုိမ္်ား အားလးုံကပင္ ဒင္နီကို လိုခ်င္ၾကသည္။ ေဒါကတ္ာေရာဆ့သီည္ ထိုစာမ်ားကို ၾကည့္၍ ေက်နပ္သည္။ သို႔ရာတြင္ သသ႔ူား ေက်ာင္းအေ႐ြး မ်ားမည္ကိုမူ သူစိုးရိမ္သည္။
ထသုိတီငး္ပတ္ အကနုတ္ြင္ အေဖက အေရးႀကးီသည့္ ေမးခြန္းကို ေမး၏။ မည္သည့္ တကၠသိုလ္သို႔ တက္မည္နည္း။
“ကၽြနေ္တာ္ ဟားဗတက္ပုိဲ သြားခ်ငတ္ယ္ ေဖေဖ”
တစ္ခန္းလံုး တတိဆ္တိသ္ြား၏။
ယခုအခ်ိန္အထိ ဒင္နီ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို မစြန္႔ေသး။ သူ တကယ္သြားခ်င္ ေနတယဆ္လုိ်ွင္ အေဖသည္ အေလွ်ာ့ေပးလိမ့္မည္ဟု သူေမွ်ာ္လင့္သည္။
သို႔ရာတြင္ အေဖသည္ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးလို မာေက်ာသည။္
“ဒီမွာ ငါသ့ား တုိ႔တိုင္းျပည္ဟာ လြတလ္ပတ္ဲ့ တုိင္းျပည္ တစ္ျပည္၊ ဘယ္ တကၠသိုလ္ကိုပဲ သြားခ်င္ သြားခ်င္ သြားႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ငါ့မွာလည္း လြတလ္ပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ ရွိတယ္၊ ဒေီတာ့ မငး္ဘာသာ မင္း လြတလ္ြတ္ လပလ္ပ္ ႀကဳိကသ္လုိ ဆံုးျဖတ္ပါ။ မင္းမွာ လြတလ္ပစ္ြာ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရတိွယ္ ဆတုိာ မင္း ေျပာၿပီးၿပီ”
သူ႔အေဖ သေဘာက်ေအာင္ ဆိုလွ်င္ သ႔ူ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ရေတာ့မည္။
ယခုမူ သသူည္ အေဖ၏ အႀကဳိကက္ုိ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။ ေနာင္တြင္လည္း မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။

“ဒါေတာ့ ေဖေဖ့သေဘာေပါ့”
သအ႔ူသသံည္ ကြဲအကေ္နသည။္
ေနာက္ထပ္စကား တစ္ခြန္းမွ် မေျပာေတာ့ဘဲ အခန္းထဲမွ သူ ထြကလ္ာခသဲ့ည။္ တခံါးထထူႀူကးီ ေနာက္မွ စားပြဲကုိ လကသ္းီျဖင့္ ထုေနေသာ အသကံၾုိကားရ၏။
သို႔တိုင္ သ႔ူ စတိထ္ဲတြငမ္ူ လြတလ္ပေ္နသည။္

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post