Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, April 5, 2018

ေထာင္းလေမာင္းေက ် ေအာင္ ခြပ ္ခဲ ့တဲ ့ေဒါင္း။။။


သူနာမည ္က ခင္ေမာင္ေ၇ႊ ကၽြန ္ေတာ ္တို ့အားလံုးက သူကိုခ ် စ္ခင္ေလးစားစြာနဲ ့ေ၇ႊၾက ီးလုိ ့ေခါ ္ၾကတယ ္သူနဲ ့ကၽြန္ေတာ ္တို ့စေတြ ့ခဲ ့ေန၇ာက အင္းစိန္သီးသန ့္ေထာင္ ခုနွစ္အားၿဖစ္ ၁၉၉၂ အခ ် ိန္အားၿဖစ္ စစ္အာဏ၇ွင္ၾက ီးၿဖစ္လာမဲ ့ဗိုလ ္ခ ် ဳ ပ္မႈၾက ီးသန္းေရႊက ၁၉၈၈ စစ္အာဏသိမ္းေခါင္းေဆာင္ဗိုလ ္ခ ် ဳ ပ္ ၾကီးေစာေမာင္ဆီကေနအာဏၿပန္လုထားၿပီးစအခ ် ိန္ ပူးပူးေႏႊးေႏႊးေလး.။။။။
သူက စက ္မူတကသိုလ ္တတိယနွစ္ေက ် ာင္းသားMining majorက ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာ ၁၀၇က္ ( 10D ) ေဒါ ္ေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ ၿငိမ္းခ ်မ္းေ၇းနိူဗလ ္ ဆု၇၇ွိလို စက ္မူတကကသိုလ ္- ၇န္ကုန္တကကသိုလ ္ပင္မနဲ ့မန္းတကကသိုလ ္ေတြမွာ
တကကသိုလ ္ေက ်ာင္းသားေတြက ေထာက ္ခံဆႏဒၿပခဲ ့ၾက တယ ္ေက ် ာင္းသား ၂၀၀ ေက ် ာ္ဖမ ္းဆီးခံခဲ ့ၾက၇ၿပ ီး တခ ် ဳ ိံ့ ့ကိုေထာက္လွမ ္းေ၇း၇ဲ ့င၇ဲစခန္းေတြကၿပန္လြတ္ေပးခဲ့ပင္မဲ့ ေက ် ာင္းသား ၁၀၀ ေက ် ာ္နဲ ့၀န္း၇ံၿပည ္တခ ် ိဳ ့ကို နွစ္၇ွည ္ေထာင္ဒဏ ္ခ ် ခံခဲ ့၇ တယ ္ အဲ ့ဒီထဲသူက စက ္မူတကကသိုလ ္ေက ် ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက ္.။။။
ဒီေန၇ာမွာၾကံဳ လို ကြ ် န္ေတာ ္တို ့ေခာတ ္ေထာက ္လွမ္းအဖြဲ ့၇ဲ ့ကလိမ္က ်ံ ဳ ၾကခဲ ့ဒါေလေပါ ့ေၿပာၿပအံုးမယ ္ေက ် ာင္းသားအေ၇းအခင္းၿဖစ္ၿပီဆိုဒါနဲ ့လူ ဖမ္းပြဲစေတာ ့ဒါပါပဲ ၁၉၈၈ အေ၇းေတာ ္ပံု အၿပီး ၿမိ ဳ ့ေပါ ္ေၿမေအာက္ေတာ ္လွန္ေ၇းအင္အားစုေတြကိုစနက ္တက ် ဖမ္းဆီး
ေထာင္က ် ခဲ့တယ ္။၁၉၈၉ နွစ္ဦးပိုင္း ကိုသက ္ခိုင္ ၊ ဦးတင္ေအာင္(အန္ကယ ္ၾကီး) ဦးေဆာင ္တဲ ့၄၈၂၈ ဗကပ
စစ္ေဒသ ၁၉၉၀ ေမ ၂၇ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး NLD ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စလွယ္မ ် ား (ယွဥ္ၿပိ ဳင္အစို၇ဖြဲ ့စည္၇န္ၾကိ ဳ စားသူမ ် ား)၊
ကိုေက ် ာ္ၿမဦေဆာင္ေသာ ဗကပ UG မ ် ား၊ ေအာက္ဗကသ၊အထက္ဗကသ၊ ဗလစနဲ ့ လက ္၀ဲစြန္းပါတီတခ ် ိဳ ့နဲ ့ေၿမေအာက ္ေက ် ာင္းသားလႈပ္၇ွားမႈေတြၿဖစ္တဲ ့ ဗမာနိ ုင္ငံလံုးဆိုင္၇ာေက ် ာင္းသားသမ၈အဖြဲ ့၇န္ကုန္ခ၇ုိင္ေက ် ာင္းသား သမ၈အဖြဲ ့တပ္ဦးေက ် ာင္းသား လူငယ္အဖြဲ ့စသၿဖစ္ ထိုအဖြဲ ့အစည ္းမ ် ား
နဲ ့သက ္ဆိုင္သူမ ် ား အားေပးကူညီသူမ ် ားနွင္ ့မသက ္ဆိုင္သူမ ် ားအားလံုးကို ဇာတ ္လမ ္း ဇာတ္ကြက္ဆင္ၿပီး ေထာက ္လွမ္းေ၇းအဖြဲ ့ေတာ ္ေၾကာင္းအလုပ္လုပ္နိူင္ ေ ၾကာင္း ဟိဏ ္ၾကီးဟန္ၾကီးတခြဲသားနဲ ့သတင္းစာ၇ွင္းလင္းပြဲေတြအတည ္ ေပါက္နဲ ့
လုပ္ ေၿမေအာက ္လႈပ္၇ွားမႈကြင္းဆက္အမွန္တခ ် ိဴ ့ယူၿပီးလူေတြအမ ် ားၾကီးဖမ္း ဒီလုပ္၇ပ္ေတြဟာ ၿမန္မာစစ္ေထာက ္လွမ္းေ၇း၇ဲ ့နည ္းဗ ် ဴ ဟာတစ္၇ပ္ အေနနဲ့ ့က ် င့္သံုးခဲ ့ပါတယ ္ၿမန္မာစစ္ေထာက ္လွမ္းေ၇း၇ဲ ့အဓီကမဟာဗ ် ဴ ဟာက ေတာ ့နိူင္ငံေ၇းအင္အားစုေတြကို အားေပးေထာက္ခံလာမဲ ့ၿပည ္သူေတြကို ေထာက ္လွမ္ေ၇း၇ဲ ့လက ္တန္ေၿခတန္ေတြကို လက္ခံယံုၾကညေၾကာက္ ္၇ႊံ ့လာေစၿပီး နိုင္ငံေ၇အင္အားစုေတြနဲ ့ကင္းေ၀းေစေအာင္လုပ္ၿခင္းဒါၿဖစ္ပါတယ ္တၿခာတဖက ္မွာလည ္အာဏသိမ ္းေခါင္းေဆာင္ၾကီး၇ဲ ့စစ္ေထာက ္လွမ္းေ၇းအေပါ ္မွာ အားကိုးယံုၾကည ္လာေအာင္စနက္တက ် ဇာတ္ကြတ္ဆင္လုပ္ၾကံဖန္တီမူကမ ် ားသာၿဖစ္ ပါတယ ္။။ ၿမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေ၇း၇ဲ ့ ဒီလုပ္၇ပ္ေတြဟာ မဆိုင္သူေတြအမ ် ားၾကီးကိုနွစ္နာမူေတြၿဖစ္ခဲ ့ၾက၇ၿပီး အာဏ၇ွင္စနက္ကို အမ ် ားၾကီးသက္ဆိုး၇ွည္ေစခဲ ့ပါတယ္။။
၁၉၉၁ ဒိဇင္ဘာ ၁၀ ၇က္ေန ့( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နုိဗယ္ဆု၇ရွိေထာက္ခံပြဲ) ေက ် ာင္းသာသပိတ္ကို ၿမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေ၇းက ေက ် ာင္းသား ၂၀၀ေက ် ာ္နဲ ့ၿပည္သူတခ ် ဳ ိ ့ကိုဖမ္းဆီးခဲ ့၇ာ အေတာ ္ေတာ ္မ ် ားမ ် ား မသတ္ဆိုင္သူမ ် ားကိုပါ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ ် ခဲ ့သည ္။။
ယင္းလူဖမ္းပြဲကို ၿပန္လည္ သံုးသတ္ပါက ၿမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေ၇းနည္းဗ ် ဴ ဟာ တစိတ္တပိုင္းေအာင္ၿမင္တယ္ ဆို၇မွာၿဖစ္ပါတယ္။။ အဲ ့ဒီေနာက္ပိုင္း ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ၇က္ ၿမန္မာတပ္မေတာ ္စစ္အာဏသိမ္းယူၿပီး နိုင္ငံေ၇းအင္အာစုမ ် ားၿဖစ္တဲ ့ လက္၀ဲ၊ လက္ယာ ပါတီမ ် ား၊ ေက ် ာင္းသားသမဂမ ် ား၊ ေက ် ာင္းသား လူငယ္တပ္ဦးနိုင္ငံေ၇းလႈပ္ရွားမႈေတြကို ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာ ေက ်ာင္းသားသပိတ္အထိ နိုင္ငံေ၇းလႈပ္ရွားမႈအာလံုးကို
ယာယီကန့္ ့သတ္ထိန္းခ ် ဳ ပ္ထားနိုင္ခဲ ့တယ္။။
---=============================================
၁၉၉၂ ဂ ်ြ န္ ၅ ၇က္ေန ့မွာ ဗမာနိုင္ငံလံးုဆိုင္၇ာ ေက ် ာင္းသားသမဂမ ် ား အဖဲြ ့ခ ် ဳ ပ္ ( ယာယီ ) ၿပန္လည္ဖဲြ ့စည္း၇န္ၾကိ ဳ းစား၇င္း န-၀-တ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ၾကီးမႈ ဳ က ်င္ပမဲ ့အမ ် ဳ ိးသားညီလာခံ
(၂၀၀၈ စစ္က ်ြ န္အေၿခခံဥပေဒၿဖစ္လာမဲ ့)ကို ဗမာနိ ုင္ငံလံုးဆိုင္၇ာ ေက ် ာင္းသားသမဂမ ် ားအဖြဲ ့ခ ် ဳ ပ္အေနၿဖင္ ့မေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကးညာခ ် က္ထုတ္ခဲ ့တဲ ့အတြက္က ်ြန္ေတာ ္ဖမ္းဆီးၿခင္းခံခဲ ့၇ပါတယ္။။ စစ္ေထာက္လွမ္ေ၇း အမွတ္ ၇ ( ဟဲဗင္လမ္း ) မွာ စစ္ေက ် ာေ၇း၀င္ ၇ ၇က္ေလာက္နွိပ္စက္ခံ၇ၿပီးတဲ ့အခါမွေတာ ့ ဘ၀တကကသိုလ္ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္သို ့ပို ့ေဆာင္ခံလိုက္၇ပါတယ္။။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ ေ၇ာက္ေတာ ့ ေထာင္ပိတ္ခ ် ိန္ၿဖစ္ေနၿပီး ေထာင္အာဏပိုင္မ ် ား ေထာက္လွမ္ေ၇းဆီမွ က ်ြ န္ေတာ ္အားလြဲေၿပာင္း လက္ခံထားလိုက္ၿပီး အေဆာင္ ၂ ၊ အခန္း ၁၉ ထဲလိုက္သည္။ က ်ြန္ေတာ ္အ၇င္ေ၇ာက္ေနသူေတြက နိုင္နိုင္၊ ေနရိန္ေက ် ာ္၊ ကိုေက ် ာ္သိုက္တို ့ၿဖစ္ၿပီး က ်ြ န္ေတာ ္ေနာက္မွ အခန္းထဲပို ့ခံ၇သူက အကိုၾကီးကိုတင္ထြန္း ( ၇၄မ ် ဳ ိးဆက္ေက ် ာင္းသား ) အားလံုးေပါင္း ၅ေယာက္၊ အခန္းက ၉ေပ ၈ေပ အခန္း၊ ၀ါးေက ် ာဖ ် ာၾကမ္းက ၂ ခ ် ပ္၊ ဂံပလာက တလံုး၊ အိပ္ယာခင္နဲ ့ၿခံ ဳ ေဆာင္က မပါ။ စစ္ေက ် ာေ၇းကေထာင္ကိုပို ့တုန္းက တကားထဲ ေခါင္းစြပ္ထားေတာ ့ တေယာက္ကိုတေယာက္ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆိုဒါ မသိၾက၊ ေထာင္ေ၇ာက္မွ သူဖမ္းခံ၇ ကိုယ္ဖမ္းခံ၇ ဆိုဒါ
