Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Monday, April 13, 2015

၂ ဦးသေဘာတူ လိင္ဆက္ဆံသည္ဆိုရာ၀ယ္


 လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ၂ဦး ၂ ဘက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ သာတူညီမွ်မႈ တဦးတေယာက္စီ၏ နယ္နိမိတ္စည္းမ်ည္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမႈတြင္ အေျခခံသည္။ စာဖတ္သူတို႔အေနႏွင့္ အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မ်ားမ်ားစားစား ရွိလွမည္ မထင္။ ဟုတ္ကဲ့။ သို႔ဆို႔လွ်င္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၁၀၇ စကၠန္႔တိုင္းတြင္ မုဒိန္းမႈ ၁ ခုျဖစ္ပြားေနျပီး ၁ ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ၂၉၃၀၆၆ ဦး အဓၶမျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံေနရျခင္းမ်ားကို မည္သို႔ ရွင္းျပနိုင္အံ့နည္း။

မုဒိန္းေကာင္သည္ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ သူစိမ္းေယာက်္ား ဟုတ္သလား။ အမ်ားစုသည္ မုဒိန္းျပဳက်င့္သူဆိုသည္မွာ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ မ်က္ႏွာစိမ္းအျဖစ္ မွတ္ယူေနၾကသည္။ ၀ါရွင္တန္အေျခစိုက္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔(RAINN)က ေကာက္ခံရရွိေသာ စာရင္းဇယားမ်ားအရ မုဒိန္းမႈက်ဳးလြန္သူအမ်ားစုသည္ ျပဳက်င့္ခံရသူႏွင့္ သိကြ်မ္းသူျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ မုဒိန္းမႈက်ဳးလြန္သူအမ်ားစုမွာ မျမင္ကြယ္ရာမွထြက္ေပၚလာသူ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ သူစိမ္းေယာက်္ားမ်ား မဟုတ္ၾကေခ်။ ေအာက္ပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။

လိင္အၾကမ္းဖက္သူ ၇၃% သည္ ျမင္ဖူးေတြ႔ဖူးသူမ်ား ျဖစ္သည္။

မုဒိန္းမႈက်ဳးလြန္သူ ၃၈% သည္ သူငယ္ခ်င္း(သို႔) အသိအကြ်မ္း ျဖစ္သည္။

၂၈% မွာ ပြတ္သက္ နမ္းရႈတ္ဖူးသူ ျဖစ္သည္။

၇% မွာ ေဆြးမ်ဳိးေတာ္စပ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

မုဒိန္းျပဳက်င့္ခံရမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား၏ ၅၀% သည္ ျပဳက်င့္ခံရသူ၏ ေနအိမ္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနအိမ္ႏွင့္ ၁ မိုင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ပြားသည္။

ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာ အေျဖရွာရန္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းမ်ားစြား ရွိပါသည္။ ဤတြင္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္တခုမွာ “သေဘာတူ ခြင့္ျပဳမႈ”ႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈမွာ လြန္စြာေရးၾကီးပါသည္။

သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္(Consent)သည္ ေပးမွသာ ရမည္ျဖစ္ျပီး ေပးသည္ဟု ယူဆ၍မရ။

Consent ၏ ေ၀ါဟာရင္းျမစ္ကိုၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လက္တင္စကားလံု ‘cōnsentīre’ မွဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ျပီး ေရွ႕ဆက္ပုဒ္ com(အတူတကြ)ႏွင့္ ၾကိရိယာ sentiō(ခံစားသည္)ဆိုသည္ စကားလံုး ၂ ခုေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ နားလည္ထားၾကသည္မွာမူ “လိင္ဆက္ဆံရန္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ခြင့္ျပဳျခင္း” ျဖစ္သည္။

