Latest News

Tuesday, January 10, 2017

10 Women In Myanmar 2016


ပုခက္လႊဲေသာလက္မ်ား အျဖစ္သာ ရွိေနခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးမူ ေရွ႕တန္းေရာက္လာခ်ိန္မွ စတင္ကာ ကမာၻေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရး အသိအမွတ္ျပဳ လုပ္ေဆာင္လာသည္ႏွင့္အမွ် အရည္အခ်င္းရွိသည့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားစြာ ေပၚထြက္လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ၿပီး စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ား ယခုထက္ ပိုမိုေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေလးအနက္ထားသည္ႏွင့္အညီ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာထဲမွ ၁၀ ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ကာ 10 Women In Myanmar 2016 က႑တြင္ ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ ကာလ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကို ဖန္ဆင္ေမြးဖြားသူ (Presidential Maker) အျဖစ္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့႐ုံသာမက တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္တိုင္းက် အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲခဲ့သည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ဂယ္ေပါက္ ပုဒ္မ ၂၁၇ ကို အသုံးျပဳကာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဦးေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးသစ္ကို ဖန္တီးရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ သာမက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ပါ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေစရန္ အလို႔ငွာ ကာကြယ္လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူးကိုပါ ထပ္မံရယူကာ စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ရရွိေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ ကနဦးေျခလွမ္း ျဖစ္သည့္ ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပေရးကို ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ျခင္းသည္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းတင္ရမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိက အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းေရး၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာေစေရးႏွင့္ လမ္းတံတား၊ လွ်ပ္စစ္ စေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အပံ့ေခ်းေငြမ်ား ရရွိေစေရးအတြက္  အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ စေသာ G 20 ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း သြားေရာက္ခဲ့ရာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ အသက္ ၇၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ ေရာက္ရွိေနေသာ  အမယ္အိုတစ္ဦး၏ မိုင္ေထာင္ခ်ီ ခရီးစဥ္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ယုံၾကည္မႈ ရရွိေစရန္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး၏ UNHCR အကူအညီရယူ၍ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံတြင္ ရွိေသာ သံတမန္ေရးရာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ၁၉၈၈ လူထုအုံႂကြမႈ ကာလမွ စတင္၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ၃ ႀကိမ္  (၁၃ ႏွစ္နီးပါး) က်ခံခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေကာ့မွဴးၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ အေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္အျဖစ္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းကာ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္သည္။                                            

ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း

ကေမာၻဇ အနာဂတ္အလင္းတန္း ျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း (BFM) ၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူထားသူျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လိုအပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အကူအညီမ်ား ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေအာင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း ၁၁ ခုတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းခံေနၾကရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စုစုေပါင္း ၂၂၉၄ ဦးကို အသုတ္ခြဲ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေခၚေဆာင္ႏိုင္ရန္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေရရွားပါးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာလအထိ စက္ေရတြင္းေပါင္း ၁၈၄ တြင္း တူးေဖာ္လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းတို႔မွာ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္း၏ ယခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ေဘးသင့္ေဒသမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ပညာေရးက႑အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမ်ား ဘဝတိုးတက္လာေစေရး ကူညီပံ့ပိုးျခင္းတို႔ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္ စတင္တာဝန္ယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္သည့္ ‘ထူးခြၽန္အမ်ဳိးသမီး ဂုဏ္ျပဳဆု’ ႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေပးအပ္သည့္ ‘မသန္စြမ္းသူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆု’ တို႔ကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း နာဂစ္မုန္တိုင္း က်ေရာက္ခ်ိန္တြင္ မုန္တိုင္းသင့္ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ကေမာၻဇဘဏ္လီမိတက္၏ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သူ ေဒၚနန္းလိုင္းခမ္းက ဦးေဆာင္ကာ ကေမာၻဇဘဏ္ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ယင္းမွအစျပဳကာ ကေမာၻဇ အနာဂတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း (BFM) ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ စတင္တည္ေထာင္သည့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အထိ ႏိုင္ငံအတြင္း လိုအပ္သည့္ ေဒသအႏွံ႔အျပားတြင္ လူမႈကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ၁၁၀ ဒသမ ၆၈၂ ဘီလီယံေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။            

