လႊတ္ေတာ္တြင္ အားၿပိဳင္ေသာေန႔(လွှတ်တော်တွင် အားပြိုင်သောနေ့)


လႊတ္ေတာ္သစ္စတင္ၿပီး ၁၂ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တပ္မ ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအဖဲြ႕တို႔ လႈပ္လႈပ္ ရွားရွားျဖစ္သြားေစသည့္ အေရး ႀကီးအဆုိတစ္ရပ္ကို ေရြးေကာက္ ပဲြအႏုိင္ရပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုပါအေရး ႀကီးအဆုိကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြး ေႏြးမႈျပဳလုပ္ရာ လက္ရွိအာဏာရ ပါတီ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေရြးေကာက္ ပဲဲြအႏိုင္ရပါတီတို႔ၾကား အႀကိတ္ အနယ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကေရြး ေကာက္ပဲြအၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ေျမမ်ား၊ စက္႐ံုမ်ားစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အလ်င္စလို ငွားရမ္းေရာင္းခ်လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္း မ်ားကုိ အေဆာတလ်င္ခြင့္ျပဳေန ျခင္း၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို အဓမၼ ဖယ္ရွားျခင္း၊ ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတ မ်ားကို လုိအပ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား သေဘာတူညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားမျပဳ လုပ္ဘဲ အစိုးရတာ၀န္မလႊဲေျပာင္း မီအလ်င္အျမန္စီမံခန္႔ခဲြေနျခင္း စသည္တုိ႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ သားတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ အ ေသးစိတ္စိစစ္ဟန္႔တား၍ ထိန္း ေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးရန္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆုိတစ္ရပ္ ကို တင္သြင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေရးႀကီးအဆုိကုိ လႊတ္ ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၃ ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးရာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီမွ သံုးဦးလည္း၀င္ ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အစိုးရအဖဲြ႕သစ္သို႔ အာ ဏာမလႊဲေျပာင္းမီ ကာလအတြင္း လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ တုိင္း ျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို ဦး စားေပးေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္စီမံကိန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံပုိင္ ေျမမ်ားႏွင့္ စက္႐ံုမ်ားကိုပုဂၢလိက ပုိင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အလ်င္စလိုခ်ထားေပးျခင္းမ်ား ကို မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္း ကာလတြင္မွ ယခင္ကတည္းက ရွိေနသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို အဓမၼဖယ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာ သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရျခင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးကို ထိခိုက္မႈရွိႏုိင္ ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုရွင္ ေဒၚခင္စန္းလိႈႈင္က ယခုအခ်ိန္အခါသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေခ်ာေမြ႕ ေအာင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရ၀န္ ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕၊ တိုင္းေဒသႀကီးအ စိုးရအခ်ိဳ႕က လိုအပ္ေသာ အစီ အမံမ်ား၊ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား၊ သေဘာတူညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ဘဲ တာ၀န္မလႊဲေျပာင္းမီ အလ်င္ စလိုေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ကို ဥပမာေပးကာတင္ျပခဲ့သည္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈႈင္၏ တင္ျပမႈ တြင္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးအနီး ႏိုင္ငံပုိင္အခ်က္အခ်ာေျမေနရာ ၄ ဒသမ ၃ ဧကကို ျပည္တြင္းလုပ္ ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ ေဆာင္မည့္ စင္ကာပူေဆး႐ံုတစ္ ခုအား အသံုးျပဳခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ရပ္ ဆုိင္းခဲ့ရေသာ ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန္း ကုမၸဏီမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ၏ ႏုိင္ငံပုိင္တန္ဖိုးႀကီးေျမေနရာ ေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းေပၚရွိ ေျမဧရိယာ ၁၇ ဒသမ ၇ က်ယ္ေသာ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမ ကြက္အားအစားထိုးေပးခဲ့ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာ လအတြင္း အစိုးရသစ္သို႔ အာ ဏာမလႊဲေျပာင္းမီအခ်ိန္တြင္ စီမံ ကိန္းမ်ားကို အလ်င္စလို ေဆာင္ ရြက္ေနမႈအေပၚ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ေဒါက္တာသန္းေအာင္စိုးက ‘‘လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိတုန္းမွာ ရသမွ်အ ခြင့္အေရးကို အသံုးခ်မယ္ဆုိတာ အခုမေကာင္း၊ ေနာင္လည္းမ ေကာင္း၊ သံသရာအတြက္လည္း မေကာင္းႏုိင္ပါဘူး’’ဟု လႊတ္ ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည္။

ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားက အေရး ႀကီးအဆိုသည္ လတ္တေလာျဖစ္ ပ်က္ေနမႈမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳသ ျဖင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾက ေသာ္လည္း လက္ရွိအာဏာရ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအမတ္မ်ားက ယင္း အဆုိသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးကိုထိခိုက္ႏုိင္မည္ဟု ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ အစိုးရကုိယ္စားလွယ္အ ဖဲြ႕ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြအႏုိင္ရပါတီ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိသျဖင့္ အေရး ႀကီးအဆုိတြင္ပါ၀င္သည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ယင္းေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၌ ညိႇ ႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးအမတ္ ဦးေစာထြန္းျမေအာင္ က ေျပာသည္။

‘‘ဒါကိုအဆုိတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အတည္ျပဳတင္သြင္းလိုက္ျခင္း ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေကာင္းေသာလႊဲေျပာင္းမႈမဟုတ္ ဘဲ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးပို ကဲြသြားတာမ်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္ပါ တယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္း ေက်ာင္းတည့္မတ္ေရးသည္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို စြတ္ဖက္မႈရွိ၊ မရွိကိုလည္း သတိ ျပဳရန္လိုၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ ထိန္း ေက်ာင္းတည့္မတ္ေရးတာ၀န္ ေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ခဲ့ လွ်င္ လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ တက္လာေသာ္လည္း ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္မိပါက လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးႏုိင္သျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည္’’ဟု ျပည္ခုိင္ ၿဖိဳးအမတ္ ေဒါက္တာေမာင္ သင္းကေျပာသည္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ကမူ အဆို တင္သြင္းျခင္းသည္ အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးကို ထိခိုက္ေစရန္ ရည္ ရြယ္ျခင္း မဟုတ္သည့္အျပင္ လတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနသည္ ကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး ပါတီ၏ မူ၀ါဒျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦး တည္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ ျဖစ္ သည္ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာသည္။

ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ အမတ္ အမ်ားစုကလည္း အဆုိသည္ လတ္တေလာအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသျဖင့္ ေဆြးေႏြးသင့္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘အခုလည္းအဲဒီလိုပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာမ်ားပါတယ္။ ဒီကာလ မွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ဆုိေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ ေျပာသင့္တာ ေတာ့ေျပာရမွာပဲ’’ဟု ပအို၀္း အမ်ိဳးသား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO) ပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းက ေျပာသည္။

အေရးႀကီးအဆုိကုိ ေဆြး ေႏြးစဥ္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ဦးေက်ာ္ ေအာင္လြင္က လက္ပံေတာင္း ေတာင္စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခ်က္ကို တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မတ္တတ္ရပ္ကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾက သည္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံ ကိန္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအ တြက္ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနၿပီး ႏုိင္ငံ အတြက္လည္း အက်ဳိးစီးပြားနည္း ပါးေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈကို တပ္မ ေတာ္သားအမတ္မ်ားအားလုံးက မတ္တတ္ရပ္ကာ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁မွစေသာ လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတစ္ ေလွ်ာက္တပ္မေတာ္သားအမတ္ မ်ားက ထုိသုိ႔ကန္႔ကြက္မႈမ်ားမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ကန္႔ကြက္ၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးတစ္ ဦးက လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကး နီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရ ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လႊတ္ ေတာ္သုိ႔ တင္္ျပေဆြးေႏြးသည္။

အဆုိပါအေရးႀကီးအဆုိကို အစုိးရအဖြဲ႕ကလည္း လာေရာက္ ရွင္းလင္းမႈမျပဳလုပ္သည့္အျပင္ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္သုိ႔ လုပ္ငန္းတာ ၀န္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ အေရးႀကီး အဆုိကို ေျဖၾကားရွင္းလင္းႏုိင္ေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ့လာႏုိင္ ရန္ အခ်ိန္လုိအပ္ေနေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကို အခ်ိန္မီေစလႊတ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အစုိးရအဖြဲ႕က အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပုိ႔လာခဲ့သည္။

