စံ-ဇာဏီဘို ေဟာစာတမ္းေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂ မွ မတ္လ ၈ ရက္အထိ

တနဂၤေႏြေန႔ေမြးသူမ်ား
မိဘအႀကြီးအကဲက်န္းမာေရးအညံ့ရွိသည္။လုပ္ငန္းတိုးတက္မည္။အလုပ္ကိစၥမ်ား၊ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ေသာအေနအထားရွိနည္။
လူမ်ိဳးကြဲကျပားမ်ား အက်ိဳးေပးေသာကာလျဖစ္သည္။ေငြကုန္မ်ားမည္။အခက္အခဲၾကားမွတိုးတက္မႈရွာေဖြရမည္။အၿပိဳင္အဆိုင္
 အတိုက္အခံမ်ားမည္မွ်ရွိေစေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပမည္။တစ္ပါးသူႏွင့္တြဲ ၍လုပ္ရေသာကိစၥမ်ားမေအာင္ျမင္။
တစ္ကိုယ္ေတာ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားအဆင့္ဆင့္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မည္။ပစၥည္းအထားအသိုမွားယြင္းသည္။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား-၂၈၊၅၊၆၊၇
ရက္ဆိုးမ်ား-၂၃၊၂၄၊၂၆၊၂၇၊၂၉
ထူးျခားရက္မ်ား-၂၅၊၁၊၂၊၃၊၄၊၈
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-အျပာေရာင္၊ပန္းေရာင္၊အ၀ါေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၀၊၉၊၂၊၇
ယၾတာ=ႏွင္းဆီပန္း ၃ ပြင့္ကို အေရာင္၃ ေရာင္ပါေသာဖဲႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္၍ေျမျပင္မွ ၃ ေပအကြာတြင္ထားပါ။


တနလၤာေန႔ေမြးသူမ်ား

အထူးသတိရွိရမည္။စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားမည္။လူေပါင္းမွားဆံုးျဖတ္မွားမည္။သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္တြင္းေရး
တြင္အလြန္စိတ္ညစ္စရာမ်ားဖံုးေနမည္။ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ျပႆနာ မဟုတ္သည္ကိုျပႆနာမဟုတ္သည္ကို ျပႆနာသဖြယ္ေျဖရွင္းေနရမည္။
မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈမ်ားသတိရွိရမည္။အတိုက္အခံမနာလိုသူေပါမ်ားမည္။ေစတနာအေပၚအထင္လြဲခံရျခင္းႀကံဳရမည္။ ပဋိပကၡ မ်ားရွိေနမည္။
စကားေျပာအဆုိအေနအထိုင္အလြန္ဆင္ျခင္ အပ္သည္။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၂၊၂၈၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆
ရက္ဆိုးမ်ား- ၂၄၊၂၆၊၂၇၊၂၉၊၁၊၈
ထူးျခားရက္မ်ား-၂၂၊၂၃၊၂၅၊၇
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-မီးခိုးေရာင္၊ေ႐ႊအိုေရာင္၊နက္ျပာေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၆၊၃၊၈၊၄
ယၾတာ-အျဖဴေရာင္ ဦးထုပ္တစ္လံုး၀ယ္၍သံုးဆြဲပါ။