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕ အေျခစိုက္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာေသာ ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္မ်ား၊ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း တည္ေထာင္ကာ ဘဝတစ္ခုလုံး ျမႇဳပ္ႏွံကုသေပးေနသူ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းသည္ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕တြင္ တည္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ကတည္းကပင္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ တစ္ေယာက္ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းကို ခက္ခက္ခဲခဲ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ယင္းေဆးခန္းမွာ အဓိက အားထားရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းေရာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအနက္ ဒဏ္ရာျပင္းထန္သူမ်ားကို ယခင္က မဲေဆာက္ေဆး႐ုံႏွင့္ ဘန္ေကာက္ေဆး႐ုံႀကီးသို႔ ပို႔ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမဝတီေဆး႐ုံ၌ လႊဲေျပာင္းကုသႏိုင္ရန္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ တစ္ေယာက္ ႀကဳိးစားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္၏ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထူးျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ယခင္ေဆးခန္းကို ခုတင္ ၁၄၀ ဆံ့ ေဆးခန္းအျဖစ္ မဲေဆာက္ၿမဳိ႕ အတြင္း၌ပင္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဝးလံေခါင္သီသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား အတြက္လည္း နယ္လွည့္ေဆးကုသေရး အဖြဲ႔မ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လူတစ္ဦးအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ခန္႔သာ သုံးသည့္ ျမန္မာ့အစိုးရ၏ က်န္းမာေရးဘတ္ဂ်က္ တိုးျမႇင့္ရန္လည္း ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္က အစဥ္အစိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

အထက္ပါ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားကို ျမန္မာေဆး႐ုံမ်ားတြင္ လႊဲေျပာင္းကုသႏိုင္ေရး၊ လူတိုင္းလက္လွမ္းမီသည့္ က်န္းမာေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးတို႔ကိုပါ ႀကဳိးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပရဟိတအဖြဲ႔ တစ္ဖြဲ႔ ျဖစ္ေသာ (AidEx) အဖြဲ႔က ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လူစြမ္းေကာင္းဆု အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာဆုေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရရွိထားသူျဖစ္သည္။

ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ား၌ City Mart Supermarket၊ Ocean Super Center၊ City Express စသည္ျဖင့္ ကုန္တိုက္ႏွင့္ လက္လီအေရာင္း ဆိုင္ခြဲေပါင္း ၁၈၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္သည့္ စီးတီးမတ္ ဟိုးလ္ဒင္းကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ေအာင္ျမင္စြာ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ကမာၻ႔ဘဏ္အုပ္စုဝင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC) က City Mart Holdings Co., Ltd. ၏ လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၂၅ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု သေဘာတူခဲ့သည္။ ယင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမ်ားျဖင့္ လာမည့္သုံးႏွစ္အတြင္း ဆူပါမားကက္ႏွင့္ ဟိုက္ပါမားကက္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိေနသည္။

ထို႔ျပင္ ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္မွာ ကမာၻေက်ာ္ Forbes မဂၢဇင္းႀကီးက ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အာရွ၏ အင္အားအႀကီးမားဆုံး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ဳိးသမီး အေယာက္ ၅၀ စာရင္း၌လည္း ပါဝင္ခဲ့ဖူးသည္။ ထူးျခားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေျမနီကုန္းရွိ စီးတီးမတ္ ဆိုင္ခြဲကို ၂၄ နာရီ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျခားဆိုင္ခြဲအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ၂၄ နာရီ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အေရာက္မွာ စီးတီးမတ္ကုမၸဏီက ျပည္တြင္းပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၅၀ တန္ဖိုးခန္႔အထိ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ထိုအခါ ကုမၸဏီက လက္ရွိပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ပမာဏထက္ ေျခာက္ဆ ပိုမိုဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ၄၀၀၀ ခန္႔ ထပ္မံ ဖန္တီးေပးႏိုင္လာမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၏ ASEAN Business Awards စာရင္း၌လည္း လူငယ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ဆုကို ေဒၚဝင္းဝင္းတင့္ ဦးေဆာင္ေသာ City Mart Holdings Co., Ltd. က ရရွိခဲ့သည္။

