သူရဦးေရႊမန္း၏ ေမတၱာမြန္ စာလႊာ တပ္မေတာ္ကန္ ့ကြက္

စစ္တကၠသိုလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၁)၏ (၄၇)ႏွစ္ေျမာက္

ေက်ာင္းဆင္းပြဲေန႔ ေမတၱာမြန္

ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးကို ေမတၱာ၊သစၥာျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားကို မုဒိတာျဖင့္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ

ညီေနာင္မ်ား(အေမ့သား)
♦ ျပည္သူေတြဘာလိုခ်င္တာလဲ၊ ဘာျဖစ္ခ်င္တာလဲဆိုတာ၊ သိၾကရၿပီ။
♦ တို႔တစ္ေတြကို အေဖ၊အေမက ေမြးျမဴျပဳစုခဲ့တာ (၁၇/၁၈)ႏွစ္သား အထိသာ။
♦ ဒီေနာက္ေတာ့ ျပည္သူႏွင့္ တိုင္းျပည္က
ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးခဲ့တယ္။ ဒီတာ၀န္ကို တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တယ္။
♦ တို႔တစ္ေတြသည္-
♦ ငါတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေကၽြးေသာ ထမင္းမ်ားကိုစား၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သစၥာကို ေစာင့္သိရိုေသပါမည္။
♦ ငါတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိရိုေသ ပါမည္ဟု သစၥာျပဳထားသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
♦ တို႔တစ္ေတြ သိတဲ့အတိုင္း ျပည္သူမ်ားက
ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ ေပးအပ္ထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
♦ ထိုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္းေအာင္၊
ျပည္သူအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေမတၱာ သစၥာျဖင့္
ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိေနပါသည္။
♦ တို႔ညီေနာင္မ်ားကလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ မုဒိတာ တရားျဖင့္ ပါ၀င္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္ပါသည္။
♦ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာရွိေသာ၊ တာ၀န္ေက်သူ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ေမတၱာျဖင့္

သူရေရႊမန္း
https://www.facebook.com/HEThuraUShweMann


“ သူရဦးေရႊမန္း၏ စစ္တကၠသိုလ္ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၁) ၏ (၄၇)ႏွစ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲေန႔ ေမတၱာမြန္” စာလႊာပါ ေဖာ္ျပမႈအေပၚ ထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ ဧၿပီ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ စစ္တကၠသိုလ္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၁)၏ (၄၇)ႏွစ္ေျမာက္ ေက်ာင္းဆင္းပြဲႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ ေမတၱာမြန္စာလႊာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း၏ တရား၀င္ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သလို ၄င္း ေမတၱာမြန္စာလႊာ အေပၚမူတည္၍ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ထပ္မံထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ အဆိုပါစာပါ ညီေနာင္မ်ား(အေမ့သား)သည္ စစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းမ်ားကိုသာ သီးသန္႔ရည္ၫႊန္းသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္ေစသည့္အတြက္ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) အရာရွိမ်ား၊ အၿငိမ္းစားယူၿပီးၾကေသာ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္မႈထမ္း(လက္ရွိ/အၿငိမ္းစား) မ်ားအားလံုးအတြက္ ေသြးကြဲေစၿပီး တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေရးကိုပါ ဦးတည္ သက္ေရာက္ေစသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၃။ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးအပ္ထားေသာ အစိုးရအဖြဲ႕က တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ထိုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္းေအာင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံ အစိုးရမ်ားအပါအ၀င္ အစိုးရအဆက္ဆက္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးစီးပြားကိုမွ် ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ ေစသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၄။ တို႔ညီေနာင္မ်ားကလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ မုဒိတာတရားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္အခါ ေကာင္းျဖစ္ပါသည္ ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု အစဥ္တစ္စိုက္ ေျပာဆို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈလ်က္ တပ္မေတာ္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိသေယာင္ ေျမွာက္ပင့္ေပးသည့္ သေဘာထားကို သက္ေရာက္ေစေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။

၅။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ သူရဦးေရႊမန္း၏ တရား၀င္ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ၌ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ မ်ားႏွင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္အခ်ိဳ႕တြင္ ထပ္ဆင့္ေရးသား ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္ၿပိဳကြဲေရး၊ အစိုးရအဆက္ဆက္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားက အထင္မွား အျမင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕
၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၆ ရက္

...............................

စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၁)၏ (၄၇)နှစ်မြောက်

ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့ မေတ္တာမွန်

နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများအကျိုးကို မေတ္တာ၊သစ္စာဖြင့်

အုပ်ချုပ်မည့်သူများကို မုဒိတာဖြင့် ပါ၀င်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ

ညီနောင်များ(အမေ့သား)
♦ ပြည်သူတွေဘာလိုချင်တာလဲ၊ ဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာ၊ သိကြရပြီ။
♦ တို့တစ်တွေကို အဖေ၊အမေက မွေးမြူပြုစုခဲ့တာ (၁၇/၁၈)နှစ်သား အထိသာ။
♦ ဒီနောက်တော့ ပြည်သူနှင့် တိုင်းပြည်က
ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် မြေတောင်မြှောက်ပေးခဲ့တယ်။ ဒီတာဝန်ကို တပ်မတော်က တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်။
♦ တို့တစ်တွေသည်-
♦ ငါတို့သည် နိုင်ငံတော်မှ ကျွေးသော ထမင်းများကိုစား၍ နိုင်ငံတော်၏ သစ္စာကို စောင့်သိရိုသေပါမည်။
♦ ငါတို့သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ သစ္စာကို စောင့်သိရိုသေ ပါမည်ဟု သစ္စာပြုထားသူများ ဖြစ်ပါသည်။
♦ တို့တစ်တွေ သိတဲ့အတိုင်း ပြည်သူများက
ရွေးချယ်တာဝန် ပေးအပ်ထားသော အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
♦ ထိုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်ကောင်းအောင်၊
ပြည်သူအကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းအောင် မေတ္တာ သစ္စာဖြင့်
နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူ့အတွက် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြားသိနေပါသည်။
♦ တို့ညီနောင်များကလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ မုဒိတာ တရားဖြင့် ပါ၀င် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ပါသည်။
♦ နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာရှိသော၊ တာဝန်ကျေသူ အဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။

မေတ္တာဖြင့်

သူရရွှေမန်း
https://www.facebook.com/HEThuraUShweMann“ သူရဦးရွှေမန်း၏ စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၁) ၏ (၄၇)နှစ်မြောက် ကျောင်းဆင်းပွဲနေ့ မေတ္တာမွန်” စာလွှာပါ ဖော်ပြမှုအပေါ် ထုတ်ပြန်ချက်

၁။ ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် စစ်တက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၁)၏ (၄၇)နှစ်မြောက် ကျောင်းဆင်းပွဲနှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ် မေတ္တာမွန်စာလွှာကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရဦးရွှေမန်း၏ တရားဝင် အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြခဲ့သလို ၄င်း မေတ္တာမွန်စာလွှာ အပေါ်မူတည်၍ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်အချို့တွင် ထပ်မံထည့်သွင်းရေးသား ဖော်ပြခဲ့ကြပါသည်။

၂။ အဆိုပါစာပါ ညီနောင်များ(အမေ့သား)သည် စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းများကိုသာ သီးသန့်ရည်ညွှန်းသည့် သဘော သက်ရောက်စေသည့်အတွက် လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည့် တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) အရာရှိများ၊ အငြိမ်းစားယူပြီးကြသော တပ်မတော်(ကြည်း၊ရေ၊လေ) အရာရှိများနှင့် စစ်မှုထမ်း(လက်ရှိ/အငြိမ်းစား) များအားလုံးအတွက် သွေးကွဲစေပြီး တပ်မတော်ပြိုကွဲရေးကိုပါ ဦးတည် သက်ရောက်စေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၃။ ပြည်သူများက ရွေးချယ်တာဝန်ပေးအပ်ထားသော အစိုးရအဖွဲ့က တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံဆောင်ရွက်နေပြီး ထိုအစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်ကောင်းအောင် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းအောင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက်သည် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် သမိုင်းကြောင်းအရ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံ အစိုးရများအပါအဝင် အစိုးရအဆက်ဆက် လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူ့အတွက် မည်သည့်အကျိုးစီးပွားကိုမျှ ဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ခြင်း မရှိသည့်သဘော သက်ရောက် စေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

၄။ တို့ညီနောင်များကလည်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ မုဒိတာတရားဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့် အချိန်အခါ ကောင်းဖြစ်ပါသည် ဟူသော ဖော်ပြချက်၌ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပမီကာလနှင့် ရွေးကောက်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသည့် ကာလတစ်လျှောက်တွင် တပ်မတော်သည် ပြည်သူများက ရွေးချယ်သော အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု အစဉ်တစ်စိုက် ပြောဆို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည် များကို လစ်လျူရှုလျက် တပ်မတော်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိသယောင် မြှောက်ပင့်ပေးသည့် သဘောထားကို သက်ရောက်စေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၅။ သို့ဖြစ်ပါ၍ သူရဦးရွှေမန်း၏ တရားဝင် အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ ရေးသားဖော်ပြချက် များနှင့် သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်အချို့တွင် ထပ်ဆင့်ရေးသား ဖော်ပြချက်များသည် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ တပ်မတော်ပြိုကွဲရေး၊ အစိုးရအဆက်ဆက်၏ နိုင်ငံတော်အတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် တပ်မတော်၏ ရပ်တည်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ပြည်သူများက အထင်မှား အမြင်မှား ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး ရည်မှန်းချက်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့်အတွက် ကန့်ကွက်ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၆ ရက်
https://www.facebook.com/mwdmedia/
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)