တယ္လီပသီ ေခၚ ထူးျခားစြမ္းအင္ရယူနည္း

 တယ္လီပသီဆုိသည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေျပာခ်င္တဲ့စကားလုံးကုိ စိတ္ကေနေျပာၿပီး သူတစ္ပါးရဲ႕စိတ္ထဲမွာ နားလည္ေအာင္ ေျပာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ခ်င္းဆက္သြယ္မႈ၊ စိတ္စြမ္းအင္ျဖင့္ပတ္သတ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေလ့လာသူမ်ားစြာ ရွိခဲ့ပါသည္။ အဲဒီအထဲတြင္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ေဒါက္တာ ေဂ်ဘီရိုင္း(Dr.J.B.Rhine)လုိ႔ နာမည္အတုိျဖင့္ လူသိမ်ားတဲ့ ေဒါက္တာဂ်ိဳးဇက္ဘဏ္ရုိင္း(Dr.Joseph Banks Rhine)ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ သူက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု North Carolina ျပည္နယ္ Durham(ဒါရမ္ၿမိဳ႕) Duke University တြင္ရွိတဲ့ နယ္လြန္စိတၱေဗဒဓာတ္ခြဲဌာနကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ ထူးျခားေသာအာရုံခံစားမႈတြင္ အဓိက အမ်ိဳးအစားခြဲျခားမႈႀကီး(၃)ခု ရွိပါသည္။

 အဲဒါက
(၁) တယ္လီပသီ(Telepathy)လုိ႔ေခၚတဲ့ စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံမႈ
(၂) ကလယ္ယာဗြိဳင္းယင့္(Clairvoyance)လု႔ိေခၚတဲ့ အျမင္ရျခင္း တတိယမ်က္လုံး
(၃) ပရီေကာ့ဂနစ္ရွင္း(Precognition)လုိ႔ေခၚတဲ့ ႀကိဳတင္သိျမင္ျခင္းတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။
စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံမႈ အဓိပၸာယ္မွာ သာမန္ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ သူတစ္ပါး၏စိတ္ကူးမ်ားကုိ သိရွိရျခင္း ကုိ ဆုိလုိသည္။ တယ္လီပသီကုိ စမ္းသပ္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အန္စာတုံးတစ္လုံးကုိ လိမ့္လုိက္တယ္ထားပါစုိ႔။ အဲဒီကေန က်လာတဲ့ ဂဏန္းကုိ လူ(၁)က ျမင္လုိက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ(၂)ကုိ ေျပာမျပ။ လူ(၂)က အာရုံျပဳၿပီး ထုိဟာသည္ ဘာဂဏန္းျဖစ္သည္ဟု မွန္ေအာင္ ေျပာႏုိင္မယ္ဆုိလွ်င္ လူ(၂)တြင္ စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္ရွိေနၿပီဟု ေျပာဆုိရေပမည္။တစ္ခါတစ္ခါ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏အာရုံထဲတြင္ လူမရွိေသာ အခန္းတစ္ခုအတြင္းတြင္ ရွိေသာ ပစၥည္းတစ္ခုခု ျပဳတ္က်သြားသည္ကုိ ျမင္လုိက္ရသလုိလုိ အာရုံခံစားမိလုိက္တယ္ဆုိရင္ ဒီအေၾကာင္းအရာသည္ တစ္ေနရာတြင္ တကယ္ျဖစ္ပြားေနသည္ကုိ စိတ္အာရုံျဖင့္ ျမင္လုိက္ရျခင္း ျဖစ္၍ တတိယ္မ်က္လုံး ဒိဗၺစကၡဳ ေခၚ အျမင္ရျခင္းဟူ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။Tarrot ကတ္တစ္ကတ္မွ ကတ္တစ္ကတ္ကုိ ဆြဲလုိက္ၿပီး ေမွာက္လ်က္သား စားပြဲေပၚမွာ တင္ထားပါတယ္။ အဲဒီကတ္သည္ ဘာကတ္မွန္းမသိေခ်။
 အဲဒီကတ္ကုိ ကြ်န္ေတာ္အာရုံယူလုိက္သည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ ဒီကတ္သည္ မယ္ေတာ္ႀကီးေခၚကတ္နံပါတ္(၂)ကုိ ျမင္သည္ထင္ျမင္မိသည္။ ကတ္ကုိ လွန္ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါ အဲဒီကတ္အတုိင္း မွန္ကန္ေနၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ အျမင္ရေနေပၿပီဟု ဆုိရေပမည္။ အနာဂတ္တြင္ ဘာျဖစ္မလဲဆုိေသာအခ်က္သည္ ႀကိဳတင္သိျမင္ျခင္း ေခၚ ပရီေကာ့ဂနစ္ရွင္းျဖစ္သည္။ လူတုိင္းလူတုိင္း မိမိႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်က္မ်ား မဟုတ္လွ်င္ မည္သူမွ် အနာဂတ္ကုိ မသိပါ။
ထူးျခားအာရုံဆုိသည္မွာ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ စိတ္၀ိညာဥ္ေလ့လာေရးနယ္ပယ္တြင္ တယ္လီပသီေနရာတြင္ ESP (extra sensory perception) ဆုိေသာ အဂၤလိပ္ေ၀ါဟာရ စကားလုံးတစ္လုံး ေခတ္စားလာသည္။ အီးအက္ပီ၏ အဓိပၸာယ္မွာ လူတစ္ေယာက္၏အတိတ္ သုိ႔မဟုတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ျဖစ္ပ်က္မႈကို အလုိလုိသိရိွမႈ ျဖစ္ပါသည္။

