ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ ေခါင္းေဆာင္ျခင္း အေတြးေခၚလြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀၀၀)ေက်ာ္မွတရုတ္ပညာရွင္ ေလာင္ဇူး အျမင္မ်ားကို
ပထမ တင္ျပပါ႔မယ္

***** whose vision, courage, and integrity
***have transformed problems into possibilities,
***and conflict into cooperation.
လူတစ္ဦး၏ ကိုယ္ပိုင္ အျမင္၊ သတၱိႏွင္႔ အမွန္တရားကို သိျမင္ျခင္းသည္
ျပသနာမ်ားစြာတို႔အား အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေျခေနသို႔ ေျပာင္းခဲ႔ေစသလို
ျပီးေတာ႔ ပဋိပကၡ ကိုလည္း အတူ ေပါင္းကူးေျပလည္ေစႏိုင္ျခင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ေစပါသည္။

******ေခါင္းေဆာင္မွဳ ျဖင္႔ ေျပာင္းလဲျခင္း မွ စြမ္းေဆာင္မွဳ လကၡဏာ

Promotes, but does not possess,
Empowers, but does not take credit
Leads without dominating.
They are the power of character

မ်ားမ်ား ျမ ွင္႔တင္ေပးပါ သို႔ေသာ္ အဲဒါေတြကို ပိုင္ဆိုင္ ခ်ဳပ္ထိမ္းထားရန္ မလုပ္ပါႏွင္႔
စြမ္းပကားမ်ားမ်ား ရေအာင္ လုပ္ေပးပါ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ လုပ္ေဆာင္မွ ဳအေပၚ ဂုဏ္မေမာက္ပါႏွင္႔
ခြဲျခား ကန္႔သတ္ျခင္းမရိွေသာ ဦးေဆာင္မွဳ မ်ားမ်ားေပးပါ
အဆိုပါ အခ်က္မ်ားသည္သာ စြမ္းေဆာင္မွဳ၏ လကၡဏာ ပင္ ျဖစ္ေလသည္။

*******ေနာက္တစ္ခု ေလာင္ဇူး ေပးခဲ႔တာက
ဦးေဆာင္သူအတြက္ အေကာင္းဆံုး အျမင္ပါ

Analyzing others is knowledge.
Knowing yourself is wisdom.
Managing others requires skill.
Mastering yourself takes real inner strength.

အျခားသူမ်ားကို ဆန္းစစ္သရုပ္ခြဲျခင္းသည္ ေတြးေခၚမွဳဆိုင္ရာသုတျဖစ္၏။
သင္႔ကိုယ္ကို သင္ ခြဲျခားဆန္းစစ္သိျခင္းသည္ ပညာရိွအမွန္ပင္ ။
အျခားသူမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ လိုအပ္ေသာ အတတ္ပညာက်ြမ္းမွဳ ျဖစ္၏ ။
သင္႔ကိုယ္ကို သင္က ျပန္လည္ သြန္သင္ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္းသည္ အမွန္ မုခ် အတြင္းအားပင္ျဖစ္သည္။

******ေနာက္ဆံုး အဆိုပါ ပညာရိွၾကီးေျပာခဲ႔တာကေတာ႔
ယေန႔ ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရးအခင္းက်င္းႏွင္႔ တထပ္တည္းက်ေနတာကေတာ႔……………

When the parts are separated,
There can be no harmony.
Do not think yourself precious jade,
But wind chimes made of stone.

အရာ၀တၳမ်ား ေပါင္းစပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွပဲ ခြဲျခားျခင္း ခံလိုက္ရေသာ အခ်ိန္၀ယ္
အဆိုပါေနရာတြင္ သဟဇာတ မ်ွတမွဳ ကင္းမဲ႔ကုန္ေလ၏။
သင္ကသာလ်င္ မိမိကိုယ္မိမိ တန္ဘိုးရိွေသာ ေက်ာက္မ်က္ ဟု မယူဆပါႏွင္႔
သို႔ေသာ္ ေလထဲတြင္ ျမည္ေနေသာ ေခါင္းေလာင္း၏ ဗဟို ခေလာက္တံသည္
ခိုင္မာေသာေပါင္းစပ္မွဳ ေက်ာက္ဆံျဖင္႔ ျပဳလုပ္၍ အသံထြက္ေနျခင္းလို႔ ယူဆပါေလ။
goshal lay
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)