Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, September 17, 2020

ယိုးဒယားတို႔၏ သစ္ခုတ္စစ္ေအာင္ယၾတာ အခမ္းအနား

တံတား ၃ ခု၊ ကူးတို႔ဆိပ္ ၃ ခု၊ သခ်ိဳင္း ၃ ခုမွ ေျမတို႔ျဖင့္ ရန္သူေျမရုပ္ စီရင္ရသည္။
ရန္သူေျမရုပ္ ရင္ဘတ္တြင္ အင္းျမဳပ္ရသည္။
အင္းျမဳပ္ၿပီးေသာ ရန္သူေျမရုပ္ကို ငွက္ေပ်ာပင္၊ ရန္သူ႔ေန႔နံသင့္ သစ္ပင္တို႔ျဖင့္ ပူးခ်ည္ကာ စိုက္ထားရသည္။
အခ်ိန္က်လွ်င္ ဘုရင္က ယၾတာေခ်မည့္ တပ္မွဴးကို နဝရတ္ လက္စြပ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရသည္။
ဘုရင္က ယၾတာေခ်မည့္ တပ္မွဴးကို လက္သံုးေတာ္ ဓား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရသည္။
တပ္မွဴးက ေျမရုပ္ကို ခုတ္ရန္ ေျခ ၃ လွမ္း လွမ္းရသည္။
ရန္သူေျမရုပ္ႏွင့္ သစ္ပင္ကို တစ္ပါတည္း ျပတ္ေအာင္ ခုတ္ရသည္။ရန္သူေျမရုပ္ႏွင့္ သစ္ပင္ကို တစ္ပါတည္း ျပတ္ေအာင္ ခုတ္ရသည္။

ျပတ္သြားေသာေျမရုပ္ကို ေျချဖင့္ ၃ ႀကိမ္ ေဆာင့္နင္းရသည္။
ယၾတာပြဲၿပီးေနာက္ ဓားကို ဘုရင္ထံ ျပန္အပ္ရသည္။
ယၾတာပြဲၿပီးေနာက္ လက္စြပ္ကို ဘုရင္ထံ ျပန္အပ္ရသည္။

ေရွးအခါက ယိုးဒယားတို႔သည္ စစ္မထြက္မီအခ်ိန္တြင္ ရန္သူကို နာမ္ႏွိမ္ရန္အလို႔ငွာ သစ္ခုတ္စစ္ေအာင္ ယၾတာကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကသည္။ (အဆိုပါယၾတာကို ယိုးဒယားဘာသာ ျဖင့္ ဖရရဇ္ ဗိတိတတ္ မဲေခါင္နမ္ ဟုေခၚၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွ တပ္မ်ားမထြက္ခြာမီ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။)


ယၾတာကို တိုင္ ၆ တိုင္ပါေသာ ယာယီမဏၭပ္တစ္ခု ထိုးကာ ျပဳလုပ္ၾကၿပီး မဏၭပ္အနီးတြင္ ၃ ထပ္၊ ၅ ထပ္၊ ၇ ထပ္ ပါေသာ စကၠဴထီး အသီးသီးကို စိုက္ထူထားရသည္။ ငွက္ေပ်ာပင္ပ်ိဳ ႀကံပင္ပ်ိဳမ်ား ကိုလည္း ပတ္လည္တြင္ ျခား၍ စိုက္ထားရသည္။


ထို႔ေနာက္ အင္းအိုင္မႏၱရားကြၽမ္းက်င္သူ မႏၱာန္ဆရာ တစ္ဦးက တံတား ၃ ခု၊ ကူးတို႔ဆိပ္ ၃ ခု၊ သခိ်ဳင္းကုန္း ၃ ခု မွ ေျမမ်ားကို စုယူကာ ရန္သူႏွင့္ ပံုသဏၭာန္တူ ေျမရုပ္ ျပဳလုပ္သည္။ (ေျမရုပ္ကို ရန္သူဝတ္ဆင္ေသာ စစ္ဝတ္စံုမ်ိဳးကို ဝတ္ဆင္ထားသည့္ဟန္ ျပဳလုပ္ရသည္။) ထို႔ေနာက္ ရန္သူ၏ အမည္ကို စာ႐ြက္တစ္ခုေပၚတြင္ ေရးကာ ထိုအမည္ေပၚတြင္ အင္းဆံ ခ်ေရးသည္။ ထိုအင္းဆံသည္ ရန္သူကို ထိရွဥပါဒ္သင့္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္ ဟုဆိုသည္။