အဂၤါေန႔ေမြးသူမ်ား

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ၊ကံလမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚႏိုင္ေသာကာလျဖစ္သည္။ဥစၥာတိုးပြားမည္။ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္္မည္။မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္း
အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။ကာလအတန္ၾကာစိတ္ကူးရွိေသာ္လည္းလက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္မေဖာ္ရေသးေသာကိစၥမ်ားေဆာင္႐ြက္
အဆင္ေျပႏိုင္ေသာအေနအထားရွိပါသည္။ေနအိမ္၊ ဆက္ဆံရေသာ၀န္းက်င္တြင္အသစ္အဆန္းမ်ားရွိေနမည္။တစ္ပါးသူမထင္မွတ္ထားေသာ
အေနအထားႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အစြမ္းအစကိုအသံုးခ်၍ရရွိေစမည္။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား-၂၅၊၂၆၊၃၊၄၊၅
ရက္ဆိုးမ်ား-၂၂၊၂၃၊၂၇၊၂၈၊၂၉၊၁၊၆၊၈
ထူးျခားရက္မ်ား-၂၄၊၂၊၇
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-အစိမ္းေရာင္၊ပန္းေရာင္၊မရမ္းေစ႔ေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၂၊၇၊၀၊၃
ယၾတာ-သားေရလည္သာ ပိုက္ဆံအိတ္တစ္ခု၀ယ္ယူသံုးစြဲပါ။


ဗုဒၶဟူးေန႕ေမြးသူမ်ား

ဘက္စံုေကာင္းေသာအေနအထားသို႔ ဦးတည္မည္။ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္မည္။စီးပြားကံ၊လုပ္ငန္းကံတက္လမ္းရွိသည္။
ကာလအတန္ၾကာမိမိျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ရည္မွန္းထားေသာကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။
ဘာသာစကား၊ဘာသာေရးရာကိစၥမ်ားေလ့လာ၍အက်ိဳးရွိမည္။အၿပိဳင္အတိုက္အခံမ်ားတစစ ေအးၿငိမ္းသြားမည္။မိသားစုတြင္
ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥရပ္မ်ားေျပာဆိုေအာင္ျမင္မည္။ဘ၀ရည္႐ြယ္ခ်က္၊လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားစနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာအေျခအေန
ရွိမည္။ပစၥည္းအေပ်ာက္အရွ ဂ႐ုစိုက္ရမည္။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၇၊၂ဂ၊၂၊၅
ရက္ဆိုးမ်ား-၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၆၊၂၉၊၁၊၆၊၇၊၈
ထူးျခားရက္မ်ား-၂၅၊၃၊၄
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္- ခရမ္းေရာင္၊အျပာႏုေရာင္၊ပန္းေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၀၊၅၊၂၊၉
ယၾတာ-အိမ္ရွိေသာပိုစတာ အေဟာင္းတို႔ကိုစကၠဴပံုးထဲထည့္၍သိမ္းပါ။


ၾကာသပေတးေန႔ေမြးသူမ်ား

စီးပြားေရးတြင္အညံ့ရွိသည္။ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားမည္။ လူယံု ဒုကၡေပးမည္။ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ္ျပႆနာ ျဖစ္မည္။ စိတ္ပန္း လူပန္းျဖစ္မည္။
ေငြေၾကးကံမေကာင္းပါ။ ရသင့္သည္မ်ား ၾကန္႔ၾကာမည္။ ကုန္စရာမ်ားဆက္တုိက္ျဖစ္မည္။ မေမွ်ာ္မထင္မွတ္ထားဘဲ အခက္အခဲမ်ား၊
အမႈအခင္းမ်ား ေတြ႕ႀကံဳရမည္။ စိတ္႐ႈပ္စရာမ်ား မည္မွ် ရွိေစ အားလံုးအား ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေသာ အေနအထား ရွိသည္။ တစ္ပါးသူ စကား
တစ္ပါးသူ အႀကံႏွင့္ လုပ္ျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ အရာရာ ကိုယ္ပိုင္ အေတြး အႀကံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၃၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၊ ၆၊ ၇ ၊ ၈
ရက္ဆိုးမ်ား-၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊ ၂၉၊ ၁၊၂၊၅
ထူးျခားရက္မ်ား-၄
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-အစိမ္းရင့္ေရာင္၊ ႏို႔ႏွစ္ေရာင္၊ သနပ္ခါးေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း- ၂၊ ၅၊ ၂၊ ၇
ယၾတာ- မိမိႏွစ္သက္စရာ အဆိုေတာ္တစ္ဦး ပိုစတာ ၀ယ္ယူၿပီး နံရံတြင္ကပ္ပါ။


