Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Thursday, April 19, 2018

"နိဳင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မိန္ ့ခြန္းေရးသားဖူးသူတစ္ဦး အျမင္" (သို ့မဟုတ္) "ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း- ၂ "


(အေတြးအျမင္ - ၁၆၅ )

- ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ကြ်န္ေတာ္သည္အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ
ဝန္ႀကီးဌာန တြင္တာဝန္ယူခဲ့ရပါသည္။နိဳင္ငံေတာ္သမၼတရံုးတြင္ သမၼတမိန္ ့ခြန္းေရးသားသူ
(Speechwriter)သီးျခားခန္ ့ထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္စီးပြားေရး၊ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ မိန္ ့ခြန္း
မူၾကမ္း ေရးသားျပဳစုေပးရန္ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတရံုးကၫွြန္ၾကားလာပါက ျပဳစုတင္ျပခဲ့ရသည္။

- မျပဳစုမီ ကြ်န္ေတာ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံသို ့ားေရာက္ေတြ ့ဆံုၿပီး၊သမၼတက မိန္ ့ခြန္းတြင္အဓိက
ပါဝင္ေစလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းရယူရပါသည္။ထိုသို ့ေမးျမန္းစဥ္ မိမိေလ့လာသိရွိ
ထားသည့္ ျပည္သူတို ့၏ အသံ၊ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ကို တင္ျပလ်က္မိန္ ့ခြန္းေရးရာ၌ဆီေလ်ာ္ေအာင္ထည့္သြင္းေရးသားသင့္သည့္အခ်က္အလက္အခ်ိဳ ့ကို
ျပန္လည္တင္ျပပါက၊သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္လက္ခံနားေထာင္အျမင္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးေပး
ေလ့ရွိသည္။

- သမၼတဦးသိန္းစိန္ထံမွ မိန္ ့ခြန္းအတြက္ အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ရရွိၿပီးေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္မိန္ ့ခြန္း မူၾကမ္းကိုဖ်က္လိုက္၊ျပင္လိုက္သံုးေလးႀကိမ္ခန္ ့ေရးသားျပဳစုပါသည္။
ထိုေနာက္ ကြန္ျပဴတာစာစီ၍ PowerPointျပင္ေစၿပီး၊ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးကံေဇာ္ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားကိုအစည္းအေဝးခန္း
သို ့စုစည္းေစလ်က္ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ၿပီး၊မိန္ ့ခြန္း မူၾကမ္းPowerPoint ကိုView ထိုး၍
စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ခ်င္း ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးျပင္ေစသည္။
အထူးသျဖင့္ သမၼတမိန္ ့ခြန္းအေပါ ္ျပည္တြင္း၊ျပည္ပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၊ျပည္သူမ်ားက
အားနည္းခ်က္ေဝဖန္ေထာက္ျပမွဳ အနည္းဆံုးျဖစ္ေစရန္ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားၿပီးလြတ္လပ္စြာေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳေစပါသည္။

- ထိုသို ့ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတအေပါ ္ မိန္ ့ခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အမွားအယြင္းတစ္စံုတစ္ရာပါရွိမသြားေစရန္ဝန္ႀကီးဌာနကတာဝန္ယူ၊တာဝန္ခံ နိဳင္သည္အထိ အေသးစိတ္စီမံျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

