Latest News

Wednesday, February 24, 2016

စံ-ဇာဏီဘို ေဟာစာတမ္းေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ မွ မတ္လ ၈ ရက္အထိ

တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ား
မိဘအႀကြီးအကဲက်န္းမာေရးအညံ့ရွိသည္။လုပ္ငန္းတိုးတက္မည္။အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ေသာအေနအထားရွိနည္။
လူမ်ိဳးကြဲကျပားမ်ား အက်ိဳးေပးေသာကာလျဖစ္သည္။ေငြကုန္မ်ားမည္။အခက္အခဲၾကားမွတိုးတက္မႈရွာေဖြရမည္။အၿပိဳင္အဆိုင္
 အတိုက္အခံမ်ားမည္မွ်ရွိေစေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပမည္။တစ္ပါးသူႏွင့္တြဲ ၍လုပ္ရေသာကိစၥမ်ားမေအာင္ျမင္။
တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္။ပစၥည္းအထားအသိုမွားယြင္းသည္။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား-၂၈၊၅၊၆၊၇
ရက္ဆိုးမ်ား-၂၃၊၂၄၊၂၆၊၂၇၊၂၉
ထူးျခားရက္မ်ား-၂၅၊၁၊၂၊၃၊၄၊၈
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-အျပာေရာင္၊ပန္းေရာင္၊အ၀ါေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၀၊၉၊၂၊၇
ယၾတာ=ႏွင္းဆီပန္း ၃ ပြင့္ကို အေရာင္၃ ေရာင္ပါေသာဖဲႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္၍ေျမျပင္မွ ၃ ေပအကြာတြင္ထားပါ။


တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ား

အထူးသတိရွိရမည္။စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။လူေပါင္းမွားဆံုးျဖတ္မွားမည္။သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္တြင္းေရး
တြင္အလြန္စိတ္ညစ္စရာမ်ားဖံုးေနမည္။ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ျပႆနာ မဟုတ္သည္ကိုျပႆနာမဟုတ္သည္ကို ျပႆနာသဖြယ္ေျဖရွင္းေနရမည္။
မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားသတိရွိရမည္။အတိုက္အခံမနာလိုသူေပါမ်ားမည္။ေစတနာအေပၚအထင္လြဲခံရျခင္းႀကံဳရမည္။ ပဋိပကၡ မ်ားရွိေနမည္။
စကားေျပာအဆုိအေနအထိုင္အလြန္ဆင္ျခင္ အပ္သည္။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၂၊၂၈၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆
ရက္ဆိုးမ်ား- ၂၄၊၂၆၊၂၇၊၂၉၊၁၊၈
ထူးျခားရက္မ်ား-၂၂၊၂၃၊၂၅၊၇
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-မီးခိုးေရာင္၊ေ႐ႊအိုေရာင္၊နက္ျပာေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၆၊၃၊၈၊၄
ယၾတာ-အျဖဴေရာင္ ဦးထုပ္တစ္လံုး၀ယ္၍သံုးဆြဲပါ။


အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ား

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ၊ကံလမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚႏိုင္ေသာကာလျဖစ္သည္။ဥစၥာတိုးပြားမည္။ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္္မည္။မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း
အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။ကာလအတန္ၾကာစိတ္ကူးရွိေသာ္လည္းလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေသာကိစၥမ်ားေဆာင္႐ြက္
အဆင္ေျပႏိုင္ေသာအေနအထားရွိပါသည္။ေနအိမ္၊ ဆက္ဆံရေသာ၀န္းက်င္တြင္အသစ္အဆန္းမ်ားရွိေနမည္။တစ္ပါးသူမထင္မွတ္ထားေသာ
အေနအထားႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစကိုအသံုးခ်၍ရရွိေစမည္။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား-၂၅၊၂၆၊၃၊၄၊၅
ရက္ဆိုးမ်ား-၂၂၊၂၃၊၂၇၊၂၈၊၂၉၊၁၊၆၊၈
ထူးျခားရက္မ်ား-၂၄၊၂၊၇
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-အစိမ္းေရာင္၊ပန္းေရာင္၊မရမ္းေစ႔ေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၂၊၇၊၀၊၃
ယၾတာ-သားေရလည္သာ ပိုက္ဆံအိတ္တစ္ခု၀ယ္ယူသံုးစြဲပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႕ေမြးသူမ်ား