ေသာၾကာေန႔ေမြးသူမ်ား

အလုပ္အႀကံအေဟာင္းတစ္ခု အား ရပ္တန္႔ရန္ အသစ္ စတင္ႏုိင္သည္။ မူလ လုပ္သည္ႏွင့္ မတူေသာ ရည္မွန္းခ်က္သစ္၊ အႀကံသစ္ႏွင့္
 ေဆာင္ရြက္ရန္ အေနအထား ရွိသည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ မိမိတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ၊ ေသာက ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ အေဟာင္း ရပ္၍
အသစ္စႏုိင္သည္။ မူလမွန္းသည္တစ္မ်ိဳး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရသည္ကတစ္ဖံု လမ္းေၾကာင္းျခင္းမတူေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ
ရရွိသည့္အပိုင္းတြင္ ထူးျခားေတာင္ေျပာင္မည္။ ယံုၾကည္အားကိုးမွား၍ လမ္းလႊဲမႈ ျဖစ္တက္သည္။ ေငြလက္လြန္မႈ သတိရွိပါ။
ဤကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၉၊ ၇၊ ၈
ရက္ဆိုးမ်ား- ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊ ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၆
ထူးျခားရက္မ်ား- ၂၅၊ ၃၊ ၄
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္-မိုးျပာေရာင္၊ ေရညွိစိမ္းေရာင္၊ ေရႊအိုေရာင္
အက်ိဳးေပးကဏန္း-၂၊ ၇၊ ၃၊ ၈
ယၾတာ-ေရတံခြန္၊ ေရကန္ပံုပါေသာ ပို႔စကဒ္အနီးအပါးတြင္ ထားပါ။


စေနေန႔ေမြးသူမ်ား

အေရြးရခက္ေအာင္ အခြင့္အေရး ၂ ခြ တၿပိဳက္တည္းေပၚမည္။ ပိုမို ခက္ခဲေသာလမ္းေၾကာင္းသည္ မိမိႏွင့္ သယဇာတျဖစ္မည္။ ခရီးႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ ကံေကာင္းသည္။ ပဋိပကၡ ၾကားမွ ထူးျခားေသာ တိုးတက္မႈ ရမည္။ေကာင္းေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။
 အလြန္ရင္းႏွီးေသာ မိတ္ေဟာင္း မ်ားႏွင့္ စိတ္၀မ္းကြဲတက္သည္။ ပူးတြဲ လုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား ႏွစ္ခြ အလြန္ဂြက်ရမည့္ အေနအထားႀကံဳမည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ကာလအတန္ၾကာက ဆက္သြယ္ထားၿပီး ျပန္စာ မရေမ့ထားလုိက္ေသာ ကိစၥ မွ ျပန္လည္ အသက္၀င္လာေသာ လုပ္ငန္းသစ္
 ေဆာင္ရြက္ရကိန္းရွိသည္။
ဤ ကာလအတြင္း
ရက္ေကာင္းမ်ား- ၂၂၊ ၂၃၊ ၆၊ ၇၊ ၈
ရက္ဆိုးမ်ား- ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၁၊ ၂၊ ၅
ထူးျခားရက္မ်ား- ၂၅၊ ၃၊ ၄
ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္- အ၀ါေရာင္၊ ေရႊအိုေရာင္၊ အနီေရာင္
အက်ိဳးေပးဂဏန္း-၁၊ ၂၊ ၅၊ ၇
ယၾတာ-ႀကိမ္ျခင္းေတာင္းတစ္ခုအတြင္း ေက်ာက္စရစ္ခဲ ထည့္ရန္ အနီးအပါးတြင္ထားပါ။

ခ်မ္းေျမ႕ေမတၱာ တုန္႔ျပန္ပါသည္။

စံ-ဇာဏီဘို

.....................................................

