Latest News

Sunday, February 7, 2016

မည္သည့္ အခ်ိန္ တြင္ မဆိုေမြးဖြားၾက သူမ်ား ၏ ကုသိုလ္ကံ ေဗဒင္

(သင္ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ေမြးသနည္း)

ည သန္းေကာင္ေက်ာ္ တြင္ေမြးသူမ်ား ညမြန္း တည့္(၁၂)နာရီေက်ာ္ ၍ တစ္နာရီ၊ ႏွစ္နာရီ စသည့္ အခ်ိန္ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ေမြးဖြား သူမ်ားျဖစ္လွ်င္ ဘ၀တစ္ ေလွ်ာက္လံုး တြင္ ေဆြမ်ိဳး ညီအစ္ ကုိေမာင္ႏွမ မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ ဆက္သြယ္ရေသာ အက်ိဳး ကို ေပးကုိ ရလိမ့္မည္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ား သည္ ဇာတာရွင္၏ ဘ၀တြင္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးျပဳၾက ကုန္ေသာ အဓိက ဇတ္ေဆာင္ မ်ားျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။

မိဘေမာင္ ဘြားမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရး အခ်စ္ေရးတို့ တြင္ အေႏွာင့္ အယွက္ အတား အဆီးေတြ႔ရ သူမ်ား ၊ မိဘေမာင္ဘြားမ်ား ကိုငဲ့ညွာ၍ အလြယ္ တကူ အိမ္ေထာင္ မျပဳႏိုင္ဘဲ ရွိၾကသူမ်ား သည္ သန္းေခါင္ ယံေက်ာ္ တြင္ေမြးၾက သူမ်ား သာ ျဖစ္ပါသည္။

ည မြန္းတည့္ သန္းေခါင္မွ (၂) နာရီ အတြင္း ေမြးၾကသူမ်ား သည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး တြင္ ခရီးတို မ်ား မနား မေနသြားရျခင္းမ်ား လိမ့္မည္ ။ ကိုယ္ စိတ္ႏွစ္ပါး နားေနျငိမ္ဆိမ္ ရသည္ ဟူ၍ မရွိပဲ တက္ၾကြ လႈပ္ရွား သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္း အျပင္ စာေပေရးသားျခင္း ေလ့လာ လိုက္စားျခင္း သိပၸံပညာ စိတ္ပညာ ဘာသာေရး တို႔တြင္ ေလ့လာ ထူးခြ်န္ျခင္း တို႔ျဖစ္လိမ့္မည္။

နံနက္ေန မထြက္မီ ေမြးဖြားသူမ်ား ညသန္းေခါင္ေက်ာ္ အခ်ိန္ႏွင့္ နံနက္ အာရံု တက္ေနထြက္ခ်ိန္ အၾကား ကာလ ေနမထြက္မီ တြင္ေမြးလွ်င္ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရးတြင္ ကံေကာင္း ထူးခြ်န္ သူ မ်ားျဖစ္လ္ိမ့္မည္။

စက္ နာရီအားျဖင့္ ေဆာင္းတြင္း ကာလျဖစ္လွ်င္ နံနက္ (၄)နာရီ (၅) နာရီခန့္ တို႔တြင္ ေမြးသူမ်ား သည္ ဤ အစုတြင္ အားလံုး အၾကံဳး၀င္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎ဇာတာရွင္ တို့သည္ ေငြကို ရွာတတ္ေဖြ တတ္ သူမ်ား ၊ ေငြရလြယ္ သူမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္ လြယ္သူမ်ား လည္းျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ဆရာလည္း လုပ္ တတ္ၾက ၏။ ေယ ဘုယ် အားျဖင့္ ဤသို႔ ေနမထြက္မီ ေမြးၾကသူမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အေရာင္း အ၀ယ္လုပ္ငန္း တို့ျဖင့္သာ အက်ိဳးေပး သူမ်ားေလသည္။

နံနက္ေန ထြက္ခ်ိန္ တြင္ေမြးသူမ်ား နံနက္ေနထြက္ ခ်ိန္ႏွင့္ ေနထြက္ျပီး (၁) နာရီအတြင္း (ေဆာင္းတြင္းျဖစ္ လွ်င္ နံနက္ ၆နာရီႏွင့္ ၇နာရီ၊ ေႏြျဖစ္လွ်င္ နံနက္၅ နာရီႏွင့္ ၆ နာရီခန့္ျဖစ္ သည္) ၎ အခ်ိန္ တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ ဘ၀မွာ ကုသိုလ္ ကံေကာင္းသူ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ကုိယ့္ကို ကုိယ္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္ ဖ်တ္လတ္၍ ေမွ်ာ္လင့္ အားတက္ စိတ္မ်ိဳးထားျခင္း စသည့္ အရည္အခ်င္းတို႔ေၾကာင့္ ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ၾကီးပြား သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ သုခ ခ်မ္းသာႏွင့္ျပည့္စံု သူ မ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