ထို႔ေနာက္ ရန္သူအမည္ပါ စာ႐ြက္ကို ရန္သူေျမရုပ္၏ ရင္ဘတ္တြင္ ျမဳပ္ႏွံရသည္။ ငွက္ေပ်ာပင္ပိုင္းႏွင့္ ရန္သူ၏ အမည္ႏွင့္ ေန႔နံသင့္သည့္ သစ္ကိုင္းကို မဏၭပ္အတြင္း၌ ၃ ညတိုင္တိုင္ ထားရသည္။ ( ထိုအကိုင္းမ်ားကို ၃ ရက္အတြင္း ညတိုင္း ညတိုင္း ဂါထာ႐ြတ္၍ မန္းရသည္။)


၃ ည ျပည့္လွ်င္ ရန္သူ ေျမရုပ္၊ ငွက္ေပ်ာပင္ပိုင္း ႏွင့္ ေန႔နံသင့္ အကိုင္း တို႔ကို ပူး၍ ခ်ည္မန္းကြင္းျဖင့္ ၃ ေနရာ ခ်ည္ကာ တိုင္ထူ၍ ေဒါင္လိုက္ စိုက္ထားရသည္။


ညေန ၃ နာရီ၌ နန္းတြင္းပုဏၰားေတာ္မ်ား မဏၭပ္တြင္းသို႔ ဝင္လာကာ ငွက္ေပ်ာ၊ သစ္ကိုင္း၊ ေျမရုပ္တို႔ကို ခ်ည္မန္းကြင္း ျဖင့္ ထပ္၍ ပတ္ၾကျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ သီဝနတ္၊ ခရစ္သွ်နားနတ္၊ မဟာပိႏၷဲ နတ္တို႔ကို ပင့္ဖိတ္သည္။


မဂၤလာအခါ ေရာက္ခါနီးေသာအခါ ယိုးဒယားဘုရင္ ကိုယ္တိုင္ ႂကြလာ၍ မိမိကိုယ္စား အခမ္းအနားကို စီရင္ရန္ တပ္မွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးအား ကိုယ္စားလွယ္လႊဲ တာဝန္ေပးသည္။ ထို တပ္မွဴးခ်ဳပ္အား ဘုရင္က နဝရတ္ လက္စြပ္ႏွင့္ လက္သံုးေတာ္ ဓားကို ေပးအပ္သည္။


မဂၤလာအခါ ေရာက္သည့္အခါ ဘုရင့္ လက္စြပ္ႏွင့္ ဓားကို ဆင္ျမန္းကိုင္စြဲထားေသာ တပ္မွဴးသည္ ဓားကို ဓားအိမ္မွ ခြၽတ္ကာ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ျဖင့္ ေရွ႕ေျခ ၃ လွမ္း လွမ္းကာ ေျမရုပ္ နားသို႔ ကပ္ရသည္။


ထို႔ေနာက္ အရုပ္ႏွင့္တကြ ပူးခ်ည္ထားသည့္ သစ္ကိုင္းကိုပါ ျပတ္ထြက္သြားေအာင္ ၃ ခ်က္ ဆင့္ ခုတ္ရသည္။ (ရန္သူအရုပ္ႏွင့္ အမည္ကို ေသခ်ာစြာ ခုတ္မိရန္ အထူးသတိျပဳရသည္။)


ျပတ္က်သြားေသာ အရုပ္ႏွင့္ သစ္ကိုင္းတို႔၏ အေပၚတြင္ ၃ ႀကိမ္ တိတိ ေျခ ျဖင့္ေဆာင့္နင္းရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ လံုးဝ ျပန္မၾကည့္ရဘဲ ဘုရင့္ထံ ျပန္သြားရသည္။


ထို႔ေနာက္ ဘုရင္၏ လက္စြပ္ႏွင့္ ဓားကို ျပန္ ဆက္သကာ

- "အရွင္မင္းႀကီး အလိုေတာ္ရွိသည့္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါၿပီ၊ ရန္သူမ်ားအား ထြက္၍ ႏွိမ္နင္းမည္ကို အရွင္မင္းႀကီး ႏွစ္ၿခိဳက္ေတာ္မူပါမည္ေလာ" ဟု ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖင့္ စစ္ေအာင္ ယၾတာကို အဆံုးသတ္ၾကစၿမဲျဖစ္သည္။


