လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြေရွ႕မွာ ေရႊေရာင္တုတ္ေခ်ာင္းႀကီးတစ္ေခ်ာင္းကိုကိုင္သြားတာ ဘာႀကီးလဲ


လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြေရွ႕မွာ ေရႊေရာင္တုတ္ေခ်ာင္းႀကီးတစ္ေခ်ာင္းကိုကိုင္သြားတာ
ဘာႀကီးလဲဆိုၿပီး အေတာ္မ်ားမ်ားက ေမးျမန္းၾကေလ့ရွိပါတယ္။
‪‎အဲ့ဟာႀကီးကိုက်ဳိင္းလို႔ေခၚပါတယ္‬။
က်ဳိင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွာေဖြေတြ႔ရွိရသမွ်ကို စာဖတ္သူမ်ားဗဟုသုတရေစရန္အတြက္ ရွာေဖြတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
-----------------------------------------
က်ိဳင္းကို အဂၤလိပ္လို (Mace) လို႔သုံးႏႈန္းတယ္၊ၿမန္မာလိုအဓိပၸါယ္ကေတာ႔
အခြင္႔အာဏာကို ကိုယ္စားၿပဳၿခင္းလို႔ ဆုိပါတယ္၊
ၿမန္မာ စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ ၂ မွာကေတာ႔က်ိဳင္းဆုိတာ ၿမင္႔ၿမတ္ ေသာအခြင္႔ အာဏာကို
ညြန္းဆုိသည္႔ အေဆာင္အေယာင္လုိ႔ ဆုိပါတယ္၊
က်ိဳင္းမွာ ျမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ ဘုရင္ မိဖုရားနွင့္ မင္းညီမင္းသားတို့၏ အေဆာင္ အေယာင္
တစ္ပါးျဖစ္၏။
ဘုရင္က ခ်ီးေၿမာက္္ သူေကာင္းျပဳခံရသူမ်ားလည္း ဘုရင့္အမိန့္ အရ က်ိဳင္းကို ကိုင္ေဆာင္သံုးစြဲခြင့္ ရ၏။

က်ိဳင္းကို ဘုရင္၊ မိဖုရား၊ မင္းညီမင္းသား စသည္တို့ မင္းပြဲသဘင္ စေသာ အခမ္းအနားမ်ားသို့
တက္ေရာက္ေသာအခါ ဆိုင္ရာက်ိဳင္းကိုင္ အမႈထမ္း မ်ားက ကိုင္ေဆာင္၍ လိုက္ပါရ၏။

က်ိဳင္းမွာ အရိုးရွည္တပ္ထားေသာ ခေမာက္သ႑န္အရာ ျဖစ္၏။
အထြတ္ကို ေရႊခ်ထားျခင္း တစ္မ်ိုး၊အထြတ္ေရႊနွင့္ အအံု၊ အရြက္၊ အရိုးတို့ အနီသုတ္ျခင္းတစ္မ်ိုး။
က်ိဳင္းျဖူတြင္ အထြတ္အနီသုတ္ျခင္း တစ္မ်ိုးအားျဖင့္ ၃ မ်ိုးရွိ၏။

တစ္ခါတစ္ရံ က်ိဳင္းကိုေရွ့ မွကိုင္ေဆာင္ရံုမကေဆာင္းမိုးျခင္းလည္း ၿပဳေၾကာင္းသိရတယ္

က်ိဳင္းကို အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ အသံုးျပဳရာ၌၊ မင္းနွင့္ မိဖုရားကား ၈-လက္၊
အိမ္ေရွ့မင္း၊ မင္းညီ မင္းသားတို့ကား ၄- လက္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ၆-လက္ေဆာင္၏။

က်ိုင္းကို မဂၤလာ အခမ္းအနား မ်ားတြင္သာမက အသုဘအခမ္းအနားမ်ားတြင္ လည္း အဆင့္အတန္းအလိုက္၊ ဆိုင္ရာအမႈ ထမ္းမ်ားက ကိုင္ေဆာင္၍ လိုက္ပါရသည္။

