လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ ့စည္းလုိက္သည့္ေကာ္မတီမ်ား( ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၊ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ)

ဘဏ္မ်ားႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း
 စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း
 ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)