Latest News

Wednesday, April 12, 2017

How to Stock Pricing စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကိုဘယ္လိုဖတ္ရမလဲ


    စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို ဘယ္လိုဖတ္ရမလဲ။
   
    စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ၄င္းေဘးတြင္ပါပါလာတတ္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို သေဘာေပါက္ ရန္ အလြန္ လြယ္ကူပါသည္။ ဥပမာျပ၍ရွင္းလင္းလိုသျဖင့္ ေအာက္မွာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕တို႔၏ ေစ်းႏႈန္း ဇယားပုံေလးကို   ေရးစြဲေပး ထားပါသည္။ စေတာ့ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္သည့္ Website မ်ား သတင္းဌာန မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပေလ့ရွိ သည့္ အတိုင္း စေတာ့ေစ်းႏႈန္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အခ်က္အလက္တို႔ကိုေတြ႕ရပါမည္။ ဇယားပုံေလးကို ျမန္မာျပည္အေနအထားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္   ျမန္မာျပည္ရွိကုမၸဏီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ်ိဳ႕တို႔၏ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းညႊန္းကိန္းမ်ား သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးပုံေဖာ္ထားသည္။ ဥပမာျပ ထားျခင္းျဖစ္၍ ဇယားအတြင္းရွိကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႕ ရလဒ္မ်ား မဟုတ္သည္ကိုသိရပါမည္။ ဇယားပုံ သည္ ဧျပီလ ၁၀ရက္ေန႔ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းပိတ္ခ်ိန္ ညေန ၄နာရီတြင္ ရရွိသည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ အခ်ိဳ႕၏ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ညႊန္းကိန္းမ်ား ကို ေဖာ္ျပထားသည္။
   
    Column 1 & 2: 52 W High and Low Col 1 ႏွင့္ Col 2 ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။
   
    ထို Column ႏွစ္ခုတြင္   ေဖာ္ျပ ထားသည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ လြန္ခဲ့သည့္ ၅၂ပတ္ သို႔ တစ္ႏွစ္ကာလအတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။   ေစ်းႏႈန္းမ်ားအနက္ အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း High ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း Low မ်ားျဖစ္သည္။ ဥပမာ FMI ရွယ္ယာ၏ လြန္ခဲ့သည့္ ၅၂ပတ္ အတြင္းအျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၀၅၀၀က်ပ္ ျဖစ္ျပီး AGD ဘဏ္ ရွယ္ယာ၏ အနိမ့္ဆုံး အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၉၆၀၀က်ပ္ျဖစ္သည္။
   
    Column 3: ကုမၸဏီစေတာ့အမည္ႏွင့္ စေတာ့အမ်ိဳးအစား
   
    ဤ Column တြင္ ေရာင္းဝယ္္သည့္အစုရွယ္ယာ၏ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီအမည္ ကိုေဖာ္ျပထားသည္။ ကုမၸဏီအမည္၏ေနာက္တြင္အထူးစကားလုံးတို သို႔ အကၡရာတစ္ခုခု မပါလွ်င္ ၄င္းအစုရွယ္ယာသည္ သာမန္အစု ရွယ္ယာျဖစ္သည္။ ပါခဲ့လ်ွင္ အျခား အစုရွယ္ယာအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ဇယားပုံတြင္ပါရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္၏ ရွယ္ယာသည္ PF ဟုပါရွိ၍ ဦးစားေပးရွယ္ယာ Preferred အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။
   
    Column 4: Ticker Symbol စေတာ့အကၡရာ
   
    စေတာ့သေကၤတ Ticker သည္ စေတာ့ရွယ္ယာ ၏ အကၡရာအမည္ျဖစ္သည္။ Bloomberg စသည့္ စီးပြားေရးသတင္းရုပ္သံလိုင္းမ်ားကို ၾကည့္လ်ွင္ စေတာ့အကၡရာမ်ားေျပးေနျပီး စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အတက္အက် ကို ေဘးတြင္ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႕ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Ticker Symbol သည္ အစုရွယ္ယာ၏ အတိုေကာက္ အကၡရာအမည္ ျဖစ္သည္။ AAPL သည္ Apple အစုရွယ္ယာ၏ Ticker Symbol ျဖစ္ျပီီး ေအာက္တြင္ ဥပမာျပသည့္ အတိုင္း First Myanmar Investment အစုရွယ္ယာ၏ Ticker Symbol မွာ FMI ျဖစ္သည္။
   