၎ အခ်ိန္ေမြး ဇာတာရွင္မ်ား သည္ တာ၀န္ကုိ ခံယူ၀ံ့သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈတြင္ ကြ်မ္းက်င္ သူမ်ားျဖစ္ျပီး ကုိယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ပညာရပ္ တစ္ခု ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈ လုပ္ငန္းတို႔ တြင္ ေအာင္ျမင္ ၾက သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ ဘ၀တြင္ခပ္ငယ္ငယ္ အသက္ပိုင္း ကပင္ စတင္၍ အေျခတည္ ၾကီးပြား ၾကသူမ်ား သည္ ၎ အခ်ိန္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေမြးဖြားသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ေနထြက္ႏွင့္ေန မြန္းတည့္ၾကား အခ်ိန္ တြင္ေမြးဖြား သူမ်ား နံနက္ေနထြက္ႏွင့္ မြန္းတည့္ၾကား အခ်ိန္ (နံနက္ ၈နာရီ၊ ၉နာရီခန့္) တြင္ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ အေပါင္းအသင္းဆန္႔သူ၊ မိတ္ေဆြ သဂၤဟေပါမ်ားသူ၊ မိတ္ေဆြ သဂၤဟမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ ၍ အက်ိဳး ခံစားၾကီးပြား ရသူမ်ားျဖစ္မည္။ ၎း အခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြား သူမ်ား သည္ ငယ္စဥ္ ကေလးဘ၀ ကပင္ သူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္း မ်ားကို ခင္မင္ တြယ္တာ တတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၎ ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ကုိယ့္ကိုကုိယ္ လံု့လ၀ီရိယ စိုက္ထုတ္ ၾကိဳးစားျခင္း ထက္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ား ၏ အကူအညီ ကိုယူ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ မႈျဖင့္ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း က မ်ားလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎ အခ်ိန္ပိုင္းေမြးဖြား သူမ်ား သည္ လူအမ်ား စုေပါင္းေတြ႔ဆံုရာျဖစ္ေသာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား ၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အစည္းအရံုးမ်ား၊ သဟာယ ကလပ္မ်ား စသည္တို့ တြင္ ဆက္သြယ္ ၀င္ေရာက္ ထားသင့္ သည္။

စီးပြားေရး သမားမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ သမဂၢ၊ ဆန္စက္ ပိုင္ရွင္ မ်ားအသင္း၊ ပံုႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ သူမ်ား အသင္း စသည္ တို့ တြင္ ကိုယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ ရာ တြင္ မပ်က္ မကြက္ ပါ၀င္ တက္ေရာက္ ထားရမည္။ စာေပ အသိုင္း အ၀ိုင္း၊ စာနယ္ဇင္းေလာက တြင္ေနရာေကာင္း တစ္ေနရာ ရသူျဖစ္လိမ့္မည္။

မြန္းတည့္ခ်ိန္ အနီးကပ္ ၍ေမြး လွ်င္ လူတို့တြင္ ကိုယ့္ ဘ၀၌ အေရးထားဆံုး ကိစၥ ဟူသည္ တစ္ဦး စီတြင္ ရွိၾက စျမဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔က အခ်စ္ေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး ကုိ အေရးၾကီးဆံုး အျဖစ္ထားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ကမူက်န္းမာေရး သည္သာလွ်င္ အေရးၾကီးဆံုး ဟူ၍ မွတ္ယူၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ ကလည္း သားသမီး၊ ေဆြမ်ိဳး မိဘမ်ား အေရးသည္ သာလွ်င္ အဓိကျဖစ္သည္ ဟု ယူဆၾကသည္။

သို႔ေသာ္ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီ ထိုးခ်ိန္ အနီးကပ္ေမြးၾက သူမ်ားသည္ ဘ၀တစ္သက္တာ တြင္ အလုပ္ အကိုင္အေရး ၊ ရာထူး ဌာနႏၱေရး၊ ၾကီးပြားေရး သည္သာလွ်င္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ေပ လိမ့္မည္ ။ ေနမြန္း တည့္ ခါနီး ကာလတြင္ နီးကပ္ စြာေမြးၾက သူမ်ားသည္ ဘ၀တြင္ ၾကီးပြားရမည္ ေအာင္ျမင္ ခ်မ္းသာရမည္ ဟု သိႏၷဌာန္ ခ်ထားၾကသူ မ်ားျဖစ္ျပီး ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ အတိုင္းလည္း ေအာင္ျမင္ေလ့ရွိသည္။

ထိုအခ်ိန္ တြင္ေမြးၾက သူမ်ားသည္ တန္ခိုး အာဏာ ၾကီးမားျခင္း၊ ေက်ာ္ေဇာ ထင္ရွားျခင္း၊ ဌာန ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တို့တြင္ ေနရာ ရျခင္းတို႔ျဖစ္ လိမ့္မည္။ ိုထို့ေၾကာင့္ ေနမြန္းတည့္ အခ်ိန္ အနီး ကပ္၍ ေမြး သူမ်ား သည္ အမ်ား အားျဖင့္ သူ႔အဆင့္အတန္းႏွင့္ သူ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ အၾကီး အကဲျဖစ္ တတ္ၾက သူမ်ား သာျဖစ္လိမ့္မည္။

ေနမြန္းတည့္မွ (၂) နာရီၾကားေမြးဖြားသူမ်ား ေနမြန္းတည့္မွ ေန႔လည္စက္ (၂)နာရီ ထိုးအၾကား အခ်ိ္န္ တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ ဘ၀ တစ္သက္တာ တြင္ ရပ္ေ၀း သို႔ေျပာင္း ေရြ႕ကာ အိုးအိမ္ ထူေထာင္ အေျခ စိုက္ရျခင္း၊ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ခရီးမ်ား၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ခရီးမ်ား မၾကာခဏ သြားရျခင္းမ်ား ရွိလိမ့္မည္။

၎ ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ေမြးဖြားၾကီးျပင္း သည့္နယ္ေျမ မွ ေက်ာ္လြန္ေသာ အရပ္ေဒသ တို႔တြင္ ၾကီးပြား ခ်မ္း သာေအာင္ျမင္ ကံေကာင္း လိမ့္မည္။ တစ္ရြာ မေျပာင္းသူေကာင္း မျဖစ္ ဆုိေသာ စကားပံုသည္ ထို သူမ်ား အတြက္ျဖစ္လိ့မ္ မည္။