ဘက္စံုေကာင္းေသာအေနအထားသို႔ ဦးတည္မည္။ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။စီးပြားကံ၊လုပ္ငန္းကံတက္လမ္းရွိသည္။
ကာလအတန္ၾကာမိမိျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ရည္မွန္းထားေသာကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။
ဘာသာစကား၊ဘာသာေရးရာကိစၥမ်ားေလ့လာ၍အက်ိဳးရွိမည္။အၿပိဳင္အတိုက္အခံမ်ားတစစ ေအးၿငိမ္းသြားမည္။မိသားစုတြင္
ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥရပ္မ်ားေျပာဆိုေအာင္ျမင္မည္။ဘ၀ရည္႐ြယ္ခ်က္၊လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားစနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာအေျခအေန
ရွိမည္။ပစၥည္းအေပ်ာက္အရွ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၇၊၂ဂ၊၂၊၅
ရက္ဆိုးမ်ား-၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၆၊၂၉၊၁၊၆၊၇၊၈
ထူးျခားရက္မ်ား-၂၅၊၃၊၄
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္- ခရမ္းေရာင္၊အျပာႏုေရာင္၊ပန္းေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၀၊၅၊၂၊၉
ယၾတာ-အိမ္ရွိေသာပိုစတာ အေဟာင္းတို႔ကိုစကၠဴပံုးထဲထည့္၍သိမ္းပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ား

စီးပြားေရးတြင္အညံ့ရွိသည္။ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားမည္။ လူယံု ဒုကၡေပးမည္။ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ္ျပႆနာ ျဖစ္မည္။ စိတ္ပန္း လူပန္းျဖစ္မည္။
ေငြေၾကးကံမေကာင္းပါ။ ရသင့္သည္မ်ား ၾကန္႔ၾကာမည္။ ကုန္စရာမ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္မည္။ မေမွ်ာ္မထင္မွတ္ထားဘဲ အခက္အခဲမ်ား၊
အမႈအခင္းမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရမည္။ စိတ္႐ႈပ္စရာမ်ား မည္မွ် ရွိေစ အားလံုးအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ အေနအထား ရွိသည္။ တစ္ပါးသူ စကား
တစ္ပါးသူ အႀကံႏွင့္ လုပ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ အရာရာ ကိုယ္ပိုင္ အေတြး အႀကံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၃၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၊ ၆၊ ၇ ၊ ၈
ရက္ဆိုးမ်ား-၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊ ၂၉၊ ၁၊၂၊၅
ထူးျခားရက္မ်ား-၄
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-အစိမ္းရင့္ေရာင္၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္၊ သနပ္ခါးေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း- ၂၊ ၅၊ ၂၊ ၇
ယၾတာ- မိမိႏွစ္သက္စရာ အဆိုေတာ္တစ္ဦး ပိုစတာ ၀ယ္ယူၿပီး နံရံတြင္ကပ္ပါ။


ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ား

အလုပ္အႀကံအေဟာင္းတစ္ခု အား ရပ္တန္႔ရန္ အသစ္ စတင္ႏုိင္သည္။ မူလ လုပ္သည္ႏွင့္ မတူေသာ ရည္မွန္းခ်က္သစ္၊ အႀကံသစ္ႏွင့္
 ေဆာင္ရြက္ရန္ အေနအထား ရွိသည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ၊ ေသာက ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ အေဟာင္း ရပ္၍
အသစ္စႏုိင္သည္။ မူလမွန္းသည္တစ္မ်ိဳး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရသည္ကတစ္ဖံု လမ္းေၾကာင္းျခင္းမတူေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိသည့္အပိုင္းတြင္ ထူးျခားေတာင္ေျပာင္မည္။ ယံုၾကည္အားကိုးမွား၍ လမ္းလႊဲမႈ ျဖစ္တက္သည္။ ေငြလက္လြန္မႈ သတိရွိပါ။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၉၊ ၇၊ ၈
ရက္ဆိုးမ်ား- ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊ ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၆
ထူးျခားရက္မ်ား- ၂၅၊ ၃၊ ၄
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-မိုးျပာေရာင္၊ ေရညွိစိမ္းေရာင္၊ ေရႊအိုေရာင္
အက်ိဳးေပးကဏန္း-၂၊ ၇၊ ၃၊ ၈
ယၾတာ-ေရတံခြန္၊ ေရကန္ပံုပါေသာ ပို႔စကဒ္အနီးအပါးတြင္ ထားပါ။