အစုိးရအဖြဲ႕က လာေရာက္ ေျဖၾကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းလုပ္ထုံး နည္းအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အဆုိကုိအတည္ျပဳ ႏုိင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္၏ သ ေဘာထားကိုယူရန္ စက္ခလုတ္ အသုံးျပဳ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ၌ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ၄၃၇ဦးတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂၇၁၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၃၈မဲ၊ ၾကားေနမဲ ခုနစ္မဲရွိသျဖင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားေသာေၾကာင့္အ ဆုိကို အတည္ျပဳလုိက္သည္။

လက္ရွိျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၂၃ဦးႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ၁၁၀ဦး၊ စုစုေပါင္း ၄၃၃ဦး ရွိရာ၌ ဒီခ်ဳပ္ပါတီမွ ၂၂၅ဦး၊ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးမွ ၃၀ဦးသာ ေနရာရရွိထား သည္။

7day daily
................
လွှတ်တော်တွင် အားပြိုင်သောနေ့လွှတ်တော်သစ်စတင်ပြီး ၁၂ ရက်မြောက်နေ့တွင် တပ်မ တော်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့တို့ လှုပ်လှုပ် ရှားရှားဖြစ်သွားစေသည့် အရေး ကြီးအဆိုတစ်ရပ်ကို ရွေးကောက် ပွဲအနိုင်ရပါတီ အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းလိုက်သည်။


ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် တင်သွင်းခဲ့သော အဆိုပါအရေး ကြီးအဆိုကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက် ၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်ဆွေး နွေးမှုပြုလုပ်ရာ လက်ရှိအာဏာရ ပါတီ၊ တပ်မတော်နှင့်ရွေးကောက် ပဲဲွအနိုင်ရပါတီတို့ကြား အကြိတ် အနယ်ဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ သည်။

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ကရွေး ကောက်ပွဲအပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရက ဆောင်ရွက်နေသည့် နိုင်ငံပိုင်မြေများ၊ စက်ရုံများစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများကို အလျင်စလို ငှားရမ်းရောင်းချလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စီမံကိန်း များကို အဆောတလျင်ခွင့်ပြုနေ ခြင်း၊ ကျူးကျော်များကို အဓမ္မ ဖယ်ရှားခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင်သယံဇာတ များကို လိုအပ်သော ဆောင်ရွက် မှုများ သဘောတူညှိနှိုင်းမှုများမပြု လုပ်ဘဲ အစိုးရတာဝန်မလွှဲပြောင်း မီအလျင်အမြန်စီမံခန့်ခွဲနေခြင်း စသည်တို့ကို နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံ သားတို့၏ အကျိုးအတွက် အ သေးစိတ်စိစစ်ဟန့်တား၍ ထိန်း ကျောင်းတည့်မတ်ပေးရန် ပြည် ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်း ကြောင်း အရေးကြီးအဆိုတစ်ရပ် ကို တင်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

အရေးကြီးအဆိုကို လွှတ် တော်တွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ၁၃ ဦးတို့က ဆွေးနွေးရာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး ရေးပါတီမှ သုံးဦးလည်းဝင် ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များက အစိုးရအဖွဲ့သစ်သို့ အာ ဏာမလွှဲပြောင်းမီ ကာလအတွင်း လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် တိုင်း ပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို ဦး စားပေးဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း နိုင်ငံပိုင်စီမံကိန်းများ၊ နိုင်ငံပိုင် မြေများနှင့် စက်ရုံများကိုပုဂ္ဂလိက ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းများကို အလျင်စလိုချထားပေးခြင်းများ ကို မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ထို့ပြင် အသွင်ကူးပြောင်း ကာလတွင်မှ ယခင်ကတည်းက ရှိနေသည့် ကျူးကျော်များကို အဓမ္မဖယ်ရှားမှုများ ပြုလုပ်လာ သည်ကို တွေ့ရှိရခြင်း၊ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးကို ထိခိုက်မှုရှိနိုင် ကြောင်း ဒီချုပ်အမတ်များက ပြောသည်။

