Latest News

Sunday, July 24, 2016

ေရွးေခတ္ဂ်ပန္ျပည္၏ စစ္သည္မ်ားအေၾကာင္း
ဂ်ပန္မွာအလုပ္သြားလုပ္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား ဗဟုသုတ ရေစရန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ ၊ ဂ်ပန္က အင္တာဗ်ဴး လာေမးလို႔ ဂ်ပန္ကဘာသိထားလဲေမးရင္ ဖူဂ်ီေတာင္ ဆာကူရာပန္း ကီမိုႏို ကေနမတက္တဲ့သူမ်ားဖတ္ၾကည့္ပါ ........
ဆာမူရိုင္း ဆိုသည္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စက္မႈထြန္းကားေသာ
ေခတ္မတိုင္မီက စစ္တပ္အတြင္း ျမင့္မားေသာ ဂုဏ္သေရရွိသည့္ ရာထူး အဆင့္တန္း တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ ဘာသာျပန္ဆရာ ၀ီလီယံ စေကာ့ ၀ီလ္ဆင္ ဧ။္ အဆိုအရ တရုတ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ခု လံုးတြင္ အထက္တန္းစား တစ္ေယာက္ကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈ႕သူဟု အနက္ရၿပီး ဂ်ပန္ဘာသာ အသံထြက္ အရ ဆာမူရိုင္းဟူ၍ ေၿပာင္းလဲလာခဲ့ေလသည္။ ၀ီလ္ဆင္က ဆာမူရိုင္းဟူ၍ ပထမဆံုးေသာ သံုးႏႈန္းျခင္းကို
( 10 ) ရာစု၏ ပထမပိုင္းတြင္ ေရးသားၿပီးစီးခဲ့ေသာ ပထမဆံုး နန္းသံုးကဗ်ာ စာတြဲ ကိုကင္းရႈး
( Kokinshu ) တြင္ ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုသည္။
( 12 ) ရာစု အကုန္ပိုင္းတြင္ ဆာမူရိုင္း ဟူေသာ အသံုးႏႈန္းသည္ ဘူရွီ ( bushi ) ဟူေသာ စကားလံုးနွင့္ အနက္တူ သံုးစြဲၾကၿပီး
ထိုစကားလံုးသည္ အလယ္လတ္တန္းစားႏွင့္ အထက္တန္းစား စစ္သူရဲတုိ႔၏ ရာထူး အဆင့္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ သံုးစြဲေလ့ ရွိေလသည္။
( 6 ) ရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္းက စစ္သူရဲမ်ားႏွင့္ ေျခလ်င္ စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ပထမဆံုးေသာ ဆာမူရိုင္း အဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈကို စတင္ခဲ့သည္ဟု ယံုၾကည္ရေလသည္။ ထန္ တရုတ္ (Tang China) ႏွင့္ ရွီလာ (Silla) တို႔နွင္႔ တိုက္ခုိက္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ရႈံးၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ျပဳျပင္ေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာၾကေလသည္။ ထိုအထဲမွ အေရးႀကီးဆံုး တစ္ခုမွာ နာကာႏို အိုအဲ (Naka no Ōe) သုိ႔မဟုတ္ တန္ဂ်ိ ဘုရင္ (Emperor Tenji) မွ ေအဒီ ( 646 ) တြင္
ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေရးပင္ ၿဖစ္ေလသည္။ ထိုအမိန္႔ေတာ္သည္ တရုတ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးစံမ်ား နွင့္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ဂ်ပန္အစိုးရႏွင့္ ဗ်ဴ ရိုကေရစီ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရး ယႏၲယားမ်ားတြင္
အစပ်ဴ ိးေပးခဲ့ေလသည္။
ေအဒီ ( 702 ) တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေသာ တိုင္းဟုိ ဥပေဒ၏ တစ္စိတ္တပိုင္းႏွင္႔ ေနာက္ပိုင္း
ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ယိုးရို ဥပေဒတုိ႔ေၾကာင္႔ လူထုသည္ လူဦးေရ စာရင္းကို အၿမဲတမ္းသတင္းပို႔ရၿပီး ထုိစာရင္းကို ႏိုင္ငံအတြက္ စစ္မႈထမ္းရန္ စာရင္းအၿဖစ္ အသံုးျပဳေလသည္။ ဘုရင္ မိုမု (Emperor Mommu) သည္ လူဦးေရျပန္႔ႏွံ႔မႈကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာေသာအခါ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေယာက်ာ္းေလး 3 - 4 ေယာက္တြင္ တစ္ေယာက္မ်ွွ ႏိုင္ငံတပ္မေတာ္တြင္ စစ္မႈထမ္းရန္ ဥပေဒ ကို စတင္ထုတ္ ၿပန္ေလသည္။
စစ္သားမ်ားကို မိမိ ကိုင္ေဆာင္မည့္ လက္နက္ကို မိမိဘာသာ ယူလာေစၿပီး ထိုအတြက္ အခြန္ခမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ ရေလသည္။ ထိုႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ေတာ္၀င္အစုိးရမွ တရုတ္တုိ႔ကို အတုယူၿပီး စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားေသာ စစ္တပ္ပံုစံကို
ဖြဲ႕စည္းရန္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ၿဖစ္ေလသည္။ ထို ႀကိဳးပမ္းမႈကို ဂန္ဒန္ ေဆး
(gundan-sei) ဟု ေနာက္ပိုင္းေခတ္ သမုိင္းပညာရွင္တုိ႔က ေခၚေ၀ၚၾကၿပီး ေခတၱခဏမွ်သာ ၾကာၿမင္႔သည္ဟု ယံုၾကည္
ယူဆၾကေလသည္။
တိုင္းဟုိ ဥပေဒတြင္ မင္းမႈထမ္းမ်ားကို အဆင့္