က်ိုင္းကို ျမင့္ျမတ္သူတို့၏ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္သျဖင့္သာမာန္လူတို့နွင့္ မထိုက္တန္ရကား၊
'က်ိဳင္းနွင့္ သေပါက္၊ မေထာက္မတန္'ဟူ၍၄င္း၊ 'သိုင္းနွင့္ က်ိဳင္းနွင့္ ဂုဏ္ၾကီးျမင့္ သည္' ဟူ၍၄င္း
စာေပတြင္ စပ္ဆိုျကသည္။

ယခုအခါ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံျပည္သူ့လွြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒နွင့္
လူမ်ိုးစုလွြတ္ေတာ္ နာယကတို့တြင္ေငြျဖင့္ျပုလုပ္ ထားေသာ က်ိုင္းကို
အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ ထားရွိသည္။ ထိုက်ိဳင္းမွာ အရွည္ ၄ ေပနွင့္ ၈ လက္မခြဲရွိ၍
ေငြသား က်ပ္ခ်ိန္ ၆ဝဝ ရွိ၏။

အဆိုပါက်ိဳင္းသည္ ဥကၠ႒နွင့္ နာယက တို့၏ ၿမင့္ျမတ္ေသာ အခြင့္ အာဏာကိုၿပ၏။
ၿမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္္က်ိဳင္းႏွင္႔ယခုလြႊတ္ေတာ္ တြင္ ေတြ႕ၿမင္ရေသာ က်ိဳင္းတုိ႕မွာ
အထြတ္အျမတ္ျဖစ္ေသာ သေဘာ ခ်င္းသာ တူ၍ ပံုသ႑ာန္ခ်င္းကား မတူေခ်။

(ေရွးၿမန္မာမင္းမ်ားလက္ထက္ က်ိဳင္းသည္ခေမာက္ကဲ႔သို႕ သ႑ာန္ ရွိၿပီး
ေရႊထီး ကဲ႔သို႕ ေအာက္ေၿခခုံတြင္ ေထာင္ထားရသည္)

အဂၤလန္ႏုိင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္တြင္ အသုံးၿပဳေသာ က်ိဳင္းမွာ ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မၾကီးကို ကိုယ္စားၿပဳ သည္႔
အေနၿဖင္႔ ထားေသာက်ိဳင္းၿဖစ္သည္၊ၿမန္မာလႊတ္ေတာ္တြင္ ထားေသာ က်ိဳင္းသည္
လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏ အခြင္႔အာဏာကို ၿပသည္႔ က်ိဳင္းၿဖစ္သည္၊

ဥကၠ႒နွင့္ နာယကသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္း အေဝးခန္းမသို့ ၾကြေရာက္ေသာအခါ
ဆိုင္ရာက်ိုင္းကိုင္အရာရွိက ဥကၠ႒ၾကီး ၏ ေရွ့ ၈ ေပခန့္အကြာမွ က်ိုင္းကို ကိုင္လ်က္ သြားရ၏။
သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ ဥကၠ႒ၾကီး ထိုင္ျပီးေသာအခါ
ဥကၠ႒ၾကီးေရွ့ရွိ က်ိဳင္းထားရာ သီးသန္႔ေနရာတြင္ က်ိဳင္းကို အလ်ားလိုက္ တင္ထားရသည္။
အစည္းအေဝးျပီး၍ ဥကၠ ႒ၾကီး ၿပန္လည္ထြက္ခြာမည့္အခါ က်ိဳင္းကိုင္အရာရွိသည္ က်ိဳင္းကို ယူေဆာင္၍ ေရွ့မွ သြားနွင့္ရသည္။

က်ိဳင္းမွာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေရးပါလွ၏။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ က်ိဳင္းရွိေနလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးရွိေနသည္။ ဥကၠ႒ၾကီး၏ ေရွ့၌ရွိေသာ ကိ်ဳင္းကို ယူေဆာင္သြားလွ်င္ပင္ အစည္း အေဝး ျပီးဆံုးျပီဟူေသာ အထိမ္း အမွတ္ျဖစ္ေတာ့သည္။