- ကြ်န္ေတာ္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မတိုင္မီစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တြင္တာဝန္ယူခဲ့စဥ္က ဦးေဆာင္ၫွြန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္ထူး ကိုUMFCCI သို ့သြားေရာက္ေစ၍ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒတစ္ခုမခ်မွတ္မီ အႀကိဳ ၫွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝးအဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားေစခဲ့ရာတြင္ သူေျပာမည့္ အဖြင့္အမွာစကား(speech)ကို ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေရးေပးခဲ့သည္။
သူေျပာဆိုမွုဳအေပါ ္ကုန္သည္၊လုပ္ငန္းရွင္တို ့၏တုန္ ့ျပန္သည့္သေဘာထားမ်ား၊ေဝဖန္သည့္သတင္း
မ်ားကို နားေထာင္ရယူၿပီးမွသာ မူဝါဒ ေပါ ္လစီခ်မွတ္ေရးကို စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
ယင္းကို တပ္မေတာ္စစ္ေျမျပင္အသံုးအႏွဳန္းအရ"ပစ္ခတ္ရွာေဖြျခင္း (search fire)"ဟုေခါ ္ဆိုသကဲ့သို ့
အရပ္ဖက္တြင္ "ျမစ္ေခ်ာင္းအတြင္းသို ့ငါးစာပစ္ၿပီမွငါးပြက္သည့္အေျခအေနၾကည့္ေလ့လာျခင္း"ဟုဆိုရမလားမသိ။
ကြ်န္ေတာ္ဆိုလိုသည္မွာ မူဝါဒဆိုင္ရာမိန္ ့ခြန္း(Policy Speech)ျဖစ္လွ်င္ အထက္လူႀကီးအတြက္
သာမကလက္ေအာက္ ဌာနအဖြဲ ့အစည္းက ပါမွားယြင္းေျပာဆိုေရးသားမွဳမရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ေလ့လာ
ဂ႐ုစိုက္ရန္လိုအပ္ပံုကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုစဥ္ကာလမ်ားကတည္းက ဝန္ႀကီးဌာနတြင္မူဝါဒခ်မွတ္မည္ဆိုလွ်င္ စံသတ္မွတ္ခ်က္(Criteria )ကို
ေအာက္ပါေပတံမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာရန္ ၫွြန္ၾကားခဲ့သည္-
(၁) နိဳင္ငံေတာ္ ၏အေျခခံမူမ်ား၊ဥပေဒမ်ားႏွင့္ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ရမည္။
(၂)နိဳင္ငံတကာ စံ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ဆီေလ်ာ္ရမည္။
(၃) အျခားေဘးနံဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာန၊အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၏လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ဆန္ ့က်င္ျခင္း
မရွိေစဘဲ၊ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္ရမည္။
(၄) မူဝါဒသည္ လက္ေတြ ့အေကာင္အထည္ေဖါ ္ရန္လြယ္ကူရွင္းလင္းရမည္။
(၅) ေရွ ေနာက္ဆီေလ်ာ္ညီၫြတ္ၿပီး၊ေရရွည္အသံုးျပဳနိဳင္သည့္တည္တံ့ေသာ မူဝါဒျဖစ္ရမည္။
(အခုတစ္မ်ိဳး၊ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရ )

- ကြ်န္ေတာ္သမၼတရံုးဝန္ႀကီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည့္အခါတြင္မိန္ ့ခြန္းေရးရာ၌ဒုၫွြန္ခ်ဳပ္၊ၫွြန္မွဴး ၂ဦးမွ်သာ ရွိေသာေၾကာင့္သူတို ့ႏွင့္တိုင္ပင္ရ၏။ၿပီးလွ်င္ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာဦးစိုးသိန္း၊ဦးေအာင္မင္း၊ႏွင့္ သမၼတအၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ဦးေဇာ္ဦးထံမိန္ ့ခြန္းမူၾကမ္းေပးပို ့ၿပီး ေဝဖန္အၾကံျပဳ ျဖည့္စြက္လိုသည္တို ့ကိုျဖည့္စြက္ေပးပါရန္ ေတာင္းခံလ်က္မိန္ ့ခြန္းအေပါ ္အကဲျဖတ္ေစၿပီးမွ သမၼတႀကီးထံတင္ျပသည္။သမၼတႀကီးကလည္း စာေရးဆရာအေတြးအျမင္ရွိသူပီပီ၊စာတစ္လံုးခ်င္းဖတ္ၿပီးထပ္မံ၍ျပင္စရာရွိကျပင္ဆင္သည္။
တပ္မေတာ္ကေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့သည့္Check,Recheck,Countercheck အေလ့က
အသားက်ေနသည္။

- သမၼတ အိုဘားမားသည္ျမန္မာနိဳင္ငံသို ့မလာေရာက္မီသူ၏မိန္ ့ခြန္းေရးသားသူ က ျမန္မာနိဳင္ငံသို ့ႀကိဳတင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီးကြ်န္ေတာ့္ထံသို ့လာေရာက္ေတြ ့ဆံု၍၊ျမန္မာနိဳင္ငံ၏အေျခအေနကိုေလ့လာေမးျမန္းခဲ့ဖူးသည္။သူသည္အျခားေနရာ၊အဖြဲ ့အစည္းမ်ားထံသို ့လည္း
သြားေရာက္ေတြ ့ဆံု သတင္းစံုစမ္းၿပီးမွ သမၼတအတြက္မိန္ ့ခြန္းကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္ကို ေတြ ့ ရွိရသည္။

