Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Friday, June 23, 2017

လြမ္းေမာခဲ့ရေသာတကၠသိုလ္ေႏြညမ်ား-၃(ေဂ်ဆန္ ဂးီလဗ္တ္ )

ေဂ်ဆန္ ဂးီလဗ္တ္

သသူည္ ေ႐ႊမင္းသားေလး ျဖစ္သည္။ အရပ္ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း၊ အသားျဖဴျဖဴႏွင့္ အက္ပိုလို ေက်ာက္ဆစ္႐ုပ္တုပံု။ မိန္းမေတြ သေဘာက်ၿပးီ ေယာက်ား္ေတြ အားက်ေသာ သံလိုက္ဓါတ္မ်ဳိးရွိသည္။ အားကစား အမ်ဳိးမ်ဳိးတငြ္ ထူးခၽြန္သည္။ ဆရာေတြကလညး္ သူ႔ကို ခ်စၾ္ကသည။္ လူခ်စ္ လူခင္ မ်ား၍ မ်က္ႏွာ ပြင့္လန္းသူ ျဖစ္သည့္တိုင္ စေကားေျပာ ခ်ဳိသာ၍ ႐ုိေသ က်ဳိးႏြံသည္။
ခ်ဳပ္၍ ေျပာရလွ်င္သူသည္ မိဘတုိင္း အားက်ေလာကသ္ည့္ သားတစေ္ယာက္ ျဖစ္သည္။ မိန္းကေလးတိုင္းက သေဘာက်ေသာ ခ်စ္သူမ်ဳိး ျဖစ္သည္။
ေဂ်ဆန္ ဂးီလဗ္တသ္ည္ အေမရိကန္တိုင္း ျဖစ္လိုေသာ စံျပ အေမရိကန္ လူမ်ဳိးျဖစ္ေလသည္။ လူတိုင္းကပင္ ထိုသို႔ သေဘာထားၾကသည။္ သုိ႔ရာတြင္ တငတ့္ယေ္သာ ကိုယ္ဟန္ေျပျပစ္မႈ ေအာကတ္ြင္ ခၽြတယ္ြငး္ခ်ကႀ္ကးီ တစ္ခုရွိသည္။ ထုိ ခၽြတယ္ြငး္ခ်ကႀ္ကးီသည္ ဘးုိေဘး အစဥ္အဆက္မွ ပါလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဂ်ဆန္ ဂးီလဗ္တ္သည္ ေရဝတီအျဖစ္ ေမြးဖြားလာျခင္းေပတည္း။
သအ႔ူေဖသည္ ထိုမ်ဳိး႐ိုးကိုဖံုးကြယ္ရန္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့ပါ၏။ ေရဝတီ ျဖစ္ရျခင္းသည္ ရွက္စရာ ဟေူသာ ဘ႐ြတက္လငၿ္မဳိ႕က ကေလးဘဝတြင္ ရခဲ့သည့္ အမာ႐ြတႀ္ကးီကုိ သူမေမ့။ ထအုိသသိည္ သ႔ူဝိညာဥ္ကို လိႈက္စားေနသည့္ အနာႀကီးျဖစ္သည္။ အေမရိကန္လူမ်ဳိး စင္စစ္ျဖစ္ရလွ်င္ သူ႔အဖို႔ အစစ အဆင္ေျပေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သအ႔ူေဖသည္ သူ႔ေနာက္ဆံုးအမည္ကို ျဖဳတ္ပစ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၃၃ ခုႏွစ္ ေဆာင္းဦးေပါက္တြင္ တရား႐ုံး တစ္႐ုံးသို႔ တက၍္ ဂ်ကေ္ကာ့ ဂရန္းေဝါ အမည္မွ ေဂ်ဆန္ ဂးီလဗ္တ္(အႀကးီ) ဟေူသာ အမည္သို႔ ေျပာင္းခဲ့သည္။
ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ အၾကာတြင္ သူတို႔ၿမိဳ႕က ကလပတ္ြင္ က်ငး္ပသည့္ ေႏြဦးေပါက္ ကပြဲတြင္ အသားျဖဴျဖဴ မ်က္ႏွာတြင္ မ႔ွေဲျခာက္ေတြ ရွိသည့္ ခ်စ္စရာ မိန္းကေလးတစ္ဦး ျဖစ္သူ ဘကဆ္ီ နယူမင္ႏွင့္ ေတသြ႔ည။္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္မွာ ဝါသနာခ်င္းလည္း တၾူကသည။္ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ဇာတပ္ြဲႀကဳိကသ္ည။္ အက ဝါသနာ ပါသည။္ အားကစားကုိ စတိ္ဝင္စားသည္။ ေရဝတီ လူမ်ဳိးတို႔၏ ဘာသာေရး အယူသီးမႈတို႔ကိုလည္း ဥေပကၡာ ျပဳႏိုင္ၾကသည္။