၎ ဇာတာရွင္ မ်ား၏ ထူးျခားခ်က္ တစ္ရပ္မွာ ဘာသာ တရား ကိုင္းရႈိင္း ၾက၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ၏ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မ်ားသည္ မိမိ အတြက္ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးကို ထူးထူးျခားျခား ေပးစြမ္းႏိုင္ သူမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ တရား ဥပေဒ ပညာရပ္ ကို တတ္ကြ်မ္းနား လည္ျပီး ဥပေဒ ဘက္တြင္ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ရျခင္းမ်ားရွိ လိမ့္မည္။

မြန္းလြဲ (၂) နာရီမွ (၄) နာရီၾကားေမြးလွ်င္ ဤအခ်ိန္ အတြင္းေမြးဖြား သူမ်ား အဖို႔ ဘ၀တစ္သက္တာ တြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေၾကြတစ္လက္၊ ၾကက္ တစ္ခုန္ ဆုိ သကဲ့သို႔ တစ္ခ်က္ေကာင္း အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ ရတတ္ျခင္း မ်ား မၾကာ ခဏ ၾကံဳလိမ့္မည္။ ေလာင္းကစား ရာတြင္ အႏိုင္ ရျခင္း ၊ ျမင္းေလာင္းျခင္း ၊ ထီေပါက္ျခင္း မ်ား တစ္ၾကိမ္ ထက္ မနည္းျဖစ္ လိမ့္မည္။

ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကိုယ္တုိင္ျခစ္ခ်ဳပ္ ၍ စုေဆာင္း ကာၾကီးပြားရသည္ ထက္ ကံေကာင္းေထာက္ မ၍ စုပံု ရျခငး္ျဖင့္ ၾကီးပြား ခ်မ္းသာ လိမ့္မည္။ ၎ ဇာတာရွင္မ်ား သည္ အေမြ အႏွစ္ မ်ား ကို အစုလိုက္ အျပံဳလိုက္ရ ရွိ ခံစားရမည္။ စီးပြားေရး တြင္ စပ္တူ လုပ္ကိုင္ျခငး္မ်ားျဖင့္ အမ်ား ဆံုး ေအာင္ျမင္မႈ ရေန သူမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။

ေန၀င္ခ်ိန္ အနီး ကပ္ေမြးဖြား လွ်င္ ညေန(၄)နာရီေက်ာ္မွ (၆) နာရီ ေန၀င္ရီ တေရာ အခ်ိန္ တြင္ ေမြးဖြား သူမ်ား သည္ ဦးေဆာင္ေခါင္း ေဆာင္ လုပ္ရန္ ၀န္ေလး သူမ်ားျဖစ္ တတ္ၾက၏။ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုး တြင္ အစိုးရ၀ န္ထမ္း လခစား အလုပ္ မ်ိဳး လုပ္ကုိင္ ရတတ္ျပီး သူတစ္ပါး၏ အက်ိဳး ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္း မ်ားျဖင့္သာ အက်ိဳးေပးတတ္ ၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္ လုပ္ငန္း ကို ဦးေဆာင္ျပဳ လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရသင့္သေလာက္ မရပဲ ျဖစ္တတ္မည္။

ေနမ၀င္မီ ကာလ အပိုင္းအျခား အတြင္း ေမြးဖြား သူမ်ားသည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ကုိ အမွီျပဳ ၍ ၾကီးပြား ခ်မ္းသာေအာင္ျမင္ တတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အမ်ား အားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ ဘက္ႏွင့္ စီးပြား ဘက္တို႔၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ျခင္း ကို ခံရတတ္ပါသည္။

၎ ဇာတာရွင္မ်ား အတြက္ အိမ္ေထာင္ေရး သည္ အေရးၾကီး ဆံုး ၿဖစ္၏။ အိမ္ေထာင္ဘက္ ကုိေရြးရာမွာ အထူး သတိျပဳေရြးခ်ယ္ သင့္သည္။ မိမိ ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္ သည္ လူကံုထံ၊ ၾသဇာ အာဏာရွိသူ မ်ိဳးထဲ မွ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ မာန္ မာနၾကီးသူ မ်ားျဖစ္တတ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ အဆင္ မေျပျဖစ္ရ တတ္သျဖင့္ ၎ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ လံုး သာယာမႈ ကင္းမဲ့တတ္သည္ ကို အထူးနား လည္ၾက ရေပမည္။

ေန၀င္ျပီး (၂) နာရီ အတြင္း ေမြးဖြားလွ်င္ ေန၀င္ျပီးေနာက္ (၂) နာရီၾကား ကာလ အတြင္း ေမြးဖြား သူမ်ား အဖို႔ က်န္းမာေရး ကုိ အထူး သတိျပဳရန္ လိုေပသည္။ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ လံုးတြင္ အလြန္ပင္ အထိခိုက္ႏိုင္ ဆံုးေသာ အေရး ကိစၥျဖစ္ေနေပ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ကုိ အထူး ဂရုျပဳရန္ လိုမည္။ အထူးသျဖင့္ အစာအိမ္ ႏွင့္ဦးေႏွာက္ အာရံဳေၾကာ ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား အတြက္ စိုးရိမ္ ရတတ္သည္။

အစာ မေၾက ေလနာေရာဂါ ျဖစ္တတ္ျခင္း၊ စိတ္တုန္ လႈပ္ေျခာက္ျခား လြယ္ကာ ေနမေကာင္း ထိုင္ မေကာင္း ျဖစ္လာတတ္ျခင္း တို့သည္ ၎ ဇာတာရွင္ အမ်ားစု ထဲတြင္ အေတာ္ပင္ မ်ားေပလိမ့္မည္။