စံ-ဇာဏီဘို ဟောစာတမ်း
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂ မှ မတ်လ ၈ ရက်အထိ
တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူများ
မိဘအကြွီးအကဲကျန်းမာရေးအညံ့ရှိသည်။လုပ်ငန်းတိုးတက်မည်။အလုပ်ကိစ္စများ၊ယှဉ်ပြိုင်မှုများမှ အောင်မြင်သောအနေအထားရှိနည်။
လူမျိုးကွဲကပြားများ အကျိုးပေးသောကာလဖြစ်သည်။ငွေကုန်များမည်။အခက်အခဲကြားမှတိုးတက်မှုရှာဖွေရမည်။အပြိုင်အဆိုင်
 အတိုက်အခံများမည်မျှရှိစေအောင်မြင် အဆင်ပြေမည်။တစ်ပါးသူနှင့်တွဲ ၍လုပ်ရသောကိစ္စများမအောင်မြင်။
တစ်ကိုယ်တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းများအဆင့်ဆင့် အဆင်ပြေချောမွေ့မည်။ပစ္စည်းအထားအသိုမှားယွင်းသည်။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ-၂၈၊၅၊၆၊၇
ရက်ဆိုးများ-၂၃၊၂၄၊၂၆၊၂၇၊၂၉
ထူးခြားရက်များ-၂၅၊၁၊၂၊၃၊၄၊၈
ကံကောင်းစေသောအရောင်-အပြာရောင်၊ပန်းရောင်၊အဝါရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၀၊၉၊၂၊၇
ယတြာ=နှင်းဆီပန်း ၃ ပွင့်ကို အရောင်၃ ရောင်ပါသောဖဲကြိုးနှင့်ချည်၍မြေပြင်မှ ၃ ပေအကွာတွင်ထားပါ။


တနင်္လာနေ့မွေးသူများ

အထူးသတိရှိရမည်။စိတ်အနှောင့်အယှက်များမည်။လူပေါင်းမှားဆုံးဖြတ်မှားမည်။သူများပြဿနာ ကိုယ့်ပြဿနာဖြစ်တတ်သည်။ အိမ်တွင်းရေး
တွင်အလွန်စိတ်ညစ်စရာများဖုံးနေမည်။ပြဿနာဖြစ်တတ်သည်။ပြဿနာ မဟုတ်သည်ကိုပြဿနာမဟုတ်သည်ကို ပြဿနာသဖွယ်ဖြေရှင်းနေရမည်။
မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများသတိရှိရမည်။အတိုက်အခံမနာလိုသူပေါများမည်။စေတနာအပေါ်အထင်လွဲခံရခြင်းကြုံရမည်။ ပဋိပက္ခ များရှိနေမည်။
စကားပြောအဆိုအနေအထိုင်အလွန်ဆင်ခြင် အပ်သည်။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၂၊၂၈၊၂၊၃၊၄၊၅၊၆
ရက်ဆိုးများ- ၂၄၊၂၆၊၂၇၊၂၉၊၁၊၈
ထူးခြားရက်များ-၂၂၊၂၃၊၂၅၊၇
ကံကောင်းစေသောအရောင်-မီးခိုးရောင်၊ရွှေအိုရောင်၊နက်ပြာရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၆၊၃၊၈၊၄
ယတြာ-အဖြူရောင် ဦးထုပ်တစ်လုံးဝယ်၍သုံးဆွဲပါ။