က်ိုင္းကိုင္အရာရွိကို အစဉ္အလာ အားျဖင့္ ရဲဝန္ထက္ (ရဲခ်ဳပ္သုိ႔မဟုတ္ ရဲ၀န္ၾကီး) အဆင့္အတန္းနိမ့္သူကို ခန့္ထားရိုး မရွိေခ်။ နိုင္ငံေတာ္တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္နွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ တရားဝန္ျကီးမ်ားလည္း က်ိဳင္းအေဆာင္ အေယာင္မ်ား ရရွိၾက၍ တရားခြင္သို့ ဝင္သည့္အခါက်ိဳင္းနွင့္ ဝင္ၾကသည္။ တရားဝန္ ၾကီးမ်ား၏ က်ိဳင္းမွာ တရားဝန္ၾကီး၏ အခြင့္အာဏာကို ၿပသည့္အျပင္ 'ဥပေဒနွင့္ တရားမွ်တမႈ'၏ အထိမ္းအမွတ္ လည္း ျဖစ္သည္။

တရားလွြတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ သံုးေသာက်ိဳင္းသည္ ၆ ေပခန့္ ရွည္၍ သစ္သားျဖင့္ ျပုလုပ္ ထား၏။က်ိဳင္း၏ ထိပ္မွာ လံုးဝန္း ၍ ေရႊခ်ထားသည္။ တရားဝန္ၾကီး တရားခြင္သို့ ၾကြလာသည့္ အခါ က်ိဳင္းကိုင္လုလင္က တရားဝန္ၾကီး၏ ေရွ့ ၉ ေပခန့္ အကြာမွ က်ိဳင္းကို ထမ္း၍ သြားရသည္။ တရားဝန္ၾကီးက ေနရာတြင္ ထိုက္လိုက္သည္နွင့္ တျပိဳင္နက္၊ က်ိဳင္းကိုင္ လုလင္က ၾကမ္းျပင္ ကိုက်ိဳင္းျဖင့္ေဆာင့္၍ အခ်က္ေပးလိုက္ သည္။ ယင္းသို႔ၿ႔ပဳ လုပ္ျခင္းမွာ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တရားရံုး ထိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ညာျခင္းပင္ ျဖစ္၏။ တရားဝန္ျကီး ၿပန္လည္ျကြသြားသည့္အခါ က်ိဳင္း ကိုင္လုလင္က ဝင္လာသည့္ နည္းတူ တရား ဝန္ၾကီး၏ ေရွ႔က ထြက္နွင့္ရသည္။

ၿဗိတိသွ် ပါလီမာန္မွာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ အၿပင္၊ စည္းမ်ဥ္းခံ ဘုရင္စနစ္အရ ဘုရင္မႀကီး ရွိပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကို ၿဗိတိသွ်ေတြရဲ႕ ရိုးရာ အစဥ္အလာအရ ဘုရင္ မႀကီး ရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ က်င္းပရပါတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ အစည္းအေဝး တိုင္းအတြက္ ဘုရင္ မႀကီးက မတတ္ေရာက္ႏိုင္တာရွိပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္မႀကီးကိုယ္စား က်ိဳင္းကို ပါလီမန္မွာ ခ်ထား တာ ၿဖစ္ပါတယ္။

အစည္းအေဝး "စ" ေတာ့မယ္ဆိုရင္ က်ိဳင္းကို ဘုရင္မႀကီး အစည္းအေဝးခန္းထဲ ဝင္လာတဲ့ အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ အားလံုးက အရိုအေသေပးၿပီး ပါလီမန္ထဲကို လူတစ္ေယာက္က သယ္လာရပါတယ္။ အစည္းအေဝးၿပီးရင္ ၿပန္သယ္သြားရပါတယ္။