သိ၇ေတာ ့တယ္။ က ် န္သူအားလံုးက က ်ြ န္ေတာ္တို ့ဘယ္ေ၇ာက္ေနဒါကို မသိ၊ က ်ြ န္ ေတာ္ကသိေနၿပီး ၁၉၉၀ ၾသဂုတ္လ ၈ ၇က္ ၈ေလးလံုး ၂နွစ္ၿပည္ ့၇န္ကုန္ၿမိ ဳ ့တြင္ ေက ် ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ေပ ် ာက္က ် ား ဆဒၿပပြဲတြင္ဖမ္းဆီးမိသြားခဲ ့ၿပီး ဒီအေဆာင္ အခန္း၂၁ တြင္ ၃လေလာက္ေနခဲ ့ဘူးၿပီ။ သူတို ့ကို က ်ြ န္ေတာ္က ဘယ္ကိုေ၇ာက္ေနေၾကာင္းရွင္းၿပလိုက္ပါတယ္။
က ်ြ န္ေတာ္၊ ကိုေက ် ာ္သိုက္၊ ေန၇ိန္ေက ် ာ္နဲ ့အကိုၾကီကိုတင္ထြန္းတို ့ေထာက္လွမ္းေ၇း စစ္ေက ် ာေ၇ စစ္ခ ်က္ေတြအေၾကာင္းေၿပာေနခ ် ိန္မွာ နိုင္နိုင္ တေယာက္က
အိပ္ေမာက ် ေနေလ ၿပီ။ သိပ္ေတာ ့မၾကာလိုက္ပါ
က ်ြ န္ေတာ ္တို ့၄ေယာက္လဲ ေထာက္လွမ္းေ၇ ( ၇ ) တြင္ ၇ရက္လုံးလံုး မအိပ္၇ဘဲ ထုေထာင္း ရုိက္နွပ္စစ္ေက ် ာ ့ခံခဲ့၇ေသာေၾကာင္ ့ႏွစ္နွစ္ခ ် ိပ္ခ ်ိ ပ္ အိပ္ေပ ် ာ္သြားပါေတာ ့တယ္။။
အိပ္ေကာင္းေကာင္းနဲ ့၅ေယာက္သား တခ ် ဳ ိးထဲ အိပ္ေပ ် ာ္သြားခဲ ့ဒါ မနက္မိုးလင္း ၅နာ၇ီ ေထာင္ဖြင့္ပံုစံေအာ ္ဒါေတာင္ မနိုးဒါေၾကာင္ ့ေထာင္၀ါဒါ
ကိုတင္သိန္း လာဆဲနိုးမွ အိပ္ယာနိုးေတာ ့တယ္။ က ်ြ န္ေတာ ္တို ့ကို ပံုစံထိုင္ခိုင္းၿပန္ထြက္သြာေတာ ့တယ္။။
မနက္ ၇ နာ၇ီထိုးေတာ ့အေဆာင္တံခါးေတြ စဖြင့္ ဖြင့္ၿခင္း က ်ြန္ေတာ ္တို ့၅ေယာက္ကို အ၇င္ဆံုး အခန္းတံခါးစဖြင့္ေပသည္။ အေၾကာင္းက က ်ြ န္ေတာ ္တို ့၅ေယာက္သာ ဖမ္းခ ် ဳ ပ္ထားဆဲ
အခ ် ဳ ပ္သားသစ္မ ် ားၿဖစ္ၿပီး က ် န္သူအားလံုးကအခ ် ဳ ပ္သားေဟာင္းမ ် ားနဲ ့ ေထာင္က ် ၿပီးသာမ ် ားၿဖစ္ၾကပါတယ္။ က ်ြ န္ေတာ ္တို ့၅ေယာက္ ေ၇းခ ် ဳ ိးကန္မွာ
မ ် က္နွာသစ္ေနတုန္း ေဆာင္တိုက္ခန္းေတြထဲမွ ေခါင္းၿပ ဴ ၾကည္ေနသူမ ် ားကိုေတြ ့၇ၿပီး၊ က ်ြ န္ေတာ ္နဲ ့သက္တူ ရြယ္သူ မတိမ္းမယိမ္း
အရြယ္ေက ် ာင္းသားေတြဆိုဒါ သိလိုက္၇ပါေတာ ့တယ္။ ဒါပင္မဲ ့တေယာက္မွ
သိတဲ ့သူေတာ ့မပါ။ သူတို ့ေတြက အေဆာင္တိုက္ခန္းမ ် ားထဲကေန လက္ၿပနွုတ္ဆက္ၾကေတာ ့ က ်ြ န္ေတာ ္တို ့လဲၿပန္ၿပီး လက္ၿပႏွုတ္ဆက္လိုက္ပါေတာ ့တယ္။
က ်ြ န္ေတာ ္တို ့တေယာက္နဲ ့တေယာက္ အခုလိုႏႈတ္ဆက္ဒါကို
က ်ြ န္ေတာ ္တို ့ကို ေစာက္ၾကည္ ကြက္ကဲေန၇တဲ ့တိုက္ေဆာင္၀ါဒါ တင္သိန္း
ေတြ ့သြားၿပီး ၿခိမ္းေၿခာက္ဆဲဆိုပါေတာ ့တယ္။ အဲ ့ဒီေနာက္ မ ် က္ႏွာသစ္၊ ဂံပလာခ ် ခ ် ိန္ ၁၅မိနစ္ထဲေပးၿပီး က ်ြ န္ေတာ္တို ့၅ ေယာက္လံုးကို တိုက္ထဲၿပန္ထဲၿပီး ေသာ ့ခတ္ပိတ္ထားလိုက္ပါေတာ ့တယ္။
အဲ ့ဒီေနာက္ ေထာင္က ် ၿပီးသာ လူေတြကို ၂ ခန္း တအုပ္စု မိနစ္ ၃၀ အခန္းဖြင္ ့ေပေနခဲ့တယ္။ ဖြင့္ေပးတဲ ့အခန္းတိုင္းက ၇ဲေဘာ္မ ် ားလာခဲ့ၾကၿပီး
ႏႈတ္ဆက္အားေပးၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ ် ိန္တုန္းက ေရႊၾကီး( ကိုခင္ေမာင္ေရႊ )က အ ေဆာင္ရဲ ့အေရွ ့ဘက္အၿခမ္း အခန္း ၁၂ တြင္ေနရၿ႔ပီး သူတို ့ေ၇ခ ် ဳ ိးဆင္းခ ် ိန္မ ် ား့ေတာ ့၇တ့ဲအခ ် ိန္ေလေတြမွာ ၀ါဒါေတြ လစ္ၿပီးဆိုဒါနဲ ့ က ်ြ န္ေတာ ္တို ့အခန္းမွာ စကားလာေၿပာေလရွိတယ္။ ဒီလိုနဲ ့
10D အုပ္စု ( ၁၉၉၁ ဒိဇင္ဘာ ၁၀ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုဗလ္ဆု ၇ရွိမႈအေပၚ ရန္ကုန္တကကသိုလ္(ပင္မ)တြင္ ေထာက္ခံဆဒၿပေသာ တကကသိုလ္ေက ် ာင္းသာမ ် ား ) ေတြကို ၄၀၁နဲ ့ တဖြဲ ့ခ်င္းအသုပ္လိုက္
လြတ္ေပးဒါေၾကာင့္ အေဆာင္မွာ လူကနည္းလာၿပီး ေထာင္အားဏပိုင္ေတြကလဲ ဖိႏွိုပ္မႈကိုေလ ွ် ာေပးေတာ ့တယ္။
ဂံပလာခ ် ခ ် ိ န္၊ ေ၇းခ ် ိဳ းခ ် ိန္ေတြပိုေပးလာခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းက ေထာင္အာဏပိုင္ေတြေထာင္က ် ၿပီးသာသူေတြကို ၄၀၁ ပုဒ္မနဲ ့လက္မွတ္ထိုၿပီး အခ ် ိန္မေရြးလြတ္ေပးတက္ဒါေၾကာင့္ ေထာင္ကေနလြတ္သြားသူမ ် ားကတဆင့္ေထာင္ထဲမွာ အ၇မ္း ဖိႏွိ ုပ္ ၇က္စက္မႈေတြကို မေပါက္ၾကားေစ
ခ ် င္ဒါပဲၿဖစ္ပါတယ္။ အဲ ့ဒိအခ ် ိန္က အေဆာင္ ၂ ၊ ေနာက္ဖက္ၿခမ္းမွာ ကိုကိုၾကီး ( စမ္းေခ ် ာင္းကိုကိုၾကီး )၊ ကိုသန္း၀င္း (၀က္ကေလး)၊ ကိုေက ် ာ္ေငြ( ၿမ၀တီက ကုန္သည္ )၊ ကိုေက ် ာ္ေသာင္း ( ကုန္သည္ရဲ ့ကားေမာင္း )၊ သူတို ့၄ေယာက္က 10D ေက ် ာင္းသားလႈပ္ရွား
ဆဒၿပပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ ့တဲ ့ သံုးေ၇ာင္ၿခယ္က အာနိဳ းကို ထိုင္နယ္စပ္ပို ့ေပးၿပီး
အာနိဳ းက အလင္းၿပန္၀င္လာတဲ ့အခါ ပို ့ေပးတဲ ့သူတို ့ကို စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇းဖမ္းဆီးေထာင္ခ ် ထားဒါပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တိုက္ခန္းတခန္းမွာက အဘဦေက ် ာ္စီန္ ( အဘေဘာၾကီး မၾကာေသးခင္က ကြယ္လြန္ )၊ ဦးသန္းေဌး ( အေကာက္ခြန္အ၇ာရွိ ကြမ္းၿခံကုန္းသား ) ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴ နစ္ပါတီ ကိုေက ် ာ္ၿမအမႈတြဲ။။ေနာက္တိုက္ခန္းတခန္းက ကိုေဌးလြင္( ၇န္ကုန္တကကသိုလ္က က ် ဴ တာ )၊ ေနာက္တိုက္ခန္းတခန္းက အဘဦးထြန္းၾကိ ဳ င္ ( NLD ရုံခ ် ဴ ပ္အေဆာက္အဦးရဲ ့အိမ္ရွင္၊ ) ေနာက္တခန္းက အဘဦးေက ် ာ္ဆန္း ( ၁၉၉၀ ေမ ၂၇ ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္ NLD လြတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္ ) နဲ ့က ်ြ န္ေတာ ္တို ့အခ ် ဳ ပ္၅ေယာက္ၿဖစ္ၿပီး၊
တိုက္အေရွဖက္ၿခမ္းအခန္းေတြမွာက RIT စက္မႈတကကသိုလ္က ကိုသန္းလြင္ဦ ( မာမီ )၊ကိုေန၀င္းသိန္း၊ ကိုထြန္းၿမင္ေထြး ( ဘိုးဘိုးၾကီး )၊ ေအာင္မ ် ဳ ိးေက ် ာ္ ( အရွည္ေလး )၊ ေရႊၾကီး ( ခင္ေမာင္ေရႊ )၊ ကိုလွ ုိင္မိုးသန္း ( ေက ် ာက္ပေတာင္းသား )၊ သခ ် ၤာေမခ ် ာက ကိုေအာင္လင္း၊ ကိုစိုးၿမင္ ့( ဒုတ္ၾကီး )၊ NLD လူငယ္က သားေလး ( စန္းၿမိ ဳ င္)၊ ေအာင္မ ် ိဳ းစန္း ( စာကေလး )၊ ဦးသက္တင္စိုး ( အင္းစိန္)၊ ကိုေဆြကို (ေအာင္ၾကီးပါတီ)၊ ဆ၇ာဦးေက ် ာ္တင္ ့(RIT မွ ဆ၇ာတေယာက္ၿဖစ္ၿပီး ၁၉၉၁ဒီဇင္ဘာ၁၀-၁၁ ၇က္ေတြမွာ စက္မႈတကကသိုလ္ေက ် ာင္းသားမ ် ားဆဒၿပ ေဟာေၿပာေနတဲ ့တ၇ားပြဲေတြကို ၀င္ေ၇ာက္မတားဆီးဘဲ ၇ပ္ၾကည္ ့အားေပးခဲ ့တဲ ့အတြက္ သူကို စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇း ဖမ္းဆီးထားၿခင္ၿဖစ္ပါတယ္ )၊ဦသက္တင္စိုး(အင္းစိန္)၊ ဗိုလ္မႈ ဳ ထြန္းေက ် ာ္ဦး(အမ ် ဳ ိးသားပါတီ)၊ဦးေက ် ာ္တင္(အမ ် ဳ ီးသားပါၽတီ)၊ ဦးေက ် ာ္တင္ ့(အမ ် ဳိး သားပါတီ)၊ဦးေက ် ာ္စီုး(အမ ် ဳ ိးသားပါတီ)၊ ဦေက ် ာ္ၿမ(အမ ်ဳ ိးသားပါတီ)ယင္း ၅ ေယာက္မွာ ဗိုလ္မႈ ဳ ထြန္းေက ်ာ္ဦး(၇ခိုင္) တေယာက္ကလဲြလို ့
က ် န္သူေတြကမြတ္စလင္မ ် ားၿဖစ္ၿပီး ရုိဟင္ဂ ် ာသမိုင္းလိမ္မ ် ားေ၇းသား ၿဖန္ ့ေ၀ေသာေၾကာင္ ့ဖမ္းဆီးထားၿခင္းၿဖစ္တယ္။ သူတို ့အားလံုးက တိုက္အေဆာင္ေရွဘက္ၿခမ္းတြင္ ေနခဲ ့ၾကတယ္။။
