Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Wednesday, August 12, 2015

ျမန္မာႏိုင္ငံက ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ဆက္လက္ပယ္ခ် ယင္းဖန္တီးတီထြင္ထားသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အသိအမွတ္မျပဳ

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ၏ လုပ္ငန္း တာဝန္အပါ အဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံခ်င္းစီအေပၚ သီးျခားေရြးခ်ယ္၍ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ဳိးသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ စစ္မွန္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ အျပဳသေဘာထိေတြ႕မႈမ်ားအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံကမူအားျဖင့္ အစဥ္တစိုက္ဆန္႔က်င္ ပယ္ခ်ပါသည္။ ႏိုင္ငံတုိင္း၏လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနကို စဥ္းစားသံုးသပ္လ်က္ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး ၌ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားကို ပံုမွန္သံုးသပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္သာ ယံုၾကည္စိတ္ခ် ထိုက္သလုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ရန္လည္း အျငင္းပြားမႈမရွိၾကဘဲ တန္းတူရည္တူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အျဖစ္ ေလးေလးနက္နက္ယံုၾကည္ပါသည္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေျခခံသည့္ စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆုိင္ရာ အထူး အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူအဆက္ဆက္ကို ဖိတ္ၾကားလက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။

၃။ ယင္းစိတ္အေျခခံျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီအား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ တတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ငါးရက္တာ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားလက္ခံခဲ့ပါသည္။ ခရီးစဥ္ကာလႏွင့္ ေနရာမ်ားသည္ မစၥယန္ဟီလီဘက္မွလံုျခံဳေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍စိုးရိမ္မႈအေပၚ ခ်ိန္ဆစီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ လာေရာက္ခဲ့သည့္ မစၥယန္ဟီလီ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ခရီးစဥ္အၿပီး ၄င္း၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူလူထုက သေဘာမတူညီမႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ အခ်က္ကိုလည္း အေလးထား ထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့ပါသည္။

၄။ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာေဒသမ်ားအျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုသို႔ ရာသီဥတုအေျခအေနဆုိးရြားသျဖင့္ သြား ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ေရေဘးသင့္ေဒသ မ်ားတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ တံု႔ျပန္စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရ သျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မစၥယန္ဟီလီေမတၱာရပ္ခံေသာ ေတြ႕ဆံုမႈအခ်ဳိ႕ကို စီစဥ္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

၅။ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူက အစိုးရ၊ သက္ဆုိင္သူအားလံုးႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာႏွင့္ အျပဳသေဘာ ထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကေကာင္းမြန္စြာ မွတ္သားခဲ့ပါသည္။ မတူညီေသာသေဘာထားအျမင္မ်ားကိုသိရွိရန္ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မႈမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသျဖင့္လည္း အားရေက်နပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အထူးအစီရင္ ခံစာတင္သြင္းသူ၏ ခရီးစဥ္အၿပီးေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ အမွန္တရားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားထက္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ မွန္းဆေျပာၾကားခ်က္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာပါဝင္သျဖင့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို မတူညီေသာေနရာမ်ားမွ တုိးတက္ရယူေရးႏွင့္ ပိုမိုျပည့္စံုစြာရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ အထူးအစီရင္ ခံစာတင္သြင္းသူအား ျမန္မာႏိုင္ငံက တုိက္တြန္းအားေပးပါသည္။

၆။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးေရးကဲ့သို႔ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း စဥ္တြင္ပါဝင္ခြင့္မွာ ၄င္းႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္လုိသူမ်ားသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး၊ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားျခင္း မရွိပါ။

၇။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ''႐ိုဟင္ဂ်ာ'' ဟူေသာအသံုးအႏႈန္းကို ဆက္လက္ ပယ္ခ်ပါသည္။ ယင္းဖန္တီးတီထြင္ထားသည့္ အသံုးအႏႈန္းကို ျမန္မာျပည္သူ မ်ားက အသိအမွတ္မျပဳပါ။

၈။ ေခတ္သစ္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုးတုိးတက္မႈမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းခြင့္တို႔ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ နယ္ပယ္လည္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာက်င့္သံုး႐ံုမွ်ျဖင့္ မည္သူမွ်ဖမ္းဆီးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တရားစြဲဆို ခံရျခင္းမရွိပါ။

၉။ ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွာေဖြရာမွ ေဒသတြင္း တရားမဝင္ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ နစ္နာသူ မ်ားသည္ လူေမွာင္ခုိကူးမႈႏွင့္လူကုန္ကူးမႈကြန္ရက္မ်ား၏အျမတ္ထုတ္ျခင္း ခံၾကရသည္။ ေဒသတြင္း မူရင္း၊ ၾကားခံႏွင့္ဦးတည္ရာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ယင္း ကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္တုိးတက္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈကို အေျခခံကာ ႏိုင္ငံတကာအသုိုက္အဝန္းအတြင္း တာဝန္ သိ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ယာယီ အမိုးအကာေပးျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းမ်ားကို မိမိႏိုင္ငံ၏ ကုိယ္ပိုင္အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ရာခ်ီသည့္ ေလွစီးသြားလာသူမ်ားအား ျပန္လည္ပုိ႔ေဆာင္ျခင္းကို ပင္ရင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း၍ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။

၁ဝ။ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူသည္ အနာဂတ္တြင္ခြဲျခားေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ မွ်တေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ေရးသား လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန
ေနျပည္ေတာ္
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

No comments:

Post a Comment