ညဦးပိုင္း တြင္ေမြးဖြား သူမ်ား ညဦးပိုင္း ကာလျဖစ္ေသာ (၈) နာရီမွ (၉) နာရီ ထိကာလ အတြင္း ေမြးဖြား သူမ်ား အတြက္ အခ်စ္ေရး သည္ အေရးၾကီးေန တတ္၏။ ၎တို႔ သည္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ သံေယာဇဥ္ ကိစၥ မ်ားမ်ား တတ္ၾက၏။ သားေရး သမီးေရး ကိစၥမ်ားလည္း မ်ားတတ္ၾက၏။

စိတ္ေန စိတ္ထား အားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ တက္ၾကြ သူမ်ား ျဖစ္ျပီး ေလာင္းကစားျခင္း တြင္ လြန္စြာ ၀ါသနာ ထံုတတ္ မည္ျဖစ္၏။ ၎ ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ ငယ္စဥ္ ကပင္ အခ်စ္ေရး ကိစၥ အလြန္မ်ားျပီး အရြယ္ၾကီးေသာ ကာလ တြင္ သားသမီး အလြန္မ်ား လိမ့္မည္။ ပါတီ၊ ပြဲလမ္းသဘင္၊ ရုပ္ရွင္၊ ဇာတ္သဘင္၊ စတိတ္ရိႈးမ်ား ဆိုလွ်င္ ၎ ဇာတာရွင္မ်ား လြန္စြာ ႏွစ္ျခိဳက္လိမ့္ မည္။ ေအာင္ျမင္ လိမ့္မည္။ ေတးဂီတ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ဗြီဒီယို ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လည္း ေအာင္ျမင္ၾကီးပြား လိမ့္မည္။

သန္းေခါင္ယံ အခ်ိန္အနီး ေမြးဖြား သူမ်ား ည (၉)နာရီေက်ာ္ ၍ သန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီ မထိုးမီ ၾကား ကာလတြင္ ေမြးဖြား သူမ်ား သည္ ဘ၀တြင္ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ လူလား မေျမာက္ႏိုင္၊ အေျခ မက်ႏိုင္ ပဲရွိမည့္ သူမ်ားျဖစ္ တတ္ၾက၏။ အသက္(၃၀) ေရာက္သည့္ တိုင္ေအာင္ တစ္အုိုး တစ္အိမ္ ထူေထာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိပဲ ေနရတတ္သည္။

အသက္(၃၀) ေရာက္ခါမွ အလုပ္အကိုင္ အေျခအေန အတည္တက်ျဖစ္ရ တတ္သည္။ အသက္(၃၀) မတိုင္ မီကာလ တြင္မူ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား အလယ္တြင္ ကေလးဆိုးၾကီး သဖြယ္ျဖစ္ကာ ဟိုေဆြမ်ိဳး အိမ္တက္ ဒီေဆြ မ်ိဳးအိမ္ တက္ ဆိုသလို ပင္ လွည့္လည္ေနထိုင္ ကာ ေဘာ္ေၾကာ့ ေနထိုင္သူမ်ား ျဖစ္တတ္လိမ့္မည္။

ဤ ဇာတာရွင္ မ်ား သည္ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္း ကုိ အလြန္ ခင္တြယ္တတ္ၾက သည္။ သူတို့၏ ကိုယ္စြမ္း ကိုယ္စျဖင့္ လြတ္လြတ္ ကြ်တ္ကြ်တ္ မဟုတ္ပဲ ဘာမဆို မိဘေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မ်ားကိုပင္ အား ကိုမႈျပဳ တတ္ၾက၏။ အခ်ိဳ႔ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ မိဘေဆြမ်ိဳး တို႔၏ အိုးအိမ္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးေနရ သည္ႏွင့္ပင္ ကုိယ့္အိုး ကိုယ့္အိမ္ကို မထူေထာင္ႏုိင္ပဲ ရွိေနတတ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္လွ်င္ ၎အခ်ိန္ေမြးေသာ ဇာတာရွင္မ်ား မွာ အမ်ားအားျဖင့္ ကုိယ့္ မိဘမ်ား ကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ရင္းပင္ အပ်ိဳၾကီး ဘ၀ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ျဖစ္ေနၾကရ တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို ဇာတာရွင္ မ်ားသည္ အိုးအိမ္ေျမယာ ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ကံေကာင္း တတ္ၾက၏။ လယ္ယာ လုပ္ငန္း၊ အေဆာက္ အဦးလုပ္ငန္း၊ ကန္ထရိုက္ လုပ္ငန္း တို႔တြင္ အထူး တလည္ေအာင္ျမင္ၾကီးပြားႏိုင္ၾကေပသည္။

ဤသို႔ နံနက္ သန္းေခါင္ေက်ာ္ တစ္ခ်က္ ထိုးကာလမွ စ၍ ည သန္းေခါင္ယံ (၁၂) နာရီထိုး ကာလ ထိ တစ္ေန႔ တာပတ္လံုး မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဆိုေမြးဖြားၾကသူ မ်ား၏ ကုသိုလ္ကံ အက်ိဳးေပး မ်ားကို အေနာက္ တိုင္းေဗဒင္ အရ ေမြးသည့္ နာရီတစ္ခုတည္း ကို အေျချပဳျပီး သင့္ ဘ၀လမ္းညႊန္ေဟာ ဆို ျခင္းျပီးျပည့္စံုျပီျဖစ္သည္။

သင့္ ဘ၀လမ္းညႊန္ အေဟာမ်ား သည္ စာရႈ သူတို႔၏ ဘ၀တာ တြင္ အံ့ၾသ ေလာက္ေအာင္ ကိုက္ညီ မွန္ကန္စြာ အက်ိဳးေပး လာမည္ျဖစ္ေပသည္။