( 12 ) ဆင့္ ခြဲျခား သတ္မွတ္ထားၿပီး အဆင့္ တစ္ဆင့္စီတြင္ ေနာက္ထပ္ ( 2 ) ဆင့္ ထပ္မံ ခြဲျခားထားေလသည္။ ပထမဆံုးအဆင့္သည္ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ဘုရင္၏ အၾကံေပးအရာရွိ အဆင့္ ျဖစ္ေလသည္။ အဆင့္ ( 6 ) ႏွင့္ ေအာက္ကို ဆာမူရိုင္းဟု သတ္မွတ္ၿပီး သူတုိ႔သည္ နိစၥဓူ၀ ကိစၥမ်ားကို ထိေတြ႕တာ၀န္ယူၾကရေလသည္။ ထိုဆာမူရိုင္းမ်ားမွာ အရပ္သား ဘုရင့္ အမႈထမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ထိုမွ ဆင္းသက္လာသည္။ စစ္တိုက္ရာတြင္ ထူးခြ်န္ေသာ သူမ်ားကိုလည္း ဆာမူရိုင္းဘြဲ႕ေပး၍ ဆာမူရိုင္းအျဖစ္ ခ် ီးျမင့္ ေျမွာက္စားေလ့ ရွိၾကသည္။
အဲအိအန္ေခတ္ဟု ေခၚေသာ ( 8 ) ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း ႏွင့္ ( 9 ) ရာစု အေစာပိုင္းတြင္ ကမ္မု ဘုရင္ (Emperor Kammu) သည္ သူ၏ အာဏာစက္ကို ဟြန္ရႈး ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ျဖန္႔က်က္ စည္းရံုးရန္ ႀကိဳးစား ခဲ႔ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုန္ကန္ေသာ အဲမိရွိ ျပည္သူတုိ႔အား အႏိုင္တုိက္ရန္ သူေစလႊတ္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္မွာ စည္းကမ္းနွင့္ စိတ္ဓါတ္ ကင္းမဲ႔သျဖင့္
ေအာင္ျမင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ ကမ္းမူ ဘုရင္က ဆဲအိတိုင္း ရႈိးဂန္း (Seiitaishogun) သို႔မဟုတ္ ရႈိးဂန္း ဟူေသာ ဘြဲ႕ကို စတင္ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး အဲမိရွိ တုိ႔ကို ေအာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္ တုိက္္ခုိက္အားေကာင္းေသာ ေဒသခံဂိုဏ္းတုိ႔ အေပၚတြင္ စတင္မွီခုိ အားထားလာခဲ့ေလသည္။ ျမင္းစီး တုိက္ခုိက္ျခင္းႏွင့္ ေလးျမွား အတက္တို႔တြင္ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ထုိလူမ်ဴ ိးစု စစ္သည္တုိ႔သည္ သူပုန္တုိ႔ကို ႏွိမ္နင္းရန္ အတြက္ ဘုရင္၏ စိတ္ႀကိဳက္လက္နက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထုိစစ္သူရဲတုိ႔သည္ ထိုအခ်ိန္ ( 7 ရာစုမွ 9 ရာစု အထိ ) က ပညာတက္ေျမာက္ေကာင္း တက္ေျမာက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေတာ္၀င္တရားရံုး အရာရွိတို႔က သူတုိ႔အား အရိုင္းစိုင္းမ်ားထက္ အနည္းငယ္သာသည္ဟု မွတ္ယူခဲ႔ၾကေလသည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္ ကမ္းမူ ဘုရင္သည္ သူ၏ စစ္တပ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွ၍
ဘုရင့္အာဏာစက္သည္ တေျဖးေျဖး ေလ်ာ့ပါးလာခဲ့ေလသည္။ ဘုရင္သည္ အုပ္ခ်ဴ ပ္သူ ျဖစ္ေနေသးေသာ္လည္း က်ဴ ိတိုပတ္၀န္းက်င္ရွိ အာဏာျပင္းေသာ ဂိုဏ္းတုိ႔က ၀န္ႀကီးအဆင့္ကို မိမိတုိ႔ဘာသာ ရယူၾကေလသည္။ သူတို႔
ေဆြမ်ဴ ိးမ်ားကို နယ္၀န္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္ၾကေလသည္။ သူတုိ႔၏ ၾကြယ္၀
ခ်မ္းသာမႈကို တိုးပြားေစရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ အေၾကြးမ်ား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရန္ အတြက္ နယ္၀န္တုိ႔သည္ အခြန္အခမ်ားကို အဆမတန္ ေကာက္ခံၾကသျဖင္႔ လယ္သမားအမ်ားစု လယ္ယာမဲ့ၾကကုန္ေလသည္။
ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျမင္႔မားလာၿပီး ခုိးမႈ ဓါးျပမႈမ်ား ထူေျပာလာသည့္အခါ ဂိုဏ္းမ်ားသည္
ကန္တိုလြင္ျပင္မ်ားရွိ နယ္ႏွင္ခံထားရသူမ်ားကို စတင္၍ အလုပ္ခန္႔လာၾကေလသည္။ ျပင္းထန္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ကိုယ္ခံပညာ သင္ၾကားထားခဲ႔မႈမ်ားေၾကာင္႔
ထိုသူတုိ႔သည္ အသံုး၀င္ေသာ
အေစာင့္ေရွာက္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ အခြန္ေကာက္ခံသူမ်ားကို တခ်ဴ ိ႕က ေစာင့္ၾကပ္ လုိက္ပါၾကၿပီး သူတုိ႔ပါရွိရံုႏွင့္ပင္ သူခိုး ဓါးျမမ်ား၏ တုိက္ခုိက္မႈမွ ဟန္႔တားၿပီးသား ျဖစ္ခဲ႔ေလသည္။ သူတုိ႔မွာ ေၾကးစားလက္နက္ကိုင္ ဆာမူရိုင္း ျဖစ္ၾကၿပီး သူတုိ႔၏ သီးၿခားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မွာ အလ်င္အျမန္ပင္ ထင္ေပၚ
ေက်ာ္ၾကားလာခဲ႔ေလသည္။
ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေပါင္းစည္းမႈမ်ားေၾကာင္႔ သူတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရး
အာဏာသည္ တစ္စ တစ္စ တုိးပြားလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ပံုမွန္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေရးထက္ပင္ သာလြန္လာခဲ့ေလသည္။ အခ်ဴ ိ႕ေသာ ဂိုဏ္းမ်ားသည္ နန္းေတာ္မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ အရာရွိမ်ားကို သူတို႔၏ ေျမမ်ားကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ရန္ႏွင့္ အခြန္ခမ်ားကို ေကာက္ယူရန္ ေစလႊတ္ေသာအခါမ်ားတြင္ ကာကြယ္ရန္ မိမိဘာသာ လက္နက္ကိုင္ထားၾကေသာ အဖြဲ႕စည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုဂိုဏ္းမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ထက္ အင္အားႀကီးမားေသာ ဂိုဏ္းမ်ား၏ ရန္မွ ကင္းေ၀းေစရန္ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္ ဖြဲ႕ထားၾကေလသည္။
ဟဲအိအန္ (Heian) ေခတ္၏ အလယ္ပိုင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ သူတုိ႔သည္ ဂ်ပန္သံခ်ပ္ကာ ၀တ္စံု ႏွင့္ လက္နက္မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳလာၾကၿပီး ဘူရွီဒို ေခၚ သူတုိ႔၏ က်င္႔၀တ္မ်ားကို စတင္ အုတ္ျမစ္ခ်လာခဲ့ၾကသည္။ ဆာမူရိုင္း စစ္သူရဲတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ဘာသာ စစ္သူရဲ လမ္းစဥ္ သို႔မဟုတ္ ဘူရွိဒို ကို လုိက္နာက်င္႔သံုးသူမ်ား အျဖစ္ ခံယူၾကေလသည္။ ဂ်ပန္ အဘိဓာန္ တြင္ ဘူရွိဒို ဟူေသာ စကားလံုးကို ရႈိဂက္ကုကန္ ကိုကုဂို ဒိုင္းဂ်ိတန္ (Shogakukan Kokugo Daijiten) ဟု ဖြင္႔ဆိုထားၿပီး မူရိုမာခ်ီ (Muromachi) သို႔မဟုတ္ ခ်ဴ ေဆး (chusei) ေခတ္တြင္ စစ္သူရဲမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ သီးသန္႔ ယံုၾကည္ ယူဆခ်က္ ဟု ဖြင့္ဆိုထားေလသည္။
ကနဦး အစတည္းကပင္ ဆာမူရိုင္းတုိ႔သည္ သခင္တစ္ေယာက္ကို အသက္ေပး၍ သစၥာရွိျခင္း ၊ တာ၀န္ကို ေက်ႁပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ျခင္း စသည့္ စစ္သူရဲတစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ အျပဳမူႏွင့္ လမ္းစဥ္ဟု ယံုၾကည္ခဲ႔ၾကေလသည္။
အမ်ဴ ိးသမီး ဆာမူရိုင္း
တကယ္တမ္းေတာ့ သူ႔တို႔ကို ဆာမူရိုင္းလို႔ မေခၚပါဘူး။ ဂ်ပန္လို Onna-bugeisha(အြန္နာ-ဘူေဂးရွား) လို႔ပဲေခၚပါတယ္။ ဆာမူရိုင္း အဆင့္အတန္းဝင္ သူရဲေကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဆာမူရိုင္းဆိုတာကလည္း လူမ်ဴ ိးစု မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ ႔ အထက္တန္းစားလႊာကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့ စစ္သည္အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံထားၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈမထြန္းကားမွီ ကာလက ဆာမူရိုင္းဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးစသည့္ က႑တစ္ခုကေန ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။
အမ်ဴ ိးသမီးမ်ားအေနနဲ႔ လက္နက္ေပါင္းစံု ကိုင္တြယ္တတ္ေရး ေလ့က်င့္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝရင္ Onna-bugeisha (အြန္နာ ဘူေဂးရွား) လို႔ အသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့
အမ်ဴ ိးသမီး သူရဲေကာင္း အျဖစ္ အသိအမွတ္
ျပဳခံရပါတယ္။
အမ်ဴ ိးသား တိုက္ခိုက္ေရးသမား နည္းပါးမႈကို ေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ ဆာမူရိုင္းတို႔ဟာ
အမ်ဴ ိးသမီးမ်ား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရင္း Onna Bugeisha လို႔ေခၚတဲ့ အမ်ဴ ိးသမီးသူရဲေကာင္း လူတန္းစား တစ္ခု ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
ရိႈးဂန္း
ရိႈးဂန္းဆိုတာကေတာ့ နယ္စား သို႔မဟုတ္ စစ္သူႀကီး ဆာမူရိုင္းကို ေခၚတာျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ဘုရင္က ခန္႔အပ္ထားတဲ့ စစ္ေသနာပတိ သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဴ ပ္ႀကီး ရာထူးတခုပါပဲ။
ဒိုင္ၿမိဳ
ဒိုင္ၿမိဳဆိုတာကေတာ့ ၿမိဳ႕စား နယ္စား သို႔မဟုတ္ နယ္တစ္ခုကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဴ ပ္ခြင့္ရတဲ့ သူကို ေခၚတာပါ။
နင္ဂ်ာ
နင္ဂ်ာကေတာ့ ဆာမူရိုင္းေတြရဲ႕ လက္ေအာက္မွာ အမႈထမ္းၾကတဲ့ လွ်ဴ ိ႕ဝွက္ အထူးစစ္သည္ေတြ ျဖစ္ၿပီး စစ္ပြဲအတြင္း လွ်ဴ ိ႕ဝွက္စြာ လႈပ္ရွားရေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။ တခ်ဴ ိ႕ေသာ နင္ဂ်ာမ်ားသည္ ေၾကးစားလူသတ္သမားမ်ား အျဖစ္လည္း လႈပ္ရွားေလ့ရွိၾကသည္။