အင်္ဂါနေ့မွေးသူများ

မမျှော်လင့်ဘဲ၊ကံလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်နိုင်သောကာလဖြစ်သည်။ဥစ္စာတိုးပွားမည်။ရည်မှန်းချက်အောင်မြင််မည်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း
အထောက်အကူကောင်းရမည်။ကာလအတန်ကြာစိတ်ကူးရှိသော်လည်းလက်တွေ့ အကောင်အထည်မဖော်ရသေးသောကိစ္စများဆောင်ရွက်
အဆင်ပြေနိုင်သောအနေအထားရှိပါသည်။နေအိမ်၊ ဆက်ဆံရသောဝန်းကျင်တွင်အသစ်အဆန်းများရှိနေမည်။တစ်ပါးသူမထင်မှတ်ထားသော
အနေအထားနှင့် တိုးတက်မှုများကို ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစကိုအသုံးချ၍ရရှိစေမည်။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ-၂၅၊၂၆၊၃၊၄၊၅
ရက်ဆိုးများ-၂၂၊၂၃၊၂၇၊၂၈၊၂၉၊၁၊၆၊၈
ထူးခြားရက်များ-၂၄၊၂၊၇
ကံကောင်းစေသောအရောင်-အစိမ်းရောင်၊ပန်းရောင်၊မရမ်းစေ့ရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၂၊၇၊၀၊၃
ယတြာ-သားရေလည်သာ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုဝယ်ယူသုံးစွဲပါ။


ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မွေးသူများ

ဘက်စုံကောင်းသောအနေအထားသို့ ဦးတည်မည်။ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်မည်။စီးပွားကံ၊လုပ်ငန်းကံတက်လမ်းရှိသည်။
ကာလအတန်ကြာမိမိပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်းထားသောကိစ္စများအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။
ဘာသာစကား၊ဘာသာရေးရာကိစ္စများလေ့လာ၍အကျိုးရှိမည်။အပြိုင်အတိုက်အခံများတစစ အေးငြိမ်းသွားမည်။မိသားစုတွင်
နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စရပ်များပြောဆိုအောင်မြင်မည်။ဘဝရည်ရွယ်ချက်၊လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်သောအခြေအနေ
ရှိမည်။ပစ္စည်းအပျောက်အရှ ဂရုစိုက်ရမည်။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၇၊၂ဂ၊၂၊၅
ရက်ဆိုးများ-၂၂၊၂၃၊၂၄၊၂၆၊၂၉၊၁၊၆၊၇၊၈
ထူးခြားရက်များ-၂၅၊၃၊၄
ကံကောင်းစေသောအရောင်- ခရမ်းရောင်၊အပြာနုရောင်၊ပန်းရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၀၊၅၊၂၊၉
ယတြာ-အိမ်ရှိသောပိုစတာ အဟောင်းတို့ကိုစက္ကူပုံးထဲထည့်၍သိမ်းပါ။


ကြာသပတေးနေ့မွေးသူများ

စီးပွားရေးတွင်အညံ့ရှိသည်။ စိတ်အနှောက်အယှက်များမည်။ လူယုံ ဒုက္ခပေးမည်။ သူများပြဿနာ ကိုယ်ပြဿနာ ဖြစ်မည်။ စိတ်ပန်း လူပန်းဖြစ်မည်။
ငွေကြေးကံမကောင်းပါ။ ရသင့်သည်များ ကြန့်ကြာမည်။ ကုန်စရာများဆက်တိုက်ဖြစ်မည်။ မမျှော်မထင်မှတ်ထားဘဲ အခက်အခဲများ၊
အမှုအခင်းများ တွေ့ကြံုရမည်။ စိတ်ရှုပ်စရာများ မည်မျှ ရှိစေ အားလုံးအား ကျော်လွှားနိုင်သော အနေအထား ရှိသည်။ တစ်ပါးသူ စကား
တစ်ပါးသူ အကြံနှင့် လုပ်ခြင်းများ ရှောင်ပါ။ အရာရာ ကိုယ်ပိုင် အတွေး အကြံဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါ။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၃၊ ၂၃၊ ၂၅၊ ၃၊ ၆၊ ရ ၊ ၈
ရက်ဆိုးများ-၂၂၊ ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊ ၂၉၊ ၁၊၂၊၅
ထူးခြားရက်များ-၄
ကံကောင်းစေသောအရောင်-အစိမ်းရင့်ရောင်၊ နို့နှစ်ရောင်၊ သနပ်ခါးရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း- ၂၊ ၅၊ ၂၊ ရ
ယတြာ- မိမိနှစ်သက်စရာ အဆိုတော်တစ်ဦး ပိုစတာ ၀ယ်ယူပြီး နံရံတွင်ကပ်ပါ။