ဆရာ ဦးခန့္ေက်ာ္ေရးသားေသာ ကိုယ္ေတြ ႔သုခခ်မ္းသာ စာအုပ္ မွေကာက္ႏူတ္ ထားပါသည္။

Credit: Bo Mu
.........................
မည်သည့် အချိန် တွင် မဆိုမွေးဖွားကြ သူများ ၏ ကုသိုလ်ကံ ဗေဒင်

(သင် ဘယ်အချိန်တွင် မွေးသနည်း)

ည သန်းကောင်ကျော် တွင်မွေးသူများ ညမွန်း တည့်(၁၂)နာရီကျော် ၍ တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီ စသည့် အချိန် ပတ်ဝန်းကျင် တွင်မွေးဖွား သူများဖြစ်လျှင် ဘဝတစ် လျှောက်လုံး တွင် ဆွေမျိုး ညီအစ် ကိုမောင်နှမ များနှင့် နီးစပ် ဆက်သွယ်ရသော အကျိုး ကို ပေးကို ရလိမ့်မည်။

ညီအစ်ကိုမောင်နှမ ဆွေမျိုး သားချင်းများ သည် ဇာတာရှင်၏ ဘဝတွင် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးပြုကြ ကုန်သော အဓိက ဇတ်ဆောင် များဖြစ်ကြ လိမ့်မည်။

မိဘမောင် ဘွားများကြောင့် အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးတို့ တွင် အနှောင့် အယှက် အတား အဆီးတွေ့ရ သူများ ၊ မိဘမောင်ဘွားများ ကိုငဲ့ညှာ၍ အလွယ် တကူ အိမ်ထောင် မပြုနိုင်ဘဲ ရှိကြသူများ သည် သန်းခေါင် ယံကျော် တွင်မွေးကြ သူများ သာ ဖြစ်ပါသည်။

ည မွန်းတည့် သန်းခေါင်မှ (၂) နာရီ အတွင်း မွေးကြသူများ သည် ဘဝတစ်လျှောက်လုံး တွင် ခရီးတို များ မနား မနေသွားရခြင်းများ လိမ့်မည် ။ ကိုယ် စိတ်နှစ်ပါး နားနေငြိမ်ဆိမ် ရသည် ဟူ၍ မရှိပဲ တက်ကြွ လှုပ်ရှား သူများဖြစ်သဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်း အပြင် စာပေရေးသားခြင်း လေ့လာ လိုက်စားခြင်း သိပ္ပံပညာ စိတ်ပညာ ဘာသာရေး တို့တွင် လေ့လာ ထူးချွန်ခြင်း တို့ဖြစ်လိမ့်မည်။

နံနက်နေ မထွက်မီ မွေးဖွားသူများ ညသန်းခေါင်ကျော် အချိန်နှင့် နံနက် အာရုံ တက်နေထွက်ချိန် အကြား ကာလ နေမထွက်မီ တွင်မွေးလျှင် စီးပွားရေး၊ ငွေရေးကြေးရေးတွင် ကံကောင်း ထူးချွန် သူ များဖြစ်လ်ိမ့်မည်။

စက် နာရီအားဖြင့် ဆောင်းတွင်း ကာလဖြစ်လျှင် နံနက် (၄)နာရီ (၅) နာရီခန့် တို့တွင် မွေးသူများ သည် ဤ အစုတွင် အားလုံး အကြုံးဝင် သူများဖြစ်သည်။ ၎င်းဇာတာရှင် တို့သည် ငွေကို ရှာတတ်ဖွေ တတ် သူများ ၊ ငွေရလွယ် သူများ၊ စီးပွားဖြစ် လွယ်သူများ လည်းဖြစ်တတ်ကြသည်။ ဆရာလည်း လုပ် တတ်ကြ ၏။ ယေ ဘုယျ အားဖြင့် ဤသို့ နေမထွက်မီ မွေးကြသူများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အရောင်း အဝယ်လုပ်ငန်း တို့ဖြင့်သာ အကျိုးပေး သူများလေသည်။

နံနက်နေ ထွက်ချိန် တွင်မွေးသူများ နံနက်နေထွက် ချိန်နှင့် နေထွက်ပြီး (၁) နာရီအတွင်း (ဆောင်းတွင်းဖြစ် လျှင် နံနက် ၆နာရီနှင့် ရနာရီ၊ နွေဖြစ်လျှင် နံနက်၅ နာရီနှင့် ၆ နာရီခန့်ဖြစ် သည်) ၎င်း အချိန် တွင် မွေးဖွား သူများသည် ဘဝမှာ ကုသိုလ် ကံကောင်းသူ များဖြစ်လိမ့်မည်။

ကိုယ့်ကို ကိုယ် ယုံကြည် စိတ်ချခြင်း၊ ပျော်ရွှင် ဖျတ်လတ်၍ မျှော်လင့် အားတက် စိတ်မျိုးထားခြင်း စသည့် အရည်အချင်းတို့ကြောင့် ဘဝမှာ အောင်မြင်ကြီးပွား သူများဖြစ်လိမ့်မည်။ သုခ ချမ်းသာနှင့်ပြည့်စုံ သူ များဖြစ်လိမ့်မည်။

၎င်း အချိန်မွေး ဇာတာရှင်များ သည် တာဝန်ကို ခံယူဝံ့သူများ၊ အုပ်ချုပ် ကွပ်ကဲမှုတွင် ကျွမ်းကျင် သူများဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ပညာရပ် တစ်ခု ဖြင့် အသက်မွေးမှု လုပ်ငန်းတို့ တွင် အောင်မြင် ကြ သူများဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘဝတွင်ခပ်ငယ်ငယ် အသက်ပိုင်း ကပင် စတင်၍ အခြေတည် ကြီးပွား ကြသူများ သည် ၎င်း အချိန်ပိုင်းတွင် အများအားဖြင့် မွေးဖွားသူများဖြစ်ပါသည်။