ေဒၚခင္ေလး

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီး အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေရွ႕တန္းမွ တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး Triangle Women အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ထူေထာင္သူတစ္ဦး ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေလးကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

ေဒၚခင္ေလးသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပေပ်ာက္ရန္ႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အသိပညာေပး ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္အပါအဝင္ နယ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း  က်င္းပသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ မတိုင္မီတြင္ ေဒၚခင္ေလးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးထု ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရးကို အထူးအေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

နယ္ပယ္အသီးသီး၏ ဦးေဆာင္သူေနရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာႏိုင္ေရးကို အထက္မွ ေအာက္ေျခအထိ ေရာက္ရွိေစရန္ ဦးေဆာင္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒၚခင္ေလးကို ပို၍ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚခင္ေလးသည္ Triangle  ၏  ဦးေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ အေနႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား (TB၊ HIV၊ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး၊ ဇီကာဗိုင္းရပ္စ္)၊ က်ား မ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ ပိုမိုနီးစပ္လာေစရန္ စည္း႐ုံးေဆာ္ၾသေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ားကိုပါ ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ ေဒၚခင္ေလးသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ပါဝင္ေရး ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအထိ ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္  ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ေရး ပိုမိုလိုအပ္မႈ ရွိေၾကာင္း သူ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက မီးေမာင္းထိုးႏိုင္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပရျခင္း ျဖစ္သည္။                                

ေဒၚျမတ္သက္မြန္ေခြးေကာင္ေရ ၂၀၀ နီးပါးကို စနစ္တက် ေဂဟာဖြင့္ကာ ေစာင့္ေရွာက္ေနသူ ျဖစ္သည့္ ေဒၚျမတ္သက္မြန္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေလလြင့္ေခြးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းမွာ ေစတနာ ထူးကဲသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားစု စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိလွသည့္ ပရဟိတ လုပ္ငန္းကို ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္ကာ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ေလလြင့္ေခြးမ်ား အဆိပ္ေကြၽး သုတ္သင္မည့္ သတင္းေၾကာင့္ ေဒၚျမတ္သက္မြန္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေခြးေလေခြးလြင့္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သန္လ်င္မွ ေခြးမ်ားကို လွည္းကူးေဂဟာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ သဘာဝတရားရိပ္သာရွိ ေခြးမ်ား၊ အင္းစိန္ေဆး႐ုံရွိ ေလလြင့္ေခြး ၄၀၊ ၅၀ ခန္႔ကို ေဂဟာတြင္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းမ်ားအျပင္ ေရာဂါေပါင္းစုံရွိသည့္ ေခြးမ်ား၊ လမ္းေဘးပစ္ထားသည့္ ေခြးမ်ား၊ ဓားခုတ္ခံရသည့္ေခြးမ်ား၊ ကားတိုက္ခံရသည့္ ေခြးမ်ားကိုလည္း ကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ကာ ေဆးဝါးကုသေပးခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ပို႔မည့္ ေခြး ၁၃၉ ေကာင္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကယ္ဆယ္ခဲ့ရာမွ ရန္ကုန္တိုင္း သန္လ်င္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေက်ာက္တန္းေရႊေျပာက္ႀကီးတြင္ ေခြးေဂဟာ ႏွစ္လခန္႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ထိုမွ ထမလုံ႐ြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေခြးေကာင္ေရ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ လွည္းကူးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ ေနရာအနီးတြင္ ယာယီေဂဟာဖြင့္လွစ္ၿပီး ေခြးေကာင္ေရ ႏွစ္ရာနီးပါးကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသည္။                