အေဆာင္မွာ လူနည္းတဲ့အခါ တေဆာင္လံုးကို မနက္ပိုင္း၉နာရီကေန ၁၁နာ၇ီအထိ တိုက္ခန္းတံခါေတြကိုဖြင့္ေပထားလိုက္ၿပီး ၊ အဲ့ဒီ ၂နာရီအတြင္
ေ၇ခ ် ိဳ း၊ အ၀တ္ေလ ွ် ာ္ နဲ ့ဂံပလာခ ် စၿဖင့္ၿပီေအာင္လုပ္၇ပါတယ္။ ၁၁နာရီထိုး၇င္ေတာ ့တိုက္ခန္းတံခါးေတြၿပန္ပိတ္ထားခံ၇ၿပီး ကိုယ္အခန္း ကိုယ္ၿပန္ေန၇ပါတယ္။ ညေန ၅နာ၇ီ ေထာင္မပိတ္ခင္အခ ် ိန္မွာ ၁၅ မိနစ္ ဂံပလာခ ် ခြင္ ့ေပခဲ ့တယ္။
အဲ ့ဒီ ၂ နာ၇ီခ ် ေပးတဲ ့အခ ် ိန္ေတြမွာ ကိုကိုၾကီး ( စမ္းေခ ် ာင္းကိုကိုၾကီး) အခန္းမွာ လူစုထိုင္ၿပီးစကာေၿပာခဲ့ၾကတယ္။ ပင္တိုင္စကားေၿပာသူက ေက ် ာင္းဆ၇ာကိုေဌးလြင္ သူကၿပံ ဳ းၿပံ ဳ း ၿပံ ဳ းၿပံ ဳ းနဲ ့စကားကိုသူတပါး စိတ္၀င္စားေအာင္ေၿပာနိုင္သူ၊ ကိုသန္း၀င္း ( ၀က္ကေလး )က သူူအခန္းလာသူေတြကို လက္ဖက္သုတ္နဲ ့ေ၇ေႏႊးခ ် မ္းနဲ ့တခါတေလး ဧည္ခံတက္သူ၊ နိ ုင္ငံေ၇းနဲ ့စာေပအေၾကာင္းက ပိုမ ် ားပါတယ္။
တေန ့ စကား၀ိုင္းမွာ ကိုလိွ ုင္မိုးသန္းက သူတိုအဖမ္းခံ၇ပံုေတြကို ရီ၇ႊင္အေသာ ္ေဖာက္က ေၿပာၿပေနခဲ ့တယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၀၊ ၁၁ နဲ ့၁၂ ၇က္ေတြမွာ သူတို ့စက္မႈတကကသိုလ္ေက ် ာင္းသားေတြ စက္မႈတကကသိုလ္ေက ် ာင္း၀န္းအတြင္းဆဒၿပခဲ ့ၾကၿပီး ၁၂ ၇က္ေန ့တၿပည္လံုး တကကသိုလ္ေက ် ာင္းေတြကိုပိတ္လိုက္တဲ ့အခါ ၇န္ကုန္မွာ ေက ် ာင္းသားေတြကို ပတ္စိတ္တိုက္လိုက္ဖမ္းေနေတာ ့သူတို ့နယ္ေက ် ာင္းသားေတြက နယ္ေတြၿပန္ၿပီးေနလိုက္ၾကပါတယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္ေ၇းက ဆဒၿပပြဲမွာပါ၀င္ခဲ ့တဲ ့နယ္ေက ် ာင္းသားေတြကို ဓါတ္ပံုရုိက္ယူထားခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေက ် ာင္မွာေပထားတဲ ့
အိမ္လိပ္စာေတြနဲ ့နယ္အိမ္ေတြမွာ အိမ္တိုင္ယာေ၇ာက္လိုက္ဖမ္းဆီခဲ ့ပါေတာ ့တယ္။ သူက ( ေက ် ာက္ပေတာင္း ) ေရႊၾကီးက ( မံုရြာ )၊ ကိုေက ် ာ္လင္က (ေ၇နံေခ ် ာင္း) ေနာက္တေယာက္ကိုေတာ ့က ်ြ န္ေတာ္မမွတ္မိေတာ ့၊ သူေၿပာၿပခဲ ့ဒါက သူတို ့နယ္ေက ် ာင္းသားေတြက နယ္ေတြၿပန္ေၿပးေတာ ့ေထာက္လွမ္းေ၇းက ေက ် ာင္းက သူတို ့လိပ္စာေတြယူၿပီး ေနာက္ကေန အိမ္လိပ္စာေတြအတိုင္လိုက္ဖမ္ဆီပါေတာ ့တယ္။ သူတို ့ကို နယ္အိမ္ေတြအသီးသီးကေန မန္းေလး ေထာက္လွမ္းေ၇း အမွတ္ ၁ မွာ ထိန္းသိမ္းထားခဲ့ၿပီး ေနာက္၇က္ေတြမွာ ၇န္ကုန္စစ္ေထာက္လွမ္ေ၇း ကိုလဲြေပးဖို ့စီစဥ္ခဲ ့တယ္။ မန္းေလး ေလယာဥ္ကြင္က သူတို ့အေတြ ့အၾကံ ဳေတြကို အရီအရႊင္းေလးနဲ ့အေသာေဖၚက္ကေၿပာၿပခဲ ့ေသးသည္။ မန္းေလးေလယဥ္ကြင္းမွာ ေလယာဥ္မႈ ုက ေလယာဥ္ေပၚမွာ
ေလေၾကာင္းဥပေဒအ၇ ဘယ္သူကိုမွ လက္ထိတ္ခတ္ထားခြင္ ့မၿပ ဳ နိုင္ေၾကာင္း ဟန္ ့တားခဲ ့ေသာ္လည္
စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇းက လက္မခံ ေနာက္ပိုင္း ေလယာဥ္မႈ ုကဘဲ အေလ ် ာေပးခဲ ့၇ၿပီး ေထာက္လွမ္းေ၇း
၁ေယာက္ခ ် င္းစီနဲ ့လက္ထိတ္တဲြခတ္ခံၿပီး ၇န္ကုန္ခရီစဥ္စခဲ ့ၾကတယ္။ ေလယာဥ္အမႈထမ္းအားလံုးက သူတို ့၄ေယာက္
က နိ ုင္ငံေ၇းမႈ ့ေတြဆိုဒါသိေနဒါမို ့ သူတို ့ကို ဂရုတစိုက္ ဆက္ဆံခဲ ့ၿပီး ေလယာဥ္မယ္ ေခ ် ာေခ ် ာေလေတြက
ခ ် ဳ ိခ ် ဥ္သၾကားလံုးေတြ ထဲေပးလိုက္ဒါ ၇န္ကုန္ အင္းစိန္က အမွတ္ ၆ စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇စခန္းေ၇ာက္တဲ ့အထီပါလာခဲ့ပုံ၊ ေထာက္လွမ္းေ၇း စစ္ေက ် ာေ၇းမွာ ထုရုိက္ နိွပ္စက္ေနသည္ၾကာက
သူတို ့အခ ် င္း ခ ် င္းေနာက္ေၿပာင္ခဲ့ၾကပံုေလးေတြ၊ ေထာက္လွမ္းေ၇း ၆မွာ ေထာက္လွမ္းေ၇းက ေရႊၾကီးကို ""မင္လားကြ ခင္ေမာင္ေရႊ RITမွာ တ၇ားေဟာဒါ လုပ္စမ္းပါဦး မင္းတ၇ားေဟာဒါ ငါနားေထာင္ခ ် င္တယ ္" အဲ ့ဒိလိုေၿပာေတာ ့ေရႊၾကီးလဲ ဘာေၿပာေကာင္းမလဲ ေထာက္လွမ္ေ၇းေတြကို
မတ္တက္ထ၇ပ္ၿပီးတ၇ာေဟာပါေလေ၇ာ ဆိုက ေၿပာၿပေတာ ့က ်ြန္ေတာ ္တို ့
အားလံုးရီေမာက ေရႊၾကီးကို ၾသဘာေပးခဲ ့ၾကေတာ ့ဒါေပါ ့။။ ေရႊၾကီးကေတာ ့စပ္ၿဖဲၿဖဲ ရီက ်ဲ က ်ဲ နဲ ့စကား၀ိုင္းထဲ ထိုင္ေနသည္။
ေနာက္ပိုင္စစ္ေထာက္လွမ္းေ၇းမွာ စစ္ေက ် ာေ၇းလုပ္ခံခဲ ့ၿပီး စစ္ခံုရုံးနဲ ့RITစက္မႈတကကသိုလ္ေက ် ာင္းသားအားလံုးကို ေထာင္၁၅ နွစ္စီခ ် ခံခဲ့၇ေတာ ့တယ္။။ သူတို ့စက္မႈတကကသိုလ္ ေက ် ာင္းသားေတြ၇ဲ ့စစ္ခံုရုံးအေတြ ့အၾကံ ဳ ေတြက ေၿပာလို ့ကုန္မည္မဟုတ္။ ဒီလုိနဲ ့၁၉၉၂ ဂ ်ဴ လိုင္-ၾသဂုတ္လေတြမွာ
က ်ြ န္ေတာ္တို ့အမူတြဲေတြကို ရံုးထုတ္အမႈတင္ေတာ ့ သီသန္ ့ေထာင္ အေဆာင္ ၁ ဘက္ ေၿပာင္ၿပီးေနလိုက္၇တယ္။၁၉၉၂ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ မွာ စစ္ခံုရံုးနဲ ့ဘဲ ေထာင္ ၁၀စီခ ် ခံလိုက္၇ေတာ ့ပါတယ္။ အဲ ့ဒီတုန္းက အေဆာင္ ၁ မွာ လူၾကီးနိ ုင္ငံေ၇းသမားေတြကပိုမ ် ားတယ္။ အဘ အာပီေသာင္( ကယားလူမ ် ဳ ိးစု ကိုယ္စလွယ္ ၁၉၄၇ ပင္လံုညီလာခံ)၊ ဦးသာဘန္း ( ၁၉၆၂ ေက ် ာင္းသားေခါင္းေဆာင္)တိုလည္ရိွၾကပါတယ္၊
က ်ြ န္ေတာ္၊ ကိုေက ် ာ္သိုက္၊ေနရိန္ေက ် ာ္နဲ ့နီ ုင္နိဳ င္က အေဆာင္၁မွာ မေပ ် ာ္ စစ္ခု ံရံုးနဲ ့ေထာင္ခ ် ခံ၇ၿပီး အေဆာင္၁ၿပန္ေ၇ာက္ ေတာ ့
က ်ြ န္ေတာ ္၄ေယာက္ကို အေဆာင္၀ါဒါက သူအေဆာင္မွာမထားခ ် င္ အဲ ့ဒါေၾကာင္ ့ေထာင္၁၀နွစ္ခ ် ခံ၇ၿပီး ၿပန္လာတဲ ့က ်ြ န္ေတာ္တို ့၄ေယာက္ကို
အေဆာင္၂ကိုၿပန္ပို ့လိုက္တယ္။ က ်ြ န္ေတာ ္တို ့လဲ ေပ ် ာ္ေပ ် ာ္ပါးပါး အေဆာင္၂ ဘက္ၿပန္လာခဲ ့ေတာ ့တယ္။
က ်ြ န္ေတာ္တို ့အေဆာင္၂ေ၇ာက္ၿပီး ၁၅မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ ့ အကိုၾကီးကိုတင္ထြန္းလဲ အေဆာင္ေတာင္းေၿပာင္ၿပီး
က ်ြ န္ေတာ ္တို ့ေနာက္ကေန လိုက္လာပါေတာ ့တယ္။ အဲ ့ဒီမွာ ေရႊၾကီးတို ့နဲ ့ေနာက္တေခါက္ တေဆာင္ထဲ အတူေနခြင္ ့ၿပန္၇ခဲ ပါေတာ ့တယ္။
====================================================ေထာင္းလေမာင္းေက ် ေအာင္ ခြပ ္ခဲ ့တဲ ့ေဒါင္း။။။ ( အပိုင္း ၂ )
===========================================
========================
ကိုေရႊၾကီးအေၾကာင္းေရးေနရင္း တဆက ္ထဲ ၁၉၈၈-၁၉၈၉-၁၉၉၀ -1991-1992 ခုနွစ္ေတြမွာ ၿမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္ေရးရဲ ့နုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကို စနစ္တက ် ဖမ္းဆီး နီုပ္ကြပ္ခဲ ့ဒါေတြကိုတင္ၿပသြားပါမယ္။
န၀တ စစ္အာဏသိမ္းၿပီးမွ အုပ္စုလိုက္လူဖမ္းပဲြးမ ် ားကို ၿမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေရက စနစ္တက ် စတင္လုပ္ေဆာင္ေတာ ့ဒါပါပဲ။
