လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတို႔ထက္ မ်ားေနေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ နည္းပါး

 

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံတို႔ထက္ မ်ားေနေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ နည္းပါး
Monday, April 3, 2017

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဘ႐ူႏိုင္း ႏုိင္ငံတို႔ထက္ မ်ားေနေသာ္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ နည္းပါးေနေၾကာင္း တေကာင္းႏိုင္ငံေရး ေလ့လာမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးစင္တာတို႔ ပူးေပါင္း ထုတ္ေ၀သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို ေလ့လာသည့္ စာတမ္းငယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈမ်ားတြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံျဖင့္ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳထားၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ၊ ထုိင္းႏုိင္ငံက ေဒၚလာေျခာက္ဘီလ်ံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံက ေဒၚလာငါးဘီလ်ံ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံက ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၇၆ ဘီလ်ံလ်ာထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၁၄ ဘီလ်ံအထိ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အျခားေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ယမန္ႏွစ္ကထက္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးျမႇင့္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ ဆိုသျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၄၇ ဘီလ်ံအထိ အသံုးျပဳဖြယ္ရွိေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းသည့္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္၍ ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ စတင္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္အေပၚ ေလ့လာထားသည့္ အဆိုပါစာတမ္းငယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္သည္ ႏွစ္စဥ္ ပံုမွန္တိုးျမင့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟု စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္ကို သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ထားမႈ မရွိေၾကာင္း အဆိုပါစာတမ္းက ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲခဲ့ရာ၌ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဘတ္ဂ်က္ကို ၂၈၇၆ ဘီလ်ံ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး NLD အစိုးရတက္လာခ်ိန္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ ေရးဆြဲခဲ့ရာ၌ စုစုေပါင္းဘတ္ဂ်က္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကိုမူ ဘီလ်ံ၂၉၀၀ ေက်ာ္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္ေၾကာင္း စစ္တမ္းက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳရာတြင္ လည္း ထပ္မံၿပီးေနာက္တိုး အသံုးစရိတ္ ၉၆ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ ထပ္မံခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တင္သြင္းေသာ ဘတ္ဂ်က္ကို စိစစ္ရန္ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ၁၄ ဦးပါ အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ယခုႏွစ္အတြက္ သာမန္အသံုးစရိတ္ ၁၆၅၅ ဒသမ ၄၃၆ ဘီလ်ံ တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ တစ္ဘီလ်ံသာ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္အတြက္ ၁၂၅၀ ဒသမ ၈၆၅ ဘီလ်ံ အဆိုျပဳခဲ့ရာတြင္ လံုး၀ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္မွာ ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအသံုးစရိတ္၏ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

အဆိုပါ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ သံုးစြဲမႈမ်ားအျဖစ္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၂၆၉ ဘီလ်ံရွိၿပီး ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၁၀၃ ဘီလ်ံ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၂၈၈ ဘီလ်ံရွိၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၆၁၃ ဘီလ်ံ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၇၅၀ ရွိၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၂၉၀၀ ရွိေနကာ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္တြင္မူ က်ပ္ ၂၉၁၅ ဘီလ်ံ အထိရွိေနေၾကာင္း တေကာင္းႏိုင္ငံေရး ေလ့လာမႈအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရးစင္တာတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေ၀သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို ေလ့လာသည့္ စာတမ္းငယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားမႈအရ သိရသည္။  

ၿဖိဳးေ၀
Eleven Media Group
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)