နင္ဂ်ာမ်ားကို ေခတ္အဆက္ဆက္ ဂ်ပန္ျပည္စစ္ပြဲမ်ား၌ လွ်ဴ ိ႕ဝွက္စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း၌ပင္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း
တခ်ဴ ိ႕မွတ္တမ္းမ်ားက ဆိုၾကသည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း နင္ဂ်ာတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားေလ့ရွိၿပီး အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ ဝန္းက်င္ခန္႔က အီရန္စစ္တပ္အတြင္း နင္ဂ်ာသင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။
ရိုနင္
ရိုနင္ဆိုတာကေတာ့ သခင္မဲ့ ဆာမူရိုင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ိုနင္ အဆင့္ေရာက္သြားတဲ့ ဆာမူ႐ိုင္းဟာ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာ အႏွိမ္ခံရတတ္ပါတယ္။ ဆာမူ႐ိုင္းေတြမွာ ႐ိႈးဂန္း အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ဆက္လက္ အမႈထမ္းခြင့္႐ွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႐ိုနင္ အဆင့္ေရာက္တဲ့ ဆာမူ႐ိုင္းဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႐ိႈးဂန္း အသက္႐ွင္စဥ္ မွာ ျပစ္မႈတခုခု
က်ဴ းလြန္မိေသာေၾကာင့္ ဆာမူ႐ိုင္းအျဖစ္ ႐ုတ္သိမ္းခံရသူေတြ မ်ားပါတယ္။ အကယ္၍ ရႈိးဂန္း က်ဆံုး ကြယ္လြန္ ျဖစ္ခဲ့ရင္ သူ႔အ႐ိုက္အရာကို ဆက္ခံတဲ့သူထံမွာ ဆက္လက္အမႈထမ္းခြင့္ ရပါတယ္။ ဂ်ပန္နယ္စားေတြမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ မီဂ်ီေခတ္မတိုင္ခင္က နယ္စားေတြ နယ္လုစစ္ပြဲေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္ခဲ့ၾကလို႔ တကယ္လို႔ ႐ိႈးဂန္းတဦးရဲ႕ နယ္ကို တျခား႐ိႈးဂန္းတဦးက သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ႐ိႈးဂန္းဟာ ဟာရာကိရိ လုပ္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူနဲ႔ အတူ တိုက္ပြဲမွာ မေသပဲက်န္တဲ့ ဆာမူ႐ိုင္းေတြဟာလည္း ဟာရာကိရိ လုပ္သြားၾကပါတယ္။ ႐ိႈးဂန္းတေယာက္မွာ ဆာမူ႐ိုင္း အမ်ားႀကီးမ႐ွိပါဘူး။ ဆာမူ႐ိုင္း တေယာက္ရဲ႕ ေအာက္မွာမွ နင္ဂ်ာက လ်ဴ ိ႕၀ွက္ အမႈထမ္းအျဖစ္ ေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြလည္း ဆာမူ႐ိုင္းေတြ ဟာရာကိရိ လုပ္သလို လုပ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ အသိစိတ္ဓါတ္နဲ႔ သူတို႔ လုပ္ၾကတာပါ။ အဲ့ဒီလို မလုပ္သူေတြကေတာ့ ႐ိုနင္အဆင့္ ေရာက္သြားပါတယ္။ ဟာရာကိရိ လုပ္ပံုေတြကိုေတာ့ မတင္ေပးေတာ့ပါဘူး။ ေၾကာက္စရာေကာင္းလို႔ပါ။ ဟာရာကိရ္ိဆုိတာ ဟာရာ= ဗိုက္ ကိရိ = ခြဲျဖတ္ျခင္း လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။
ဟာရာကိရိလုပ္နည္း
ဟာရာကိရိလုပ္ၿပီး သတ္ေသမယ့္လူဟာ ဗိုက္ကို အူရွိမယ့္ေနရာတည့္တည့္ကို ေဖာက္ၿပီး ဓားနဲ႔ ၃ ခ်က္ ဘယ္ညာထိုးခြဲၿပီး ေဝွ႔ပစ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ကတစ္ေယာက္က သူ႔လည္ကို တိကနဲ ေခါင္းျဖတ္က်သြားတဲ့အထိ ျဖတ္ေပးရတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက အသက္ထက္ အရွက္ သိကၡာကို ပိုၿပီး အေလးထားၾကတယ္ စစ္ရံႈးတဲ့ စစ္သူႀကီးတိုင္းဟာ ဟာရာကိရိလုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အထိ ဟာရာကိရိလုပ္ၿပီး ေသသြားတဲ့စစ္သည္ေတြဟာ တိုက္ပြဲမွာ က်ဆံုးတဲ့ဦးေရ နီးပါးရွိတယ္လို႔
ေျပာၾကတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဟာရာကိရိလုပ္နည္းေတြ မ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ ေဆပူေကလို႔ေခၚတဲ့ ဟာရာကိရိ လုပ္နည္းဆိုတာက အဆင့္ျမင့္ ဟာရာကိရိ
လုပ္ျခင္းပါ။ ဗိုက္ကို ကန္႔လန္႔ ဇစ္ဇိုက္ ေထာင္လိုက္ခြဲျဖတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္ေတြဟာ ႐ိႈးဂန္းထက္ ဆာမူ႐ိုင္းေတြကို ပိုခ်စ္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကိုးကြယ္မႈေတြမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဟာရာကိရိ လုပ္သြားတဲ့ ဆာမူ႐ိုင္းေတြ ပါပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဆာမူ႐ိုင္းေတြကို အေလးထားပါတယ္။
‪#‎SwamHtet‬
Ref: History of Samurai (Wiki)

Sai Sithu

............................................