    Column 5: Dividend per Share အစုရွယ္္ယာ တစ္ခုလ်ွင္ေပးသည့္ အျမတ္ေဝစုပမာဏ
   
    ဤ Column တြင္ ေဖာ္ျပပါအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာတစ္ခုလ်ွင္ ႏွစ္စဥ္ရမည့္ အျမတ္ေဝစု ပမာဏကိုျပထားသည္။ Div သည္ Dividend အျမတ္ေဝစု၏ အတိုေကာက္   ျဖစ္သည္။ ဤ Column ေအာက္တြင္ ဘာမွမေဖာ္ျပထားေသာ ကုမၸဏီသည္ အျမတ္ေဝစု ေပးေဝျခင္းမရွိေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ FMI ၏ ႏွစ္စဥ္ေငြသား အျမတ္ေဝစု သည္ ၂၀၀က်ပ္ ျဖစ္ျပီး AGD ကေတာ့ အျမတ္ေဝစု မေပးေသးဟု ဇယားပုံမွာေတြ႕ ႏိုင္သည္။
   
    Column 6 Dividend Yield အျမတ္ေဝစုရရွိႏႈန္း
   
    အျမတ္ေဝစုေပးေဝမႈပမာဏသည္ ယေန႔ရွယ္ယာ ေပါက္ေစ်း၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမည္မ်ွရွိသည္ကို   ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အျမတ္ေဝစုကိုတည္ျပီး အစုရွယ္ယာ၏ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ စားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အစုရွယ္ယာေစ်းတက္သည္ ထက္ ၄င္းမွႏွစ္စဥ္အျမတ္ေဝစုေငြကို ေမ်ွာ္မွန္းလိုသူမ်ား အတြက္အသုံးဝင္သည့္ ရာႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ပုံတြင္ေဖာ္ျပသည့္ အတိုင္း အျမတ္ေဝစုမ်ားမ်ားလိုခ်င္လ်ွင္ FMI ထက္ MCB ၏ အစုရွယ္ယာကိုေရြးသင့္ပါသည္။ MCB သည္ အျမတ္ေဝစုရရွိႏႈန္းပိုမ်ား၍ မိမိရင္းႏွီးေသာေငြ ၁၀၀က်ပ္လ်ွင္ အျမတ္ေဝစု ၁၀က်ပ္ရရွိမည္ ျဖစ္ျပီး FMI ကမူ ၁၀၀က်ပ္ရင္းမွ ၁က်ပ္ ၅၄ျပားခန္႔သာ ႏွစ္စဥ္ အျမတ္ေဝစုခြဲေပးသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ အျမတ္ေဝစုခြဲေပးမႈမ်ားတိုင္း ပိုေကာင္းသည့္ အစုရွယ္ယာလို႔ေတာ့မဆိုႏိုင္ပါ။
   
    Column 7: Price/ Earnings Ratio သို႔ P/E အခ်ိဳးရလဒ္
   
    အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ၄င္းအစုရွယ္ယာကို ထုတ္ေဝသည့္ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္ေငြကို မီးေမာင္းထိုးျပေသာ အခ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရလဒ္နည္းေလေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ရလဒ္ၾကီးေန ေသာ အစုရွယ္ယာ သည္ေစ်းေျမာက္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ P/E ကို ယေန႔ ေပါက္ေစ်းကို တည္ျပီး Column 9 ရွိ EPS ျဖင့္စားျခင္းမွ ရရွိ ႏိုင္သည္။ P/E သေဘာတရားကိုသိရန္ကို ဥပမာ ဇယားပုံရွိ AGD ဘဏ္၏ P/E ကို ၾကည့္လိုက္ပါ။ P/E ၉ ဆိုသည္မွာ AGD ဘဏ္၏အျမတ္ဝင္ေငြ သည္ မႏွစ္ကအတိုင္းယခုႏွစ္တြင္ ရရွိႏိုင္မည္ ဆိုပါက ဝယ္ေစ်း၏ ၉က်ပ္လ်ွင္ AGD ဘဏ္သည္ ၁က်ပ္ ျပန္ရွာေပးႏိုင္သည္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ တိုတို ေျပာေသာ္ AGD စေတာ့ေပါက္ေစ်း၏ ၉က်ပ္တိုင္း သည္ ၁က်ပ္ႏွစ္စဥ္ရွာေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ FMI ၏ P/E မွာမူ ၈၀ ျဖစ္ေန၍   ႏွစ္စဥ္ ၁က်ပ္ရွာရန္ ၈၀က်ပ္ဖိုး ဝယ္ယူထားရမည္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းေျမာက္ေနသည္ဟုဆိုပါသည္။
   