- ယခုလက္ရွိအစိုးရအဖြဲ ့ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးတစ္ဦးခန္ ့အပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။နိဳင္ငံေတာ္သမၼတ
ဦးဝင္းျမင့္၏ မိန္ ့ခြန္းကို မည္သည့္ ဌာန၊ပုဂၢိဳလ္တို ့ကတာဝန္ယူေရးသားျပဳစု စစ္ေဆးတင္ျပေပးသည္ကိုမသိပါ။မိန္ ့ခြန္းေျပာၾကားၿပီးမၾကာမီတြင္ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ထြက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ ့ ရွိခဲ့ရသည္။

- သၾကၤန္ရက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္မိသားစု ခရီးသြားေနခဲ့သည္။ေဖစ့္ဘုတ္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ႏွစ္သစ္ကူး ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ သဝဏ္လွြာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အျပန္အလွန္ေပးပို ့ခဲ့ၾကသည္။ႏွစ္သစ္တြင္က်န္းမာ၊ခ်မ္းသာေစေၾကာင္း၊အရာရာအဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့ေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းေမတၱာပို ့ခဲ့ၾကသည္။ထိုကာလမ်ိဳးတြင္ အျခားမိသားစုအေရး၊ဌာနအဖြဲ ့အစည္းအေရးတို ့ကို ေခတၱေမ့ထားေလ့ရွိ ၾကၿပီးးအခ်ိဳ ့ကဘာသာေရးကုသိုလ္ေကာင္းမွဳျပဳၾက၊လူငယ္မ်ားကလြတ္လပ္စြာေပ်ာ္ပါးၾကသည့္ကာလျဖစ္သည္။

- ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန ့တြင္ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားကို
ခရီးသြားစဥ္ကားေပါ ္၌ပါသည့္ ေရဒီယိုမွထုတ္လွြင့္ေနသည္နားေထာင္ရသည္။ႏွစ္သစ္ကူး
ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားဟုဆိုေသာ္လည္း၊အစိုးရကဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖါ ္မည့္ မူဝါဒ
လုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားစြာပါဝင္ေနသည္။

- ထို ့ေၾကာင့္ သၾကၤန္မတိုင္မီက နိဳင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က " လာမယ့္ႏွစ္အတြင္း ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ေစမယ့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုထပ္မံသတ္မွတ္ၿပီး ႏွစ္ကူးခ်ိန္မွာခ်ျပသြားပါမယ္။"ဟူ၍ႀကိဳတင္ေျပာၾကားထားခဲ့သည့္ မိန္ ့ခြန္းျဖစ္နိဳင္သည္ဟု စဥ္းစားထင္မွတ္ေနစဥ္၊ေရဒီယို မွ ဒုသမၼတႏွင့္အျခားနိဳင္ငံေတာ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္တို ့၏ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားအသီးသီးကို ဆက္တိုက္ထုတ္လွြင့္သည္ကို ၾကားရျပန္ေသာအခါ၌သမၼတဦးဝင္းျမင့္၏ မိန္ ့ခြန္းကို ေပါ ့တန္သြားေစခဲ့သည္ဟု ထင္မိသည္။

- အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေျပာၾကားသင့္သည္တို ့ကိုမွန္ကန္စြာပိုင္းျခားေရြးခ်ယ္ပါက ပို၍ေကာင္းေလ
မလား၊သို ့မဟုတ္ သမၼတမိန္ ့ခြန္းေခါင္းစဥ္ကို" ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား " အစား
" ႏွစ္သစ္ကူး မိန္ ့ခြန္း" ဟု အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ႏွင့္မတူကြဲျပားေစရန္
ျပဳလုပ္လွ်င္ ပို၍ေကာင္းမည္လားဟု စဥ္းစားၾကည့္မိပါသည္။