ရှေးခေတ်ဂျပန်ပြည်၏ စစ်သည်များအကြောင်း

ဂျပန်မှာအလုပ်သွားလုပ်ချင်တဲ့ ကျောင်းသားများ ဗဟုသုတ ရစေရန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ၊ ဂျပန်က အင်တာဗျူး လာမေးလို့ ဂျပန်ကဘာသိထားလဲမေးရင် ဖူဂျီတောင် ဆာကူရာပန်း ကီမိုနို ကနေမတက်တဲ့သူများဖတ်ကြည့်ပါ ........
ဆာမူရိုင်း ဆိုသည်မှာ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် စက်မှုထွန်းကားသော
ခေတ်မတိုင်မီက စစ်တပ်အတွင်း မြင့်မားသော ဂုဏ်သရေရှိသည့် ရာထူး အဆင့်တန်း တစ်ခုဖြစ်လေသည်။ ဘာသာပြန်ဆရာ ၀ီလီယံ စကော့ ၀ီလ်ဆင် ဧ။် အဆိုအရ တရုတ် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ နှစ်ခု လုံးတွင် အထက်တန်းစား တစ်ယောက်ကို အနီးကပ်စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှု့သူဟု အနက်ရပြီး ဂျပန်ဘာသာ အသံထွက် အရ ဆာမူရိုင်းဟူ၍ ပြောင်းလဲလာခဲ့လေသည်။ ၀ီလ်ဆင်က ဆာမူရိုင်းဟူ၍ ပထမဆုံးသော သုံးနှုန်းခြင်းကို
( 10 ) ရာစု၏ ပထမပိုင်းတွင် ရေးသားပြီးစီးခဲ့သော ပထမဆုံး နန်းသုံးကဗျာ စာတွဲ ကိုကင်းရှုး
( Kokinshu ) တွင် တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
( 12 ) ရာစု အကုန်ပိုင်းတွင် ဆာမူရိုင်း ဟူသော အသုံးနှုန်းသည် ဘူရှီ ( bushi ) ဟူသော စကားလုံးနှင့် အနက်တူ သုံးစွဲကြပြီး
ထိုစကားလုံးသည် အလယ်လတ်တန်းစားနှင့် အထက်တန်းစား စစ်သူရဲတို့၏ ရာထူး အဆင့်တန်းများနှင့် ဆက်စပ် သုံးစွဲလေ့ ရှိလေသည်။
( 6 ) ရာစုနှစ်များအတွင်းက စစ်သူရဲများနှင့် ခြေလျင် စစ်သည်တော်များသည် ပထမဆုံးသော ဆာမူရိုင်း အဆင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရလေသည်။ ထန် တရုတ် (Tang China) နှင့် ရှီလာ (Silla) တို့နှင့် တိုက်ခိုက်သော စစ်ပွဲများတွင် အကြီးအကျယ် ရှုံးပြီးနောက် ဂျပန်တို့သည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ပြုလုပ်လာကြလေသည်။ ထိုအထဲမှ အရေးကြီးဆုံး တစ်ခုမှာ နာကာနို အိုအဲ (Naka no Ōe) သို့မဟုတ် တန်ဂျိ ဘုရင် (Emperor Tenji) မှ အေဒီ ( 646 ) တွင်
ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တိုင်းပြည် ပြုပြင်ရေးပင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုအမိန့်တော်သည် တရုတ်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးစံများ နှင့် အုပ်ချူ ပ်ရေး နည်းလမ်းများကို ဂျပန်အစိုးရနှင့် ဗျူ ရိုကရေစီ အုပ်ချူ ပ်ရေး ယန္တယားများတွင်
အစပျူ ိးပေးခဲ့လေသည်။
အေဒီ ( 702 ) တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တိုင်းဟို ဥပဒေ၏ တစ်စိတ်တပိုင်းနှင့် နောက်ပိုင်း
ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ယိုးရို ဥပဒေတို့ကြောင့် လူထုသည် လူဦးရေ စာရင်းကို အမြဲတမ်းသတင်းပို့ရပြီး ထိုစာရင်းကို နိုင်ငံအတွက် စစ်မှုထမ်းရန် စာရင်းအဖြစ် အသုံးပြုလေသည်။ ဘုရင် မိုမု (Emperor Mommu) သည် လူဦးရေပြန့်နှံ့မှုကို နားလည် သဘောပေါက်လာသောအခါ အရွယ်ရောက်ပြီး ယောကျာ်းလေး 3 - 4 ယောက်တွင် တစ်ယောက်မျှှ နိုင်ငံတပ်မတော်တွင် စစ်မှုထမ်းရန် ဥပဒေ ကို စတင်ထုတ် ပြန်လေသည်။
စစ်သားများကို မိမိ ကိုင်ဆောင်မည့် လက်နက်ကို မိမိဘာသာ ယူလာစေပြီး ထိုအတွက် အခွန်ခများမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရလေသည်။ ထိုကြိုးပမ်းမှုသည် တော်ဝင်အစိုးရမှ တရုတ်တို့ကို အတုယူပြီး စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားသော စစ်တပ်ပုံစံကို
ဖွဲ့စည်းရန် ပထမဆုံးအကြိမ် ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်လေသည်။ ထို ကြိုးပမ်းမှုကို ဂန်ဒန် ဆေး
(gundan-sei) ဟု နောက်ပိုင်းခေတ် သမိုင်းပညာရှင်တို့က ခေါ်ဝေါ်ကြပြီး ခေတ္တခဏမျှသာ ကြာမြင့်သည်ဟု ယုံကြည်
ယူဆကြလေသည်။
တိုင်းဟို ဥပဒေတွင် မင်းမှုထမ်းများကို အဆင့်