ဥပေဒရႈေထာင့္မွၾကည့္ေသာ္ “(ကိုယ္/စိတ္)က်န္းမာသူ၊ ဆံုးျဖတ္နိုင္စြမ္းရွိသူ တစံုတေယာက္ က ကိစၥရပ္တခုလုပ္ေဆာင္ရန္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း”ဟု ေတြ႔ရမည္။ အေမရိကန္ ဥပေဒက်င့္ထံုးအရ consent ကို “ကာယကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၀စီကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိလွ်င္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ မည္၏။ ကာယကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၀စီကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျငင္းဆန္မႈမရွိျခင္း(သို႔မဟုတ္) အတင္းအၾကပ္ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ လိုက္ေလ်ာလိုက္ရျခင္း(သို႔မဟုတ္) တပါးသူကို ေၾကာက္ရြ႕ံေစျခင္းတို႔သည္ သေဘာတူခြင့္ျပဳသည္ မမည္။ ခ်ိန္းဆိုေတြ႔ဆံုေနသူ၊ ခ်ိန္းဆိုေတြ႔ဆံုဖူးသူ ျဖစ္ျခင္း၊ အတူ သြားလာစာေသာက္ေနသူ ျဖစ္ျခင္း(သို႔)လိင္ဆက္ဆံဖူးသူ ျဖစ္ျခင္း(သို႔) စြပ္စြဲခံႏွင့္ပတ္သက္သူ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႔မႈ စသည္တို႔သည္ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္း မဟုတ္။”ဟု အဓၶိပၺါယ္ဖြင့္ဆိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အထက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ရႈ၍ ခြင့္ျပဳသည္ သေဘာတူသည္ဟု ယူဆ၍ မရ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

လူမႈပတ္၀န္းက်င္က လက္ခံယူဆေသာ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအရ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳျခင္းတြင္ ျခားနားမႈရွိပါသည္။ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳရန္ ႏူတ္ျဖင့္သေဘာတူခြင့္ျပဳမႈမရွိပါက သေဘာတူသည္မဟုတ္ျခင္းကို သိထားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္မူ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ စကားမေျပာဘဲ တုန္႔ျပန္မႈကို ၾကည့္ရႈခ်ိန္ဆ၍ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းသာ မ်ားပါသည္။ ဤစာတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈသည္ က်ား/မ လိင္ကြာျခားခ်က္ကို အေျချပဳထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ေလာကတြင္ အထီးအမ ေယာက်္ားမိန္းမတို႔၏ အဦးအေပၚတဦး လႊမ္းမိုးနိုင္စြမ္း(ဥပမာ-အမ်ဳိးသားမ်ားသည္ အိမ္ဦးနတ္ျဖစ္သည္)မတူၾကသျဖင့္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳမႈကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ ယင္းစိုးမိုးနိုင္စြမ္းကို ထည့္သြင္းမတြက္ခ်က္၍ မရပါ။ ယင္းသို႔ ေလ့လာဆန္းစစ္ရာ ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမအၾကား လိင္ကိစၥကို အစျပဳပံု၊ တုံ႔ျပန္ပံု မတူၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ပြင့္လင္းပါသည္ဆိုေသာအေနာက္တိုင္းတြင္ပင္ ေယာက်္ားမ်ားကသာ လိင္ဆက္ဆံရန္ အစျပိဳးသည္။ အမ်ဳိးသားသည္ တတ္ၾကြသူျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ႏုတ္မွဖြင့္မေျပာသည့္ ဂိတ္ေစာင့္မ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကဆဲျဖစ္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ေယာက်္ားမိန္းမ မတူကြဲျပားမႈသည္ လိင္ကိစၥအေပၚခ်ဥ္းကပ္ပံုမတူညီမႈမ်ားက လိင္ဆက္ဆံရန္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳျခင္းအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ ယင္းသို႔ ေယာက်္ားမ်ားသည္သာ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ အစျပိဳးသူမ်ားဟု တရားေသရႈျမင္ရာမွ အႏၱရာယ္ရွိေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္မဲ့လိင္ဆက္ဆံမႈ(၀ါ)မုဒိန္းမႈ မ်ား ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ အားၾကီးသူ အားႏြဲ႔သူစသသည့္ အယူအဆေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆက္ခြင့္ကို ေယာက်္ာမ်ားသာ ပိုင္သည္ဆိုေသာ လြဲမွားသည့္ အသိျဖစ္ေပၚေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ႏူတ္ကဖြင့္ေျပာဖို႔လိုပါသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းအမႈသည္ ပါးစပ္ကဖြင့္မေျပာဘဲ လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲျဖစ္ရာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကို ေရွာင္ရွားနိုင္ေစရန္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား မိမိတို႔ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ နယ္နိမိတ္စည္းကမ္းမ်ားကို ႏူတ္မွဖြင့္ေျပာရန္ အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူခြင့္ျပဳသည္ဟု တဖက္သက္ယူဆလ်က္ရွိေနၾကေသးသျဖင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ေလ်ာ့က်ေရးတြင္ ေယာက်္ားမ်ားလည္း ထိုသို႔ အလြယ္တကူမယူဆၾကရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ႏူတ္မွဖြင့္ေျပရန္ အခက္အခဲရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို အမ်ဳိးသားမ်ားက သေဘာေပါက္ထားဖို႔ ပိုမိုလိုအပ္ပါသည္။ ကိစၥရပ္မ်ားစြာအနက္ အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္သူမိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳမရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ရွက္ေၾကာက္သျဖင့္ မိမိသေဘာဆႏၵကို ထုတ္ေဖာ္မေျပာျခင္းသည္လည္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈေလ်ာ့က်ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑က ပါ၀င္ေနသည္။