    Column 8: Trading Volume အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္မႈအေရအတြက္
   
    အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ တစ္ေန႔တြင္ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အေရအတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤ Column ေအာက္ရွိ ဂဏန္းကို သုညႏွစ္လုံး ထပ္တိုး၍ ဖတ္သင့္သည္။ ဥပမာ FMI စေတာ့ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္သည္ ၃၀၀ခု မဟုတ္ပဲ ၃၀၀၀၀ခုျဖစ္သည္။
   
    Column 9: Earning Per Share ရွယ္ယာတစ္ခု လ်ွင္ ရရွိေသာ အျမတ္ေငြ
   
    ဥပမာဆိုပါစို႔။ AGD ဘဏ္သည္ မႏွစ္က အျမတ္ေငြ က်ပ္ သိန္း ၁၁၁၁ ဝင္ခဲ့သည္။ AGD ဘဏ္မွထုတ္ေဝထားေသာ ရွယ္ယာစုစုေပါင္း အေရအတြက္မွာ တစ္သိန္းခုတိတိျဖစ္လ်ွင္ ရွယ္ယာတစ္ေစာင္ျခင္းစီ၏ အျမတ္ေငြမွာ ၁၁၁၁က်ပ္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AGD အစုရွယ္ယာ၏ EPS မွာ ၁၁၁၁က်ပ္ ျဖစ္ေလသည္။ EPS သည္ ရွယ္ယာတစ္ခု၏ မႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ အျမတ္ဝင္ေငြကိုျပသည္။ ပုံတြင္ FMI သည္ မႏွစ္က ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ ၁၆၄ က်ပ္သာ အျမတ္ေငြအျဖစ္ဝင္ခဲ့ပါသည္။
   
    Column 10 & 11: Day High and Low
   
    ယေန႔ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အနက္ အျမင့္ဆုံး High ႏွင့္ အနိမ့္ဆုံး Low ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ဇယားပုံတြင္ FMI စေတာ့သည္ အမ်ားဆုံးေစ်းႏႈန္း ၁၃၃၀၀က်ပ္ ႏွင့္ အနည္းဆုံးေစ်းႏႈန္း ၁၂၉၀၀က်ပ္ျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
   
    Column 12: Previous Close မေန႔ကအပိတ္ေစ်း
   
    ဇယားပုံအတိုင္းဆိုလ်ွင္ ယေန႔ ဧျပီလ ၁၀ရက္ ဆိုပါက မေန႔ကဧျပီလ ၉ရက္ေန႔ အိပ္ခ်ိန္းပိတ္ခ်ိန္ မတိုင္မီွ ေနာက္ဆုံးအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အစုရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။
   
    Column 13: Close Price အပိတ္ေစ်း
   
    အပိတ္ေစ်းဆိုသည္မွာ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္းမပိတ္မွီ ေနာက္ဆုံးအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စေတာ့ ရွယ္ယာ၏ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည္။ အပိတ္ေစ်းႏွင့္ ပတ္သက္၍သိရမည္မွာ အပိတ္ေစ်းအတိုင္း ေနာက္ေန႔တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္ယူလို႔ ရခ်င္မွရမည္ဆိုတာပဲျဖစ္သည္။ စေတာ့ေစ်းကြက္ တြင္ အစုရွယ္ယာမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း ပိတ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ပင္ အျမဲတေစ ေျပာင္းလဲေနႏိုင္သည္။ အပိတ္ေစ်းသည္ ေသခ်ာေပါက္ဝယ္လို႔ရမည့္ ေစ်းႏႈန္းမဟုတ္ေသာ္ လည္း မိမိကမည္မ်ွေပး၍ အစုရွယ္ယာတစ္ခုကို ဝယ္သင့္ ေရာင္းသင့္သည္ကို ႏႈိင္းယွဥ္ ညႊန္ျပႏိုင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတန္ဖိုးတစ္ခုသာျဖစ္သည္။
   
    Column 14 & 15: Net Change & Rate အေျပာင္း အလဲပမာဏႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏႈန္း
   
    အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ မေန႔က အပိတ္ေစ်းႏႈန္းမွ မည္မ်ွပမာဏ အတက္အက်ျဖစ္သြားသည္ကို ျပသည္မွာ Net Change ပင္ျဖစ္သည္။ ဇယားပုံတြင္ FMI စေတာ့သည္ ဧျပီလ ၉ ရက္ေန႔ အပိတ္ေစ်းတြင္ ၁၂၈၀၀က်ပ္ရွိရာမွ ဧျပီ ၁၀ရက္ တြင္ ၁၃၀၀၀က်ပ္ရွိခဲ့သျဖင့္ Net Change မွာ ၂၀၀က်ပ္ အတက္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ FMI ၏ စေတာ့မွာ ဧျပီလ ၉ရက္ေန႔က ေစ်းႏႈန္းမွ ၁ ဒသမ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အတက္ျပ ခဲ့သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထို အတက္ျပ သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ Change Rate ေျပာင္းလဲႏႈန္းျဖစ္သည္။ သတင္းဌာနမ်ားက စေတာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို TV တြင္ ေဖာ္ျပရာတြင္ လက္ရွိအေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္း၊ ၄င္း၏ေဘးတြင္ မေန႔ကအပိတ္ေစ်းမွ မည္မ်ွေျပာင္းလဲသည္ကိုျပသည္ ေျပာင္းလဲႏႈန္း Change Rate ကိုသာအဓိကေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ Change Rate သည္ စိမ္းေနလ်ွင္ အတက္ျပသည့္ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ျပီး အနီေရာင္ျဖစ္ေနပါက မည္မ်ွက်ဆင္းသြားသည္ကို ျပသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ျဖစ္သည္။ အခုဆိုလ်ွင္စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို တင္ျပလို႔ျပီးပါျပီ။
    ၄င္းတို႔ကို ၾကည့္လ်ွင္ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းတစ္ခု၏ ေပးသင့္ေသာ တန္ဖိုးကို အနည္းႏွင့္အမ်ား သိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စေတာ့တစ္ခု၏ ေပါက္ေစ်းဆိုသည္ကို ေစ်းကြက္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေနသည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ၾကည့္၍ ပ်ွမ္းမ်ွအားျဖင့္ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္ႏိုင္မည့္ ေစ်းႏႈန္းဟုသာ သတ္မွတ္ ရပါမည္။ ယခုတင္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ျပီး စေတာ့ရွယ္ယာတစ္ခုကို ဝယ္ယူ ရင္းႏွီး သင့္မသင့္ ဆုံးျဖတ္ရန္ ပိုင္းျခားသုံးသပ္ခ်က္ Analysis လုပ္နည္းမ်ား မဟုတ္ေသးပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရုံျဖင့္အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ စစ္မွန္သည့္ တန္ဖိုးကို မသုံးသပ္ႏိုင္ပါဟုေျပာလိုပါသည္။ ေစ်းကြက္ရွိ ေပါက္ေစ်းသည္ အစုရွယ္ယာတစ္ခု၏ အစစ္အမွန္တန္ဖိုးႏွင့္ အျမဲကင္းကြာေနတတ္သည္ ကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူတိုင္း ႏွလုံးသြင္းထားရပါမည္။ Source-MOI
http://www.entrepreneursme.com/article-detail/2566
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ျမန္မာ့ေခတ္ျပိဳင္စီးပြားေရးအတြက္ အသိပညာဦးေဆာင္မူျဖင့္ ေရရွည္တိုးတက္မူဆီသို့
    ျမန္မာ့စြန့္ဦးထီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရစီမံခန့္ခြဲမူ အခမဲ့ ၀က္ဆိုဒ္
    www.entrepreneursme.com (www.esmemm.com)
    ျမန္မာ့စြန့္ဦးတီထြင္မူႏွင့္ စီးပြားေရးစီမံခန့္ခြဲမူ သင္တန္းေက်ာင္း
    Myanmar Entrepreneur SME Institute (MESI)
    ျမန္မာနိုင္ငံအႏံွ့တြင္ သင္တန္းေက်ာင္း (၅)ခု ၊ ျမိဳ့ေပါင္း(၁၈) နွင့္၊ လုပ္ငန္းေပါင္(၅၀၀)ေက်ာ္ စီမံခန့္ခြဲမူ ရံုုး၀န္ထမ္း (၄၀၀၀)ေက်ာ္ အား ၀န္ေဆာင္မူေပးထားျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူၾကီးမင္းတို့ လိုအပ္တဲ့ စီးပြာေရဆိုင္ရာ (သင္တန္း+အၾကံေပး+၀န္ေဆာင္မူ) မ်ားအား www.esmemm.com (MESI)တြင္ ၀န္ေဆာင္မူရရိွနိုင္ပါျပီ။


Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens 8days AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO Knowledge For You KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Momolay Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Astrology Myanmar Celebrity Myanmar Herbal Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Social Media Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan Sunday Journal suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စံကားျမိဳ့ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေဒါက္ မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပင္ ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post