စစ္အာဏသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း နိုင္ ့ငံေရးအင္အားစုမ ် ားကို နိုင္ ့ငံေရးပါတီမ ် ာတည္ေထာင္ခြင္ ့ၿပ ုေသာ ္လည္း တဖက္မွာ ပါတီစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ ် ားကို လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားခြင္ ့မၿပ ုခဲ ့။ ၁၃-၁-၈၉
တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဧ၇ာ၀တီတိုင္းစည္းရုံးေရးခ၇ီစဥ္မွာ ပစ္ခတ္ၿခိမ္းေၿခာက္ အသက္ပါ၇န္ရွာတဲ ့အထိ ၿပ ုမႈလုပ္ေဆာင္ခဲ ့ၿပီး။ ယင္းေန ့မွာပင္ NLD ပါတီ၀င္ ၃၂ ဦးနဲ ့ လူေဘာင္သစ္ဒီမိက၇က္တစ္ပါတီ၀င္
၂ ဦးတို ့အား ဖမ္းဆီးေထာင္ခ ် ခဲ ့တယ္။။
၂၃-၃-၈၉ ေန ့ေတာ ့ ေၿမေပၚတြင္လ ွ် ဳ ိ၀ွတ္လႈပ္ရွားေနေသာ ဗမာနိုင္ ့ငံလုံးဆိုင္၇ာေက ် ာင္းသာသမဂဂမ ် ားဥကဌ ကိုမင္းကိုနိုင္ကို ဖမ္းဆီး
ေထာင္ခ ် ခဲ ့တယ္။။ ၄-၇-၈၉ေန ့တြင္ NLD ဗဟိုေကာ ္မတီအတြင္းေ၇းမႈး
ဦး၀င္တင္အား မတ၇ားသၿဖင္ ့အမႈဆင္ ဖမ္းဆီးခဲ ့တယ္။။
၇-၇-၈၉ ( ၇ ဇူလိုင္ေန ့) ၊ သံလ ွ် င္ေ၇နံခ ် က္စက္တြင္
ပါဆယ္ဗံုးေပၚက္ကြဲခဲ ့ၿပီး၊ ၁၀-၇-၈၉တြင္လည္ ရန္ကုန္ၿမိ ဳ ့ေတာ ္ ခန္းမမွာ
ဗံုး ၁လံုးထပ္မွန္ ေပၚက္ကြဲၿပန္တယ္။ ယင္ေဖၚက္ခြဲခဲ ့မႈတြင္ တာ၀န္ယူေဖၚက္ခြဲခဲ ့သူ KNU မွ ကိုကိုနိုင္ကို ဖမ္းဆီး၇ပါေသာ ္လည ္း ၊
သံလ ွ် င္ NLD လူငယ္ အဖြဲ ့၀င္ ၂ ဦးၿဖစ္တဲ ့ကိုညီညီးဦး ( ယခုကြယ္လြန္ )နဲ ့
ကိုသန္ ့ေဇာ ္တို ့အဖြဲ ့ အမႈဆင္ဖမ္းဆီးထားခံ၇သူးမ ် ာကို ၿပန္လည္လြတ္ေပးၿခင္းမရွိဘဲ ေသဒဏ ္ၿပစ္ဒဏ္မ ် ားခ ် ခါ ေထာင္ထဲမွာပင္ နွစ္ေပါင္း ၂၅ နွစ္ေလာက္ေန ေစခဲ ့ပါတယ္။ ကိုညီညီဦးမွာ ေထာင္ထဲ နွစ္ေပါင္း၂၅ ေလာက္ ဖမ္းဆီးနွိပ္စက္ခံခဲ့၇တဲ ့ ဒဏ္မ ် ားၿဖစ္
ေထာင္ကလြတ္ၿပီး သိပ္မၾကာမွီမွာပင္ ကြယ္လြန္သြားခဲ ့၇ပါတယ္။
၁၉-၇-၈၉ေန ့မွာလည္း အာဇာနည္ေန ့အခမ္းအနား လူထုခ ် ီတက္အေလးၿပ ဳ ပြဲအား စစိတပ္နဲ ့ၿဖိ ဳ ခြင္းလို အေတာ ္မ ် ားမ ် ားေက ် ာင္းသားေတြ ဒဏ္၇ာဒဏ္ခ ် က္မ ် ားၿဖင္ ့ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ေထာင္ခ ် ခံခဲ ့၇တယ္။။ ေနာက္တေန ့ ၂၀-၇-၈၉ေန ့တြင္လည္ NLD ရုံခ ် ဳ ပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ဦးတင္ဦးေနအိမ္မ ် ားကို ေထာက္လွမ္ေ၇းမွ စစ္တပ္အင္အားအသံုးၿပ ုခါ ၀င္ေ၇ာက္စီးနင္းခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ ့ဦးတင္ဦးတို ့ကို
ေနအိမ္အက ် ယ္ခ ် ဳ ပ္ထားၿပီး က ် န္လူမ ် ားအား
အင္းစိန္အက ် ဥ္းေထာင္သို ့ပို ့ေဆာင္လိုက္ပါေတာ ့တယ္။ ၃၁-၇-၈၉ ေန ့တြင္လည္ ဦးရဲထြန္းနွင္ ့အတူ လူ ၅၂ ထပ္မွန္ဖမ္းဆီးၿပန္ တယ္။ ယင္း ၅၂ ဦတြင္ ၿမန္မာနိုင္ ့ငံလံုးဆိုင္၇ာ ေက ် ာင္းသားသမဂမ် အဖဲြ ့၀င္တခ ် ူိဳ ့၊ ၿမန္မာနိုင္ ့င ံလံုးဆိုင္၇ာ တကကသိုလ္ေက ် ာင္းသားမ ် ား ဒီိမိုက၇က္တစ္တပ္ဦး (မဒတတ) ၊ အဖဲြ ့၀င္တခ ် ဳ ိ ့တို ့ကို လက္ယာ အဖြဲ ့အစည္းအမည္တပ္ ဖမ္းဆီေထာင္ခ ် ခဲ ့ပါတယ္။။ ေထာင္ထဲတြင္ တေၿဖးေၿဖးၿခင္းလူေတြက မ ်ားေနခဲ့သည္။
၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာလထဲမွာ ေရႊၾကီးတို ့အုပ္စုက အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲေ၇ာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္။ ေရႊၾကီးတို ့က သီခ ်င္းဆို ၊သီခ် င္ေ၇းလုပ္ၾကသည္။
''ယံုၾကည္ပါ ယံုၾကည္ပါ အေမရယ္ က ်ေတာ ္တို ့ေတြေ၇းသားေနတဲ ့သမိုင္းသစ္ေတးသံ၇ယ္ မိုးလံုးပ ် ံေစမယ္ ကမာကိုေက ် ာ္ေအာင္ ဟစ္ေၾကြးေနမယ္။ ''
''အမ ်ဳ ိးသားေ၇းကိုေရွ ့ရွဴလို ့လမ္းၿပေဆာင္က ေအာင္ပြဲခံမယ္။ ၇င္ကိုေၿမကတုတ္လုပ္ခါ၇ယ္ သံတိုင္မ ် ားလဲ မေၾကာက္ပါတယ္။''
''ယံုၾကည္ပါ ယံုၾကည္ပါ အေမရယ္ က ်ေတာ ္တို ့ေတြေ၇းသားေနတဲ ့သမိုင္းသစ္ေတးသံ၇ယ္ မိုးလံုးပ ် ံေစမယ္ ကမာကိုေက ် ာ္ေအာင္ ဟစ္ေၾကြးေနမယ္။''
''အမ ်ဳ ိးသားေ၇းကိုေရွ ့ရွဴလို ့လမ္းၿပေဆာင္က ေအာင္ပြဲခံမယ္။ ၇င္ကိုေၿမကတုတ္လုပ္ခါ၇ယ္ က ်ည္ဆံမ ် ားလဲ မေၾကာက္ပါတယ္။''
၁၉၉၂ ဘ၀တကကသိုလ္ရဲ ့ေႏြဦးညမ ် ားမွာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ အေဆာင္ ၂ ၊ အခန္း ၁၂ မွာ ေနၾကတဲ ့ေရႊၾကီးတို ့အခန္းသားေတြရဲ ညခ ်မ္းခ ်ိန္ခါ ေတးသံသာပဲၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ ်ိန္က ေရႊၾကီးတို ့အခန္းထဲမွာက ကိုလိႈင္မိုးသန္း (၇န္ကုန္စက္မႈတကကသိုလ္) ၊ ဘိုဘိုၾကီး (ခ) ကိုထြန္းၿမင့္ေထြး(၇န္ကုန္စက္မႈတကကသိုလ္)၊ ေအာင္မ ်ဳ ိးေက ် ာ္(ခ) ပြၾကီ(
၇န္ကုန္စက္မႈတကကသိုလ္)၊ ကိုသန္းလြင္ဦး(ခ) မာမီ (၇န္ကုန္စက္မႈတကကသိုလ္)၊ ေရႊၾကီး(၇န္ကုန္စက္မႈတကကသိုလ္)၊ စန္းၿမိဳင္(ခ)
သားေလး( NLD လူငယ္) တို ့ေနၾကသည္။ အဲ ့ဒီအခ ်ိန္မွာ က ် ေနာ္က အေဆာင္၂၊ ေနာက္ဖက္ၿခမ္း အခန္ ၁၉တြင္ေနသည္။
ေရႊၾကီးက သီခ ်င္ဆို၊ သီခ ်င္းေ၇းဒါ ၀ါသနာပါသည္။ မနက္ပိုင္းေ၇ခ ်ဳိးဆင္ခ ် ိန္ ၁၅ မိနစ္ကေလးအတြင္း က ်ေနာ္အခန္းကိုေၿပးလာၿပီး သူစပ္ထားတဲ ့သီခ ်င္းေတြ ဆိုၿပတက္သည္။ က ်ေနာ္တို ့က နားေထာင္၇င္းေ၀ဖန္ေပး၇သည္။ သူ ့သီခ ်င္းေတြ နားေထာင္ ေ၀ဖန္ေပး၇င္ သူက သိပ္ကိုသေလာက ်သည္။ နားေထာင္ေပးခ သူကိုအကိုၾကီးေခၚက ညီမ ခိုင္ခိုင္ကိုေတာင္း၇င္ စပ္ၿဖဲၿဖဲလုပ္ခါ
မင္းကေတာ ့အမမရွိဘူး ရွိတဲ ့ကိုေက ် ာ္သိုလ္ဆီကပဲေတာင္ေတာ ့မယ္ဟုဆိုခါ ကိုေက ် ာ္သိုက္ကို ေယာက္ဖၾကီးဟုေခၚေတာ ့သည္။ ေထာင္ထဲတြင္ ညီမ၊ အမရွိသူေတြကို အကိုၾကီး၊ ညီေလး၊ ေယာက္ဖ၊ ေယာက္ဖဟု တေယာက္ကိုတေယာက္ေခၚတက္ၾကသည္က အေမာင္ ေက ်ာင္းသားေတြ၇ဲ ခင္မင္စ၇ာဓေလ ့ေလးတခုၿဖစ္သည္။ တေယာက္ေယာက္ႏွမက ေယာက ်ၤားယူသြား၇င္လဲ က ်ဳပ္ေတာ့ အသဲကြဲပါၿပီဗ ် ာဆိုက ထိုအကိုမ ်ားကို စေနာက္ေနတက္ၾကသည္ အေမာင္ေက ် ာင္သားေတြရဲ ခ ်စ္စ၇ာအၿဖစ္ကေလးေတြၿဖစ္ေတာ့သည္။
မွတ္မိသမ ွ် ေရႊၾကီးေ၇းခဲ ့တဲ ့ သီခ ်င္းစာသာေလးရွိေသးသည္။
''ေရႊေက ် ာင္းထပ္က ေခါင္းေလာင္းသံေလး ေၾကးကြဲစ၇ာေလ က ်ည္ဆံေတြ ေပတ၇ာထပ္မွာေလး တို ့သြန္းေလာင္းတဲ ့အနာဂတ္ေခါင္းေလာင္ ခ ်ဳ ္ၿမသံေ၀
အိုးေ၀ ----အိုးေ၀ အက ်ဥ္းက ် ေနတဲ ့မင္း၇ဲ ့သူငယ္ခ ် င္းေတြ ။''
''ေရႊေက ် ာင္းထပ္က ေခါင္းေလာင္းသံေလး ေၾကးကြဲစ၇ာေလ က ်ည္ဆံေတြ
ေပတ၇ာထပ္မွာေလး တို ့သြန္းေလာင္းတဲ ့အနာဂတ္ေခါင္းေလာင္ ခ ်ဳ ္ၿမသံေ၀
အိုးေ၀ ----အိုးေ၀ အေ၀ေ၇ာက္ ေနတဲ ့မင္း၇ဲ ့သူငယ္ခ ် င္းေတြ။''
သူတို ့အခန္းကလူေတြက တေယာက္ကို တေယာက္လဲ ခ ် စ္ၾကသည္ ။ တေယာက္နဲ ့တေယာက္လဲ အစအေနာက္သန္သည္။ ကိုသန္းလြန္ဦး(ခ) မာမီဆီက ညီမ၀ိုင္းေတာင္းၾကသည္။ မာမီအိပ္ေနတုန္း ေၿခမနဲ ့ ေၿခသူၾကြယ္ၾကား စက္ကူးညွပ္ၿပီး မီးရွိဳ ့သည္။ ထိုကဲ ့သို ေနာက္ေၿပာင္ၾကေသာေၾကာင္ ့မာမီတေယာက္ အခန္းေၿပာင္းေၿပး၇သည္။