( 12 ) ဆင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားပြီး အဆင့် တစ်ဆင့်စီတွင် နောက်ထပ် ( 2 ) ဆင့် ထပ်မံ ခွဲခြားထားလေသည်။ ပထမဆုံးအဆင့်သည် အဆင့်မြင့်ဆုံး ဘုရင်၏ အကြံပေးအရာရှိ အဆင့် ဖြစ်လေသည်။ အဆင့် ( 6 ) နှင့် အောက်ကို ဆာမူရိုင်းဟု သတ်မှတ်ပြီး သူတို့သည် နိစ္စဓူဝ ကိစ္စများကို ထိတွေ့တာဝန်ယူကြရလေသည်။ ထိုဆာမူရိုင်းများမှာ အရပ်သား ဘုရင့် အမှုထမ်းများ ဖြစ်ကြသော်လည်း ထိုမှ ဆင်းသက်လာသည်။ စစ်တိုက်ရာတွင် ထူးချွန်သော သူများကိုလည်း ဆာမူရိုင်းဘွဲ့ပေး၍ ဆာမူရိုင်းအဖြစ် ချ ီးမြင့် မြှောက်စားလေ့ ရှိကြသည်။
အဲအိအန်ခေတ်ဟု ခေါ်သော ( 8 ) ရာစု နှောင်းပိုင်း နှင့် ( 9 ) ရာစု အစောပိုင်းတွင် ကမ်မု ဘုရင် (Emperor Kammu) သည် သူ၏ အာဏာစက်ကို ဟွန်ရှုး မြောက်ပိုင်းသို့ ဖြန့်ကျက် စည်းရုံးရန် ကြိုးစား ခဲ့လေသည်။ သို့သော် ပုန်ကန်သော အဲမိရှိ ပြည်သူတို့အား အနိုင်တိုက်ရန် သူစေလွှတ်ခဲ့သော စစ်တပ်မှာ စည်းကမ်းနှင့် စိတ်ဓါတ် ကင်းမဲ့သဖြင့်
အောင်မြင်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ချေ။ ကမ်းမူ ဘုရင်က ဆဲအိတိုင်း ရှိုးဂန်း (Seiitaishogun) သို့မဟုတ် ရှိုးဂန်း ဟူသော ဘွဲ့ကို စတင်ထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီး အဲမိရှိ တို့ကို အောင်နိုင်ရန်အတွက် အလွန် တိုက််ခိုက်အားကောင်းသော ဒေသခံဂိုဏ်းတို့ အပေါ်တွင် စတင်မှီခို အားထားလာခဲ့လေသည်။ မြင်းစီး တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့် လေးမြှား အတက်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်သော ထိုလူမျူ ိးစု စစ်သည်တို့သည် သူပုန်တို့ကို နှိမ်နင်းရန် အတွက် ဘုရင်၏ စိတ်ကြိုက်လက်နက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုစစ်သူရဲတို့သည် ထိုအချိန် ( 7 ရာစုမှ 9 ရာစု အထိ ) က ပညာတက်မြောက်ကောင်း တက်မြောက်နိုင်သော်လည်း တော်ဝင်တရားရုံး အရာရှိတို့က သူတို့အား အရိုင်းစိုင်းများထက် အနည်းငယ်သာသည်ဟု မှတ်ယူခဲ့ကြလေသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ကမ်းမူ ဘုရင်သည် သူ၏ စစ်တပ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှ၍
ဘုရင့်အာဏာစက်သည် တဖြေးဖြေး လျော့ပါးလာခဲ့လေသည်။ ဘုရင်သည် အုပ်ချူ ပ်သူ ဖြစ်နေသေးသော်လည်း ကျူ ိတိုပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အာဏာပြင်းသော ဂိုဏ်းတို့က ၀န်ကြီးအဆင့်ကို မိမိတို့ဘာသာ ရယူကြလေသည်။ သူတို့
ဆွေမျူ ိးများကို နယ်ဝန်များအဖြစ် ခန့်အပ်ကြလေသည်။ သူတို့၏ ကြွယ်ဝ
ချမ်းသာမှုကို တိုးပွားစေရန်နှင့် သူတို့၏ အကြွေးများ ပြန်လည် ပေးဆပ်ရန် အတွက် နယ်ဝန်တို့သည် အခွန်အခများကို အဆမတန် ကောက်ခံကြသဖြင့် လယ်သမားအများစု လယ်ယာမဲ့ကြကုန်လေသည်။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု မြင့်မားလာပြီး ခိုးမှု ဓါးပြမှုများ ထူပြောလာသည့်အခါ ဂိုဏ်းများသည်
ကန်တိုလွင်ပြင်များရှိ နယ်နှင်ခံထားရသူများကို စတင်၍ အလုပ်ခန့်လာကြလေသည်။ ပြင်းထန် ကြမ်းတမ်းသော ကိုယ်ခံပညာ သင်ကြားထားခဲ့မှုများကြောင့်
ထိုသူတို့သည် အသုံးဝင်သော
အစောင့်ရှောက်များ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ အခွန်ကောက်ခံသူများကို တချူ ိ့က စောင့်ကြပ် လိုက်ပါကြပြီး သူတို့ပါရှိရုံနှင့်ပင် သူခိုး ဓါးမြများ၏ တိုက်ခိုက်မှုမှ ဟန့်တားပြီးသား ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ သူတို့မှာ ကြေးစားလက်နက်ကိုင် ဆာမူရိုင်း ဖြစ်ကြပြီး သူတို့၏ သီးခြားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့မှာ အလျင်အမြန်ပင် ထင်ပေါ်
ကျော်ကြားလာခဲ့လေသည်။
ကာကွယ်ရေး သဘောတူညီချက်များနှင့် နိုင်ငံရေး ပေါင်းစည်းမှုများကြောင့် သူတို့၏ နိုင်ငံရေး
