ကမၻာ့အံ့ဖြယ္စာရင္းဝင္ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္


(က) တိုင္းတာေတြ ့ရိွခ်က္

(၁) ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး ၏ ေက်ာက္ အမ်ိဳးအစား - ဂရက္ႏိုက္ (Granite)
(၂) တစ္ယူနစ္ အေလးခ်ိန္ (Unit Weight) - 2.5 Ton/m3 (156 pcf)
(၃) ထုထည္ - 244.58m3 (8636 cft)
(၄) အေလးခ်ိန္ - 611.45 Ton
(၅) အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ (Centroid) - 0.14m, 0.13m, 4.00m
(၆) ေနရာ (x, y, z) - 5.5”, 5.1”, 13'1.5”
(ေအာက္ခံေက်ာက္တံုးႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ ၏ ဗဟိုခ်က္ Area Centriodကို Origin အျဖစ္ ယူထား သည္။)
(၇) အျမင့္ - 8.15m ( 26'-9” ) (အနိမ့္ဆံုးေနရာ မွ အျမင့္ဆံုးေနရာ ထိ)
(၈) ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး ၏ ေအာက္ခံ ေက်ာက္တံုးၾကီးႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ - 0.714m3 (7.69 sp.ft)
(၉) ေအာက္ခံေက်ာက္တံုးၾကီးႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ ၏ ေခ်ာက္ဘက္ရိွ လည္ပတ္ ဝင္ရိုး (Axis of Rotation) မွ ေက်ာက္လံုးေတာ္ ေခ်ာက္ဖက္သို ့ စြန္းထြက္ေနေသာ အမ်ားဆံုး အကြာအေဝး - 3.136m ( 10'-3” )