တယ္လီပသီ ေခၚ စိတ္ခ်င္းဆက္ဆံမႈ ရရွိေအာင္ ဘယ္လုိေလ့က်င့္မလဲ။ ေလ့က်င့္နည္းေတြ က်င့္စဥ္ေတြကုိ အခု ဆ႒မအာရုံမဂၢဇင္းမွတစ္ဆင့္ စာဖတ္သူမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ တယ္လီပသီမွာ က်င့္စဥ္ေတြ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါသည္။ ဥပမာအေနႏွင့္ ေျပာျပရရင္ေတာ့ ပုံဆြဲျခင္းက်င့္စဥ္ ၊ အေရာင္ပုံစံမ်ားျဖင့္ေလ့က်င့္နည္း စသျဖင့္ နည္းလမ္းေတြ ရွိပါသည္။ အခုေဖာ္ျပေပးမည့္ ေလ့က်င့္နည္း ေခၚ က်င့္စဥ္မွာေတာ့ ဘာပစၥည္းမွ မလုိအပ္ဘဲ မိမိ၏စိတ္ကုိပဲ အသုံးခ်ရပါမည္။ တယ္လီပသီကို ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ပထမဆံုးသိထားသင့္သည္မွာ သဘာဝႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာနယ္ေျမတစ္ခုတြင္ မိမိတို႔၏သက္ေရာက္အားကို စုစည္းႏိုင္ေစရန္ သဘာဝသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖစ္တည္မႈေတြထက္ ပုိမုိသာလြန္သည္ ဆုိေသာအခ်က္ကုိ အရင္ဆုံး နားလည္ထားသင့္ေပသည္။

တယ္လီပသီ(ေခၚ) စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္ဆံျခင္းကို ရုပ္ခႏၶာက ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနသည္မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္ျခင္းဆက္ႏြယ္မႈျဖစ္စဥ္ကို အလုပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအာရံုစူးစိုက္မႈကို ရုပ္ခႏၶာမွလုပ္ေဆာင္သည္ ဟူေသာအေတြးမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ တယ္လီပသီေလ့က်င့္ခန္းကုိ မစတင္မီ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သက္ေတာင့္သက္သာ အနားယူမႈကို အရင္ဆုံးျပဳလုပ္ထားဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာရံုခံစားမႈပိုင္းကို နည္းပါးစြာ အာရံုစူးစိုက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက မိမိ၏ ဆုိက္ကုိဇုိးမား ဟုေခၚေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္စြမ္းအင္တို႔ မွလာေသာ ဝင္ေရာက္မႈအခ်ိဳ႕ကို သတိျပဳမိလာပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥေတြမွာေတာ့ အသံလႈိင္းေတြကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ နားၾကပ္ေတြကုိ အသုံးျပဳၾကသည္ ၊ အခ်ဳိ႕ၾကေတာ့ မ်က္လုံးထိခုိက္မႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေနကာ မုိးကာ ေလကာမ်က္မွန္မ်ားျဖင့္ မ်က္လုံးကုိ ကာကြယ္ထားၾကပါသည္။ ဘာလုိ႔ ဒီလူေတြ ကာကြယ္ထားၾကသလဲဆုိေတာ့ အျပင္ပုိင္းဆုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈေတြကုိ ကာကြယ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္စြမ္းအင္ ႏွင့္ အာရုံစူးစုိက္ႏုိင္စြမ္းသည္ အေရးအႀကီးဆုံးက႑တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ စြမ္းအင္အေျမာက္အျမားကုိ ပုိမိုတုိးတက္ေစႏုိင္ပါသည္။ ထိုတိုးတက္မႈသည္ စိတ္ခ်င္းဆက္ႏြယ္မႈလိႈင္းမ်ားအေပၚတြင္ အက်ိဳးျပဳမႈရွိႏိုင္ၿပီး ထိုလိႈင္းမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးပို႔လိုက္သည့္ အေတြးပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ အေတြးအခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုရွင္းလင္းေစႏိုင္ၿပီး စြမ္းအင္ပမာဏကိုလည္း တိုးတက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဒီတယ္လီပသီက်င့္စဥ္သည္ အရင္ကတည္းက မက်င့္ရေသးသူေတြအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဒီနည္းစနစ္ကို သင္နဲ႔ရင္းႏွီးခဲ့တဲ့သူတစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ရန္အသံုးျပဳၾကပါသည္။