စေနေန႔ေမြးသူမ်ား

အေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရး ၂ ခြ တၿပိဳက္တည္းေပၚမည္။ ပိုမို ခက္ခဲေသာလမ္းေၾကာင္းသည္ မိမိႏွင့္ သယဇာတျဖစ္မည္။ ခရီးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းသည္။ ပဋိပကၡ ၾကားမွ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈ ရမည္။ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
 အလြန္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ စိတ္၀မ္းကြဲတက္သည္။ ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား ႏွစ္ခြ အလြန္ဂြက်ရမည့္ အေနအထားႀကံဳမည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ကာလအတန္ၾကာက ဆက္သြယ္ထားၿပီး ျပန္စာ မရေမ့ထားလုိက္ေသာ ကိစၥ မွ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာေသာ လုပ္ငန္းသစ္
 ေဆာင္ရြက္ရကိန္းရွိသည္။
ဤ ကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၂၊ ၂၃၊ ၆၊ ၇၊ ၈
ရက္ဆိုးမ်ား- ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၁၊ ၂၊ ၅
ထူးျခားရက္မ်ား- ၂၅၊ ၃၊ ၄
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္- အ၀ါေရာင္၊ ေရႊအိုေရာင္၊ အနီေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၁၊ ၂၊ ၅၊ ၇
ယၾတာ-ႀကိမ္ျခင္းေတာင္းတစ္ခုအတြင္း ေက်ာက္စရစ္ခဲ ထည့္ရန္ အနီးအပါးတြင္ထားပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တုန္႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

.....................................................

စံ-ဇာဏီဘို ဟောစာတမ်း
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ မှ မတ်လ ၈ ရက်အထိ
တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူများ
မိဘအကြွီးအကဲကျန်းမာရေးအညံ့ရှိသည်။လုပ်ငန်းတိုးတက်မည်။အလုပ်ကိစ္စများ၊ယှဉ်ပြိုင်မှုများမှ အောင်မြင်သောအနေအထားရှိနည်။
လူမျိုးကွဲကပြားများ အကျိုးပေးသောကာလဖြစ်သည်။ငွေကုန်များမည်။အခက်အခဲကြားမှတိုးတက်မှုရှာဖွေရမည်။အပြိုင်အဆိုင်
 အတိုက်အခံများမည်မျှရှိစေအောင်မြင် အဆင်ပြေမည်။တစ်ပါးသူနှင့်တွဲ ၍လုပ်ရသောကိစ္စများမအောင်မြင်။
တစ်ကိုယ်တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအဆင့်ဆင့် အဆင်ပြေချောမွေ့မည်။ပစ္စည်းအထားအသိုမှားယွင်းသည်။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ-၂၈၊၅၊၆၊၇
ရက်ဆိုးများ-၂၃၊၂၄၊၂၆၊၂၇၊၂၉
ထူးခြားရက်များ-၂၅၊၁၊၂၊၃၊၄၊၈
ကံကောင်းစေသောအရောင်-အပြာရောင်၊ပန်းရောင်၊အဝါရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၀၊၉၊၂၊၇
ယတြာ=နှင်းဆီပန်း ၃ ပွင့်ကို အရောင်၃ ရောင်ပါသောဖဲကြိုးနှင့်ချည်၍မြေပြင်မှ ၃ ပေအကွာတွင်ထားပါ။


တနင်္လာနေ့မွေးသူများ

အထူးသတိရှိရမည်။စိတ်အနှောင့်အယှက်များမည်။လူပေါင်းမှားဆုံးဖြတ်မှားမည်။သူများပြဿနာ ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်တတ်သည်။ အိမ်တွင်းရေး
တွင်အလွန်စိတ်ညစ်စရာများဖုံးနေမည်။ပြဿနာဖြစ်တတ်သည်။ပြဿနာ မဟုတ်သည်ကိုပြဿနာမဟုတ်သည်ကို ပြဿနာသဖွယ်ဖြေရှင်းနေရမည်။
မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများသတိရှိရမည်။အတိုက်အခံမနာလိုသူပေါများမည်။စေတနာအပေါ်အထင်လွဲခံရခြင်းကြုံရမည်။ ပဋိပက္ခ များရှိနေမည်။
စကားပြောအဆိုအနေအထိုင်အလွန်ဆင်ခြင် အပ်သည်။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၂၊၂၈၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆
ရက်ဆိုးများ- ၂၄၊၂၆၊၂၇၊၂၉၊၁၊၈
ထူးခြားရက်များ-၂၂၊၂၃၊၂၅၊၇
ကံကောင်းစေသောအရောင်-မီးခိုးရောင်၊ရွှေအိုရောင်၊နက်ပြာရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၆၊၃၊၈၊၄
ယတြာ-အဖြူရောင် ဦးထုပ်တစ်လုံးဝယ်၍သုံးဆွဲပါ။