နေထွက်နှင့်နေ မွန်းတည့်ကြား အချိန် တွင်မွေးဖွား သူများ နံနက်နေထွက်နှင့် မွန်းတည့်ကြား အချိန် (နံနက် ၈နာရီ၊ ၉နာရီခန့်) တွင်မွေးဖွား သူများသည် အပေါင်းအသင်းဆန့်သူ၊ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟပေါများသူ၊ မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများနှင့် ပတ်သတ် ၍ အကျိုး ခံစားကြီးပွား ရသူများဖြစ်မည်။ ၎င်းး အချိန်ပိုင်းမွေးဖွား သူများ သည် ငယ်စဉ် ကလေးဘဝ ကပင် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း များကို ခင်မင် တွယ်တာ တတ်သူများဖြစ်သည်။

၎င်း ဇာတာရှင် များသည် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လုံ့လဝီရိယ စိုက်ထုတ် ကြိုးစားခြင်း ထက် အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများ ၏ အကူအညီ ကိုယူ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုဖြင့် ထမြောက်အောင်မြင်ခြင်း က များလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း အချိန်ပိုင်းမွေးဖွား သူများ သည် လူအများ စုပေါင်းတွေ့ဆုံရာဖြစ်သော အသင်းအဖွဲ့များ ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အစည်းအရုံးများ၊ သဟာယ ကလပ်များ စသည်တို့ တွင် ဆက်သွယ် ၀င်ရောက် ထားသင့် သည်။

စီးပွားရေး သမားများ၊ ကုန်သည်များ၊ သမဂ္ဂ၊ ဆန်စက် ပိုင်ရှင် များအသင်း၊ ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေ သူများ အသင်း စသည် တို့ တွင် ကိုယ်နှင့် သက်ဆိုင် ရာ တွင် မပျက် မကွက် ပါ၀င် တက်ရောက် ထားရမည်။ စာပေ အသိုင်း အဝိုင်း၊ စာနယ်ဇင်းလောက တွင်နေရာကောင်း တစ်နေရာ ရသူဖြစ်လိမ့်မည်။

မွန်းတည့်ချိန် အနီးကပ် ၍မွေး လျှင် လူတို့တွင် ကိုယ့် ဘဝ၌ အရေးထားဆုံး ကိစ္စ ဟူသည် တစ်ဦး စီတွင် ရှိကြ စမြဲဖြစ်သည်။ အချို့က အချစ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး ကို အရေးကြီးဆုံး အဖြစ်ထားကြသည်။ အချို့ ကမူကျန်းမာရေး သည်သာလျှင် အရေးကြီးဆုံး ဟူ၍ မှတ်ယူကြသည်။ အချို့ ကလည်း သားသမီး၊ ဆွေမျိုး မိဘများ အရေးသည် သာလျှင် အဓိကဖြစ်သည် ဟု ယူဆကြသည်။

သို့သော် မွန်းတည့် (၁၂) နာရီ ထိုးချိန် အနီးကပ်မွေးကြ သူများသည် ဘဝတစ်သက်တာ တွင် အလုပ် အကိုင်အရေး ၊ ရာထူး ဌာနန္တရေး၊ ကြီးပွားရေး သည်သာလျှင် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပေ လိမ့်မည် ။ နေမွန်း တည့် ခါနီး ကာလတွင် နီးကပ် စွာမွေးကြ သူများသည် ဘဝတွင် ကြီးပွားရမည် အောင်မြင် ချမ်းသာရမည် ဟု သိန္နဌာန် ချထားကြသူ များဖြစ်ပြီး ထိုဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းလည်း အောင်မြင်လေ့ရှိသည်။

ထိုအချိန် တွင်မွေးကြ သူများသည် တန်ခိုး အာဏာ ကြီးမားခြင်း၊ ကျော်ဇော ထင်ရှားခြင်း၊ ဌာန ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေး တို့တွင် နေရာ ရခြင်းတို့ဖြစ် လိမ့်မည်။ ိုထို့ကြောင့် နေမွန်းတည့် အချိန် အနီး ကပ်၍ မွေး သူများ သည် အများ အားဖြင့် သူ့အဆင့်အတန်းနှင့် သူ ဦးစီးခေါင်းဆောင် အကြီး အကဲဖြစ် တတ်ကြ သူများ သာဖြစ်လိမ့်မည်။

နေမွန်းတည့်မှ (၂) နာရီကြားမွေးဖွားသူများ နေမွန်းတည့်မှ နေ့လည်စက် (၂)နာရီ ထိုးအကြား အချိ်န် တွင် မွေးဖွား သူများသည် ဘဝ တစ်သက်တာ တွင် ရပ်ဝေး သို့ပြောင်း ရွေ့ကာ အိုးအိမ် ထူထောင် အခြေ စိုက်ရခြင်း၊ နိုင်ငံရပ်ခြား ခရီးများ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း ခရီးများ မကြာခဏ သွားရခြင်းများ ရှိလိမ့်မည်။

၎င်း ဇာတာရှင် များသည် မွေးဖွားကြီးပြင်း သည့်နယ်မြေ မှ ကျော်လွန်သော အရပ်ဒေသ တို့တွင် ကြီးပွား ချမ်း သာအောင်မြင် ကံကောင်း လိမ့်မည်။ တစ်ရွာ မပြောင်းသူကောင်း မဖြစ် ဆိုသော စကားပုံသည် ထို သူများ အတွက်ဖြစ်လိ့မ် မည်။