အာဏာသည် တစ်စ တစ်စ တိုးပွားလာခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပုံမှန်အုပ်ချူ ပ်ရေးထက်ပင် သာလွန်လာခဲ့လေသည်။ အချူ ိ့သော ဂိုဏ်းများသည် နန်းတော်မှ ခန့်အပ်ထားသော အရာရှိများကို သူတို့၏ မြေများကို အုပ်ချူ ပ်ရန်နှင့် အခွန်ခများကို ကောက်ယူရန် စေလွှတ်သောအခါများတွင် ကာကွယ်ရန် မိမိဘာသာ လက်နက်ကိုင်ထားကြသော အဖွဲ့စည်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုဂိုဏ်းများသည် ၄င်းတို့ထက် အင်အားကြီးမားသော ဂိုဏ်းများ၏ ရန်မှ ကင်းဝေးစေရန် သူတို့အချင်းချင်း မဟာမိတ် ဖွဲ့ထားကြလေသည်။
ဟဲအိအန် (Heian) ခေတ်၏ အလယ်ပိုင်းသို့ ရောက်သောအခါ သူတို့သည် ဂျပန်သံချပ်ကာ ၀တ်စုံ နှင့် လက်နက်များကို စတင်အသုံးပြုလာကြပြီး ဘူရှီဒို ခေါ် သူတို့၏ ကျင့်ဝတ်များကို စတင် အုတ်မြစ်ချလာခဲ့ကြသည်။ ဆာမူရိုင်း စစ်သူရဲတို့သည် မိမိတို့ဘာသာ စစ်သူရဲ လမ်းစဉ် သို့မဟုတ် ဘူရှိဒို ကို လိုက်နာကျင့်သုံးသူများ အဖြစ် ခံယူကြလေသည်။ ဂျပန် အဘိဓာန် တွင် ဘူရှိဒို ဟူသော စကားလုံးကို ရှိုဂက်ကုကန် ကိုကုဂို ဒိုင်းဂျိတန် (Shogakukan Kokugo Daijiten) ဟု ဖွင့်ဆိုထားပြီး မူရိုမာချီ (Muromachi) သို့မဟုတ် ချူ ဆေး (chusei) ခေတ်တွင် စစ်သူရဲများအကြား ပျံ့နှံ့နေသော သီးသန့် ယုံကြည် ယူဆချက် ဟု ဖွင့်ဆိုထားလေသည်။
ကနဦး အစတည်းကပင် ဆာမူရိုင်းတို့သည် သခင်တစ်ယောက်ကို အသက်ပေး၍ သစ္စာရှိခြင်း ၊ တာဝန်ကို ကျေပြွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခြင်း စသည့် စစ်သူရဲတစ်ယောက်၏ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော အပြုမူနှင့် လမ်းစဉ်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြလေသည်။
အမျူ ိးသမီး ဆာမူရိုင်း
တကယ်တမ်းတော့ သူ့တို့ကို ဆာမူရိုင်းလို့ မခေါ်ပါဘူး။ ဂျပန်လို Onna-bugeisha(အွန်နာ-ဘူဂေးရှား) လို့ပဲခေါ်ပါတယ်။ ဆာမူရိုင်း အဆင့်အတန်းဝင် သူရဲကောင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆာမူရိုင်းဆိုတာကလည်း လူမျူ ိးစု မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ ့ အထက်တန်းစားလွှာကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ စစ်သည်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအဖြစ် လက်ခံထားကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုမထွန်းကားမှီ ကာလက ဆာမူရိုင်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးစသည့် ကဏ္ဍတစ်ခုကနေ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
အမျူ ိးသမီးများအနေနဲ့ လက်နက်ပေါင်းစုံ ကိုင်တွယ်တတ်ရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းဖြင့် အရည်အချင်း ပြည့်ဝရင် Onna-bugeisha (အွန်နာ ဘူဂေးရှား) လို့ အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့
အမျူ ိးသမီး သူရဲကောင်း အဖြစ် အသိအမှတ်
ပြုခံရပါတယ်။
အမျူ ိးသား တိုက်ခိုက်ရေးသမား နည်းပါးမှုကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဆာမူရိုင်းတို့ဟာ
အမျူ ိးသမီးများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရင်း Onna Bugeisha လို့ခေါ်တဲ့ အမျူ ိးသမီးသူရဲကောင်း လူတန်းစား တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ရှိုးဂန်း
ရှိုးဂန်းဆိုတာကတော့ နယ်စား သို့မဟုတ် စစ်သူကြီး ဆာမူရိုင်းကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘုရင်က ခန့်အပ်ထားတဲ့ စစ်သေနာပတိ သို့မဟုတ် ဗိုလ်ချူ ပ်ကြီး ရာထူးတခုပါပဲ။
ဒိုင်မြို
ဒိုင်မြိုဆိုတာကတော့ မြို့စား နယ်စား သို့မဟုတ် နယ်တစ်ခုကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချူ ပ်ခွင့်ရတဲ့ သူကို ခေါ်တာပါ။
နင်ဂျာ
နင်ဂျာကတော့ ဆာမူရိုင်းတွေရဲ့ လက်အောက်မှာ အမှုထမ်းကြတဲ့ လျှူ ိ့ဝှက် အထူးစစ်သည်တွေ ဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲအတွင်း လျှူ ိ့ဝှက်စွာ လှုပ်ရှားရသော အချိန်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။ တချူ ိ့သော နင်ဂျာများသည် ကြေးစားလူသတ်သမားများ အဖြစ်လည်း လှုပ်ရှားလေ့ရှိကြသည်။