- ထို ့ေၾကာင့္"နိဳင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မိန္ ့ခြန္းေရးဖူးသူတစ္ဦးအျမင္"ျဖင့္ သံုးသပ္ရပါလွ်င္
- ေပါ ့ပါး၍မဂၤလါရွိေသာ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ႏွင့္ေလးနက္ ျပည့္စံုေသာ နိဳင္ငံေတာ္
အေျချပမိန္ ့ခြန္းတို ့ကို သီးျခားစီ ခြဲျခားေျပာၾကားလွ်င္ ပိုမို ေကာင္းမြန္မည္ဟုေတြးမိျမင္မိ
ပါသည္။
- ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳတြင္အေျခခံအက်ဆံုးႏွင့္အေရးႀကီးဆံုးမွာစိတ္ဓါတ္၊စည္းကမ္း
ႏွင့္အမုန္းတရားမ်ားဖယ္ရွားလ်က္ စည္းလံုးညီၫြတ္သည့္နိဳင္ငံေတာ္ႀကီးထူေထာင္နိဳင္ရန္
ျဖစ္သည္။
နိဳင္ငံေတာ္၌ တရားမွ်တျခင္း၊လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရား
မ်ားထြန္းကားေရး၊တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေရး၊ကမ႓ာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္နိဳင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ေရွးရွဳလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူ
ယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းေရး၊စသည့္အခ်က္မ်ားသည္ နိဳင္ငံျခားမွ import
တင္သြင္းေရာက္ရွိလာသည့္ လူ ့အခြင့္အေရးေဝါဟာရထက္ ပိုမို ေလးနက္ၿပီးအႏွစ္သာရ
ျပည့္ဝသည့္ ျမန္မာမွဳ နယ္ပယ္၏ ကိုယ္ပိုင္ေဝါဟာရမ်ားျဖစ္သကဲ့သို ့နိဳင္ငံေတာ္၏အေျခခံမူ
မ်ားလည္းျဖစ္သည္။
ျဗဟၼစိုရ္တရား အသိတရား၊သတိတရားတို ့ျဖင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္တို ့ကို
မဂၤလါရွိသည့္ႏွစ္ဦးအခါသမယတြင္ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတ၏ေမတၱာေစတနာကိုေဖါ ္ျပသည့္
လြတ္ၿငိမ္ခ်မ္းသာခြင့္၊ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လစာတိုးျခင္းတို ့ျဖင့္မိန္ ့ခြန္းေရးေပးၾကလွ်င္
အျခားေသာ နိဳင္ငံေတာ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္တို ့၏ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတို ့ႏွင့္ဆီေလ်ာ္
ညီၫြတ္မည္ဟုယူဆပါသည္။
ေလးနက္ျပည့္စံုရမည့္ နိဳင္ငံေတာ္အေျချပမိန္ ့ခြန္းတြင္ နိဳင္ငံေရး၊စီးပြား ေရး၊လူမွဳေရး
အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္အထူးသျဖင့္ျပည္တြင္းနိဳင္ငံေရးႏွင့္ျပည္ပနိဳင္ငံေရး၌
ျမန္မာနိဳင္ငံအေပါ ္အခ်ိဳ ့နိဳင္ငံမ်ားက အထင္အျမင္လြဲ မွား စြပ္စြဲေနသည္မ်ားကို သံအမတ္
ႀကီးအဆင့္က ကုလသမဂၢတြင္ေျပာၾကားသည္ထက္သမၼတစ္ဦးအေနျဖင့္ မားမား
မတ္မတ္ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေျပာၾကားျခင္းမ်ိဳးကပိုမို သိကၡာရွိျပီးနိဳင္ငံတကာက ပိုမို အေလးထား
လိမ့္မည္ဟု ေတြးမိ ျမင္မိပါသည္။

- ဤစာစုသည္မိမိတတ္ကြ်မ္းနားလည္သည္ဟူ၍ကိုယ္ရည္ေသြးျခင္း၊အစိုးရအေပါ ္ဆရာလုပ္ျခင္း
မဟုတ္ပါ။မိမိတို ့သည္ မိန္ ့ခြန္းေရးသားသူ(speechwriter)အစစ္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ေလ့လာ
ႀကိဳးစား၍ အထက္အႀကီးအကဲအတြက္ တာဝန္ယူစိတ္၊တာဝန္ခံစိတ္ျဖင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရသည့္အေတြ ့အၾကံဳကို ေနာင္လူငယ္မ်ားေလ့လာသိရွိနိဳင္ရန္မွ်ေဝျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

' အမွားအယြင္းနည္းပါးေစရန္ အေသးအဖြဲမွအစအေလးအနက္ထား၍ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္နိဳင္ၾကပါေစ'

Tin Naing Thein

No comments:

Post a Comment