အင်္ဂါနေ့မွေးသူများ

မမျှော်လင့်ဘဲ၊ကံလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်နိုင်သောကာလဖြစ်သည်။ဥစ္စာတိုးပွားမည်။ရည်မှန်းချက်အောင်မြင််မည်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း
အထောက်အကူကောင်းရမည်။ကာလအတန်ကြာစိတ်ကူးရှိသော်လည်းလက်တွေ့ အကောင်အထည်မဖော်ရသေးသောကိစ္စများဆောင်ရွက်
အဆင်ပြေနိုင်သောအနေအထားရှိပါသည်။နေအိမ်၊ ဆက်ဆံရသောဝန်းကျင်တွင်အသစ်အဆန်းများရှိနေမည်။တစ်ပါးသူမထင်မှတ်ထားသော
အနေအထားနှင့် တိုးတက်မှုများကို ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစကိုအသုံးချ၍ရရှိစေမည်။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ-၂၅၊၂၆၊၃၊၄၊၅
ရက်ဆိုးများ-၂၂၊၂၃၊၂၇၊၂၈၊၂၉၊၁၊၆၊၈
ထူးခြားရက်များ-၂၄၊၂၊၇
ကံကောင်းစေသောအရောင်-အစိမ်းရောင်၊ပန်းရောင်၊မရမ်းစေ့ရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၂၊၇၊၀၊၃
ယတြာ-သားရေလည်သာ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုဝယ်ယူသုံးစွဲပါ။


ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများ

ဘက်စုံကောင်းသောအနေအထားသို့ ဦးတည်မည်။ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်မည်။စီးပွားကံ၊လုပ်ငန်းကံတက်လမ်းရှိသည်။
ကာလအတန်ကြာမိမိပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းထားသောကိစ္စများအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။
ဘာသာစကား၊ဘာသာရေးရာကိစ္စများလေ့လာ၍အကျိုးရှိမည်။အပြိုင်အတိုက်အခံများတစစ အေးငြိမ်းသွားမည်။မိသားစုတွင်
နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စရပ်များပြောဆိုအောင်မြင်မည်။ဘဝရည်ရွယ်ချက်၊လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်သောအခြေအနေ
ရှိမည်။ပစ္စည်းအပျောက်အရှ ဂရုစိုက်ရမည်။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၇၊၂ဂ၊၂၊၅
ရက်ဆိုးများ-၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၆၊၂၉၊၁၊၆၊၇၊၈
ထူးခြားရက်များ-၂၅၊၃၊၄
ကံကောင်းစေသောအရောင်- ခရမ်းရောင်၊အပြာနုရောင်၊ပန်းရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၀၊၅၊၂၊၉
ယတြာ-အိမ်ရှိသောပိုစတာ အဟောင်းတို့ကိုစက္ကူပုံးထဲထည့်၍သိမ်းပါ။


ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများ

စီးပွားရေးတွင်အညံ့ရှိသည်။ စိတ်အနှောက်အယှက်များမည်။ လူယုံ ဒုက္ခပေးမည်။ သူများပြဿနာ ကိုယ်ပြဿနာ ဖြစ်မည်။ စိတ်ပန်း လူပန်းဖြစ်မည်။
ငွေကြေးကံမကောင်းပါ။ ရသင့်သည်များ ကြန့်ကြာမည်။ ကုန်စရာများဆက်တိုက်ဖြစ်မည်။ မမျှော်မထင်မှတ်ထားဘဲ အခက်အခဲများ၊
အမှုအခင်းများ တွေ့ကြံုရမည်။ စိတ်ရှုပ်စရာများ မည်မျှ ရှိစေ အားလုံးအား ကျော်လွှားနိုင်သော အနေအထား ရှိသည်။ တစ်ပါးသူ စကား
တစ်ပါးသူ အကြံနှင့် လုပ်ခြင်းများ ရှောင်ပါ။ အရာရာ ကိုယ်ပိုင် အတွေး အကြံဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါ။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၃၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၊ ၆၊ ရ ၊ ၈
ရက်ဆိုးများ-၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊ ၂၉၊ ၁၊၂၊၅
ထူးခြားရက်များ-၄
ကံကောင်းစေသောအရောင်-အစိမ်းရင့်ရောင်၊ နို့နှစ်ရောင်၊ သနပ်ခါးရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း- ၂၊ ၅၊ ၂၊ ရ
ယတြာ- မိမိနှစ်သက်စရာ အဆိုတော်တစ်ဦး ပိုစတာ ၀ယ်ယူပြီး နံရံတွင်ကပ်ပါ။