နင်ဂျာများကို ခေတ်အဆက်ဆက် ဂျပန်ပြည်စစ်ပွဲများ၌ လျှူ ိ့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးများတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၌ပင် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း
တချူ ိ့မှတ်တမ်းများက ဆိုကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း နင်ဂျာတပ်ဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းထားလေ့ရှိပြီး အီရန်နိုင်ငံတွင် ၂၀၁၀ ဝန်းကျင်ခန့်က အီရန်စစ်တပ်အတွင်း နင်ဂျာသင်တန်းများ ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ရိုနင်
ရိုနင်ဆိုတာကတော့ သခင်မဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုနင် အဆင့်ရောက်သွားတဲ့ ဆာမူရိုင်းဟာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အနှိမ်ခံရတတ်ပါတယ်။ ဆာမူရိုင်းတွေမှာ ရှိုးဂန်း အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲမှုမှာ ဆက်လက် အမှုထမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရိုနင် အဆင့်ရောက်တဲ့ ဆာမူရိုင်းဟာ များသောအားဖြင့် ရှိုးဂန်း အသက်ရှင်စဉ် မှာ ပြစ်မှုတခုခု
ကျူ းလွန်မိသောကြောင့် ဆာမူရိုင်းအဖြစ် ရုတ်သိမ်းခံရသူတွေ များပါတယ်။ အကယ်၍ ရှိုးဂန်း ကျဆုံး ကွယ်လွန် ဖြစ်ခဲ့ရင် သူ့အရိုက်အရာကို ဆက်ခံတဲ့သူထံမှာ ဆက်လက်အမှုထမ်းခွင့် ရပါတယ်။ ဂျပန်နယ်စားတွေမှာ များသောအားဖြင့် မီဂျီခေတ်မတိုင်ခင်က နယ်စားတွေ နယ်လုစစ်ပွဲတွေ မကြာခဏ ဖြစ်ခဲ့ကြလို့ တကယ်လို့ ရှိုးဂန်းတဦးရဲ့ နယ်ကို တခြားရှိုးဂန်းတဦးက သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရင် ရှိုးဂန်းဟာ ဟာရာကိရိ လုပ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူနဲ့ အတူ တိုက်ပွဲမှာ မသေပဲကျန်တဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေဟာလည်း ဟာရာကိရိ လုပ်သွားကြပါတယ်။ ရှိုးဂန်းတယောက်မှာ ဆာမူရိုင်း အများကြီးမရှိပါဘူး။ ဆာမူရိုင်း တယောက်ရဲ့ အောက်မှာမှ နင်ဂျာက လျူ ိ့ဝှက် အမှုထမ်းအဖြစ် နေကြပါတယ်။ သူတို့တွေလည်း ဆာမူရိုင်းတွေ ဟာရာကိရိ လုပ်သလို လုပ်ကြပါတယ်။ သူတို့ အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ သူတို့ လုပ်ကြတာပါ။ အဲ့ဒီလို မလုပ်သူတွေကတော့ ရိုနင်အဆင့် ရောက်သွားပါတယ်။ ဟာရာကိရိ လုပ်ပုံတွေကိုတော့ မတင်ပေးတော့ပါဘူး။ ကြောက်စရာကောင်းလို့ပါ။ ဟာရာကိရ်ိဆိုတာ ဟာရာ= ဗိုက် ကိရိ = ခွဲဖြတ်ခြင်း လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဟာရာကိရိလုပ်နည်း
ဟာရာကိရိလုပ်ပြီး သတ်သေမယ့်လူဟာ ဗိုက်ကို အူရှိမယ့်နေရာတည့်တည့်ကို ဖောက်ပြီး ဓားနဲ့ ၃ ချက် ဘယ်ညာထိုးခွဲပြီး ဝှေ့ပစ်ရတယ်။ ပြီးတော့ နောက်ကတစ်ယောက်က သူ့လည်ကို တိကနဲ ခေါင်းဖြတ်ကျသွားတဲ့အထိ ဖြတ်ပေးရတယ်။ ဂျပန်တွေက အသက်ထက် အရှက် သိက္ခာကို ပိုပြီး အလေးထားကြတယ် စစ်ရှုံးတဲ့ စစ်သူကြီးတိုင်းဟာ ဟာရာကိရိလုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အထိ ဟာရာကိရိလုပ်ပြီး သေသွားတဲ့စစ်သည်တွေဟာ တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးတဲ့ဦးရေ နီးပါးရှိတယ်လို့
ပြောကြတယ်။ နောက်ထပ် ဟာရာကိရိလုပ်နည်းတွေ များစွာရှိပါသေးတယ်။ ဆေပူကေလို့ခေါ်တဲ့ ဟာရာကိရိ လုပ်နည်းဆိုတာက အဆင့်မြင့် ဟာရာကိရိ
လုပ်ခြင်းပါ။ ဗိုက်ကို ကန့်လန့် ဇစ်ဇိုက် ထောင်လိုက်ခွဲဖြတ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်တွေဟာ ရှိုးဂန်းထက် ဆာမူရိုင်းတွေကို ပိုချစ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကိုးကွယ်မှုတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဟာရာကိရိ လုပ်သွားတဲ့ ဆာမူရိုင်းတွေ ပါပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆာမူရိုင်းတွေကို အလေးထားပါတယ်။
‪#‎SwamHtet‬
Ref: History of Samurai (Wiki)

Sai Sithu

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post