ေဒၚျဖဴအိသိမ္း

ေဒၚျဖဴအိသိမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လု ျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာရက္ကန္းပညာကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါး အခ်ိန္ယူေ ဖာ္ထုတ္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သူသည္ ဓာတုေဗဒနည္း မသုံးဘဲ သဘာဝဆိုးေဆး အသုံးျပဳခ်ည္ထည္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာ့ခ်ည္ထည္မ်ား ပထမဆုံး တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ သဘာဝဆိုးေဆးျဖင့္ အသုံးျပဳ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ျမန္မာခ်ည္ထည္မ်ား တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏လုပ္ငန္းကို ရန္ကုန္တြင္႐ုံးဖြင့္၍ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ ဂ်ီအိုင္ဇတ္ (GIZ) အဖြဲ႔ႀကီးက ေပးအပ္သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ ေပးႏိုင္သူဆုကို ရရွိခဲ့သည္။ သူ၏ ခ်ည္ထည္မ်ားကို ေညာင္ေရႊၿမဳိ႕တြင္ သဘာဝဆိုးေဆးျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး ႐ိုးရာရက္ကန္းျဖင့္ ခ်ည္ထည္မ်ား၊ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒၚျဖဴအိသိမ္းသည္ ျမန္မာ့႐ိုးရာရက္ကန္းပညာ ပိုမိုလူသိမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာေရး အတြက္လည္း ႀကဳိးစားေနသူ ျဖစ္သည္။ အမ်ားႏွင့္ မတူေသာ သူ၏ ႐ိုးရာရက္ကန္းႏွင့္ သဘာဝ ခ်ည္ထည္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်ည္ထည္မ်ား ဂ်ပန္ေစ်းကြက္အထိ တင္ပို႔ႏိုင္သည့္အျပင္ ထိုခ်ည္ထည္မ်ားကို အေျခခံကာ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလည္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံထုတ္ အမွတ္တရ ပစၥည္းေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္ကလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ လူသိမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။  
    
အက္စ္သာထုဆန္

အက္စ္သာထုဆန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပထမဆုံး ပူလစ္ဇာဆုရ ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီး သတင္းေထာက္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ အက္စ္သာထုဆန္သည္ ေအပီသတင္းဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ရင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔သတင္းေလာက၏ အျမင့္ဆုံးဆုဟု ေခၚဆိုရမည့္ ပူလစ္ဇာဆုကို အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ အမ်ဳိးသမီး ၃ ဦးႏွင့္အတူ ရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူေရးသားခဲ့သည့္ သတင္းေၾကာင့္ ထိုင္းငါးဖမ္းေလွမ်ား၊ လူကုန္ကူးမႈေၾကာင့္ ကြၽန္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အပါအဝင္ ေရလုပ္သား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အက္စ္သာထုဆန္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္                                                       သတင္းေထာက္ ၃ ဦးႏွင့္အတူ ထိုင္းႏိုင္ငံပိုင္ ငါးဖမ္းသေဘၤာမ်ားေပၚႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက လူသူအေရာက္အေပါက္ နည္းေသာ ကြၽန္းမ်ားေပၚတြင္ ကြၽန္ျပဳခံေနရသည့္  ေရလုပ္သားမ်ားအေၾကာင္းကို စတင္စုံစမ္းခဲ့သည္။ ထိုသတင္းကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ႀကဳိးစားေနစဥ္ ကာလအတြင္း အက္စ္သာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သတင္းေထာက္တို႔သည္ ငါးဖမ္းကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ စပိဘုတ္ျဖင့္ လိုက္ျခင္း၊ ကုန္ကားမ်ား၏ ေနာက္ပိုင္းအတြင္း ပုန္းေအာင္းကာ သတင္းလိုက္ျခင္း၊ ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္ လူမိုက္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ္လည္း ထိုသတင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ ေရထြက္ကုန္ အဓိက တင္သြင္းေနေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ထိုကဲ့သို႔ မတရား ကြၽန္ျပဳခံရသူမ်ားက အေမရိကသို႔ အစားအေသာက္ တင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ သတင္းက အႀကီးအက်ယ္ ဂယက္႐ိုက္သြားခဲ့သည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရး အထိပင္ သက္ေရာက္ခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အခ်ိန္ယူ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အမ်ားစု ပါဝင္သည့္ ကြၽန္ျပဳခံ ေရလုပ္သား၂၀၀၀ ေက်ာ္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ျခင္း၊ ယင္းအတြက္ သတင္းစာပညာဆိုင္ရာ အျမင့္မားဆုံး ကမာၻေက်ာ္ ပူလစ္ဇာဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတင္းေထာက္ အမ်ဳိးသမီး ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ အက္စ္သာထုဆန္ လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚသိန္းသိန္းေအး