သောကြာနေ့မွေးသူများ

အလုပ်အကြံအဟောင်းတစ်ခု အား ရပ်တန့်ရန် အသစ် စတင်နိုင်သည်။ မူလ လုပ်သည်နှင့် မတူသော ရည်မှန်းချက်သစ်၊ အကြံသစ်နှင့်
 ဆောင်ရွက်ရန် အနေအထား ရှိသည်။ သူတစ်ပါးကြောင့် မိမိတွင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ၊ သောက ၀င်ရောက်နိုင်သည်။ အဟောင်း ရပ်၍
အသစ်စနိုင်သည်။ မူလမှန်းသည်တစ်မျိုး လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရသည်ကတစ်ဖုံ လမ်းကြောင်းခြင်းမတူသော်လည်း အောင်မြင်မှု
ရရှိသည့်အပိုင်းတွင် ထူးခြားတောင်ပြောင်မည်။ ယုံကြည်အားကိုးမှား၍ လမ်းလွှဲမှု ဖြစ်တက်သည်။ ငွေလက်လွန်မှု သတိရှိပါ။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၉၊ ရ၊ ၈
ရက်ဆိုးများ- ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊ ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၆
ထူးခြားရက်များ- ၂၅၊ ၃၊ ၄
ကံကောင်းစေသောအရောင်-မိုးပြာရောင်၊ ရေညှိစိမ်းရောင်၊ ရွှေအိုရောင်
အကျိုးပေးကဏန်း-၂၊ ရ၊ ၃၊ ၈
ယတြာ-ရေတံခွန်၊ ရေကန်ပုံပါသော ပို့စကဒ်အနီးအပါးတွင် ထားပါ။


စနေနေ့မွေးသူများ

အရွေးရခက်အောင် အခွင့်အရေး ၂ ခွ တပြိုက်တည်းပေါ်မည်။ ပိုမို ခက်ခဲသောလမ်းကြောင်းသည် မိမိနှင့် သယဇာတဖြစ်မည်။ ခရီးနှင့်
ပတ်သက်သော ကံကောင်းသည်။ ပဋိပက္ခ ကြားမှ ထူးခြားသော တိုးတက်မှု ရမည်။ကောင်းသော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်မည်။
 အလွန်ရင်းနှီးသော မိတ်ဟောင်း များနှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲတက်သည်။ ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်နေမှုများ နှစ်ခွ အလွန်ဂွကျရမည့် အနေအထားကြံုမည်။
လွန်ခဲ့သော ကာလအတန်ကြာက ဆက်သွယ်ထားပြီး ပြန်စာ မရမေ့ထားလိုက်သော ကိစ္စ မှ ပြန်လည် အသက်ဝင်လာသော လုပ်ငန်းသစ်
 ဆောင်ရွက်ရကိန်းရှိသည်။
ဤ ကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၂၊ ၂၃၊ ၆၊ ရ၊ ၈
ရက်ဆိုးများ- ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၁၊ ၂၊ ၅
ထူးခြားရက်များ- ၂၅၊ ၃၊ ၄
ကံကောင်းစေသောအရောင်- အဝါရောင်၊ ရွှေအိုရောင်၊ အနီရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၁၊ ၂၊ ၅၊ ရ
ယတြာ-ကြိမ်ခြင်းတောင်းတစ်ခုအတွင်း ကျောက်စရစ်ခဲ ထည့်ရန် အနီးအပါးတွင်ထားပါ။

ချမ်းမြေ့မေတ္တာ တုန့်ပြန်ပါသည်။

စံ-ဇာဏီဘို

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post