နယူးဇီလန္၊ ၾသစေတးလွ်လို ၿဗိတိသွ် ဘုရင္မႀကီး ၾသဇာခံ ဓနသဟာရ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ပါလီမန္မွာလဲ က်ိဳင္းကို ထားရွိပါတယ္။ က်ိဳင္းမွာ ၿမင့္ျမတ္ေသာဂုဏ္ထူးနွင့္ အခြင့္အာဏာ၏ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္၍ အျခားနိုင္ငံ မ်ားတြင္လည္း ပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဆိုင္ရာအၾကီးအကဲမ်ား၏ အေဆာင္အေယာင္အျဖစ္ ထားရွိ၏။

အဂၤလန္နိုင္ငံ လန္ဒန္ျမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ထံတြင္ ေငြက်ိဳင္းအေဆာင္ အေယာင္ ရွိသလို ။ က်ိဳင္းကိုင္ အမႈထမ္းမ်ားကိုလည္း ထားရွိေလသည္။

ေရွးေခတ္ေဟာင္းက စစ္ဖက္ ဆိုင္ရာ က်ိဳင္းမ်ားကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳနိုင္ ေအာင္ ၿပဳလုပ္ထားသလို ။ အိႏၵိယနိုင္ငံတြင္မူ အလွအပမြမ္းမံထားေသာ က်ိဳင္းအျပင္ လက္နက္ သဖြယ္ ကိုင္ေဆာင္ရေသာ က်ိဳင္းမ်ားကိုလည္း အသံုးျပၾကေသးတာကို ေတြ႕ၿမင္ရပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားက ၿမန္မာလႊတ္ေတာ္တြင္ က်ိဳင္း ထားၿခင္းကို ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္မွ အတုယူ လုပ္ၿခင္းၿဖစ္သည္ ဟုေၿပာဆိုတာ ကိုေတြ႕ၿမင္ဖူးပါသည္၊မဟုတ္ပါ။

က်ိဳင္းထားၿခင္းကို ၿမန္မာလႊတ္ေတာ္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ႔ေသာ ပုဂံေခတ္ နရပတိစည္သူမင္းၾကီး လက္ထက္မွာပင္ က်ိဳင္းကို စတင္သုံးစြဲေနၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္းေရႊဘုံ နိဒါန္းလာ မင္းခမ္းမင္းနား မ်ားတြင္ ဖက္မွတ္ဖူးပါသည္
မည္သုိ႕ပင္ ၿဖစ္ေစ
က်ိဳင္းဟူ သည္ ၊ ယဥ္ေက်းမႈအဆင္အလာအားၿဖင္႔ ၾကီးမား ေသာတုိင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အလြန္အေရးပါေသာ မင္းခမ္း မင္းနား အမွတ္တံဆိပ္တခု ၿဖစ္ပါေၾကာင္း သိသေလာက္ ေဖာက္သယ္ ခ် လိုက္ရပါတယ္။

‎ေငြလမင္း‬
http://ngwelamin30.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
......

လွှတ်တော်ဥက္ကဌတွေရှေ့မှာ
ရွှေရောင်တုတ်ချောင်းကြီးတစ်ချောင်းကိုကိုင်သွားတာ
ဘာကြီးလဲဆိုပြီး အတော်များများက မေးမြန်းကြလေ့ရှိပါတယ်။
‪‎အဲ့ဟာကြီးကိုကျိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်‬။
ကျိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိရသမျှကို စာဖတ်သူများဗဟုသုတရစေရန်အတွက် ရှာဖွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
-----------------------------------------
ကျိုင်းကို အင်္ဂလိပ်လို (Mace) လို့သုံးနှုန်းတယ်၊
မြန်မာလိုအဓိပ္ပါယ်ကတော့
အခွင့်အာဏာကို ကိုယ်စားပြုခြင်းလို့ ဆိုပါတယ်၊
မြန်မာ စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၂ မှာကတော့
ကျိုင်းဆိုတာ မြင့်မြတ် သောအခွင့် အာဏာကို
ညွန်းဆိုသည့် အဆောင်အယောင်လို့ ဆိုပါတယ်၊
ကျိုင်းမှာ မြန်မာမင်းများလက်ထက်
ဘုရင် မိဖုရားနှင့် မင်းညီမင်းသားတို့၏ အဆောင် အယောင် တစ်ပါးဖြစ်၏။
ဘုရင်က ချီးမြောက်် သူကောင်းပြုခံရသူများလည်း
ဘုရင့်အမိန့် အရ ကျိုင်းကို ကိုင်ဆောင်သုံးစွဲခွင့် ရ၏။