(ခ) သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

(၁) ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး တည္ျငိမ္ေနျခင္း မွာ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီးႏွင့္ ေစတီေတာ္ ၏ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ သည္ ေအာက္ေျခ ရိွ ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ (Contact Area) အတြင္းက် ေရာက္ေနျပီး လည္ပတ္ ဝင္ရိုး (Axis of Rotation) ၏ အတြင္းဘက္တြင္ လည္း က်ေရာက္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဝင္ရိုး၏ အျပင္ ဘက္ (ေခ်ာက္ဘက္) တြင္က်ေရာက္ေနပါ က တည္ျငိမ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
(၂) ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ (Contact Area) သည္ ေက်ာ္လံုးေတာ္ၾကီး အေပၚစီးၾကည့္ ဧရိယာ (Plan Area)၏ (1.4 %) သာ ရိွသည္ ကို ေတြ ့ရသည္။ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဧရိယာေပၚတြင္ တည္ျငိမ္စြာ တင္ေနျခင္း ျဖစ္ ပါ သည္။
(၃) ေဘးတိုက္ အင္အား (Lateral Force) (46.6 ton) ျဖင့္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ ( Centroid of Rock and Stupa) ေနရာ တည့္တည့္ မွ ေခ်ာက္ဘက္ သို ့ တြန္းပါက ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး ၏ တည္ျငိမ္မႈ ပ်က္ျပား သြားႏိုင္စရာရိွေၾကာင္း ေတြ ့ရိွရပါသည္။
အဆိုပါ အင္အား သည္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီးႏွင့္ ေစတီေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း စုစုေပါင္း အေလးခ်ိန္၏ (7.4%) မွ်သာျဖစ္ေသာ္ လည္းေလျပင္း တိုက္ခတ္ မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဘးတိုက္ အင္အားသည္ (6.5 ton) ထက္ မပိုေၾကာင္း ေတြ ့ရပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ ေလျပင္းဒဏ္ကိုစိုးရိမ္စရာမရိွဘဲ မၾကံဳ စဖူး အလြန္ၾကီး မားေသာ ငလွ်င္ႏွင့္ ေအာက္ေျခတိုက္ စားျခင္း (Erosion) ေအာက္ေျခပြန္းပဲ့ျခင္း တို ့ကိုသာ စိုးရိမ္စရာ ရိွပါသည္။
(၄) ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး ၏ အေလးခ်ိန္ မွာ (611.45 ton) ျဖစ္ျပီး ေစတီေတာ္ ၏ အေလးခ်ိန္ မွာ (19.45 ton) သာျဖစ္ သျဖင့္ ေစတီေတာ္ ၏ အေလးခ်ိန္သည္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အေလးခ်ိန္၏ (3.1%) သာရိွသည္ ကို ေတြ ့ရပါ သည္။
ထို ့ေၾကာင့္ ေစတီေတာ္ ၏ အေလးခ်ိန္ သည္ စံနစ္ တစ္ခုလံုး ၏ တည္ျငိမ္မႈကို အနည္းငယ္ သာ ထိခိုက္ေစႏိုင္ ပါသည္။
(၅) ေစတီေတာ္ ၏ အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ (Centroid) သည္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ ေအာက္ေျခ ရိွ ထိစပ္ေနေသာ ဧရိယာ (Contact Area) ၏ လည္ပတ္ ဝင္ရိုး (Axis of Rotation) အျပင္ဘက္ (ေခ်ာက္ဘက္)တြင္ မသက္ေရာက္ ဘဲ ဝင္ရိုး ၏ အတြင္းဘက္ တြင္သာ သက္ေရာက္ သျဖင့္ ေစတီေတာ္ၾကီး ၏ အေလးခ်ိန္ မ်ား လာျခင္းသည္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး ၏ တည္ျငိမ္မႈကို Under Gravity Load Conditionတြင္ အေႏွာက္ အယွက္ မျဖစ္ေစေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။
သို ့ရာတြင္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ ( centroid of Rock and stupa) သည္ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး တစ္ခု တည္း၏ အေလးခ်ိန္ ဗဟိုခ်က္ (Centroid of Rock) ၏အေပၚဘက္ ( 1'-0.1” ) ခန္ ့တြင္ တည္ရိွ သည္ျဖစ္ ရာ တည္ျငိမ္မႈ ကို ပ်က္ျပားေစရန္ လိုအပ္ေသာ ေဘးတိုက္ အင္အား (Leteral Force) မွာ ေစ တီေတာ္ၾကီး အပါ အဝင္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း အတြက္ အပိုဒ္ (၃) တြင္ ေဖာ္ျပထား သကဲ့သို ့(46.6 ton) ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေစတီေတာ္ၾကီး မပါဘဲ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး တစ္ခုတည္း အတြက္မူ (47.09 ton) အားျဖစ္သည္ ကိုေတြ ့ရပါသည္။
ထို ့ေၾကာင့္ Under Gravity and Lateral Load Condition တြင္ ေစတီေတာ္ အေလးခ်ိန္ ပိုလာျခင္းျဖင့္ တည္ျငိမ္ မႈကို အနည္း ငယ္ေလွ်ာ့ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ ့ရိွရပါသည္။ သို ့ေသာ္ အလြန္နည္းေသာ မမာဏ သာျဖစ္ပါသည္။
(၆) ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ျမတ္ တည္ထားေသာ အလြန္ထူးျခား အ့ံၾသဖြယ္ ျဖစ္တည္လွ်က္ ရိွ သည့္ ဤမ်ွၾကီးမားေသာ ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး ၏ တည္ျငိမ္ေန ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ကို ေခတ္မီ ကရိယာ မ်ား အသံုးျပဳ၍ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာရႈေထာင့္ မွ ေလ့လာ စူးစမ္း တြက္ခ်က္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေက်ာက္လံုးေတာ္ၾကီး တည္ျငိမ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ကို သိပၸံနည္း က်က် အနီးစပ္ဆံုး ရွင္းလင္းေဖာ္ျပႏိုင္ျပီး ျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ ထူးဆန္းစြာ ျဖစ္တည္ေနသည္ ဆိုသည္ ကိုမူ ဤေလ့လာခ်က္မွ ရွင္းျပႏိုင္ျခင္း မရိွပါ။
အ့ံၾသဖြယ္ရာ တစ္ရပ္ အျဖစ္ အစဥ္အျမဲ တည္ရိွေနမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ေစတီေတာ္ၾကီး အား သုေတသနျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ ့ ပါေမာကၡ ဦးညီလွငယ္ (ဒု-ဝန္ၾကီး) မွနာယက အျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍
(၁) ဦးစန္းၾကဴ (ကထိက) ျမိဳ ့ျပအင္ဂ်င္နီယာ ဌာန၊ ရန္ကုန္နည္းပညာ တကၠသိုလ္
(၂) ဦးစိုးပိုင္ (ဦးစီး အရာရိွ) ေရ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ ့ျဖိဳ း တိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ပို ့ေဆာင္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန။
(၃) ဦးေစာေထြးေဇာ္ - Chief Enginner - Concordia Internatoinal Limited
(၄) ဦးမ်ိဳ းညြန္ ့ - Chief Surveyor - Concordia International Limited
(၅) ဦးမ်ိဳးမင္းမင္းလြင္ - Surveyor - Concordia International Limited
(၆) ဦးတင္ေအာင္စိုး - Enginner - ရန္ ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္
(၇) ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္ - Enginner - ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္
(၈) ဦးသန္းစိုး - Enginner - ရန္ကုန္ နည္းပညာတကၠသိုလ္

(ဃ) ေလ့လာ တိုင္းထြာျခင္းကာလ
25 January 2001 မွ 28 January 2001 (၄ ရက္ တိုင္းတာခဲ့ပါသည္။)

(င) တိုင္းထြာရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ အေထာက္ အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ား
Topcon Pulse Total Station GPE 1002
Topcon Auto Level ATG 3
Computer program - Civil CAD Software (Version 5.5) &
Auto CAD Software (version 2000)

ကိုးကား - ဦးစိုးရိွန္ (ေမာင္စိုးထိုက္ - သံုးဆယ္) စာေပဆုႏွင့္ လူမႈ ထူးခြ်န္ဆု ရ၏
“ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ စာရင္းဝင္ ဆံေတာ္ရွင္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္” စာအုပ္မွ အခ်က္ အလက္ မ်ားကို ေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပထားပါသည္။
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)