အကယ္၍သင္ဟာ တယ္လီပသီလုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ရုပ္ရွင္မ်ား တီဗီမ်ားကိုအခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ၾကည့္ထားျခင္း ၊ တီဗီဂိမ္း ဖုန္းဂိမ္းမ်ားကုိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ကစားထားျခင္း ႏွင့္ သီခ်င္းအက်ယ္ႀကီးကုိ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ နားေထာင္ထားျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္ ဆိုရင္ေတာ့ အခ်ိန္တစ္နာရီေလာက္ေပးကာ သစ္ပင္ပန္းမန္ေတြရွိရာ စိမ္းလန္းလန္းဆန္းေစမယ့္ ေနရာမ်ိဳးကို လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးမွ တယ္လီပသီလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္္။ ဒါဟာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအား အနားယူျခင္းမ်ိဳးပင္ျဖစ္ၿပီး တယ္လီပသီလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေႏွာက္အယွက္နည္းပါးစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ က်င့္စဥ္ႏွင့္နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္

(၁) ပထမအဆင့္

ငါးမိနစ္ခန္႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ဆန္႔ကာလဲေလ်ာင္းရင္း အေၾကာမ်ားကိုေျဖေလ်ာ့ၿပီး ၾကြက္သားမ်ား၊ အေၾကာမ်ား၊ ႂကြက္သားမ်ားအားလံုးကို ေျဖေလ်ာ့ထားရမည္။

(၂) ဒုတိယအဆင့္

ႏွာေခ့ါင္းနဲ႔ဝင္ေလထြက္ေလကို အသက္ျပင္းစြာ (၁ဝ)မိနစ္ခန္႔ရွဴရိႈက္ေပးပါ။

ယခု့ အဆင့္(၃)ကို ရွင္းလင္းလွစြာေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားလွစြာေသာစိတ္ျဖင့္ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၃) တတိယအဆင့္

လွဲခ်လိုက္ပါ (သို႔မဟုတ္) သက္ေတာင့္သက္သာရွိေအာင္ထိုင္ခ်လိုက္ပါ။ ထို႔ေနာက္ မ်က္စိကိုမွိတ္ကာ ၁ဝဝ မွ ၁ အထိ ေနာက္ျပန္ေရတြက္ေပးပါ။ ဂဏာန္းတစ္လံုးခ်င္းစီတုိင္းကို သင့္ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ပံုေဖာ္ၾကည့္ရင္း အသက္ကို ပံုမွန္ၿငိမ္သက္စြာရွဴရိႈက္ေပးပါ။ ယခု သင္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆက္သြယ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိသြားၿပီျဖစ္ၿပီး သင္ဘယ္လိုခံစားလိုသည္ ဆက္သြယ္သည့္သူဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္သြားေရာက္လိုေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးအထိေရာက္ေအာင္ဆြဲေတြးပါ။ ယခုအဆင့္သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာဂရုစိုက္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

