ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း၊ ယင္းအဖြဲ႕တြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ မစၥတာကိုဖီအာနန္ကို ဥကၠ႒ အျဖစ္ခန္႔အပ္ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္း

ေနျပည္ေတာ္ ၾသဂုတ္ ၂၄

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ အဆုိပါ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္ -

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ ေရရွည္နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ရွာေဖြသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆုိပါ ေရရွည္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားရရွိေရးအတြက္ အႀကံျပဳေပးရန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္း သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္းတုိ႔အၾကား နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတစ္ခုကို လက္မွတ္ေရးထုိးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံအစုိးရ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ အဆိုပါ သိမ္ေမြ႕နက္နဲသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ ဤအႀကံေပး ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းသည့္၊ လူအမ်ား ေလးစား သည့္၊ အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္သည့္၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သားပုဂၢိဳလ္ (၆)ဦး၊ ႏုိင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္ (၃)ဦး တို႔ျဖင့္ စုစုေပါင္းအဖြဲ႕ဝင္ (၉)ဦး ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ မစၥတာကိုဖီအာနန္ မွ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အျဖစ္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္ -

(က) ဦးဝင္းျမ
ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊

(ခ) ေဒါက္တာသာလွေရႊ
နာယက၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊

(ဂ) မစၥတာ ဂါဆန္ဆလမ္
ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး (၂ဝဝဝ-၂ဝဝ၃)၊ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံ၊
ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္
(၂ဝဝ၃-၂ဝဝ၆)

(ဃ) မစၥ လက္တီတီရာ ဗန္ဒန္ အာဆမ္
ကုလသမဂၢအိတ္ခ်္အိုင္ဗြီႏွင့္ ေအအုိင္ဒီအက္စ္
ဆုိင္ရာအစီအစဥ္(UNAIDS)၏ အထူးအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ (၂ဝဝ၅-၂ဝဝ၆)
ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ နယ္သာလန္သံအမတ္ႀကီး (၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၅)

(င) ဦးေအးလြင္
တည္ေထာင္သူတစ္ဦးႏွင့္အျမဳေတအဖြဲ႕ဝင္၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေမတၱာအဖြဲ႕(ျမန္မာႏုိင္ငံ)

(စ) ေဒါက္တာျမသီတာ
ဥကၠ႒၊ သားဖြားမီးယပ္ပညာအဖြဲ႕၊
ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာဝန္မ်ားအသင္း၊
အဖြဲ႕ဝင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာဝန္မ်ားအသင္း၊

(ဆ) ဦးခင္ေမာင္ေလး
အဖြဲ႕ဝင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊

(ဇ) ေဒၚေစာခင္တင့္
ဥကၠ႒၊ ရခုိင္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း(ရန္ကုန္)
ဒုတိယဥကၠ႒၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအသင္း၊

၃။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္အတြက္ ပါဝင္သက္ဆုိင္ သူမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာမွ အေရးပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ၎တို႔၏ အျမင္သေဘာထား မ်ားကိုရယူလ်က္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရခုိင္ေဒသရွိျပည္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားအား အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေရးကိစၥ၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ အေျခခံလူမႈဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေရးကိစၥမ်ားအား စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ပဋိပကၡႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအကူ အညီမ်ားပံ့ပိုးေရး၊ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့သင့္ျမတ္ေရး၊ အေျခခံအဖြဲ႕အစည္း အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေထာင္ေပးေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈျမႇင့္တင္ေရး စသည့္က႑မ်ားအတြက္ ေလ့လာသံုးသပ္မႈျပဳလုပ္၍ အၾကံျပဳတင္ျပမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူသူမ်ား၏ ပင္ရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ႏႊယ္မႈတို႔ကိုလည္း သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ အစီရင္ခံစာကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရထံတင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထု သိရွိ ႏိုင္ေရးအတြက္လည္း အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မရွင္တည္ေထာင္ၿပီး ၁၂ လ ကာလထက္ေနာက္ မက်ေစဘဲတင္ျပရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန

ေနျပည္ေတာ္

ရက္စြဲ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္

Source: MOFA
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)