ဘာသာတရား ကိုင္း႐ိႈင္းေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ထံုးစံအတိုင္း ဘာသာေရး ထံုးတမ္စဥ္လာေတြႏွင့္ အညီ မဂၤလာေဆာင္ခိုင္းမည္ စိုးသျဖင့္ သတူုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ထြကေ္ျပးၾကသည။္
သူတုိ႔အိမ္ေထာင္ေရးက ေပ်ာ္စရာ။ ၁၉၃၃ခုႏွစ္တြင္ သားေယာက်ား္ကေလးကုိ ေမြးသည့္အခါ သူတို႔ အိမ္ေထာင္ေရးသည္ ပို၍ ေပ်ာ္စရာ ေကာငး္လာသည။္ သားကေလးကုိ ေဂ်ဆန္ ဂးီလဗ္တ္ ဂ်ဴနီယာ ဟု အမည္ေပးၾကသည္။
မီးခိုးတို႔ မႊန္ေနေသာ ေဆး႐ုံ ဧည့္ခန္းထဲတြင္ ထိုင္ေစာင့္ရင္း သားေယာက်္ားေလး ေမြးသည္ ဆိုသည့္ သတငး္ကုိ ၾကားရသညအ့္ခါ၌ အေဖသည္ သႏၵိ႒ာန္ တစ္ခုကို ခ်လုိက္၏။ သသ႔ူားသည္ ေရဝတီ မိဘမ်ားမွ ေမြးသည္ဆိုသည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ ဘယေ္တာမ့ွ မ်က္ႏွာမငယ္ေစရ။ မျဖစ္ေစရ။ သသ႔ူားငယသ္ည္ အေမရိကန္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပထမတန္းစား ႏိုင္ငံသား တစေ္ယာက္ျဖစ္ရမည္။

ထိုအခ်ိန္က အေဖသည္ အမ်ဳိးသား ဆကသ္ြယေ္ရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ဒုတိယမန္ေနဂ်ာႀကီး တစေ္ယာက္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ေလာင္း အိုင္းလင္းရွိ သံုးဧက က်ယေ္သာ ျခံႀကီးမွ တုိက္အိမ္ႀကီးတြင္ ေနဆဲျဖစ္သည္။
ေနာက္သံုးႏွစ္အၾကာတြင္ ညီမငယ္ ဂ်ဴလကီုိ ေမြးသည္။ သူ႔အစ္ကိုကဲ့သို႔ပင္ အေမ့ မ်က္လံုးျပာျပာႏွင့္ ေငြေရာင္ ဆံပင္တုိ႔ကို အေမြဆကခ္သံည။္ သုိ႔ရာတြင္ ဂ်ဴလီတြင္မူ မ႔ွေဲျခာက္မ်ား ပါသည။္
သူတို႔ ကေလးဘဝသည္ ၾကည္ႏူးစရာပင္။ သူတို႔ ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ စလးုံသည္ အေဖ၏ စနစ္ဇယား အတုိင္းႀကီးျပင္း လလူားေျမာကခ္ရဲ့သည။္ ေရကူး သငရ္သည။္ ျမင္းစီး သင္ရသည။္ တင္းနစ္႐ိုက္ သငရ္သည။္ ေဆာင္းတြင္းဆိုလွ်င္ ေရခဲေလွ်ာစီး သငရ္သည။္
သားငယက္ုိ တင္းနစ္ ကစားကြငး္တြင္ ဘုရင္ျဖစ္ေအာင္ အေဖက ႀကးီၾကပသ္ငေ္ပးသည။္
ပထမ အနီးရွိ တင္းနစ္ကလပ္ တစ္ခုသို႔ ဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ သား၏ အရညအ္ေသြးကုိ ျမင္သည့္အခါ အေဖသည္ စေနေန႔တိုင္း သူကိုယ္တိုင္ ေဖာရက္စ္ဟီးသို႔ ေခၚသြားကာ ဝင္ဗယ္ဒမ္ႏွင့္ အေမရိကန္ တင္းနစ္ ခ်န္ပီယံ ရီကာဒို လိုးပက္ဇ္ထံ သာြး၍ ေလ့က်င့္ေစသည္။ ပြဲတိုင္းကို သူကိုယ္တိုင္ ထိုင္ၾကည့္ၿပီး အားေပးသည္။ ဘယ႐္ကုိခ္်က္ ဘယလ္ေုိနသည္ စသည္ျဖင့္ ေဝဖန္သည္။