သူတို ့အခန္းက ညဘက္စို၇င္ ညေစာင္ ့၀ါဒါေလေတြနဲ ့ေပါင္းခါ ဟင္းခိုးခ ်က္ၾကသည္။ ေထာင္၀န္ထမ္း၀ါဒါေလေတြက ညစာကို အၿပင္မွာမစားပဲ ေထာင္ထဲ ေ၇ာက္မွ ေထာင္က ်ေနေသာ အေမာင္ေက ်ာင္းသာေတြဆီက ေန ေတာင္းယူစားေသာက္ၾကသည္။ သူတို့ဘားတိုက္က ေက ်ြးေသာ အစားအေသာက္ကမေကာင္း ေထာင္၀င္စာ အစားအေသာက္ကိုသာ သူတို ့လဲမိွခို စာေသာက္ၾက၇သည္။ ညဖက္ေ၇ာက္၇င္ ေထာင္၀ါဒါေလးေတြက အေဆာင္အၿပင္ဘက္က စိုက္ခင္းေတြထဲ ေထာင္မႈဳ းဦးစံေပါ စိုက္ထားေသာ မုန္ ့ညွင္၊ ကိုက္လန္၊ ေကာ္ဖီထုတ္၊ ဟင္းနုနယ္ ၊ နိုကိုဥ ေတြကို ခိုးခူၿပီး သူတို ့အခန္းမွာခ ်က္ၾကသည္။ မီးေလာင္းစာအၿဖစ္ ေထာင္၀င္စာထုတ္တဲ ့ ပလပ္စတစ္အိပ္ေတြကိုမီးရွဳိ ့ၿပီးေလာင္းစာလုပ္၇သည္။ တခါတေလ သစ္တိုသစ္စေလးမ ်ားႏွင္ ပလပ္စတစ္ေတြကိုလံုးၿပီးမီးေမႊး၇သည္။ ပလပ္စတစ္ေညွာ္နံက သိပ္ၿပီးအနံမထြက္ မိနစ္၂၀ေလာက္ဆို၇င္ ဟင္အိုးတလံုးေကာင္းေကာင္းက ်တ္သည္။ ထုိအခ ် ိန္ေတြက က ်ေနာ္တို ့အခန္းေတြက ဟင္းခိုးမခ ်က္ၾကေသး။ က ်ေနာ ္တို ့မွာရွိေသာ ေထာင္၀င္စာပါ ပလပ္စတစ္ေတြကို ေရႊၾကီးတို့အခန္းကိုေပးသည္။ ေရႊၾကီးတို ့အခန္းက ညေစာင့္၀န္ထမ္းေတြကို ေပးေကြ ်းခါ သတင္းစား၊ လစဥ္ထုတ္ Magazine ၊ အဂၤလိပ္စားေလ ့လာဖို ့အဂၤလိပ္အဘိဓါန္၊ အဂၤလိပ္ စာေစာင္ေတြ ခိုးသြင္းမွာယူၾကသည္။ သူတို ့၇ေသာ အၿပင္သတင္ေတြကို က ်ေနာ္တို ့ကိုၿပန္ေၿပာၾကသည္။ ထိုအခ ် ိန္က စာအုပ္၊ စာတမ္း၊ ခဲတံ၊ ေဘာပင္၊ မင္ေခ ် ာင္းမိ၇င္ နိုင္ငံေ၇းအက ်ဥ္သားေတြ ဆို၇င္ ေထာင္တြင္ေနာက္မႈ တ၇ားစြဲခါ ေထာင္ ၁ႏွစ္ခြဲမွ ၃ႏွစ္ ၿပစ္ဒဏ္ထပ္တိုးခါ ေထာင္တြင္းၿပစ္ဒဏ္အၿဖစ္ စစ္ေခြးတိုက္ပို ့ၿပီး တိုက္ပိတ္ၿခင္း ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ၿခင္းအမ ် ဳ ိးကိုခံၾက၇ေသာ
အဆိုးဆုံးေသာေခတ္ၿဖစ္သည္။ ထိုပစ္စည္းမ ် ားခိုးသြင္းေပးေသာ ၀န္ထမ္းမ ် ားေထာင္ ၃ႏွစ္ေလာက္က ် ၾကသည္အခ ်ိန္ၿဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင္ ့သူတို ့အခန္းသားေတြက သိုသို၀ွတ္၀ွတ္ စာအုပ္၊ စာတမ္းေတြကို မွာယူဖတ္ၾကသည္၊ ထိုစာအုပ္၊ စာတမ္းေတြကို က ် ေနာ ္တို ့အေဆာင္တိုက္ခန္ေတြအေပၚထပ္မွာ ၿမန္မာၿပည္ေ၇ပိုင္နက္ထဲ ငါ၀င္ခိုးဖမ္းၿပီးေထာင္က ်ေနတဲ ့ထိုင္းလူမ ်ဳ ိေတြကို ဖြတ္ခိုင္း၇သည္။ ရွာေဖြေ၇းလာတက္ေသာ မနက္မိုးလင္း ေစာေစာအခ ် ိန္တိုတြင္ အခန္းထဲမထားၾကပါ။ တခါတေလ ညေစာင္ေထာင္၀န္ထမ္းက သေဘာေကာင္းၿပီး သူတို ့အခန္းတြင္ ညစာ စားေသာက္ေနသူၿဖစ္၇င္ မိုးလင္ၿပီဆို၇င္ ရွာေဖြေ၇းမလာခင္ တ၇ားမ၀င္ပစ္စည္းေတြကို အၿပင္ထုတ္ၿပီ ဖြတ္ထားေပးသည္။ ရွာေဖြေ၇းကလဲ တပတ္ကို ၂ ခါ၊ ၃ခါ အၿမဲလုပ္ေလ ့ရွိသည္။ ရွာေဖြေ၇းလုပ္ၿပီဆိုင္၇င္ ေထာင္မႈဳး၊ ေထာင္မႈဳးၾကီေတြက ဦးစီးခါ လုပ္သည္။ ရွာေဖြေ၇းလုပ္ေတာ ့မည္အေဆာင္ကို ၀န္ထမ္းအင္အားနဲ ့ ၀ိုင္းလိုက္ၾကသည္၊ အက ်ဥ္းသားအာလံုးကို ပံုစံေအာ္ၿပီး ပံုစံထိုင္ခိုင္းထားသည္။ အက ်ဥ္းသားအားလံုးပံုစံထိုင္ခါ လႈပ္မ၇ေအာင္ ေထာင္မႈဳးက တခန္းခ ်င္းလိုက္ၾကည္ ့ေနသည္၊ အေဆာင္ေနတာ၀န္က ် ေထာင္၀န္ထမ္းက တခန္းခ ် င္း ေသာ ့ခတ္ထားေသာ အခန္တံခါေတြကို တခန္းခ ် င္းဖြင္ ့ေပး၇သည္။ ရွာေဖြေ၇းလုပ္မဲ ့၀န္ထမ္း ၃ေယာက္ေလာက္ အခန္ထဲ၀င္လာမည္။ အက ်ဥ္းသားေတြကိုတေယာက္ခ ်င္း ကိုယ္ေပၚမွာ အ၇င္ရွားသည္။ ခ ်ဳ ိင္းေၿမာက္ခိုင္းမည္။ ပုဆိုးေၿဖးၿပီး ၿဖန္ ့ၿပ၇သည္။ အတြင္ခံေဘာင္းဘီ။ အတြင္းခံ၀တ္ထားပါက ခြ ်တ္ခိုင္းသည္။ ဖင္ၾကား၊ ေပါင္ၾကား ဘာမွ မညွတ္ထားမွ အခန္းအၿပင္ဖက္ထြက္ခိုင္းက ေစာက္ေရွာက္ထိုင္ အေနအထားနဲ ့ ပံုစံထိုင္ခိုင္းထားၿပီးေနာက္တေယာက္ကိုထပ္ရွာသည္။ ေထာင္ရွာေဖြေ၇းၾကီက ၁ႏွစ္က ၂ခါေလာက္ ရွာသည္။ အင္းစိန္ေထာင္ပိုင္ၾကီး၊ ဒါမွမဟုတ္ ၇န္ကုန္တိုင္းအက ်ဥ္းဦးစီး ညြန္ၾကားေ၇းမႈဳးက ဦးစီးရွာေဇြသည္။ ထိုအခ ် ိန္က က ်ေနာ ္တို ့ဆီက မီေသာပစ္စည္းေတြက ညဖက္ ဟင္းခိုးခ ်က္စားေသာ ေထာင္ပံုစံ ပံုဂံၿပာကို ဒယ္အိုးလုပ္ထားေသာ ဒယ္အိုးေတြသာၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ ္တို ့ဟင္းခိုးခ ်က္မွန္သိေတာ ့ ေထာင္ရွာေဖြေ၇းေတြမွာ ပလပ္စတစ္အိပ္မ ်ားပါ ရွာေဖြေ၇းတြင္သိမ္ေတာ ့သည္။ စာ၇ြတ္၊စာတမ္း၊စာအုပ္မိ၇င္ တိုက္ပိတ္၊ေထာင္၀င္စာ ဧည္ေတြ ့ပါပိတ္သည္။ က ်ေနာ္ဆီမွာက စာရြတ္အပိုင္းအစႏွင္ ့ ၾကက္သြန္၊ ခ၇မ္းခ ်ဥ္သီး လီွ၇န္အသံုးၿပဳေသာ သံၿဖတ္စေတြေတာ ့ရွိၾကေသးသည္။ စာရြတ္အပိုင္းအစဆိုသည္က စာအုပ္ထဲကေန ၿဖဲယူခါ က ်က္မွတ္၇န္ယူထားၾကေသာစရြတ္ေတြၿဖစ္သည္။ စာအုပ္ေတြကိုေတာ ့ အေပၚထပ္မွာေနတဲ ့ထိုင္းလူမ ်ဳ ိေတြကို အကူညီေတာင္ခါ သိမ္းခိုင္ထား၇သည္။ က ် ေနာ္တို ့က အဂၤလိပ္စာကို ေထာင္ထဲတြင္ အခုလိုေလ့လာစည္းပႈးခဲ ့၇သည္။ အၿပင္သတင္းေတြကိုသိေအာင္ အိမ္က ပိုက္ဆံခိုးသြင္ေပခိုင္းခါ သတင္းစာ၊ Magazine လစဥ္ထုတ္ေတြကို ေစ ်းၾကီးၾကီေပး၀ယ္ဖတ္ခဲ ့ၾက၇သည္။ ထိုကဲ ့သို ကိုယ္ကိုကိုယ္ လူစဥ္မိွေအာင္ၾကိဳးစားခဲ ့ၾကသည္။
=====================================================
1994 ဇြန္လထဲမွာ က ်ဳပ္တို ့ရဲ ့ဘ၀တကကသိုလ္ေလးက အေၿခအေနစေၿပာင္းလို ့လာခဲ ့သည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္မွာရွိေန ေထာင္က ်ေနတဲ ့ အေမာင္ေက ် ာင္းသား တ၀က္ေလာက္ကို ေထာင္စေၿပာင္းေတာ ့သည္။ သာယာ၀တီေထာင္၊ သ၇က္ေထာင္၊ ေတာင္ငူေထာင္၊ ၿမင္းၿခံေထာင္ ထိုေထာင္၄ေထာင္ကို ခြဲၿပီးပို ့ခဲ့သည္။ က ်ေနာ္အခန္းက က ်ေနာ ္အမႈတြဲေတြၿဖစ္တဲ ့ အကိုၾကီကိုတင္ထြန္(၇၄)ၿမင္းၿခံေထာင္၊ နိုင္နိုင္(သ၇က္ေထာင္)၊ ေရႊၾကီးအခန္းက ကိုလိႈင္မိုးသန္း၊ သားေလး(စန္ၿမိဳင္)ကၿမင္းၿခံ၊ ဘိုးဘိုၾကီး(ထြန္းၿမင္ ့ေထြ)ကသ၇က္ေထာင္၊ ေရႊၾကီးအခန္းက ေရႊၾကီးတေယာက္ထဲက ်န္ခဲ ့သည္၊ အေဆာင္မွာလူနည္းသြားေတာ ့လူေတြကိုအေရႊ ့အေၿပာင္းလုပ္ေတာ ့က ် ေနာ္၊ ေရႊၾကီး၊ကိုေက ်ာ ္သိုက္၃ေယာက္အတူတခန္းထဲေနၾက၇ေတာ ့သည္။ ထိုအခ ်ိန္ေ၇ာက္ေတာ ့မွ