အေရးၾကီးသည္မွာ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲထားခ်ိန္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္မေပးနိုင္ဆိုသည္ကို သိထားရန္လိုပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အရက္၊ မူယစ္ေဆး၀ါးလႊမ္းမိုးမႈခံထားရခ်ိန္တြင္ ႏူတ္ကဖြင့္ေျပာ၍ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ျဖစ္ေစ ယင္းသည္ သေဘာတူခြင့္ျပဳသည္ မမည္ေခ်။ ႏူတ္မွမျငင္းဆိုသည့္တိုင္ ေၾကာက္ရြံ႕ဟန္ျပျခင္း၊ ၾကက္ေသေသ မွင္တတ္မိျခင္း၊ ေနာက္ဆုတ္ျခင္း စသည္တို႔သည္ လိင္ဆက္ဆံရန္ သေဘာမတူျခင္းကို ျပသျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ နုညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ ျငင္းဆိုျခင္းမ်ားလည္းရွိနိုင္ေသးသည္ျဖစ္ရာ ႏူတ္မွဖြင့္ေျပာ သေဘာတူျခင္းသည္ အေရးၾကီးပါသည္။ တစံုတေယာက္သည္ ေအာ္ဟစ္ျငင္းဆိုမွ ကန္ေၾကာက္တြန္းဖယ္မွ ကုတ္ျခစ္ကိုက္စြဲမွ သေဘာမတူသည္ မဟုတ္။ ထို႔အျပင္ သေဘာတူခြင့္ျပဳရန္ အတင္းအၾကပ္တိုက္တြန္းျခင္းသည္ပင္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳသည္မဟုတ္ဆိုသည္ကို သိထားရန္ လိုပါသည္။

ရွင္းလင္းခ်က္ - ဤစာတြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ လိင္ဆက္ဆံရန္ သေဘာတူခြင့္ျပဳျခင္းဆိုသည္မွာ ေယာက်္ား မိန္းမိ လိင္ကြဲအၾကား လိင္ဆက္ဆံျခင္းကိုသာ ရည္ညႊန္းသည္။ လိင္တူဆက္ဆံရာတြင္ ခြင့္မျပဳဘဲဆက္ဆံျခင္းမ်ဳိး မရွိဟု မဆိုလိုပါ။ ထို႔အျပင္ ႏူတ္မွဖြင့္ေျပာျခင္းသည္သာ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာ အေျဖဟု မယူဆေစလိုပါ။ ထို႔အျပင္ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ ဖိအားေပးခံရသူမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားခ်ည္းသာျဖစ္သည္ဟုလည္း မဆိုလိုပါ။ ႏွစ္စဥ္ လိင္ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူ အမ်ဳိးသားမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ ရွင္းလင္းလိုသည္မွာ လိင္ဆက္ဆံရာတြင္ မိမိ၏သေဘာဆႏၵ၊ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ႏူတ္မွပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆိုနိုင္သူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္လိင္ဆက္ဆံမည့္ အမ်ဳိးသမီး၏စိတ္ဆႏၵကို အေလးထားသူ အမ်ဳိးသား ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါသည္။

ရည္ညႊန္း း exposing the truth
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

No comments:

Post a Comment