အေဖႏွင့္အေမသည္ သူတို႔သားသမီး ႏွစ္ေယာက္ကို ဘာသာတရားမသ့ဲမူ်ား ျဖစ္လာေစခ်င္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုင္ယိုဆက္ ၿမဳိ႕ကေလးတြင္ ထိုသို႔ေန၍ မျဖစ္။ ဘာသာတရား မဲ့ျခင္းသည္ ဒတုယိတနး္စား ႏိုင္ငံသား ျဖစရ္သညထ္က္ ဆိုးေၾကာင္းကို ေတလြ႔ာရသည။္

ထို႔ေၾကာင့္ အနီးရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ဝတ္အသင္းသို႔ ဝင္သည္။ သို႔ရာတြင္ မွန္မွန္ဝတ္တကျ္ခငး္ မရွိ။ တနဂၤေႏြ ေန႔မ်ားတြင္ သူတို႔ မသိားစသုည္ ဘုရးရွိးခိုးေက်ာင္းသို႔ မွန္မွန္ မသာြး။ နာတာလးူ အားလပရ္ကတ္ြင္ ေရခဲေလွ်ာစီး ေရာက္ေနတတ္ၿပီး အီစတာေန႔မ်ားတြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ ေရာကေ္နတတၾ္ကသည။္ သို႔ရာတြင္ သူတို႔သည္ ဝတအ္သငး္ဝင္မ်ား အျဖစ္ေတာ့ ရွိေနၾကသည္။
သူတို႔၏ ေရဝတီမ်ဳိး႐ိုးကို ကေလးငယမ္်းအား ဖံုးဖိထားလွ်င္ ေနာင္တစ္ေန႔တြင္ သိမ္ငယ္စိတ္ ေပၚမည္ကို စိုးရိမ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔မ်ဳိး႐ိုးကို ဖြင့္ေျပာကာ မိမိတို႔သည္ ကမာၻေဟာင္းမွ ေန၍ အေမရိကန္ျပည္သို႔ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အသေိပးထားၾကသည။္
ဂ်ဴလကီုိ ေဘာ္ဒါသို႔ ပို႔၍ ေက်ာငး္ထားေသာလ္ညး္ ေဂ်ဆန္ကိုမူ အိမ္မွာပင္ ေန၍ အကတ္ဲေက်ာငး္သ႔ုိ တကေ္စသည။္  ေဂ်ဆန္သည္ သူတို႔ၿမိဳကေလးကို သေဘာက်သည။္ ေကာင္မေလးေတြႏွင့္ ခ်ိန္း၍ လညရ္သညက္ုိ သေဘာက်သည။္ တင္းနစ္ၿပီးလွ်င္ သကူ ႀကဳိကသ္ည့္ အားကစားနည္းမွာ ေကာင္မေလးေတြႏွင့္ ေလွ်ာက္လည္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ တင္းနစ္တြင္ ေအာင္ျမင္သလို ထိုကိစၥတြင္လည္း ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္သည္။
ေဂ်ဆန္သည္ အတနး္ထဲတြင္ စာေတာသ္ူ တစေ္ယာကမ္ဟတု။္ သို႔တိုင္ေအာင္ သူ႔အဆင့္သည္ တကၠသိုလ္သို႔ ဝင္ႏိုင္ေလာက္႐ုံေတာ့ ရွိသည္။ သကူေရာ သူ႔အေဖကပါ အထကတ္နး္ေက်ာငး္ ေအာင္လွ်င္ ေယးလတ္ကသၠလုိသ္႔ုိ သြားခ်ငသ္ည။္
ေယးလတ္ကသၠလုိသ္႔ုိ သြားခ်ငသ္ည့္ အေၾကာင္းမွာ ပညာေရးေၾကာင့္လည္း ပါသည။္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေၾကာင့္လည္း ပါသည။္ ေယးလ္ တကသၠလုိ္ ေက်ာငး္ထြကသ္ည္ သံုးမ်ဳိးစပ္ မင္းစိုးရာဇာ ျဖစ္သည္။ လႀူကးီ လေူကာငး္၊ သုခမိန္ႏွင့္ အားကစားသမားတ႔ုိ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ေဂ်ဆန္ ကုိယ္တိုင္လည္း ထိုသို႔ေသာ တကၠသိုလ္မ်ဳိးသို႔ သြားရန္ ေမြးလာသူႏွင့္တူသည္။သို႔တိုင္ေအာင္ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔ မနက္တြင္ စာတိုက္မွ ေရာကလ္ာေသာ စာအိတ္ကို ၾကည့္ရသည္မွာ မသကၤာစရာ ေကာင္းေနသည္။ စာအိတ္က ေပါ့ေပါ့ကေလး။ စာအတိထ္ဲတါင္ ပါသည့္ စာသည္ ခပ္တိုတို စာတစ္ေစာင္ ျဖစ္မည္။ ေဆြးဖိုေ႔တာ့ ေကာငး္သည။္
ေယးလ္ တကသၠလုိက္ သ႔ူ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာကို ပယ္ခ်လုိက္ေလၿပီ။
ေက်ာင္းတြင္ သေ႔ူလာက္ စာမေတာ္႐ုံမွ်မက သူ႔လိုပင္ မ်ဳိးျခားေသြးပါသည့္ တိုနီကို ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည့္ အခါတြင္ သူတို႔ ဝမ္းနည္းမႈသည္ ေဒါသ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားသည္။
ေဂ်ဆန္၏ အေဖသည္ တစ္ခါက ေယးလ္ တကသၠလုိ္ ေက်ာင္းထြက္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ခ်က္ခ်င္း သြားေတသြ႔ည။္
“ဆရာႀကးီ ခင္ဗ်ာ၊ တကသၠလုိက္ တိုနီ႔ကိုေတာ့ လက္ခံၿပီး ကၽြနေ္တာ့္ သာကေုိတာ့ ဘာျဖစ္လုိ႔ ပယ္ခ် လကုိတ္ာလဲ၊ ဆရာႀကးီ ရွင္းျပေပးပါ”
ဆံပင္ေတြ ျဖဴေနသည့္ ဆရာႀကးီက ေဆးတံကိုဖြာရင္း ရွင္းျပသည္။
“တိုနီတို႔ အေဖေတြ အဘးုိေတြက ေယးလ္ တကသၠလုိ္ ေက်ာငး္ထြကေ္တြဗ်၊ သူတို႔မွာ အစဥအ္လာ ရွိတယ္၊ အဲဒအီခ်ကက္ ေတာေ္တာ္ စကားေျပာတယ၊္ ေအးေလ အစဥအ္လာ အစြဲအလမး္က သိပ္ႀကီးတာကိုး”
“ဒါေတာ့ ဟတုပ္ါၿပီ ခင္ဗ်ာ၊ ဟတုပ္ါၿပီ ဒါေပမဲ့ ေဂ်ဆန္လို လႀူကးီ လေူကာငး္တစေ္ယာက္ အားကစား သမား တစေ္ယာကဟ္ာ ဘာျဖစ္လုိ႔”
“ေတာ္ပါေတာ့ ေဖေဖရယ္၊ မေျပာပါႏွင့္ေတာ့”ဟု ေဂ်ဆန္က တားသည။္ သို႔ရာတြင္ အေဖက မရပ္။

“ဒေီတာ့ ဒီလို ကေလးမ်ဳးိကုိ ဆရာႀကးီတ႔ို ေက်ာင္းက ဘာျဖစ္လုိ႔ မလခုိ်ငသ္လဲ ဆတုိာကေုိတာ့ သိပါရေစ”
ဆရာႀကးီသည္ ကလုားထငို္ ေနာက္မွီကို မွီသည္။
“ဒီမွာ မစၥတာ ဂီးလ္ဗတ္၊ ကၽြနေ္တာက္ တကသၠလုိ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖမြဲ႔ာွ ဘာ အာဏာမွ ရွိတာ မဟတုဘ္းူ။ ဘာမွ သရိတာ မဟတုဘ္းူ။ ဒါေပမဲ့ ကၽြနေ္တာသ္တိာ တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ တကသၠလုိ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖကြဲ႔ လႀူကးီေတြက အတန္းတိုင္းမွာ အခ်ဳးိအစား ညီညီ ဝင္ခြင့္ ေပးခ်င္တယ္ေလ”
“ခင္ဗ်ား၊ အခ်ဳးိအစား ညီညီ ဟတုလ္ား”