(၄) စတုတၳအဆင့္

မိမိကိုယ္ကို ဆိတ္ၿငိမ္ေသာေနရာတစ္ခုမွာေရာက္ရွိသြားၿပီလို႔ ျမင္ေယာင္ပါ။ ထိုေနရာဟာ ကမ္းေျခ၊ ေတာင္တန္း၊ ကန္တစ္ခုအနီး၊ စိမ္းလမ္းေသာေတာအုပ္၊ ပန္းၿခံ၊ တိတ္ဆိတ္ေသာကႏၱာရ သင္တိတ္ဆိတ္မည္ဟုယူဆရေသာေနရာကိုျမင္ေယာင္ပါ။ သင္ဟာထိုေနရာမွာ မည္သည့္စိတ္ဖိအားသက္ေရာက္မႈမွ မပါဘဲ လြတ္လပ္စြာေလွ်ာက္လမ္းေနသည္ဟု ဆက္လက္အာရံုျပဳပါ။

(၅) ပဌၥမအဆင့္

သင္ဆက္သြယ္လိုတဲ့သူ သင္သြားေနတဲ့လမ္းေရွ႕မွာေရာက္ရွိလာၿပီလို႔ ဆက္လက္အာရံုျပဳပါ။ သင့္ရဲ႕သူ႔ကိုေျပာၾကားလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ေသခ်ာအာရံုစူးစိုက္ပါ။ ထိုသို႔အာရံုစူးစိုက္ေနခ်ိန္မွာ ထိုသူထံမွ စိတ္ဖိအားမ်ားစြာဟာ သင့္ဆီကို သက္ေရာက္လာႏိုင္ၿပီး တယ္လီပသီကို စတင္လုပ္ေဆာင္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဒီလိုမ်ိဳး စိတ္ဖိအားမ်ိဳးကို အလြယ္တကူပဲလက္ခံမိေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။

သင္ဟာ ဘာေၾကာင့္ သင့္ခံစားခ်က္ကို ကုိယ္တိုင္သိျမင္မႈဟာ အေရးႀကီးလည္းဆိုသည္ကိုလည္း နားလည္ထားရပါမည္။ ထို႔မွသာ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ခံစားခ်က္၊ ေျပာၾကားေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အျခားသူထံမွ လက္ခံရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုခြဲျခားသိျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆) ဆ႒မအဆင့္

ကိစၥၿပီးပါက ေျပာၾကားမႈကိုအဆံုးသတ္ၿပီး ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးကို ဘာမွမရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ေမ့ပစ္လိုက္ပါ။ ထိုအရာသည္ ေနာက္ဆံုးႏွင့္ အေရးအႀကီးဆံုးအဆင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ သင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တယ္လီပသီနည္းအရဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ သင္သည္ထိုသူ႔ဆီသို႔ အျပဳသေဘာဆန္ေသာ ဖိအားနဲ႔စြမ္းအင္မ်ားကို ပို႔လြတ္ေနသည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ေပးပို႔ျခင္းခံရသူဟာ သင့္ရဲ႕ဖိအားနဲ႔စြမ္းအင္မ်ားကို ခံစားတုန္႔ျပန္ပါက တယ္လီပသီလုပ္ျခင္း ေအာင္ျမင္သြားၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုသူသည္ သင္ပို႔လြတ္ေသာ ေျပာၾကားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို မတံု႔ျပန္ပါက ထိုအရာကုိေမ့ကာ စိတ္ထဲမွရုန္းထြက္ျပန္ထရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအရာသည္ သင္ေတြ႕ဆံုလိုေသာသူႏွင့္ဆြဲေဆာင္အားကို ဖန္တီးေပးပါသည္။

အကယ္၍ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအနားယူမႈျပဳရာမွာ စိတ္အာရံုစုစည္းမႈနဲ႔ သက္ေတာင့္သက္သာမႈတို႔ကိုမရွိပါက သင္ တယ္လီပသီကို ပိုမိုေလ့လာၿပီးမွ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

သင္ဆက္သြယ္မႈရရွိေသာ္လည္း ဆိုးဝါးစြာဝမ္းနည္းမႈကို ခံစားေနရပါက အေျခအေနမေကာင္းေသာေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕ေမတၱာတရားကိုသာ ထိုသူဆီပို႔လြတ္ခဲ့ၿပီး စိတ္တြင္းမွရုန္းထြက္ကာ လိႈင္းပို႔လြတ္မႈကိုရပ္တန္႔ရပါမည္။

#မိုးၾကယ္စင္
#ေမွာ္ပညာ
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)