၎င်း ဇာတာရှင် များ၏ ထူးခြားချက် တစ်ရပ်မှာ ဘာသာ တရား ကိုင်းရှိုင်း ကြ၏။ အိမ်ထောင်ဘက် ၏ ဆွေမျိုး သားချင်း များသည် မိမိ အတွက် ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးကို ထူးထူးခြားခြား ပေးစွမ်းနိုင် သူများဖြစ်ခြင်း၊ တရား ဥပဒေ ပညာရပ် ကို တတ်ကျွမ်းနား လည်ပြီး ဥပဒေ ဘက်တွင် အလုပ်အကိုင် လုပ်ရခြင်းများရှိ လိမ့်မည်။

မွန်းလွဲ (၂) နာရီမှ (၄) နာရီကြားမွေးလျှင် ဤအချိန် အတွင်းမွေးဖွား သူများ အဖို့ ဘဝတစ်သက်တာ တွင် ငွေကြေးနှင့် ပတ်သက် ၍ ကြွေတစ်လက်၊ ကြက် တစ်ခုန် ဆို သကဲ့သို့ တစ်ချက်ကောင်း အစုလိုက် အပြံုလိုက် ရတတ်ခြင်း များ မကြာ ခဏ ကြံုလိမ့်မည်။ လောင်းကစား ရာတွင် အနိုင် ရခြင်း ၊ မြင်းလောင်းခြင်း ၊ ထီပေါက်ခြင်း များ တစ်ကြိမ် ထက် မနည်းဖြစ် လိမ့်မည်။

ငွေကြေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ကိုယ်တိုင်ခြစ်ချုပ် ၍ စုဆောင်း ကာကြီးပွားရသည် ထက် ကံကောင်းထောက် မ၍ စုပုံ ရခြငး်ဖြင့် ကြီးပွား ချမ်းသာ လိမ့်မည်။ ၎င်း ဇာတာရှင်များ သည် အမွေ အနှစ် များ ကို အစုလိုက် အပြံုလိုက်ရ ရှိ ခံစားရမည်။ စီးပွားရေး တွင် စပ်တူ လုပ်ကိုင်ခြငး်များဖြင့် အများ ဆုံး အောင်မြင်မှု ရနေ သူများဖြစ်လိမ့်မည်။

နေဝင်ချိန် အနီး ကပ်မွေးဖွား လျှင် ညနေ(၄)နာရီကျော်မှ (၆) နာရီ နေဝင်ရီ တရော အချိန် တွင် မွေးဖွား သူများ သည် ဦးဆောင်ခေါင်း ဆောင် လုပ်ရန် ၀န်လေး သူများဖြစ် တတ်ကြ၏။ ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး တွင် အစိုးရဝ န်ထမ်း လခစား အလုပ် မျိုး လုပ်ကိုင် ရတတ်ပြီး သူတစ်ပါး၏ အကျိုး ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်း များဖြင့်သာ အကျိုးပေးတတ် ကြသည်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း ကို ဦးဆောင်ပြု လျှင် အောင်မြင်မှု ရသင့်သလောက် မရပဲ ဖြစ်တတ်မည်။

နေမဝင်မီ ကာလ အပိုင်းအခြား အတွင်း မွေးဖွား သူများသည် အိမ်ထောင်ဖက် ကို အမှီပြု ၍ ကြီးပွား ချမ်းသာအောင်မြင် တတ်ကြသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အများ အားဖြင့် အိမ်ထောင် ဘက်နှင့် စီးပွား ဘက်တို့၏ လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်ခြင်း ကို ခံရတတ်ပါသည်။

၎င်း ဇာတာရှင်များ အတွက် အိမ်ထောင်ရေး သည် အရေးကြီး ဆုံး ဖြစ်၏။ အိမ်ထောင်ဘက် ကိုရွေးရာမှာ အထူး သတိပြုရွေးချယ် သင့်သည်။ မိမိ ၏ အိမ်ထောင်ဘက် သည် လူကုံထံ၊ သြဇာ အာဏာရှိသူ မျိုးထဲ မှ ဖြစ်တတ်ခြင်း၊ မာန် မာနကြီးသူ များဖြစ်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးတွင် အဆင် မပြေဖြစ်ရ တတ်သဖြင့် ၎င်းဇာတာရှင် များသည် ဘဝတစ်လျှောက် လုံး သာယာမှု ကင်းမဲ့တတ်သည် ကို အထူးနား လည်ကြ ရပေမည်။

နေဝင်ပြီး (၂) နာရီ အတွင်း မွေးဖွားလျှင် နေဝင်ပြီးနောက် (၂) နာရီကြား ကာလ အတွင်း မွေးဖွား သူများ အဖို့ ကျန်းမာရေး ကို အထူး သတိပြုရန် လိုပေသည်။ ဘဝတစ်လျှောက် လုံးတွင် အလွန်ပင် အထိခိုက်နိုင် ဆုံးသော အရေး ကိစ္စဖြစ်နေပေ လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး ကို အထူး ဂရုပြုရန် လိုမည်။ အထူးသဖြင့် အစာအိမ် နှင့်ဦးနှောက် အာရုံကြော ဆိုင်ရာ ရောဂါများ အတွက် စိုးရိမ် ရတတ်သည်။

အစာ မကြေ လေနာရောဂါ ဖြစ်တတ်ခြင်း၊ စိတ်တုန် လှုပ်ခြောက်ခြား လွယ်ကာ နေမကောင်း ထိုင် မကောင်း ဖြစ်လာတတ်ခြင်း တို့သည် ၎င်း ဇာတာရှင် အများစု ထဲတွင် အတော်ပင် များပေလိမ့်မည်။