“ဟတုတ္ယ၊္ ဘယေ္ဒသက ေက်ာငး္သား ဘယေ္လာက္ လကခ္မံယဆ္တုိာရယ၊္ ဒီအထဲမွာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြရဲ႕ သားသမးီေတြကုိ ဦးစားေပးရမယ္ ဆတုိာရယ၊္ ၿပီးေတာ့ အထက္တန္းႏွင့္ ေအာကတ္နး္ ေက်ာင္းက လာတဲ့ ေက်ာငး္သား ဦးေရကို မွ်ေပးရမယ္ ဆတုိာရယ၊္ ၿပီးေတာ့ ဂတီသမား၊ အားကစားသမား ဘယေ္လာကပ္ါရမယ္ ဆတုိာရယ္”
အေဖသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး စကားကုိ ရိပ္မိလိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ဟနေ္ဆာငလ္်ကက္
“ဆရာႀကးီ ခင္ဗ်ား၊ ရွင္း ရွင္းပဲ ေျပာပါ။ အဲဒီ အခ်ကေ္တြ အျပင္ ဘာသာေရး ေနာက္ခံ ရာဇဝင္တို႔ ဘာတို႔လည္း ပါတယ္ မဟတုလ္ား”
ဆရာႀကးီက ေလေအးကေလးျဖင့္
“အငး္ ဆပုိါေတာေ့လ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသားဦးေရ ဘယေ္႐႕ႊ ဘယမ္်ွသာ လကခ္ရံမယ္ ဆတိုဲ့ သတမ္တွခ္်ကေ္တာ့ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေရဝတီ ေက်ာငး္သား ဦးေရ ဘယေ္လာက္ လကခ္ရံမယ္ ဆတုိာကေုိတာ့ ကနသ႔္တထ္ားတယ္ ခင္ဗ်”
“ဒါက တရားဥပေဒႏွင့္မွ မညတီာ ခင္ဗ်ာ”
“ဒီလိုေတာ့လည္း မဟတုပ္ါဘးူ၊ ေရဝတဟီာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ လူဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ခြဲေလာက္ပဲ ရွိတာပဲ၊ အခ်ဳးိအစား အတိုင္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေလးဆေတာင္ ပိုၿပီး လကခ္ထံားတာပါ”
အေဖ မျငင္းေတာ့။ ဆရာႀကးီသည္ သေ႔ူက်ာငး္တြင္ ေရဝတီ ေက်ာငး္သား ဦးေရ ရာႏႈန္းမည္မွ် လကခ္သံညက္ုိ ေကာင္းေကာငး္သသိည။္
သူ႔အေဖထံမွ ေဒါသမုန္တိုင္းႀကီး တိုက္လာေတာ့မည္ကို ေဂ်ဆန္ သသိည။္ ထုိမုန္တိုင္းႀကီးကို သူ ေရွာင္သည္။
“ကၽြန္ေတာ့္ကို မလိုခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ကၽြနေ္တာလ္ညး္ မသြားခ်င္ပါဘူး အေဖရာ၊ သူတို႔ ေယးလ္ တကသၠလုိက္ လကမ္ခလံညး္ မေန႐ုံေပါ့”
ေဂ်ဆန္သည္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးဘက္သို႔ လွည့္ကာ “ကၽြန္ေတာ့္ကို ခြင့္လႊတ္ပါ ဆရာႀကးီ” ဟု ေျပာ၏။
“ကိစၥမရွိပါဘူးကြာ၊ ဒီလုိ ခံစားရမယ္ ဆတုိာ ငါ နားလညပ္ါတယ၊္ တစဖ္ကက္ေန ၾကည့္ေတာ့လည္း ေကာငး္ပါတယ၊္ တကယေ္တာ့ မင္း ေနာက္ထပ္ ေ႐ြးမယ့္ ေက်ာငး္ဟာ အလြနေ္ကာငး္တဲ့ ေက်ာင္းပါ၊ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဟားဗတ္ တကသၠလုိဟ္ာ တို႔တိုင္းျပည္မွာ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္လုိ႔ေတာင္ ယဆူၾကေသးတာပဲ”
(ျမသန္းတင့္)

No comments:

Post a Comment