အဆိုရှင် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုှုင်က ယခုအချိန်အခါသည် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးချောမွေ့ အောင် ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရ မည်ဖြစ်သော်လည်း အစိုးရဝန် ကြီးဌာနအချို့၊ တိုင်းဒေသကြီးအ စိုးရအချို့က လိုအပ်သော အစီ အမံများ၊ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်မှု များ၊ သဘောတူညှိနှိုင်းမှုများ မပြုလုပ်ဘဲ တာဝန်မလွှဲပြောင်းမီ အလျင် စလိုဆောင်ရွက်နေမှုများ ရှိနေကြောင်း စီမံကိန်းအချို့ကို ဥပမာပေးကာတင်ပြခဲ့သည်။

ဒေါ်ခင်စန်းလှိုှုင်၏ တင်ပြမှု တွင် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအနီး နိုင်ငံပိုင်အချက်အချာမြေနေရာ ၄ ဒသမ ၃ ဧကကို ပြည်တွင်းလုပ် ငန်းရှင်အချို့နှင့် ဖက်စပ်လုပ် ဆောင်မည့် စင်ကာပူဆေးရုံတစ် ခုအား အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ခြင်း၊ ရပ် ဆိုင်းခဲ့ရသော ဒဂုံစီးတီးစီမံကိန်း ကုမ္ပဏီများကို ရန်ကုန်မြို့တော် ၏ နိုင်ငံပိုင်တန်ဖိုးကြီးမြေနေရာ ကောင်းများဖြစ်သော ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ မြေဧရိယာ ၁၇ ဒသမ ရ ကျယ်သော သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနပိုင် မြေ ကွက်အားအစားထိုးပေးခဲ့ခြင်းတို့ ပါ၀င်ခဲ့သည်။

အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာ လအတွင်း အစိုးရသစ်သို့ အာ ဏာမလွှဲပြောင်းမီအချိန်တွင် စီမံ ကိန်းများကို အလျင်စလို ဆောင် ရွက်နေမှုအပေါ် ဒီချုပ်အမတ် ဒေါက်တာသန်းအောင်စိုးက ‘‘လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတုန်းမှာ ရသမျှအ ခွင့်အရေးကို အသုံးချမယ်ဆိုတာ အခုမကောင်း၊ နောင်လည်းမ ကောင်း၊ သံသရာအတွက်လည်း မကောင်းနိုင်ပါဘူး’’ဟု လွှတ် တော်တွင် ဆွေးနွေးသည်။

ဒီချုပ်အမတ်များက အရေး ကြီးအဆိုသည် လတ်တလောဖြစ် ပျက်နေမှုများကို ကိုယ်စားပြုသ ဖြင့် ထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြ သော်လည်း လက်ရှိအာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်များက ယင်း အဆိုသည် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလတွင် အမျိုးသားရင်ကြား စေ့ရေးကိုထိခိုက်နိုင်မည်ဟု ဆွေး နွေးခဲ့ကြသည်။

လက်ရှိအချိန်တွင် အသွင် ကူးပြောင်းရေးအဆင်ပြေစေရန် အတွက် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အ ဖွဲ့နှင့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများရှိသဖြင့် အရေး ကြီးအဆိုတွင်ပါ၀င်သည့် ကိစ္စရပ် များကို ယင်းတွေ့ဆုံမှုများ၌ ညှိ နှိုင်းမှုပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း ပြည်ခိုင် ဖြိုးအမတ် ဦးစောထွန်းမြအောင် က ပြောသည်။

‘‘ဒါကိုအဆိုတစ်ရပ်အနေနဲ့ အတည်ပြုတင်သွင်းလိုက်ခြင်း ဖြင့် နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ကောင်းသောလွှဲပြောင်းမှုမဟုတ် ဘဲ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးပို ကွဲသွားတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်’’ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။

‘‘လွှတ်တော်၏ ထိန်း ကျောင်းတည့်မတ်ရေးသည် အစိုးရ၏ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို စွတ်ဖက်မှုရှိ၊ မရှိကိုလည်း သတိ ပြုရန်လိုပြီး လွှတ်တော်၏ ထိန်း ကျောင်းတည့်မတ်ရေးတာဝန် ဘောင်အတွင်းက ဆောင်ရွက်ခဲ့ လျှင် လွှတ်တော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ တက်လာသော်လည်း ဘောင်ကို ကျော်လွန်မိပါက လွှတ်တော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးနိုင်သဖြင့် သတိပြုသင့်သည်’’ဟု ပြည်ခိုင် ဖြိုးအမတ် ဒေါက်တာမောင် သင်းကပြောသည်။

ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်ကမူ အဆို တင်သွင်းခြင်းသည် အသွင်ကူး ပြောင်းရေးကို ထိခိုက်စေရန် ရည် ရွယ်ခြင်း မဟုတ်သည့်အပြင် လတ်တလောဖြစ်ပျက်နေသည် ကို လွှတ်တော်သို့တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး ပါတီ၏ မူဝါဒဖြစ်သော အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ဦး တည်လုပ်ဆောင်ခြင်းသာ ဖြစ် သည်ဟု သတင်းထောက်များအား ပြောသည်။

ဒီချုပ်အမတ်များကဲ့သို့ပင် တိုင်းရင်းသားပါတီများမှ အမတ် အများစုကလည်း အဆိုသည် လတ်တလောအခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသဖြင့် ဆွေးနွေးသင့် ကြောင်း ပြောသည်။

‘‘အခုလည်းအဲဒီလိုပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတာများပါတယ်။ ဒီကာလ မှာ ထိလွယ်ရှလွယ်ဆိုပေမယ့် လွှတ်တော်ကတော့ ပြောသင့်တာ တော့ပြောရမှာပဲ’’ဟု ပအိုဝ်း အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် (PNO) ပါတီမှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဦးခွန်မောင်သောင်းက ပြောသည်။

အရေးကြီးအဆိုကို ဆွေး နွေးစဉ် ဒီချုပ်အမတ် ဦးကျော် အောင်လွင်က လက်ပံတောင်း တောင်စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးချက်ကို တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက မတ်တတ်ရပ်ကာ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြ သည်။

လက်ပံတောင်းတောင်စီမံ ကိန်းတွင် ဒေသခံပြည်သူများအ တွက် နစ်နာမှုများရှိနေပြီး နိုင်ငံ အတွက်လည်း အကျိုးစီးပွားနည်း ပါးကြောင်း ဆွေးနွေးမှုကို တပ်မ တော်သားအမတ်များအားလုံးက မတ်တတ်ရပ်ကာ ကန့်ကွက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁မှစသော လွှတ်တော် သက်တမ်းတစ် လျှောက်တပ်မတော်သားအမတ် များက ထိုသို့ကန့်ကွက်မှုများမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။

ထိုသို့ ကန့်ကွက်ပြီးနောက် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ် စားလှယ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတစ် ဦးက လက်ပံတောင်းတောင်ကြေး နီစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကို လွှတ် တော်သို့ တင််ပြဆွေးနွေးသည်။

အဆိုပါအရေးကြီးအဆိုကို အစိုးရအဖွဲ့ကလည်း လာရောက် ရှင်းလင်းမှုမပြုလုပ်သည့်အပြင် အစိုးရအဖွဲ့သစ်သို့ လုပ်ငန်းတာ ၀န်များ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေသဖြင့် အရေးကြီး အဆိုကို ဖြေကြားရှင်းလင်းနိုင်ရေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာနိုင် ရန် အချိန်လိုအပ်နေသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများကို အချိန်မီစေလွှတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း လွှတ်တော်သို့ အစိုးရအဖွဲ့က အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့လာခဲ့သည်။

အစိုးရအဖွဲ့က လာရောက် ဖြေကြားခြင်း မရှိသော်လည်း လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းလုပ်ထုံး နည်းအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ရာတွင် အဆိုကိုအတည်ပြု နိုင်ရေးအတွက် လွှတ်တော်၏ သ ဘောထားကိုယူရန် စက်ခလုတ် အသုံးပြု၍ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ၌ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၄၃၇ဦးတွင် ထောက်ခံမဲ ၂၇၁၊ ကန့်ကွက်မဲ ၁၃၈မဲ၊ ကြားနေမဲ ခုနစ်မဲရှိသဖြင့် ထောက်ခံသူများသောကြောင့်အ ဆိုကို အတည်ပြုလိုက်သည်။

လက်ရှိပြည်သူ့လွှတ်တော် တွင် ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၃၂၃ဦးနှင့် တပ်မ တော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ၁၁၀ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄၃၃ဦး ရှိရာ၌ ဒီချုပ်ပါတီမှ ၂၂၅ဦး၊ ပြည် ခိုင်ဖြိုးမှ ၃၀ဦးသာ နေရာရရှိထား သည်။

7day daily
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)