သူတို ့ေနသည္ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ အေဆာင္ ၂ ၊ အခန္း ၁၂ အေၾကာင္းကို ေသခ ် ာသိ၇ေတာ ့သည္။ သူတို ့အခန္းထဲတြင္ရွိေနေသာအ၇ာေတြက အကုန္လံုးက တ၇ားမ၀င္သည္ ့အ၇ာေတြၿဖစ္ေနသည္၊ သူတို ့အခန္းက သူေတြက ၇န္ကုန္စက္မႈတကကသိုလ္ အင္ဂ ်င္နီယာေလာင္မ ် ာၿဖစ္္ေနသည္အတြက္ အခန္းတြင္းဖြဲ ့စည္းပံုကို ေသခ ် ာၿပင္ထားသည္။ လ ွ်ပ္စစ္၀ါယာၾကိဳ းကို ပင္မအခန္းအ၀င္လမ္းေၾကာင္းကေန အဂၤေတထဲ အေသအခ ် ာေၿမာင္းထြင္းက ၀ါယာကို အခန္းေအာက္ေၿခ သံမန္တလင္နားေ၇ာက္တဲ ့အထိ ၿမဳပ္ထားသည္။ ထိုေအာက္ေၿခတြင္ မီးၿခစ္ဆံေခါင္းသာသာ အေပါက္ကေလး ၂ ခုသာရွိသည္။ အေပါက္၀က ေသးေသာေၾကာင္ ့ ဂ ်ပိုးတြင္းမ ွ်ေလာက္သာ ထင္၇သည္ ရွာေဖြးေ၇းလုပ္ေသာ ေထာင္၀ါဒါ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ ့ ထိုလ ွ် ပ္စစ္သြယ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္လိုမွ ရွာေဖြေတြ ့ရွိမ၇နိုင္ အင္ဂ ် င္နီယာေက ် ာင္းသားေတြပီသာေလသည္။ ေ၇ေႏြးတည္လို၇ေသာ ေဂါက္လို ့အမည္ေပးထားေသာ က၇ိယာလည္ရွီေသသည္။ သံၿဖတ္စ၂ ခု လက္သံအရြယ္အၿပားေလး၂ခု ကို ထိပ္ဖက္ ၁ ဖက္ဆီတြင္ အေပါက္ေဖါက္ထားသည္ ထိုသံၿပာ၂ ခု ဓါတ္အလြယ္တကူ ဓါတ္ကူးမ၇ေအာင္ သံၿဖတ္စ ၂ခုၾကား သံၿဖတ္စနဲ ့အရြယ္တူ သစ္သားစညွပ္ခံထားၿပီး သံၿဖတ္စ ၂ စ ထိပ္ဖက္အေပါက္တဖက္တခ ် က္ကို ၀ါယာၾကိဳးစ အဖို၊ အမနဲ ့တြဲသည္။ ထိုေဂါက္ဆိုေသာ က၇ိယာကို ေ၇ထဲထည္လိုက္ပါက လ ွ်ပ္စစ္အဖို၊ အမ ဓါတ္ကူးခါ ၅ မိနစ္ ၆မိနစ္ အတြင္း ဓါတ္ဗူးတလံုးစာ ေ၇ေႏြ၇ေတာ ့သည္။ ေ၇ထဲထားေသာပံုးက လ ွ် ပ္စစ္မကူးေသာ ပလပ္စတစ္ပံုးၿဖစ္၇မည္။ လ ွ်ပ္ကူးေသာပံုးၿဖစ္ေနလ ွ်င္ ဓါတ္လိုက္ၿပီး လူေသနိုင္သည္။ ေနာက္တခုသူတို ့အခန္တြင္ရွိေနသည္က လ ွ်ပ္စစ္မီးဖိုသံုး မီးဇာကြိဳင္ေတြၿဖစ္သည္။ သူတို ့က အုပ္ခဲ ၂လံုးကို လ ွ်ပ္စစ္မီးဖိုေအာက္ခံၿပာလို ထြင္းထားသည္။ ထိုအုပ္ခဲကို အခန္းအၿပင္ဖက္ေ၇အိုးေအာက္မွာ ေ၇အိုးထိန္းေအာက္ခံပံုစံလုပ္ထားသည္ ။ ဟင္းခ ် က္ေတာ ့မွ ေ၇အိုးေအာက္က ယူခါ မီးဇာကိြဳင္ေတြကိုအေသအခ ် ာဆင္ၿပီးမွ လ ွ်ပ္စစ္မီးဖိုလို လုပ္ပီးဟင္းခ ်က္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္သူတို ့အခန္က ခ ် က္ဟင္း၊ ေကာ္ဖီ၊လက္ဖက္၇ည္၊ လက္ဖက္၇ည္ၾကမ္းတို ့ႏွင္ ့ဟန္ၾကေနသည္။ ေနာက္တခုက က ်ေနာ ္အတြက္တန္ဖိုးမၿဖတ္နိုင္ဆံုးက အဂၤလိပ္စား စာအုပ္မ ် ားနဲ ့ သမိုင္းေနာက္ခံ စာအုပ္မ ်ားၿဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္Dictionary ၊ အဂၤလိပ္Magazine ေတြအၿပင္ ဆ၇ာၿမသန္တင္ ္၇ဲ ဓါေတာင္ကိုေက ် ာ္ၿပီး မီးပင္လယ္ကိုၿဖတ္မည္၊ တရုတ္ေတာ္လွန္ေ၇းေနာက္ခံစာအုပ္ေတြၿဖစ္တဲ ့ မီးေလာင္ေၿမ၊ ေတာင္မ ် ား၏ေတာင္ဖက္မွ ပင္လယ္မ ် ာ၏ေၿမာက္ဖက္သို ့၊ ခရီရွည္ခ ်ီတက္ပြဲ၊ ငုယင္ဘန္ထိြဳင္း၊ ဂ ်ဳလီယတ္ဖူးခ ်စ္ရဲ ့ၾကိဳစင္ေပၚကမွတ္တမ္း၊ ဆ၇ာၿမသန္တင္ ါ၇ဲ ့ သမိုင္းသစ္တိဋိာ၊ ဆ၇ာပါတဂူရဲ ့စိတၱရ လခါ၊ ထိုစာအုပ္ပံုေပၚ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ က ်ေနာ္ေ၇ာက္လို ့သြားေတာ ့သည္။ စာအုပ္အမ ် ာၾကီး သိမ္းဆည္ထားပံုကလဲ ပညာသာပါလွသည္ က ်ေနာ္တခုမွ မစဥ္စားမိေသာအ၇ာေတြၿဖစ္သည္။ အခန္း၂ ခန္းကိုၿခားထားေသာ အုတ္နံ၇ံထိပ္နဲ ့အမိုးၾကား ဟ ေနေသာေန၇ာ ၾကားထဲတြင္ စာအုပ္အမ ် ားၾကီး ၀ွတ္ထားလို ့၇သည္။ ေအာက္ကေန အမိုးထိပ္ပိုင္းကို ေမာ ့ၾကည္လ ွ် င္ ထိုအဟ ေန၇ာၾကားကိုေကာင္းေကာင္းမေတြ ့နိုင္။ ထိုစာအုပေတြကို ယူခ ်င္၊ သိမ္းထားခ ်င္လ ွ်င္ လူ၂ ေယာက္ ဆင္ ့ထပ္ၿပီးယူ၇၊ သိမ္း၇သည္။ ထိုအခ ် ိန္က က ်ေနာ ္အတြက္ အဂၤလိပ္စာေလံလာဖို ့အခ ် ိန္ေကာင္း တခုၿဖစ္ခဲ ့၇သည္။ ေနဖက္ ေထာင္ဖြင္ၿပီး ရွာေဖြေ၇း မလာနိုင္ေတာ ့ေသာ အခ ် ိန္ေတြမွာ လိုခ ် င္းေသာစာအုပ္ေတြကို ေရႊၾကီးအကူးအညီႏွင္ ့ ယူထားလိုက္သည္။ ေရႊၾကီးအကူအညီဆိုသည္က ထိုနံရံထိပ္ကို လူ၂ေယာက္ဆင့္ထပ္ၿပီးယူ၇၊ သိမ္း၇လိုပဲၿဖစ္သည္။ ထိုအခ ်ိန္ထိုကာလက က ် ေနာ ္တို ုနိုင္ငံေ၇းအက ်ဥ္းသားအလံုး တေန ့လံုး ေ၇ခ ်ဳ ိး ။ မိလ္လာခ ် ၊ တေန ့ ၃၅ မိနစ္သာၿဖစ္သည္၊ က ် ေနာ ္အတြက္ ဟန္ၾကေနခဲ ့သည္ တေန ့ကို ၂၃နာရီႏွင့္ ၂၅မိနစ္ တိုက္ပိတ္ခံထား၇ေသာ္လည္ ၊ ပိတ္မိေနေသာ အခန္းက စာအုပ္မ ် ားရွိေသာ အခန္ၿဖစ္ေနသည္။ အခန္တြင္းတြင္ စာဖတ္လိုက္၊ အိပ္လိုက္နဲ ့အေတာ္ကို အဆင္ေၿပေနခဲ့သည္က ၂ႏွစ္ေလာက္ရွိမည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာကို အေတာ္ကေလး ေ၇းနိုင္၊ ဖတ္နိုင္ေအာင္ ကြ ်မ္က ်င္ခဲ ့သည္၊ pocket Dictionary တအုပ္လံုး အလြတ္ကို၇သြာသည္ A to Z အလံုးေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက ် ာ္ အကုန္အလြတ္၇သြားခဲ ့သည္။ စာအုပ္ေတြကို ရွာေဖြေ၇းသိမ္းခံ၇မွည ပူပင္ေသာကေ၇ာက္ေနစ၇ားမလို၊ အၿပင္ဖက္တြင္ ထိုင္းလူမ ်ဳ ိေတြ အကူအညီႏွင့္ သိမ္းထားစ၇ာလဲမလို၊ ခါတိုင္းက က ် ေနာ ္ဆီမွာက pocket Dictionary အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာခဲြစိတ္ထားေသာ စာရြတ္မ ်ားသာရွိခဲ ့ၿပီး၊ Reader Digest ဇာတ္လမ္းတပိုင္တစသာ ရွိခဲ့သည္။ အခုေတာ့။ အဂၤလိပ္စာအုပ္ေတြအၿပင္ သမိုင္ေနာက္ခံ စာအုပ္မ ် ားကိုပါ အန္တ၇ာယ္ကင္ရွင္စြာ တေန ့၁၆နာ၇ီေလာက္ကိုဖတ္ေန၇သည္။ မနက္ေစာေစာ ေထာင္အိပ္ေဆာင္မဖြင္ ့ခင္ ၄နာ၇ီေလာက္ အခ ် ိန္ ေရႊၾကီးကို အိပ္၇ာကနိုး၇သည္။ ၿပီး၇င္သူကို က ်ေနာ ္ပုခံုေပၚထမ္းတင္က စာအုပ္ေတြကို သိမ္းၾကသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ေရႊၾကီ ေက ်းဇူးတ၇ားက က ်ေနာ ္အေပၚအေတာ ္ၾကီးခဲ ့၇ပါသည္။ ထိုအခန္းတြင္လ ွ်ပ္စစ္မီးဖိုလို အသံုးၿပဳလို၇ေသာေၾကာင္ ့ ဟင္းခ ် က္စားလို ့၇သည္။ တိုက္အၿပင္ဖက္ စိုက္ခင္းေတြဆီက ဟင္းသီးဟင္းရြတ္ေတြကို ေထာင္၀င္စာ အေၿခာက္အၿခမ္းေက ် ာ္ေလွာ္ထားေသာ အစားအေသာက္နဲ ့ေ၇ာေနွာ ခ ်က္ၿပဳတ္စားၾကသည္၊ အခန္းတြင္း ဆီ၊ ဆား၊ အခ ်ဳ ိမႈန္ ့ရွိယံုၿဖင္ ့ ဟင္းၿဖစ္ေနပီၿဖစ္သည္။
၁၉၉၅ ေႏြဦးကာလကိုေ၇ာက္ခဲ ့ၿပီ က ် ေနာ္တို ့ေတြ၇ဲ ့ေထာင္ေနသားက ၃ ႏွစ္ ၄ႏွစ္ရွိေနၿပီးၿဖစ္သည္။ တခ ်ဳ ိ ့ေက ် ာင္းသားေတြနဲ ့နိုင္ငံေ၇းသမားေတြလဲ ေထာင္ေရႊ ့့ေၿပာင္းခံခဲ့ၾက၇ၿပီ။ အၿပင္ေလာကရဲ ့နိုင္ငံေ၇း၇ာသီဥတုကလဲ မေကာင္းေသး။ ေရွ ့ကအသုတ္ေတြကိုေထာင္ေၿပာင္းေရႊ ့ေနသလို ေနာက္အသုတ္ေတြကလဲ တဖဲြဖြဲ၀င္လာေနစဲၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ေဖေဖၚ၀ါ၇ီလထဲမွာ ဖဆပလ ၀န္ၾကီးခ ်ဳ ပ္ေဟာင္းဦးနုကြယ္လြန္ခဲ ့သည္ ၊
သူစ ်ာပနကိုအေၾကာင္းၿပဳၿပီး ကိုမိုးေမာင္ေမာင္(မကသ)၊ ကိုထိုက္(မကသ)၊
ကိုေအာင္ေဇယ ်(လူေဘာင္သစ္ပါတီဥကဌ)၊ တင္သန္းဦး(လူေဘာင္သစ္ပါတီ)၊ ကိုမိုးၿမတ္သူ(သံုးေ၇ာင္ၿခယ္)၊ကိုေဌး၀င္း၊ ကိုသံေခ ်ာင္း တို ့ေ၇ာက္လာၾကသည္။ သူတို ့ကို ေထာင္(၇) ႏွစ္ခ ်လိုက္သည္၊ ကိုေမာင္ေမာင္ေက ် ာ္(BYLF) သူကေတာ ့စစ္ေၾကာေ၇းေလာက္နဲ ့ၿပန္လြတ္သြားသည္။ ေရွ ့ႏွစ္ ၉၂-၉၃-၉၄ ခုႏွစ္ေတြမွာလဲ အစုလိုက္အဖြဲ ့လိုက္ ဖမ္းေထာင္ခ ် ေနခဲ ့ေသာေၾကာင္ ့လူေတြမ ် ားလာၿဖင့္ အခန္းေတြထဲ လူေတြက ၾကပ္ညွပ္လာသည္၊ အမ ်ဳ ိးသားညီလာခံက စတင္ေနၿပီ။ နိုင္ငံေ၇းလႈပ္ရွာမႈ အမ ်ဳ ိးသားညီလာခံကို ဆန္ ့က ်င္လႈပ္ရွာမႈေတြကလည္း စတင္ေနသည္။ လူဖမ္းပြဲစတင္ဖို ့ေထာင္အခန္ေတြ စရွင္သည္အေနၿဖင္ ့အ၇င္လူေဟာင္းေတြနယ္ေထာင္ေတြ ပို ့ထားလိုက္ၿပီၿဖသ္သည္။
လူေဟာင္ေတြထဲက ဦကင္းစိန္(ၿပည္)၊ ဦးထြန္းစိန္(ကိုကို ့က ်ြန္းၿပန္) ၂ ေယာက္လဲ ေထာင္ထဲတြင္က ် ဆံုးသြာၿပီၿဖစ္သည္။ က ် ေနာ ္တို ့