ကျိုင်းကို ဘုရင်၊ မိဖုရား၊ မင်းညီမင်းသား စသည်တို့
မင်းပွဲသဘင် စသော အခမ်းအနားများသို့ တက်ရောက်သောအခါ
ဆိုင်ရာကျိုင်းကိုင် အမှုထမ်း များက ကိုင်ဆောင်၍ လိုက်ပါရ၏။

ကျိုင်းမှာ အရိုးရှည်တပ်ထားသော ခမောက်သဏ္ဍန်အရာ ဖြစ်၏။
အထွတ်ကို ရွှေချထားခြင်း တစ်မျိုး၊
အထွတ်ရွှေနှင့် အအုံ၊ အရွက်၊ အရိုးတို့ အနီသုတ်ခြင်းတစ်မျိုး။
ကျိုင်းဖြူတွင် အထွတ်အနီသုတ်ခြင်း တစ်မျိုးအားဖြင့် ၃ မျိုးရှိ၏။

တစ်ခါတစ်ရံ ကျိုင်းကိုရှေ့ မှကိုင်ဆောင်ရုံမက
ဆောင်းမိုးခြင်းလည်း ပြုကြောင်းသိရတယ်

ကျိုင်းကို အဆောင်အယောင်အဖြစ် အသုံးပြုရာ၌၊
မင်းနှင့် မိဖုရားကား ၈-လက်၊
အိမ်ရှေ့မင်း၊ မင်းညီ မင်းသားတို့ကား ၄- လက်၊
တစ်ခါတစ်ရံ ၆-လက်ဆောင်၏။

ကျိုင်းကို မင်္ဂလာ အခမ်းအနား များတွင်သာမက အသုဘအခမ်းအနားများတွင် လည်း အဆင့်အတန်းအလိုက်၊
ဆိုင်ရာအမှု ထမ်းများက ကိုင်ဆောင်၍ လိုက်ပါရသည်။

ကျိုင်းကို မြင့်မြတ်သူတို့၏ အဆောင်အယောင်ဖြစ်သဖြင့်
သာမာန်လူတို့နှင့် မထိုက်တန်ရကား၊
'ကျိုင်းနှင့် သပေါက်၊ မထောက်မတန်'ဟူ၍၄င်း၊
'သိုင်းနှင့် ကျိုင်းနှင့် ဂုဏ်ကြီးမြင့် သည်' ဟူ၍၄င်း
စာပေတွင် စပ်ဆိုကြသည်။

ယခုအခါ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်
လူမျိုးစုလွှတ်တော် နာယကတို့တွင်
ငွေဖြင့်ပြုလုပ် ထားသော ကျိုင်းကို
အဆောင်အယောင်အဖြစ် ထားရှိသည်။ ထိုကျိုင်းမှာ အရှည် ၄ ပေနှင့် ၈ လက်မခွဲရှိ၍
ငွေသား ကျပ်ချိန် ၆ဝဝ ရှိ၏။

အဆိုပါကျိုင်းသည် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် နာယက တို့၏
မြင့်မြတ်သော အခွင့် အာဏာကိုပြ၏။
မြန်မာမင်းများ လက်ထက််ကျိုင်းနှင့်
ယခုလွွှတ်တော် တွင် တွေ့မြင်ရသော ကျိုင်းတို့မှာ
အထွတ်အမြတ်ဖြစ်သော သဘော ချင်းသာ တူ၍
ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကား မတူချေ။

(ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက် ကျိုင်းသည်
ခမောက်ကဲ့သို့ သဏ္ဍာန် ရှိပြီး
ရွှေထီး ကဲ့သို့ အောက်ခြေခုံတွင် ထောင်ထားရသည်)

အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်တွင် အသုံးပြုသော ကျိုင်းမှာ
ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီးကို ကိုယ်စားပြု သည့် အနေဖြင့် ထားသောကျိုင်းဖြစ်သည်၊
မြန်မာလွှတ်တော်တွင် ထားသော ကျိုင်းသည်
လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ၏ အခွင့်အာဏာကို ပြသည့် ကျိုင်းဖြစ်သည်၊

ဥက္ကဋ္ဌနှင့် နာယကသည် လွှတ်တော်အစည်း အဝေးခန်းမသို့ ကြွရောက်သောအခါ
ဆိုင်ရာကျိုင်းကိုင်အရာရှိက ဥက္ကဋ္ဌကြီး ၏ ရှေ့ ၈ ပေခန့်အကွာမှ
ကျိုင်းကို ကိုင်လျက် သွားရ၏။
သတ်မှတ်ထားသော နေရာတွင် ဥက္ကဋ္ဌကြီး ထိုင်ပြီးသောအခါ
ဥက္ကဋ္ဌကြီးရှေ့ရှိ ကျိုင်းထားရာ သီးသန့်နေရာတွင် ကျိုင်းကို အလျားလိုက် တင်ထားရသည်။
အစည်းအဝေးပြီး၍ ဥက္က ဋ္ဌကြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာမည့်အခါ ကျိုင်းကိုင်အရာရှိသည် ကျိုင်းကို ယူဆောင်၍ ရှေ့မှ သွားနှင့်ရသည်။

ကျိုင်းမှာ လွှတ်တော်တွင် အရေးပါလှ၏။ လွှတ်တော်ထဲတွင် ကျိုင်းရှိနေလျှင် လွှတ်တော် အစည်းအဝေးရှိနေသည်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီး၏ ရှေ့၌ရှိသော ကျိုင်းကို ယူဆောင်သွားလျှင်ပင် အစည်း အဝေး ပြီးဆုံးပြီဟူသော အထိမ်း အမှတ်ဖြစ်တော့သည်။

ကျိုင်းကိုင်အရာရှိကို အစဉ်အလာ အားဖြင့် ရဲဝန်ထက် (ရဲချုပ်သို့မဟုတ် ရဲဝန်ကြီး) အဆင့်အတန်းနိမ့်သူကို ခန့်ထားရိုး မရှိချေ။ နိုင်ငံတော်တရား လွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တရားလွှတ်တော် တရားဝန်ကြီးများလည်း ကျိုင်းအဆောင် အယောင်များ ရရှိကြ၍ တရားခွင်သို့ ဝင်သည့်အခါကျိုင်းနှင့် ဝင်ကြသည်။ တရားဝန် ကြီးများ၏ ကျိုင်းမှာ တရားဝန်ကြီး၏ အခွင့်အာဏာကို ပြသည့်အပြင် 'ဥပဒေနှင့် တရားမျှတမှု'၏ အထိမ်းအမှတ် လည်း ဖြစ်သည်။

တရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် သုံးသောကျိုင်းသည် ၆ ပေခန့် ရှည်၍ သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ် ထား၏။ကျိုင်း၏ ထိပ်မှာ လုံးဝန်း ၍ ရွှေချထားသည်။ တရားဝန်ကြီး တရားခွင်သို့ ကြွလာသည့် အခါ ကျိုင်းကိုင်လုလင်က တရားဝန်ကြီး၏ ရှေ့ ၉ ပေခန့် အကွာမှ ကျိုင်းကို ထမ်း၍ သွားရသည်။ တရားဝန်ကြီးက နေရာတွင် ထိုက်လိုက်သည်နှင့် တပြိုင်နက်၊ ကျိုင်းကိုင် လုလင်က ကြမ်းပြင် ကိုကျိုင်းဖြင့်ဆောင့်၍ အချက်ပေးလိုက် သည်။ ယင်းသို့ြ့ပု လုပ်ခြင်းမှာ ထိုအချိန်မှစ၍ တရားရုံး ထိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကျေညာခြင်းပင် ဖြစ်၏။ တရားဝန်ကြီး ပြန်လည်ကြွသွားသည့်အခါ ကျိုင်း ကိုင်လုလင်က ဝင်လာသည့် နည်းတူ တရား ဝန်ကြီး၏ ရှေ့က ထွက်နှင့်ရသည်။

