Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Wednesday, July 17, 2019

အလုပ္အကိုင္္ အထိိအခိုက္္ျဖစ္ေအာင္ ေႏွာင္႔ယွက္္သူ ကိုယ္္နဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္ေနသူမ်ားကို ေရျဖင္႔ ေမတၱာပိုု႔နည္္း


ေရေမတၱာပိို႔နည္း

လက္ေတြ႕ နည္းေကာင္းတစ္ခုေပးမည္။ အကယ္၍ စိတ္အာ႐ုံညႇတ္ၿပီး ေမတၱာပို႔ေပးေန႐ုံံ
သက္သက္ျဖင္႕ ထိုသူ၏ ရန္မူေနျခင္းကိစၥ အျမန္ ေျပေအးသြားမည္ မထင္ရၾလႇင္ ေရေမတၱာပို႔ယူပါ၊
နည္းမြာ မိမိိအလိုရြိသူကို ရည္မြတ္၍ သန္႕ရြင္းေသာ ေရဖန္ခြက္တစ္ခုတြင္ ေၾကာက္ခဲေကလး တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ တုတ္ေ်ခာင္းေကလး တစ္ခုျဖစ္ေစစိမ္ထားပါ

သူ၏စိတ္ႏြလုံး ေရကဲ့သို႔ ေအးခ်မ္းသြားပါေစ ဟူ၍ လြိဳက္လြဲစြာ ေမတၱာပို႔လြြတ္ေနပါ။

“သူ႔စိတ္ ပူဆာေနျခင္း ေအးခ်မ္းသြားဖို႔ ငါ ေရစိမ္ထားလိုက္ၿပီ” ဟူ၍ မိမိစိတ္ကိုလည္း ရြင္းရြင္းထားေနပါ၊
ပူပန္ေသာကဝင္၍ လႈပ္ရြား ေန၍ မရပါ။
သူ႔ကို ငါ ဒုကၡေမရာက္ေစလိုပါ၊ ငါလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ၊ သူလည္း စိတ္ခ်မ္းသာ ေနျမဲတိုင္း ျဖစ္ေစရန္ သူ႔ကို ေရခြက္ထဲ ခၿစိမ္ထားလိုက္ၿပီ။
ယုံၾကည္စြာ သူ စိတ္ေအးသြားၿပီ၊ သူ စိတ္ၾကည္ လင္သြားၿပီ၊သူငါ့ကိုရန္မူခ်င္စိတ္ ေ်ပာက္္လြင္႕ သြားၿပီ”-ဟု မိမိစိတ္က သိေနပါ။
တကယ္္ ခ်မ္းသာ ေစလိုေသာ စိတ္ရင္း ေစတနာ ထား၍ ေပးေနပါ။
ထိုသူ၏ စိတ္သည္ ထိုအၿခိန္ပိုင္းတြင္ မူေျပာင္း လာပုံ ေတြ႕ရမည္။
သူ၏စိတ္ထဲတြင္ မိမိက ပို႔လြြတ္ေပးေနေသာ စိတ္တန္ခိုးေၾကာင္႕ ပူဆာဆူပြက္ေနခဲ့ၿပီးေသာ သူ၏ ေဒါသစိတ္်မား တျဖည္းျဖည္း ေျပေအးသြားလိမ္႕မည္။

တစ္ဆက္တည္းမြာပင္ မိမိေအပၚ သနားစိတ္ဝင္္လာမည္။ ဆက္လက္၍ ခ်စ္ခင္စိတ္ ေျပာင္းဝင္လာလိမ္႕မည္။ ခ်စ္ခင္စိတ္ေရာက္ခဲ့ၾလႇင္ မိမိကို ျမတ္နိုးဖြယ္ရာ
အျဖစ္္ ၾကည္ႏူးဝမ္းသာ စိတ္ဝင္စားျခင္း ျဖစ္ေပၚေန ေတာင္းပန္လာလိမ္႕မည္။
ထိုေနာက္ သူ ေျပာမြား, ဆိုမြားရြိသ်မႇ ဝန္ၿခ အကယ္၍ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ဝန္်ခ
ေတာင္းပန္ျခင္း မျပဳေသာ္လည္း မိမိေအပၚ ဆက္လက္ ၍ ရန္မူေနျခင္း ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။
မီးကို ေရႏြင္္႕ လုံေလာက္ေအာင္ ပက္ဖ်န္းထား လိုက္သကဲ့သို႔ ကိစၥၿပီး ေအးၿငိမ္းသြားလိမ္႕မည္။
တစ္နည္းအားျဖင္႕ ထိုသူ အျခားသို႔ ေရြာင္ထြက္ သြားပုံကို ေတြ႕ျမင္ရလိမ္႕မည္။
ဤေဖာ္ျပပါတို႔သည္္ လူ႔ေလာက၌ ေတြ႕ၾကဳံေလ့ရြိျခင္း ်မားတတ္ေသာေၾကာင္႕ ျပည္႕စုံေအာင္ ညႇြန္ၾကားေပးရ၏