အေမာင္ေက ်ာင္းသားေတြက လူငယ္ေတြၿဖစ္ေသာေၾကာင္ ေထာင္ဒဏ္ေတြကို ခံနိုင္၇ည္ရွိၾကသည္။ ေတာ ္ရံု အဖ ် ားအနာေလာက္ကလႊဲလို ့ က ်မ္းမာေ၇းေကာင္းမြန္ၾကသည္။ ေထာင္တြင္းက ်မ္းမာေ၇းေစာက္ေရွာက္မႈအေၿခအေနကေတာ ့အေတာ္ေလးဆိုး၀ါးသည္။
ကိုယ္ေဆးကိုယ္၀ယ္ေသာက္၇သည္။ ေနမေကာင္းလို ့ေဆးခန္းၿပ၇င္း မိုးေ၇းထိုးေပးသည္။ ေဆးထိုးအပ္ တေခ ် ာင္ထဲ လူေပါင္းမ ် ားစြာထိုးသည္။ တခ ်ဳ ိ့နိုင္ငံေ၇းအက ်ဥ္းသားေတြ ေထာင္ထဲတြင္ HIV ေ၇ာဂါကူးခံၾက၇သည္။
သြားကိုက္သြားနာၿဖစ္လို ့သြာဆ၇ာ၀န္ ေဒါက္တာေအးေက ် ာ္ၿပ၇င္ သြားဖာ ၊ သြားၿပင္ဒါေတြမလုပ္ပဲ ထံုေဆးထိုးက သြားေတြကို ပလာ၇ာနဲ ့ဆြဲနုတ္ပစ္သည္။ သူထံုေဆးက အာနိသင္ကုန္ခါ သံုးစြဲ၇န္၇က္စြဲလြန္ေနေသာ ထံုေဆးမ ်ားသာၿဖစ္သည္။၁၉၉၅ ႏွစ္လည္ေလာက္တြင္ ေရႊးၾကီး အသဲေ၇ာင္အသား၀ါ ေ၇ာဂါေ၀ဒနာကို အၿပင္းအထန္ခံစာ၇သည္။ ေဆးမႈဳးၾကီး ဦတင္၀င္းၿပေတာ့လည္း ေသခ ် ားမကုသေပး။ အသားေတြက ပို၀ါလာသည္။ ဗမာေဆး မလည္ဂ ် င္က ်ဳိ တိုက္ေန၇သည္၊ ကိုၿပည္စီုး(ၾကည္ၿမင္တိုင္ 10 D)က သူအိမ္ကေန ေဆးေတြမွာေပးၿပီ ေဆးေသာက္ေနခဲ့၇သည္။
ေထာင္ဆ၇ာ၀န္ေတြ၊ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြက ေဆးရံုပို ့ခါ ေဆးကုသခြင္မေပး၊ ေနာက္ပိုင္ေဒါက္တာမ ်ဳ ိးဆက္က ေဆးတခ ်ဳ ိ ့ေပးသည္။ ၂ လေလာက္ ေဆးေသာက္ၿပီးမွာ အသဲေ၇ာင္အသာ၀ါ ေပ ် ာက္သြားေတာ ့သည္။ 1995 ႏွစ္လည္ ေလာက္တြင္ က ် ေနာ္တို ့အခန္ႏွင္ ့ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြနဲ ့ၿပသာနာတခုတက္ခဲ ့သည္။ ၿပသာနာက က ်ေတာ္တို ့အခန္တြင္းရွိေနေသာ စာအုပ္ေတြနဲ ့ပတ္သတ္သည္။ ၿဖစ္ပံုက က ် ေတာ ္တို ့အခန္းတြင္ ထိုစာအုပ္ေတြရွိေနသည္ကို ေရႊၾကီးက အၿခာအခန္က ရဲေဘာ ္ေက ်ာင္သားေတြကိုအသိေပးလိုက္သည္ ထိုအတြက္ေၾကာင္ ့အၿခားအခန္းက ေက ် ာင္းသာေတြကလဲ စာငတ္ေနၾကသူေတြၿဖစ္သည္။ က ် ေနာ္တို ့လည္း ကိုယ္ခ ် င္းစာမိသည္။ ကိုေက ် ာ္သိုက္ကေတာ ့မငွား၇န္ေတာ ့ေၿပာေသးသည္ သူတို့ေတြ အႏာရာယ္ၿဖစ္ၾကမွာကိုစိုး၇ိမ္က ၀င္တားခ ်င္းသာၿဖစ္သည္။ ကိုေက ်ာ္သိုက္အေနနဲ ့က စာအုပ္အလံုးလိုက အၿပင္ေလာကမွာထဲက သူဖတ္ဖူးၿပီးေနေသာစာအုပ္မ ်ားၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္က ကိုေက ်ာ္သိုက္အၾကံေပးဒါကို လက္ခံဖို ့ေရႊၾကီးကို တိုက္တြန္းသည္။ ဒါေပမဲ ့ေရႊၾကီးက
ရဲေဘာ္ေတြကို စာဖတ္ေစၿခင္သည္၊ က ်ေနာ္ သူကိုရွင္ၿပသည္ စာအုပ္ငွားတဲ ့ရဲေဘာ္ေတြအေန နဲ ့စာအုပ္အေပၚ တာ၀န္ယူမႈအားနည္းသူေတြၿဖစ္တဲ ့အတြက္ ေထာင္အာဏာပိုင္မိခဲ့ေသာ္ သူတို ့မရွင္းတက္ပါက မီးခိုးၾကြက္ေလ ွ်ာက္ အကုန္လံုးၿပသာနာ တက္မည္ၿဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သူကိုေၿပာၿပသည္။ ဒီစာအုပ္ေတြက ေၿပာမယ္ဆို၇င္ သူပိုင္စာအုပ္လို ့ေၿပာလို၇သည္ သူနဲ ့အတူေနထိုင္ခဲ့သူေတြ ဘယ္သူေတြကပဲ ေငြအကုန္က ်ခံ သြင္းယူခဲ့ေသာ္ၿငာလည္ သူအခန္းမွာ အာလံုးေထာင္ေၿပာင္းသြားေသာအခါ သူပဲက ်န္ခါ သူသာပိုင္ဆိုင္သူၿဖစ္သည္။ သူသေဘာထားသည္သာ အဓီကၿဖစ္သည္ က ်ေနာ္တို ့က အၾကံေပယံု သက္သက္ၿဖစ္သည္။ က ် ေနာ္နဲ ့ကိုေက ် ာ္သိုက္ကလဲ ဒီစာအုပ္ေတြ ဘယ္သူသြင္းခဲ့တယ္။ ဘယ္၀န္ထမ္းသြင္းေပးတယ္ဆိုသည္ကို လံုၿခံဳေ၇းစည္းကမ္းအ၇ ေရႊၾကီးကို ဘယ္တုန္းကမွ မေမးခဲ့ အခုထိတိုင္လည္းမေမးခဲ့။ ေထာင္ကလြတ္လာေတာ ့သူကို ကိုၿပည္စိုးအိမ္မွာ တေခါက္ေတြေသးသည္။ သူကိုအဲ ့ဒီတုန္းကအေၾကာင္းေတြ ေမးဖို ့ေနေနသာသာ သူက က ်ေနာ္ကိုေတာင္မမွတ္မိေတာ ့ပါ ။က ်ေနာ္ကိုၿပံဳးၿပံဳးၾကီးသာၾကည္ေနသည္၊ ဘာစကားတခြန္းမွလဲမေၿပာ ။ သူက က ်ေနာ္ကိုမွတ္မိတယ္ဆိုေသာမ ်က္နာထားကိုေတာ ့က ်ေနာ္ခံစားမိေတာ့သည္။ အဲ့ဒီေန ့ကလည္း ကိုေက ်ာ္သိုက္ အသုဘ၇က္လည္ဆြမ္သြက္ေသာေန ့လည္းၿဖစ္ေနသည္။ တခန္းထဲ အတူေနခဲ ့ေသာသူ ၃ ေယာက္ ၂ ႏွစ္နီးပါတခန္းထဲအတူး သူခ ်ီးပါ ကိုယ္ကႏွာေခါင္းပိတ္ေန၊ ကိုယ္ခ ်ီးပါ သူႏွာေခါင္းပိတ္ေန၊ စားအတူ တေယာက္မိသားစုအေ၇းတေယာက္ေၿပာၿပ တေယာက္မိသာစုအတြင္းေ၇းတေယာက္သိသူေတြ ညီအကိုေတြလိုလည္းခ ်စ္ခင္ၾကသူေတြ တခန္ထဲအတူေနၿပီးတခါမ ွ် တေယာက္နဲ ့တေယာက္စကားမမ ်ားဘူး။ အခုတေယာက္ကေသၿပီး၇က္လည္ဆြမ္သြက္၊ တေယာက္က အတိတ္အေၾကာင္းအလံုးေမ ့ေနၿပီး ကိုယ္ဘ၀ကိုယ္ေတာင္ မ၇ပ္တည္နိုင္ေတာ့ပါ။ ထိုသို ့စဥ္းစား၇င္းက ်ေတာ္ မ ်က္၇ည္ေတာင္က ်ခဲ့၇ပါသည္။
စာအုပ္ေတြအေၾကာင္းၿပန္ဆက္ေၿပာမည္။ သူက ေက ်ာင္းသားရဲေဘာ္ေတြကို ခ ်စ္ေတာ ့သူမွာရွိတဲ ့စာအုပ္ေတြဖတ္ေစခ ်င္ေနသည္။ ထို ့အတြက္က ်ေနာ္လည္း ဖတ္ေစခ ်င္သည္။ ေထာင္ရွာေဖြေ၇းက ေန ့တိုင္း၀င္ရွာေဖြေ၇းလုပ္ေလ ့မရွိ ဒါေၾကာင့္မို ့ က ်ေနာ ္က သူကိုအၾကံေပးသည္။
ေထာင္ရွာေဖြေ၇း လာၿပီးတဲ ့ေန ့ တ၇က္ ႏွစ္၇က္ စာအုပ္ေတြကိုငွားၿပီး ေထာင္ရွာေဖြေ၇းလာနိုင္ေသာ၇က္ေတြ ၿပန္သိမ္းယူထားဖို ့ၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ ္အၾကံကို သူလည္းသေဘာက ်သည္ သူလုပ္ခ ်င္ေသာအလုပ္သူလုပ္လို ့၇သြားၿပီ။ ကိုေက ် ာ္သိုက္လည္သေဘာတူခဲ့သည္။ တခ ် ဳ ိ ့ကို မနက္ေ၇ခ ်ဳ ိးဆင္းခ ် ိန္ငွာၿပီး ညေန မိလ္လာခ ်ခ ်ိန္ၿပန္ေပးခိုင္းသည္။ တခ ်ဳ ိ ့ရဲေဘာ္ေတြကို ေထာင္ရွာေဖြေ၇းလာၿပီးဒါနဲ ့ငွားေပးထားသည္။ သူတို ့အခန္ေတြက သိမ္ဖို ့ေန၇ာမရွိပါ။ က ်ေနာ္တို ့အခန္းက အထက္စာပိုဒ္မွာေၿပာၿပခဲ့သည္အတိုင္း ၀ွတ္ထားစ၇ားေန၇ာရွိသည္။ တေန ့ၿပသနာက စတက္ၿပီ ေထာင္ရွာေဖြေ၇းက မထင္မွတ္ပဲ ၀င္လာသည္ ေထာင္၀န္ထမ္းေတြ ၀င္လာဒါၿမင္ေတာ ့စာအုပ္ငွားတဲ ့အခန္းက ၇ဲေဘာ္ေတြက က ် ေနာ္တို ့အခန္းတြင္ ၀ွတ္စ၇ာေန၇ာရွိသည္ကိုုသိေနေသာေၾကာင္ ့စာအုပ္ေတြကို ညေစာင္ ့ေထာင္၀န္ထမ္းနဲ ့ေပးခိုင္းလိုက္သည္။ ညေစာင္ ့ေထာင္၀န္ထမ္းက က ်ေနာ္တို ့ဆီက စာေန ေသာက္ေနၾက ၀န္ထမ္းၿဖစ္ေနလို ့ၿပသနာမရွိပါ၊ ဒါေပမဲ ့က ်ေနာ ္တို ့ဆီစာအုပ္ေတြေ၇ာက္ၿပီး သိပ္မၾကားမွာ ေထာင္၀န္ထမ္းရွာေဖြေ၇းသမားေတြက အေဆာင္၀ကိုေ၇ာက္ေနၿပီၿဖစ္သည္၊ က ်ေနာ္တို ့အာလံုးကို ပံုစံထိုင္ခိုင္းထားၿပီေနၿပီ။ က ်ေနာ ္တို ့လူ၂ေယာက္ဆင္ ့ထပ္ၿပီး စာအုပ္သိမ္းသည္ေန၇ာကို စာအုပ္ေတြ သိမ္း၇န္ အခ ် ိန္က မ၇ေတာ ့
ေရႊၾကီးလည္း အၿမန္စဥ္းစားဆံုးၿဖတ္ခါ စာအုပ္ေတြကိုင္ၿပီး အခန္း၀ သံတိုင္းတံခါး၀ အေပၚဖက္ရွိ ေလ၀င္ ေလထြက္ေပါက္ကေန အေဆာင္တိုက္ခန္းေရွ ့အၿဖီဆြဲထားေသာအမိုးေပၚ တက္တင္ထားလိုက္သည္။