ဤကား ယိုးဒယားတို႔၏ စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလာကီအစီအရင္ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ယိုးဒယားတို႔သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အိမ္နီးခ်င္း ျပည္ေထာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ကေမ႓ာဒီးယား တို႔ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား ခင္းခဲ့ၾကသည္။ ခင္းတိုင္းလည္း စစ္သည္မ်ား စိတ္အားတက္ႂကြေစရန္ ေလာကီ အစီအရင္မ်ား အသံုးခ်ခဲ့မည္ ယူဆရပါသည္။


သံုးသပ္ခ်က္

----------

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဟံသာဝတီ မင္း ၃ ပါး (တပင္ေ႐ႊထီး၊ ဘုရင့္ေနာင္၊ နႏၵဘုရင္) တို႔သည္ ၁၆ ရာစု အလယ္ပိုင္း တြင္လည္းေကာင္း၊ အင္းဝ မင္း ၃ ပါး (အေလာင္းမင္းတရားႀကီး၊ ဆင္ျဖဴရွင္ ေျမဒူးမင္း၊ ဘိုးေတာ္ ဗဒံုမင္း) တို႔သည္ ၁၇ ရာစု အလယ္ပိုင္းတြင္လည္းေကာင္း ယုိးဒယားႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တစ္ပါးၿပီး တစ္ပါး ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။


ထိုသို႔ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ တပင္ေ႐ႊထီးကို ယိုးဒယားမင္းက တိုက္ဆင္ႏွစ္ေကာင္ ဆက္ကာ လက္နက္ခ်သည္။ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဆင္ျဖဴရွင္ ေျမဒူးမင္းတို႔သည္ အယုဒၶယၿမိဳ႕ကို ေခ်မႈန္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။


အေလာင္းမင္းတရားႀကီးသည္ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ကို မသိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း ယိုးဒယားတို႔ သိမ္းယူထားေသာ တနသၤာရီကမ္းေျမာင္ေဒသကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။


နႏၵဘုရင္ႏွင့္ ဘိုးေတာ္ဘုရားတို႔သည္ ၿမိဳ႕ကို မသိမ္းႏိုင္ေသာ္လည္း ယိုးဒယားနယ္ေျမ ေျမာက္ပိုင္း ဇင္းမယ္ ႏွင့္ ယိုးဒယားတို႔ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ျမန္မာပိုင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တို႔ကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။


ထိုစစ္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ကိုၾကည့္ပါက ယိုးဒယားတို႔ ေလာကီအစီအရင္ မည္မွ်သံုးေစကာမူ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။


မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ယံုၾကည္ရာတစ္ခုျဖင့္ အစီအရင္မ်ား ျပဳလုပ္ကာ စစ္ထြက္ေစျခင္းသည္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအရ စစ္သည္မ်ားကို တက္ႂကြေစသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ (ျမန္မာတို႔တြင္လည္း တုတ္ၿပီး၊ ဓားၿပီး၊ ကာယသိဒၶိ ထိုးကြင္းမ်ား၊ ထံုးမန္းမ်ား၊ အင္းအိုင္ လက္ဖြဲ႕မ်ား ရွိေသာ္လည္း သခ်ိဳင္းေျမျဖင့္ စီရင္ထားေသာ ေျမရုပ္ကို ဓားျဖင့္ ခုတ္သည့္ပြဲကို ရွင္ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္စီရင္ျခင္း မွတ္တမ္းမ်ိဳး မၾကားဖူးပါ။)


(ပံုမ်ားကို ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ တပ္မကိုးခု စစ္ပြဲ (Nine Armies War) အေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ယိုးဒယား ဇာတ္လမ္းတြဲမွ ရယူထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

(က်မ္းကိုးအေနျဖင့္ ယိုးဒယားမင္းသားႀကီး ဒင္မေရာင္း၏ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားစြာ စာအုပ္မွ ကိုးကားထားၿပီး စာစီသူမွာ က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း)Min Htet Kyaw Swar

No comments:

Post a Comment