လုပ္ငန္းကိစၥ တစ္ခုခု၌ ေတြ႕ၾကဳံေရသာ အဆင္ မေျပမႈ, ေႏြာင္႕ယြက္မႈ ေအၾကာင္းခံေသာ ေႏြာင္႕ယြက္သူ
ကိုျဖစ္ေစ၊ ေနထိုင္ေရး၊ စားေသာက္ေရး ေစသာကိစၥ ၿမိဳး၌ ေတြ႕ၾကဳံလာေရသာ ေႏြာင္႕ယြက္သူကိုျဖစ္ေစ
ဘယ္ေနရာမဆို ေတြ႕ၾကဳံေလသ်မႇ ဤညႇြန္ၾကားခၾက္္ နည္းအတိုင္းသာလိုက္နာက်င့္သုံးပါ၊ လုပ္ေဆာင္ပါ။

မိမိိ ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ ခိုင္ျမဲေသာတန္ခိုးေၾကာင္္႕ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ၾကည္လင္ ေအးျမျခင္းအျဖစ္ကို ေတြ႕ျမင္လာရမည္။

ေမတၱာစိတ္ လက္ကိုင္ထားသူသည္ ေနာက္ဆုံး၌ ေအာင္နိုင္မႈ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႇြန္ၾကားပါသည္။
အိမ္မြ စိတ္ေကာက္ၿပီးထြက္သြားသူကိုလည္း ဤ နည္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ၊ ျပန္ေရာက္လာပါလိမ္႕မည္။
ရဟန္း ေစသာ သူေတာ္ေကာင္းပုဂၢိဳလ္တို႔မည္္သည္ ေမတၱာတရားကို စိတ္ႏြလုံးသား၌ အျမဲ ကိန္းေအာင္းေနေစရ၏
တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေလာကဓံ တစ္စုံတစ္ခု ၾကဳံေတြ႕ရၾလႇင္္ ငါသည္ လူယုတ္မာမဟုတ္၊တရားႏြင္႕ ေ်ပာ္ေမြ႕ ေနသူတည္း၊
ဘာေအၾကာင္းျဖစ္ေစ လူ႔ေလာကတစ္ခြင္္ က်င္လည္ေနရခိုက္အခါမြာ ေတြ႕ၾကဳံေရသာ ျပႆနာ
ဟူသ်မႇကို ေမတၱာစက္ျဖင္႕ ေျဖရြင္းသြားမည္၊ ေမတၱာ တရားသာ လက္ကိုင္ထားသြားမည္ဟူ၍ ခိုင္ျမဲစြာ ႏြလုံး ပိုက္ထားရာ၏။
ေမတၱာကို ေအဖာ္ျပဳ၍ ေမတၱာတရား ရင္ဝယ္္ ပိုက္ထားၾလႇင္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ေတြ႕ၾကဳံေရသာ္လည္း စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာ အျမင္မြန္ရလာပါမည္။
မၾကာခင္ ေမတၱာထားသူဘက္က သူ၏ဆႏၵ ျပည္႕ဝ၍ ေအာင္နိုင္သူအျဖစ္ ေရာက္သြားရျမဲသာတည္း။

အျမတ္ေတာင္ ထြက္သြားၾကရျမဲျဖစ္၏။ တရားေသဘာ၏ ဤသို႔ ျဖစ္တတ္ပုံကိုလည္း ယုံၾကည္မႈ ထားေနရာ၏။ ခိုင္ျမဲေသာ သဘာဝတည္း။