သူလႈပ္ရွာမႈေတြက ၿမန္ဆန္လြန္ေသာေၾကာင္ ့ အေဆာင္၀ေ၇ာက္ေနေသာ ေထာင္ရွာေဖြေ၇း၀န္ထမ္းေတြ မေတြ ့လိုက္ေသာလည္း အေဆာင္အၿပင္ဖက္ကေန အၿဖီဆြဲထားေသာ အမိုးေပၚကို ေစာင့္ၾကည္ေနေသာ ေထာင္မႈဳးသိန္ၿမင္က ေတြသြားသည္။ အေဆာင္ထဲ အၿမန္၀င္လာခါ က ်ေနာ ္တို ့အခန္းကိုဖြင္ ့ခိုင္ခါ အၿဖီေခါင္းမိုးေပၚတင္လိုက္ေသာ စာအုပ္ ၃အုပ္ကို ေတြ ့ခါ သိမ္းယူသြားသည္။ မီေလာင္ေၿမ၊ ပင္လယ္မ ်ား၏ေတာင္ဖက္မွ ပင္လယ္မ ် ား၏ေၿမာက္ဖက္သို ့၊ သမိုင္းသစ္တီဋိာ၊ စာအုပ္၃အုပ္ပါသြားသည္၊ သိမ္းသြားယံုနဲ ့မၿပီးေသး က ်ေနာ္တို ့အခန္းကိုရံုးတင္ စစ္ေဆးဖို ့ၿပင္ေတာ ့သည္။ ေထာင္ရွာေဖြေ၇းလုပ္ငန္စဥ္ေတြၿပီးေတာ ့ က ် ေနာ္တို ့အခန္းကို တေယာက္ခ ်င္းေခၚထုတ္ေတာ ့သည္ က ်ေတာ္တို ့၃ ေယာက္လည္ မသိဘူးၿငင္းဖို ့ညီထားၿပီၿပီးၿဖစ္သည္။ ေခါင္းမိုေပၚက ပစ္စည္း က ်ေနာ္တို ့လက္ထဲ မိဒါမဟုတ္လို မသိဘူးၿငင္းမည္၊ က ်ေနာ ္ကိုအ၇င္စထုတ္ စစ္ေဆးသည္။
ေထာင္မိန္ေဂ ်း ေ၇ာက္ေတာ ့သူတိုက အဆင္ ့သင္ၿပင္ထားသည္။ ေထာင္မႈဳးသိန္ၿမင္ ့က မိန္းေဂ ် နံ၇ံကိုေက ် ာေပးက စားပြဲခံုတလံုးတြင္ထိုင္ေနသည္ ။ သူေဘးတြင္ ေထာင္၀ါဒါ တပ္ၾကပ္ၾကီး ခ ်ဳိင္းနားက မွတ္တမ္းစာအုပ္နဲ ့မွတ္တမ္ေ၇း၇န္ ေစာင္ေနသည္။ က ် ေန ာ္ေနာက္ဖက္တြင္ ေထာင္၀ါဒါ ၅ေယာက္က က ်ေနာ ္ကို၀ိုင္းထားၾကသည္။ အ၇င္ဆံုးေထာင္မႈဳးသိန္ၿမင္က က ်ေနာ ္က ပံုစံ၇ပ္ဖို ့ေၿပာသည္။ က ်ေနာ ္ ပံုစံမ၇ပ္ မၾကားခ ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသည္။ ေထာင္၀ါဒါတေယာက္က က ်ေနာ ္ကိုေၿခေထာက္နဲ ့တိုခါ ပံုစံ၇ပခိုင္သည္။ က ် ေနာ ္ ေန ာက္ဖက္လွျၾကည္ခါ ထို၀ါဒါကို မင္းမိုက္မရိုင္းနဲ ့လို ့ေၿပာလိုက္သည္။ ေထာင္မႈဳသိန္ၿမင္ ့က က ် ေနာ္ ကို စစစ္ေဆးသည္။ ညီေလးဒီစာအုပ္ေတြက ဘယ္က၇လဲ စေမးသည္။ က ် ေနာ ္မသိဘူးလို့ေၿဖလိုက္သည္၊ သူဆက္ေမးသည္ မင္းတို ့အခန္အၿပင္ဖက္ေခါင္းမိုးေပၚက၇ဒါ မင္းတို ့စာအုပ္ေပါ ့လို ့ေၿပာသည္။ က ်ေနာ ္ၿငင္းသည္။ က ်ေနာ ္အခန္ထဲ ကမဟုတ္တဲ ့အတြက္ က ်ေနာ ္တာ၀န္မရွိဘူးလို ့ ပ ် ေနာ ္ၿငင္းသည္။ ၁၅မိနစ္ေလာက္ၾကာလာေတာ ့သူက ငါ့ ညီ ၿငင္းေန၇င္အေ၇းယူ၇ေတာ ့မယ္ေၿပာလာသည္။ က ် ေနာ္လဲ ၿပန္ေၿပာသည္။ ကိုသိန္ၿမင္ က ်ေနာ ္ကို မတ၇ားလုပ္၇င္ က ်ေနာ ္သိေနတဲ ့ ခင္ဗ ်ာတို့ ထိုင္းလူမ ်ဳ ိေတြနဲ ့ေဒၚလာအေ၇ာင္းအ၀ယ္ လုပ္ေနဒါေတြ၊ ထိုင္စက္ေလွသူၾကီးေတြ မီသာစုနဲ ့ အၿပင္ေလာက စာေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ သြားေတြ ့ဒါေတြကို ေထာက္လွမ္းေ၇းေခၚၿပီး ၇ွင္ခိုင္းမယ္၊ ခင္ဗ ် ာတို ့လုပ္ေနဒ့ေတြက ေဒၚလာ တ၇ားမ၀င္ေ၇ာင္း၀ယ္မႈ၊ လာဒ္ေပးလညဒ္ယူမႈေတြ ေပၚေအာင္လုပ္မယ္။ က ်ေနာ္ ထိုသို ့ေၿပာခ ် လိုက္ေတာ့ ေထာင္မႈသိန္ၿမင္လဲ ဘာမွ ဆက္မေမး၊ က ်ေနာ္ ေၿပာေနေသာစကားကိုပင္အဆံုးအထိ အေၿပာမခံ ပဲ။ ဒီေကာင့္ၿပန္ပို ့လိုက္ဟု သူေဘးနား ၇ပ္ေန ေသာ ေထာင္၀ါဒါတပ္ၾကပ္ၾကီး ခ ်ဳိင္းနားကိ ေၿပယေလေတာ ့သည္ ။ေထာင္၀န္ထမ္းအားလံုး က ်ေတာ္ေၿပာေသာစကားေတြေၾကာင္ ့မ ်က္လံုးအ၀ိုင္းသား က ်ေတာ္ႏွင္ ့ေထာင္မႈဳးသိန္ၿမင္ကို ၾကည္ေနၾကသည္။ ေထာင္မႈဳးသိန္းၿမင္က က ်ေနာ္ ထိုသို ့တုံၿပန္ေၿပာဆိုလာလိုက္မယ္လို ့ေမ ် ာ္လင့္ထားပံုမ၇ပါ။ က ်ေတာ္အေဆာင္ၿပန္ေ၇ာက္ေတာ ့ အေဆာင္တာ၀န္က ် အေဆာင္မႈဳး တပ္ၾကပ္ တင္ဦးလတ္က ေနာက္တေယာက္ ထုတ္ေပးဖို ့လုပ္ေတာ ့ တပ္ၾကပ္ၾကီးခ ် ိဳင္းနားက မထုတ္နဲ ့ေတာ ့လို ့ေၿပာၿပီးလွဲၿပန္သြားသည္။ က ်ေတာ္ကို စိုး၇ိမ္းစိတ္နဲ ့ေစာင္ ့ေနၾကေသာ ကိုေက ် ာ္သိုက္ေကာ၊ ေရႊၾကီးက ၀ိုင္းေမးသည္။ မင္းဘယ္လိုရွင္ခဲ့လဲေမးေတာ ့ က ်ေတာ္ရွင္ခဲ့ပံုကိုေၿပာၿပလိုက္သည္။ သူတို ့၂ေယာက္လံုးက ေအး ေကာင္းတယ္ကြာလို့ေၿပာၾကခါ ၇ီေနၾကေတာ ့သည္။ အၿခားအခန္းက ေက ် ာင္းသားရဲေဘာ္ေတြက ေအာ္ၿပီေမးၾကသည္ ၊ ေအာ ္ေၿပာလို ့မေကာင္းဒါေၾကာင္ ့ေနာက္မွ ေၿပာၿပမယ္လို ့ၿပန္ေၿပာလိုက္၇ေသးသည္။ ထို ့အခ ် ိန္မွာ ေထာင္မိန္းေဂ ်းတြင္း က ်ေနာ ္တို ့အေတာ ္တန္ဖိုးထားေသာ စာအုပ္ ၃အုပ္ကို ေထာင္မႈဳးသိန္းၿမင္နဲ ့ေထာင္၀ါဒါမ ်ားက မီးရွိဴ ့ဖ ်တ္ဆီးေနသည္ကိုေတြ ့၇သည္။ ေနာက္၆လေလာက္ၾကာေတာ့ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ ေထာင္မႈဳးၾကီးစိုးၿမင္ ့၊ ေထာင္မႈဳးသိန္းၿမင္ ့၊ေထာင္မႈဳးကိုကိုနိုင္ တို ့က အေဆာင္(၁) က ၊ 10Dအမႈတြဲေတြၿဖစ္ေသာ ကိုမိႈင္း၊ ဘိုဘိုးဟန္တို ့ႏွင့္ၿပသနာၿဖစ္ၾကခါ က ်ေနာ္ေၿပာခဲ့ေသာ အမႈနဲ ့ပဲ အလုပ္ၿဖဳတ္သြားၾကေတာ့သည္။ က ်ေတာ္ ၁၉၉၈ႏွစ္လည္ေလာက္ ၿမင္းၿခံေထာင္သို ့ေၿပာင္ေရႊ ့ခံခဲ ့၇ေသာ္လည္ ေထာင္အေနအထာက အ၇မ္းၾကပ္သၿဖင့္ ေရႊၾကီးနဲ ့အတူ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ အေဆာင္ (၂)၊ အခန္ (၁၂)တြင္ေနခဲ ့ေသာ ကိုလိႈင္မိုးသန္း၊ ေအာင္မ ်ဳိေက ်ာ္၊ သားေလးတို ့ကို ၁၉၉၉ မွာ ICRCေထာင္ထဲ ၀င္ေ၇ာက္လည္ပတ္ခြင္ ့၇ခါ ၿမင္းၿခံေထာင္အေနအထား ေကာင္းလာေသာ္လည္း တေယာက္ကို တေယာက္ စကားေၿပာခြင္ ့၇ၾကေသာ္ၿငာလည္း ထိုစာအုပ္ေတြကို သူတို ့ေတြ ဘယ္လိုသြင္းယူခဲ ့သလဲဆိုဒါကို ထို၃ေယာက္လံုးကို မေမးၿဖစ္ခဲ့ပါ။ ေထာင္မွာ အက ်ဥ္းသားေတြ စာဖတ္ခြင့္မေၿပာနဲ ့ေထာင္၀ါဒါ ၀န္ထမ္းမ ်ားပါ ေထာင္တြင္တြင္ သတင္စာ၊ Magazine၊ ကာတြန္၊၀တ္တဳ စာအုပ္တို ့ကိုေတာင္ေထာင္ထဲ ယူဖတ္ခြင္ ္မရွိပါ။ ေနာက္ပိုင္းေရႊၾကီးႏွင္ ့က ်ေနာ္တို ့အခန္းခ ်င္းတူေတာ ့ပါ။ ၁၉၉၈ ဇူလိႈင္လေထာင္ေၿပာင္းေတာ့ မန္းတေလးေထာင္အထိ အတူပါလာခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ က ် ေနာ္က ၿမင္းၿခံေထာင္ပါသြားၿပီး၊ သူကၿမစ္ၾကီးနားေထာင္ပါသြားခဲ ့သည္။ က ်ေနာ္ေတာင္ကလြတ္ေတာ ့သူ ့အေၾကာင္းေတြၾကားေနခဲ ့၇သည္ စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ခဲ့၇ပါသည္။ ေရႊၾကီးက ေက ်ာင္းမွာစာေတာ္က အေတာ္ေအးေဆးေနထိုင္သူၿဖစ္သည္ လူခ ်စ္လူခင္ေပါမ ်ားသူၿဖစ္က ရုိးသားသည္။ သူႏွင္ ့အဆင္မေၿပတဲ့သူမရွိပါ။ အားလံုးကလည္းသူကိုခင္ၾကသည္။ အခုအခါ သူဇာတိၿမိဳ ့ေလးၿဖစ္သည္ မံုရြာၿမိဳ ့တြင္ အေမႏွင့္ ညီမၿဖစ္သူတို ့က သူ ့က ်န္းမာေ၇းကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးၾက၇သည္။ သူကိုယ္တိုင္ ၇ပ္တည္နိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါ၊ သူငယ္ခ ်င္းမ ်ားက သူဆီသြားေ၇ာက္ေတြဆံုးလည္ပတ္ၾကလ ွ်င္ သူက သူငယ္ခ ်င္းေတြကို ေထာက္လွမ္းေ၇းကိုသတိထားဖို ့မွာၾကားတက္သည္။ သတိနဲ ့ေနဖို ့ေၿပာေနတက္သည္ ၊ သူေခါင္းထဲတြင္အတိတ္က စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ ့၇က္စက္ယုတ္မာမႈေတြက ေခါင္းထဲကေနမထြက္နိုင္ေသး။ ေရႊၾကီးရဲေဘာ္ေ၇ မင္းကို ဒီေဆာင္ပါေလးနဲ ့ငါဂုဏ္ၿပဳပါ၇ေစေတာ့ကြာ။ မင္းရဲ ့အေမ ့ခံပံုရိပ္ေတြကိုေၿပာပါ၇ေစေတာ့ကြာ။
အဆင္အၿမဲေလးစားလ ွ်က္
မင္းရဲ ့ရဲေဘာ္။
ထြန္းထြန္း(အေ၇းေတာ္ပံုတပ္သား)
၀၂-၀၄-၁၇
Tun Tun Kyaw Oo 

No comments:

Post a Comment