သောကြာနေ့မွေးသူများ

အလုပ်အကြံအဟောင်းတစ်ခု အား ရပ်တန့်ရန် အသစ် စတင်နိုင်သည်။ မူလ လုပ်သည်နှင့် မတူသော ရည်မှန်းချက်သစ်၊ အကြံသစ်နှင့်
 ဆောင်ရွက်ရန် အနေအထား ရှိသည်။ သူတစ်ပါးကြောင့် မိမိတွင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ၊ သောက ၀င်ရောက်နိုင်သည်။ အဟောင်း ရပ်၍
အသစ်စနိုင်သည်။ မူလမှန်းသည်တစ်မျိုး လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရသည်ကတစ်ဖုံ လမ်းကြောင်းခြင်းမတူသော်လည်း အောင်မြင်မှု
ရရှိသည့်အပိုင်းတွင် ထူးခြားတောင်ပြောင်မည်။ ယုံကြည်အားကိုးမှား၍ လမ်းလွှဲမှု ဖြစ်တက်သည်။ ငွေလက်လွန်မှု သတိရှိပါ။
ဤကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၉၊ ရ၊ ၈
ရက်ဆိုးများ- ၂၆၊ ၂၇၊၂၈၊ ၁၊ ၂၊ ၅၊ ၆
ထူးခြားရက်များ- ၂၅၊ ၃၊ ၄
ကံကောင်းစေသောအရောင်-မိုးပြာရောင်၊ ရေညှိစိမ်းရောင်၊ ရွှေအိုရောင်
အကျိုးပေးကဏန်း-၂၊ ရ၊ ၃၊ ၈
ယတြာ-ရေတံခွန်၊ ရေကန်ပုံပါသော ပို့စကဒ်အနီးအပါးတွင် ထားပါ။


စနေနေ့မွေးသူများ

အရွေးရခက်အောင် အခွင့်အရေး ၂ ခွ တပြိုက်တည်းပေါ်မည်။ ပိုမို ခက်ခဲသောလမ်းကြောင်းသည် မိမိနှင့် သယဇာတဖြစ်မည်။ ခရီးနှင့်
ပတ်သက်သော ကံကောင်းသည်။ ပဋိပက္ခ ကြားမှ ထူးခြားသော တိုးတက်မှု ရမည်။ကောင်းသော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်မည်။
 အလွန်ရင်းနှီးသော မိတ်ဟောင်း များနှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲတက်သည်။ ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်နေမှုများ နှစ်ခွ အလွန်ဂွကျရမည့် အနေအထားကြံုမည်။
လွန်ခဲ့သော ကာလအတန်ကြာက ဆက်သွယ်ထားပြီး ပြန်စာ မရမေ့ထားလိုက်သော ကိစ္စ မှ ပြန်လည် အသက်ဝင်လာသော လုပ်ငန်းသစ်
 ဆောင်ရွက်ရကိန်းရှိသည်။
ဤ ကာလအတွင်း
ရက်ကောင်းများ- ၂၂၊ ၂၃၊ ၆၊ ရ၊ ၈
ရက်ဆိုးများ- ၂၄၊ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉၊ ၁၊ ၂၊ ၅
ထူးခြားရက်များ- ၂၅၊ ၃၊ ၄
ကံကောင်းစေသောအရောင်- အဝါရောင်၊ ရွှေအိုရောင်၊ အနီရောင်
အကျိုးပေးဂဏန်း-၁၊ ၂၊ ၅၊ ရ
ယတြာ-ကြိမ်ခြင်းတောင်းတစ်ခုအတွင်း ကျောက်စရစ်ခဲ ထည့်ရန် အနီးအပါးတွင်ထားပါ။

ချမ်းမြေ့မေတ္တာ တုန့်ပြန်ပါသည်။

စံ-ဇာဏီဘို
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)