ေမတၱာတရား လက္ကိုင္မထားဘဲ မခံခ်င္စိတ္၊ သည္းမခံနိုင္စိတ္၊ ေဒါသ, မာန ေစသာ အျခားနည္းဆိုး လက္ကိုင္ထားၾလႇင္ မြားသြားေလၿပီဟူ၍သာ မြတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင္္႕ ေမတၱာတရားကို လက္ကိုင္ထားျခင္္းထက္ ေကာင္းေသာအရာ မြန္ေသာ အလုပ္ လူ႔ေလာက
တစ္ခြင္မြာ ဘာမြမရြိိပါဘူးဟု ဤေဆာင္းပါးအစပိုင္း၌ ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေမတၱာတရား၏ ေကာင္းႀကိဳးကား ဤ်မႇသာမကပါ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းကိုပါ ေကာင္းႀကိဳးေပး၏။
နိဗၺာန္မေရသးခင္စပ္ၾကား သံသရာတစ္ခြင္ဝယ္္ ဘဝႀကီး, ဘဝငယ္ေတြ က်င္လည္၍ေနေရသးသ်မႇ
ကာလပတ္လုံး ေမတၱာတရားကို ျမဲၿမံစြာ ရင္ဝယ္ပိုက္ ထားသူမြာ ေသေရးအတြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေနေရးအတြက္ကို လည္းေကာင္း ပူပန္ေၾကာင္႕ၾကမြ ေတြးေၾကာက္ ေနရန္ မရြိပါ။
ဤဘဝ၊ ေနာင္ဘဝ ၾကည္လင္္ ခ်မ္းေျမ႕စြာသာ က်င္လည္ သြားေနရမည္သာတည္း၊ ေမကာင္းေသာ
ဘဝၿမိဳးသိို႔ ေရာက္လိမ္႕မည္မဟုတ္ပါ၊ သန္႕ရြင္းေသာ ၾကည္လင္ဖြယ္ရာရြိေသာ ေကာင္းျမတ္ေသာ လူ႔ဘုံ၊
နတ္ဘုံ သုဂတိဘဝတို႔၌သာ က်င္လည္သြားလာေနရမည္မြာ အမြန္တည္း
ဤေသဘာသြား ဧကန္မလြဲ ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ယုံၾကည္ထားရ၏။ ထို႔ေၾကာင္႕ ေမတၱာတရားကိုသာ
စြဲစြဲျမဲျမဲ လက္ကိုင္ ထားေနၾကပါဟူ၍ တိုက္တြန္းျခင္း ျဖစ္သတည္း။
စိတ္ထားေျဖာင္႕ေတာ့ အလုပ္ေျဖာင္႕၏။ အလုပ္ေျဖာင္႕ေတာ့ အႀကိဳးေျဖာင္႕၏။

(ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္္ ေရေမတၱာပြားနည္းမြ Mini Monk ်မႇေဝတင္ဆက္ပါသည္။ေမတၱာႏြလုံးကိုယ္စီသုံး က်င့္သုံးနိူင္ၾကပါေစ)

unicode version

ရေမေတ္တာပိို့နည်း

လက်တွေ့ နည်းကောင်းတစ်ခုပေးမည်။ အကယ်၍ စိတ်အာရုံညွတ်ပြီး မေတ္တာပို့ပေးနေရုံံ

သက်သက်ဖြင့် ထိုသူ၏ ရန်မူနေခြင်းကိစ္စ အမြန် ပြေအေးသွားမည် မထင်ရလျှင် ရေမေတ္တာပို့ယူပါ၊

နည်းမှာ မိမိိအလိုရှိသူကို ရည်မှတ်၍ သန့်ရှင်းသော ရေဖန်ခွက်တစ်ခုတွင် ကျောက်ခဲကလေး တစ်ခုဖြစ်စေ၊ တုတ်ချောင်းကလေး တစ်ခုဖြစ်စေစိမ်ထားပါ

သူ၏စိတ်နှလုံး ရေကဲ့သို့ အေးချမ်းသွားပါစေ ဟူ၍ လှိုက်လှဲစွာ မေတ္တာပို့လွှတ်နေပါ။

“သူ့စိတ် ပူဆာနေခြင်း အေးချမ်းသွားဖို့ ငါ ရေစိမ်ထားလိုက်ပြီ” ဟူ၍ မိမိစိတ်ကိုလည်း ရှင်းရှင်းထားနေပါ၊