ျမန္မာ့ေဘာလုံးသမိုင္းတြင္ ကမာၻ႔အဆင့္ ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲကို ပထမဆုံး သြားေရာက္ႀကီးၾကပ္ခြင့္ရသူတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အဆင့္ သတ္မွတ္ခံရေသာ ပထမဆုံး ျမန္မာလူမ်ဳိး ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သည့္ ေဒၚသိန္းသိန္းေအးကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016 တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဖီဖာအသိအမွတ္ျပဳ ဒိုင္လူႀကီးဟု ျမန္မာအားကစားကေလာင္ရွင္မ်ား အၾကား ေရပန္းစားခဲ့သည့္ ေဒၚသိန္းသိန္းေအးမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္  ပါပူဝါနယူးဂီနီႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမာၻ႔ဖလား ယူ-၂၀ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲတြင္ ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရသည္။

ေဒၚသိန္းသိန္းေအးသည္ ေဘာလုံးဒိုင္လူႀကီးအျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲကို စတင္တာဝန္ယူခဲ့ကာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၌ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံ ခ်န္ပီယံရွစ္ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးပြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမဳိ႕ေတာ္ရွိ မႏၲလာသီရိအားကစားကြင္း၌ ဇူလိုင္လ အတြင္းက က်င္းပခဲ့သည့္ နဝမအႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ ခ်န္ပီယံရွစ္ အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ၌ ၿပဳိင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္လုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းအသင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္မည့္ ဗိုလ္လုပြဲတြင္ ေဒၚသိန္းသိန္းေအး ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခြင့္ ရခဲ့သည္။

အဆိုပါပြဲစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚသိန္းသိန္းေအး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ ဗီယက္နမ္အသင္းက အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFC) ထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း AFC က ေဒၚသိန္းသိန္းေအး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။

အာရွေဘာလုံးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (AFC) ၏ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံမႈေၾကာင့္လည္း ေဒၚသိန္းသိန္းေအး အေနႏွင့္ ဖီဖာယူ ၂၀ ကမာၻ႔ဖလား အမ်ဳိးသမီးေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ၌ ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခြင့္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒၚသိန္းသိန္းေအးသည္ ကမာၻ႔ဖလား ယူ-၂၀ အမ်ဳိးသမီး ေဘာလုံးၿပဳိင္ပြဲ၏ အုပ္စုပြဲစဥ္မ်ားအနက္ အိမ္ရွင္ ပါပူဝါနယူးဂီနီအသင္းႏွင့္ ဆြီဒင္အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပဳိင္ေသာပြဲကို ကြင္းလယ္ဒိုင္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ရၿပီး ျမန္မာဒိုင္လူႀကီးမ်ားအၾကား ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ဒိုင္လူႀကီးမ်ားအနက္ ဖီဖာအသိအမွတ္ျပဳ ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒၚေကာ့ဂ်ာမွာ အိုလံပစ္ၿပဳိင္ပြဲတြင္သာ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးၿပီး ေဒၚသိန္းသိန္းေအးကမူ ကမာၻ႔ဖလားၿပဳိင္ပြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရသည့္ ပထမဆုံး ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ဒိုင္လူႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုကဲသို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။                                                                            