ညဦးပိုင်း တွင်မွေးဖွား သူများ ညဦးပိုင်း ကာလဖြစ်သော (၈) နာရီမှ (၉) နာရီ ထိကာလ အတွင်း မွေးဖွား သူများ အတွက် အချစ်ရေး သည် အရေးကြီးနေ တတ်၏။ ၎င်းတို့ သည် အချစ်ရေးနှင့် သံယောဇဉ် ကိစ္စ များများ တတ်ကြ၏။ သားရေး သမီးရေး ကိစ္စများလည်း များတတ်ကြ၏။

စိတ်နေ စိတ်ထား အားဖြင့် ပျော်ရွှင် တက်ကြွ သူများ ဖြစ်ပြီး လောင်းကစားခြင်း တွင် လွန်စွာ ၀ါသနာ ထုံတတ် မည်ဖြစ်၏။ ၎င်း ဇာတာရှင် များသည် ငယ်စဉ် ကပင် အချစ်ရေး ကိစ္စ အလွန်များပြီး အရွယ်ကြီးသော ကာလ တွင် သားသမီး အလွန်များ လိမ့်မည်။ ပါတီ၊ ပွဲလမ်းသဘင်၊ ရုပ်ရှင်၊ ဇာတ်သဘင်၊ စတိတ်ရှိုးများ ဆိုလျှင် ၎င်း ဇာတာရှင်များ လွန်စွာ နှစ်ခြိုက်လိမ့် မည်။ အောင်မြင် လိမ့်မည်။ တေးဂီတ ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဗွီဒီယို ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများဖြင့် လည်း အောင်မြင်ကြီးပွား လိမ့်မည်။

သန်းခေါင်ယံ အချိန်အနီး မွေးဖွား သူများ ည (၉)နာရီကျော် ၍ သန်းခေါင်ယံ (၁၂) နာရီ မထိုးမီ ကြား ကာလတွင် မွေးဖွား သူများ သည် ဘဝတွင် တော်တော်နှင့် လူလား မမြောက်နိုင်၊ အခြေ မကျနိုင် ပဲရှိမည့် သူများဖြစ် တတ်ကြ၏။ အသက်(၃၀) ရောက်သည့် တိုင်အောင် တစ်အိုုး တစ်အိမ် ထူထောင်နိုင်ခြင်း မရှိပဲ နေရတတ်သည်။

အသက်(၃၀) ရောက်ခါမှ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ အတည်တကျဖြစ်ရ တတ်သည်။ အသက်(၃၀) မတိုင် မီကာလ တွင်မူ မိဘဆွေမျိုးများ အလယ်တွင် ကလေးဆိုးကြီး သဖွယ်ဖြစ်ကာ ဟိုဆွေမျိုး အိမ်တက် ဒီဆွေ မျိုးအိမ် တက် ဆိုသလို ပင် လှည့်လည်နေထိုင် ကာ ဘော်ကြော့ နေထိုင်သူများ ဖြစ်တတ်လိမ့်မည်။

ဤ ဇာတာရှင် များ သည် မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်း ကို အလွန် ခင်တွယ်တတ်ကြ သည်။ သူတို့၏ ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စဖြင့် လွတ်လွတ် ကျွတ်ကျွတ် မဟုတ်ပဲ ဘာမဆို မိဘဆွေမျိုး သားချင်း များကိုပင် အား ကိုမှုပြု တတ်ကြ၏။ အချို့ဇာတာရှင် များသည် မိဘဆွေမျိုး တို့၏ အိုးအိမ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပေးနေရ သည်နှင့်ပင် ကိုယ့်အိုး ကိုယ့်အိမ်ကို မထူထောင်နိုင်ပဲ ရှိနေတတ်သည်။

အမျိုးသမီးဖြစ်လျှင် ၎င်းအချိန်မွေးသော ဇာတာရှင်များ မှာ အများအားဖြင့် ကိုယ့် မိဘများ ကို ပြုစုစောင့်ရှောက် ရင်းပင် အပျိုကြီး ဘဝနှင့် တစ်ကိုယ်တော် ဖြစ်နေကြရ တတ်သည်။ သို့သော် ထို ဇာတာရှင် များသည် အိုးအိမ်မြေယာ ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ကံကောင်း တတ်ကြ၏။ လယ်ယာ လုပ်ငန်း၊ အဆောက် အဦးလုပ်ငန်း၊ ကန်ထရိုက် လုပ်ငန်း တို့တွင် အထူး တလည်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်ကြပေသည်။

ဤသို့ နံနက် သန်းခေါင်ကျော် တစ်ချက် ထိုးကာလမှ စ၍ ည သန်းခေါင်ယံ (၁၂) နာရီထိုး ကာလ ထိ တစ်နေ့ တာပတ်လုံး မည်သည့် အချိန်တွင် မဆိုမွေးဖွားကြသူ များ၏ ကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေး များကို အနောက် တိုင်းဗေဒင် အရ မွေးသည့် နာရီတစ်ခုတည်း ကို အခြေပြုပြီး သင့် ဘဝလမ်းညွှန်ဟော ဆို ခြင်းပြီးပြည့်စုံပြီဖြစ်သည်။

သင့် ဘဝလမ်းညွှန် အဟောများ သည် စာရှု သူတို့၏ ဘဝတာ တွင် အံ့သြ လောက်အောင် ကိုက်ညီ မှန်ကန်စွာ အကျိုးပေး လာမည်ဖြစ်ပေသည်။

ဆရာ ဦးခန့်ကျော်ရေးသားသော ကိုယ်တွေ ့သုခချမ်းသာ စာအုပ် မှကောက်နူတ် ထားပါသည်။

Credit: Bo Mu

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post