ဗြိတိသျှ ပါလီမာန်မှာ လွှတ်တော် နှစ်ရပ် အပြင်၊ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်အရ ဘုရင်မကြီး ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ လွှတ်တော်ကို ဗြိတိသျှတွေရဲ့ ရိုးရာ အစဉ်အလာအရ ဘုရင် မကြီး ရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ကျင်းပရပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာ အစည်းအဝေး တိုင်းအတွက် ဘုရင် မကြီးက မတတ်ရောက်နိုင်တာရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဘုရင်မကြီးကိုယ်စား ကျိုင်းကို ပါလီမန်မှာ ချထား တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အစည်းအဝေး "စ" တော့မယ်ဆိုရင် ကျိုင်းကို ဘုရင်မကြီး အစည်းအဝေးခန်းထဲ ဝင်လာတဲ့ အထိမ်းအမှတ်နဲ့ အားလုံးက အရိုအသေပေးပြီး ပါလီမန်ထဲကို လူတစ်ယောက်က သယ်လာရပါတယ်။ အစည်းအဝေးပြီးရင် ပြန်သယ်သွားရပါတယ်။

နယူးဇီလန်၊ သြစတေးလျှလို ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီး သြဇာခံ ဓနသဟာရ နိုင်ငံတွေရဲ့ ပါလီမန်မှာလဲ ကျိုင်းကို ထားရှိပါတယ်။ ကျိုင်းမှာ မြင့်မြတ်သောဂုဏ်ထူးနှင့် အခွင့်အာဏာ၏ အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်၍ အခြားနိုင်ငံ များတွင်လည်း ပါလီမန် လွှတ်တော်များ၊ တရားလွှတ်တော်များ၊ တက္ကသိုလ်များတွင် ဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၏ အဆောင်အယောင်အဖြစ် ထားရှိ၏။

အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့ တော်ဝန်ထံတွင် ငွေကျိုင်းအဆောင် အယောင် ရှိသလို ။ ကျိုင်းကိုင် အမှုထမ်းများကိုလည်း ထားရှိလေသည်။

ရှေးခေတ်ဟောင်းက စစ်ဖက် ဆိုင်ရာ ကျိုင်းများကို လက်နက်သဖွယ် အသုံးပြုနိုင် အောင် ပြုလုပ်ထားသလို ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်မူ အလှအပမွမ်းမံထားသော ကျိုင်းအပြင် လက်နက် သဖွယ် ကိုင်ဆောင်ရသော ကျိုင်းများကိုလည်း အသုံးပြကြသေးတာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။

တချို့သော သူများက မြန်မာလွှတ်တော်တွင် ကျိုင်း ထားခြင်းကို ဗြိတိသျှ ပါလီမန်မှ အတုယူ လုပ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟုပြောဆိုတာ ကိုတွေ့မြင်ဖူးပါသည်၊
မဟုတ်ပါ

ကျိုင်းထားခြင်းကို မြန်မာလွှတ်တော် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ပုဂံခေတ် နရပတိစည်သူမင်းကြီး လက်ထက်မှာပင် ကျိုင်းကို စတင်သုံးစွဲနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းရွှေဘုံ နိဒါန်းလာ မင်းခမ်းမင်းနား များတွင် ဖက်မှတ်ဖူးပါသည်
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ
ကျိုင်းဟူ သည် ၊ ယဉ်ကျေးမှုအဆင်အလာအားဖြင့် ကြီးမား သောတိုင်းနိုင်ငံများတွင် အလွန်အရေးပါသော မင်းခမ်း မင်းနား အမှတ်တံဆိပ်တခု ဖြစ်ပါကြောင်း သိသလောက် ဖောက်သယ် ချ လိုက်ရပါတယ်။

‎ငွေလမင်း‬
http://ngwelamin30.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)