စံပယ္ျဖဴႏု

ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ခံထားေသာ မိသားစု ေမတၱာဖြဲ႔ ဇာတ္လမ္းကို ‘ေျမာက္ဖ်ားက အလြမ္းရာသီ’ အမည္ျဖင့္ ပထမဆုံး လုံးခ်င္းဝတၳဳအျဖစ္ လက္ရာေျမာက္စြာ ေရးဖြဲ႕ထားျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားစာေပဆု ရရွိထားသူ စံပယ္ျဖဴႏုကို The Voice Daily ၏ 10 Women In Myanmar 2016  အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

ယင္းဝတၳဳတြင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ခံစားမႈမ်ား၊ ဝမ္းနည္းနာက်င္မႈမ်ား၊ မိသားစု အခက္အခဲမ်ားကို ေနာက္ခံထားကာ ဖေအတူ၊ မေအကြဲ ညီမျဖစ္သူကို လိုက္လံရွာေဖြသည့္ အေၾကာင္းကို ဇာတ္လမ္း၊ အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ေရးသားထားႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။

စံပယ္ျဖဴႏုသည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူဘဝ ကတည္းက ဝတၳဳတိုႏွင့္ ကဗ်ာမ်ားကို စတင္ေရးသားခဲ့ၿပီး ေရႊအျမဳေတ၊ ကလ်ာ၊ ရနံ႔သစ္ စသည့္ လစဥ္ထုတ္မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ စာမူမ်ား ေဖာ္ျပခံခဲ့ရသည္။ စံပယ္ျဖဴႏု ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စာေပေလာကကို စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေျမာက္ဖ်ားက အလြမ္းရာသီ၊ ေခတ္ရယ္အခ်စ္ရယ္၊ ေရွးေရွးတုန္းက ကံ့ေကာ္ပြင့္ေတြ၊ လွပ္၍ လြင့္ေသာကမာၻ စသည့္ လုံးခ်င္းဝတၳဳရွည္ ေလးအုပ္၊ မဂၢဇင္းဝတၳဳတိုမ်ား စုစည္းမႈ တစ္အုပ္ႏွင့္ ကေလးစာေပ အမ်ဳိးအစား တစ္အုပ္တို႔ကို ေရးသားထုတ္ေဝထားၿပီး ျဖစ္သည္။

စံပယ္ျဖဴႏုသည္ သတင္းမီဒီယာေလာကတြင္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာ က်င္လည္ ခဲ့ၿပီးမွ စာေပေလာကသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ျခင္းၿပီး ငယ္စဥ္ကပင္ စာေရးဆရာ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ စာေရး၊ စာဖတ္ လုပ္ေနရသည့္ အလုပ္တစ္ခုကိုသာ လုပ္ခ်င္သည့္အတြက္ သတင္းေထာက္အလုပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရးသားမည့္ အေၾကာင္းအရာကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈ ရွိေစရန္ ႀကဳိတင္ေလ့လာ စူးစမ္းေလ့ရွိၿပီး ေျမာက္ဖ်ားက အလြမ္းရာသီဝတၳဳ ေရးဖြဲ႔ရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမ်ားသို႔ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ေလ့လာေရးသားခဲ့ျခင္း၊ စာေရးသက္ ႏုနယ္ေသးလင့္ကစား သူေရးသားသည့္ ဝတၳဳအနည္းငယ္အနက္ အမ်ဳိးသားစာေပဆုရ ဝတၳဳရွည္ ျဖစ္သည့္ ‘ေျမာက္ဖ်ားက အလြမ္းရာသီ’ ႏွင့္ ေနာက္ဆုံး ထြက္ရွိထားသည့္ ‘လွပ္၍လြင့္ေသာကမာၻ’ ဝတၳဳရွည္တို႔ကို ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိျခင္း၊ ျမန္မာ့စာေပေလာကအတြက္ အား ကာင္းသည့္ ကေလာင္တစ္ေခ်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေရြးခ်ယ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။          

Sources; The Voice

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter lettr Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆလံု ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးဆ္ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post