ပူပန်သောကဝင်၍ လှုပ်ရှား နေ၍ မရပါ။

သူ့ကို ငါ ဒုက္ခမရောက်စေလိုပါ၊ ငါလည်း စိတ်ချမ်းသာ၊ သူလည်း စိတ်ချမ်းသာ နေမြဲတိုင်း ဖြစ်စေရန် သူ့ကို ရေခွက်ထဲ ချစိမ်ထားလိုက်ပြီ။

ယုံကြည်စွာ သူ စိတ်အေးသွားပြီ၊ သူ စိတ်ကြည် လင်သွားပြီ၊သူငါ့ကိုရန်မူချင်စိတ် ပျောက််လွင့် သွားပြီ”-ဟု မိမိစိတ်က သိနေပါ။

တကယ်် ချမ်းသာ စေလိုသော စိတ်ရင်း စေတနာ ထား၍ ပေးနေပါ။

ထိုသူ၏ စိတ်သည် ထိုအချိန်ပိုင်းတွင် မူပြောင်း လာပုံ တွေ့ရမည်။

သူ၏စိတ်ထဲတွင် မိမိက ပို့လွှတ်ပေးနေသော စိတ်တန်ခိုးကြောင့် ပူဆာဆူပွက်နေခဲ့ပြီးသော သူ၏ ဒေါသစိတ်များ တဖြည်းဖြည်း ပြေအေးသွားလိမ့်မည်။

တစ်ဆက်တည်းမှာပင် မိမိအပေါ် သနားစိတ်ဝင််လာမည်။ ဆက်လက်၍ ချစ်ခင်စိတ် ပြောင်းဝင်လာလိမ့်မည်။ ချစ်ခင်စိတ်ရောက်ခဲ့လျှင် မိမိကို မြတ်နိုးဖွယ်ရာ

အဖြစ်် ကြည်နူးဝမ်းသာ စိတ်ဝင်စားခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေ တောင်းပန်လာလိမ့်မည်။

ထိုနောက် သူ ပြောမှား, ဆိုမှားရှိသမျှ ဝန်ချ အကယ်၍ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် ဝန်ချ

တောင်းပန်ခြင်း မပြုသော်လည်း မိမိအပေါ် ဆက်လက် ၍ ရန်မူနေခြင်း ပြုတော့မည်မဟုတ်ပါ။

မီးကို ရေနှင့်် လုံလောက်အောင် ပက်ဖျန်းထား လိုက်သကဲ့သို့ ကိစ္စပြီး အေးငြိမ်းသွားလိမ့်မည်။

တစ်နည်းအားဖြင့် ထိုသူ အခြားသို့ ရှောင်ထွက် သွားပုံကို တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်။

ဤဖော်ပြပါတို့သည်် လူ့လောက၌ တွေ့ကြုံလေ့ရှိခြင်း များတတ်သောကြောင့် ပြည့်စုံအောင် ညွှန်ကြားပေးရ၏

လုပ်ငန်းကိစ္စ တစ်ခုခု၌ တွေ့ကြုံရသော အဆင် မပြေမှု, နှောင့်ယှက်မှု အကြောင်းခံသော နှောင့်ယှက်သူ

ကိုဖြစ်စေ၊ နေထိုင်ရေး၊ စားသောက်ရေး စသောကိစ္စ မျိုး၌ တွေ့ကြုံလာရသော နှောင့်ယှက်သူကိုဖြစ်စေ

ဘယ်နေရာမဆို တွေ့ကြုံလေသမျှ ဤညွှန်ကြားချက်် နည်းအတိုင်းသာလိုက်နာကျင့်သုံးပါ၊ လုပ်ဆောင်ပါ။

မိမိိ မေတ္တာစိတ်ဓာတ် ခိုင်မြဲသောတန်ခိုးကြောင့်် အံ့သြဖွယ်ရာ ကြည်လင် အေးမြခြင်းအဖြစ်ကို တွေ့မြင်လာရမည်။

မေတ္တာစိတ် လက်ကိုင်ထားသူသည် နောက်ဆုံး၌ အောင်နိုင်မှု ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားပါသည်။

အိမ်မှ စိတ်ကောက်ပြီးထွက်သွားသူကိုလည်း ဤ နည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ၊ ပြန်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။

ရဟန်း စသော သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့မည််သည် မေတ္တာတရားကို စိတ်နှလုံးသား၌ အမြဲ ကိန်းအောင်းနေစေရ၏

