Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, January 4, 2018

အဓမၼျပဳက်င့္ခံရေသာျပည္နယ္စည္ပင္ဝန္ႀကီး(သို႔)ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈႀကီးရခိုင္ျပည္နယ္၊ဇန္နဝါရီ~၄ရက္

      ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္သည္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၆၃(က)အရ~ဥပေဒအရေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟုဆိုကာစြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္(၁၇)ဦးကလက္မွတ္ထိုး၍ႏိုဝင္ဘာ{၂၉}ရက္တြင္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
   ေျခ~ဥအရျပည္နယ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးကုိစြပ္စြဲျပစ္တင္ရန္အခ်က္ငါးခ်က္ျပ႒ာန္းထားသည္။
   ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္တစ္ဦးထည္းကိုပစ္မွတ္ထားစြပ္စြဲျခင္းသည္လည္းအ့ံဖြယ္သုတတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။
✳စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအေပၚျပည္နယ္လြတ္ေတာ္၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအမွားမ်ားမွာ~

    (၁)စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈအေပၚစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕_ဖြ႕ဲစည္းရာ၌လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏သေဘာထားမရယူဘဲမိမိတစ္ဦးတည္း၏သေဘာထားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သျဖင့္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ~နည္းဥပေဒ_အခန္း(၈)၊ပုဒ္မ_၆၂။ပုဒ္မခြဲမ်ားအားခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းျဖစ္၍"ဥပေဒအရ~#စံုးစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲသည္တရားမဝင္ပါ။

   (၂)စြပ္စြဲျပစ္တင္သူ{၁၇}ဦးထဲမွ(၁)ဦးကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕(၅)ဦးတြင္ထပ္မံ၍မေလၽွာ္ဩဇာသံုးထည့္သြင္း၍ဖြဲစည္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္"#စစ္ေဆးမႈမ်ားအားလံုးပ်က္ျပယ္၍တရားမဝင္ေတာ့ပါ။(တိုင္ၾကားမႈ့ကိုတိုင္ၾကားသူမွပင္စစ္ေဆးျခင္း)
✳"#ထို႔အျပင္

✴(က)စြပ္စြဲခံရသူစည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီးကစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈ(၉)ခ်က္ကိုျပန္လည္ေခ်ပလႊာအားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသို႔အသိေပးခ်ျပျခင္းမျပဳဘဲစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏တဖက္သတ္အစီရင္ခံစာတစ္ခုတည္းကိုသာဖတ္ေစ၍ဆႏၵမဲေပးေစျခင္းျဖင့္အာဓမၼျပဳက်င့္အႏိုင္ယူျခင္။

✴(ခ)လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚအစည္းအေဝးတြင္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွပထမဆံုးမဲေပးခဲ့ျခင္းသည္ေျခ~ဥ'ပုဒ္မ~၁၈၁(ခ)အရျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌသည္ဆနၵမဲမေပးရ။ေထာက္ခံမဲႏွင့္ကန္႔ကြက္မဲတို႔ဆႏၵမဲတူညီေနမွသာအႏိုင္မဲေပးရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ိဳးေဖာက္၍အားဓမၼအႏိုင္အမင္းျပဳက်င့္လိုက္ျခင္း။

✴(ဂ)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေသာလံုေလာက္သည့္အခ်ိန္မေပးပဲတက္သုတ္ရိုက္မဲေပးရန္ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္လည္းတမံု~အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်လိုက္ျပန္သည္။

✴(ဃ)ဤမၽွအေရႀကီးေသာကိစၥႀကီးအားလြတ္ေတာ္၌စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအစီရင္ခံစာကိုဟန္ျပေလးေတာင္မဖတ္ျပမၾကားနာေစပဲ(လံုးဝဂရုစိုက္စရာမလို)အခ်ိဳးခ်ိဳးျပၿပီးမဲေပးေစျခင္း။

  ထိုထိုေသာအမွားမ်ားကိုလည္းျပည္နယ္လြတ္ေတာ္သည္က်ဴးလြန္ခဲ့ျပန္သည္~

  ႏိုင္ငံေရးသည္ႏိုင္ငံ၏အေရးအရာပင္ျဖစ္ပါသည္။သို႔ေသာ္ပုဂၢိဳလ္ေရးေအာက္လံုးေျခထိုးျခင္းတို႔သည္ႏိုင္ငံေရးကိုအက်ဥ္းတန္ေစပါသည္။ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းသည္စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္သူတို႔အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။စိတ္ဓာတ္ေအာက္တန္းက်သူမ်ားႏိုင္ငံေရနယ္ပယ္သို႔ဝင္ေရာက္ေနရာယူလာလၽွင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ဂုဏ္သိကၡာကိုထိုးနက္ၾကသလို၊ႏိုင္ငံေရးလည္ပ်က္တတ္ေပသည္။
    စည္ပင္ဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္ကားႏိုင္ငံေရး(ျပည္သူအေရး)ကို၁၉၈၈ခုႏွစ္ကပင္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာသူျဖစ္သည္၊အာဏာရွင္မ်ား၏ဖိႏိွပ္တားဆီးပိတ္ပင္သည့္ၾကားကျပည္သူမ်ားအတြက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေကာင္မႈေၾကာင့္"ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားျခင္းမ်ားကို"ဆုလဒ္အျဖစ္ရရိွခံစားခ့ဲရသူလည္းျဖစ္သည္။ေပးဆပ္ျခင္းျဖင့္သာေနထိုင္လာခ့ဲသူသာျဖစ္သည္။အမတ္လုပ္ရန္၊ဝန္ႀကီးလုပ္ရန္ရည္ရြယ္၍လုပ္ကိုင္လာသူ(လံုးဝ)မဟုတ္ပါ၊သို႔ေသာ္အေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္အခါအရမိမိက်ရာ(ဝန္ႀကီး)တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါသည္။#ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားမ်ားလို~#ေခတ္ေကာင္းလာမွပါတီအရိွန္ကိုယူၿပီးအမတ္လုပ္သူမဟုတ္ဆိုတာကၽြန္ေတာ္အႂကြင္းမဲယံုၾကည္သည္။

   ယၡဳေတာ့မည္သို႔ပင္ဆိုေစရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးမင္းေအာင္အား<ဖြ႕ဲစည္းပံုမမွန္ေသာ(တရားမဝင္ေသာ)စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြ႕ဲ၏တဖက္သတ္စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကိုအားဓမၼအတည္ျပဳအရယူေသာလြတ္ေတာ္ႀကီးျဖစ္ေနသည္ဤ၍ဤမၽွလြဲေခ်ာ္ေနေသာလႊတ္ေတာ္ႀကီး၏ဥပေဒအရတရားမဝင္ျပဳလုပ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို(လံုးဝကန္႔ကြက္)ပါေၾကာင္းႏွင့္(လံုးဝရံွုးခ်)ပါေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။
    ဥပေဒအရ~ေပးအပ္ေသာတာဝန္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဟုဆိုကာစြပ္စြဲျပစ္တင္ေသာအႏွီျပည္နယ္လြတ္ေတာ္သည္ဥပေဒအရမွန္ကန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာအရည္အခ်င္းပ်က္ယြင္းေနသည့္ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ျဖစ္ေနပါ၍ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ၿပီးစိတ္ပ်က္ရပါေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။

တည္ၾကည္ေလးနက္စြာျဖင့္~•••

ေဇာ္ဝင္းျမင့္

No comments:

Post a Comment