တစ်ခါတစ်ရံ၌ လောကဓံ တစ်စုံတစ်ခု ကြုံတွေ့ရလျှင်် ငါသည် လူယုတ်မာမဟုတ်၊တရားနှင့် ပျော်မွေ့ နေသူတည်း၊

ဘာအကြောင်းဖြစ်စေ လူ့လောကတစ်ခွင်် ကျင်လည်နေရခိုက်အခါမှာ တွေ့ကြုံရသော ပြဿနာ

ဟူသမျှကို မေတ္တာစက်ဖြင့် ဖြေရှင်းသွားမည်၊ မေတ္တာ တရားသာ လက်ကိုင်ထားသွားမည်ဟူ၍ ခိုင်မြဲစွာ နှလုံး ပိုက်ထားရာ၏။

မေတ္တာကို အဖော်ပြု၍ မေတ္တာတရား ရင်ဝယ်် ပိုက်ထားလျှင် စိတ်မချမ်းသာစရာ တွေ့ကြုံရသော်လည်း စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အမြင်မှန်ရလာပါမည်။

မကြာခင် မေတ္တာထားသူဘက်က သူ၏ဆန္ဒ ပြည့်ဝ၍ အောင်နိုင်သူအဖြစ် ရောက်သွားရမြဲသာတည်း။

အမြတ်တောင် ထွက်သွားကြရမြဲဖြစ်၏။ တရားသဘော၏ ဤသို့ ဖြစ်တတ်ပုံကိုလည်း ယုံကြည်မှု ထားနေရာ၏။ ခိုင်မြဲသော သဘာဝတည်း။

မေတ္တာတရား လက်ကိုင်မထားဘဲ မခံချင်စိတ်၊ သည်းမခံနိုင်စိတ်၊ ဒေါသ, မာန စသော အခြားနည်းဆိုး လက်ကိုင်ထားလျှင် မှားသွားလေပြီဟူ၍သာ မှတ်ပါ။

ထို့ကြောင့်် မေတ္တာတရားကို လက်ကိုင်ထားခြင််းထက် ကောင်းသောအရာ မှန်သော အလုပ် လူ့လောက

တစ်ခွင်မှာ ဘာမှမရှိိပါဘူးဟု ဤဆောင်းပါးအစပိုင်း၌ ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

မေတ္တာတရား၏ ကောင်းကျိုးကား ဤမျှသာမကပါ၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကိုပါ ကောင်းကျိုးပေး၏။

နိဗ္ဗာန်မရသေးခင်စပ်ကြား သံသရာတစ်ခွင်ဝယ်် ဘဝကြီး, ဘဝငယ်တွေ ကျင်လည်၍နေရသေးသမျှ

ကာလပတ်လုံး မေတ္တာတရားကို မြဲမြံစွာ ရင်ဝယ်ပိုက် ထားသူမှာ သေရေးအတွက်ကိုလည်းကောင်း၊ နေရေး

အတွက်ကို လည်းကောင်း ပူပန်ကြောင့်ကြမှ တွေးကြောက် နေရန် မရှိပါ။

ဤဘဝ၊ နောင်ဘဝ ကြည်လင်် ချမ်းမြေ့စွာသာ ကျင်လည် သွားနေရမည်သာတည်း၊ မကောင်းသော

ဘဝမျိုးသိို့ ရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သန့်ရှင်းသော ကြည်လင်ဖွယ်ရာရှိသော ကောင်းမြတ်သော လူ့ဘုံ၊
နတ်ဘုံ သုဂတိဘဝတို့၌သာ ကျင်လည်သွားလာနေရမည်မှာ အမှန်တည်း

ဤသဘောသွား ဧကန်မလွဲ ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ယုံကြည်ထားရ၏။ ထို့ကြောင့် မေတ္တာတရားကိုသာ

စွဲစွဲမြဲမြဲ လက်ကိုင် ထားနေကြပါဟူ၍ တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်သတည်း။

စိတ်ထားဖြောင့်တော့ အလုပ်ဖြောင့်၏။ အလုပ်ဖြောင့်တော့ အကျိုးဖြောင့်၏။

(တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်် ရေမေတ္တာပွားနည်းမှ Mini Monk မျှဝေတင်ဆက်ပါသည်။မေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံး ကျင့်သုံးနိူင်ကြပါစေ)

No comments:

Post a Comment