တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကို ေလးစားဖို႔ လိုအပ္တယ္ဧၿပီ ၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသည္ စစ္တပ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား
၏ လူထုဆႏၵႏွင့္ေသြဖီေသာမယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူမ်ားကို မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအားတႏိုင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ တုိက္ရိုက္ထုတ္ေဖာ္ ျပသပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က၎တို႔အေပၚလႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္လာမည္ကို ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကိုထင္ထင္ရွားရွား ျပသလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ကအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ စတင္ တင္သြင္းကတည္းက စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွလက္မခံေၾကာင္းႏွင့္
ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကို အတိအလင္းျပဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ဤတြင္ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာ သိရွိထားရန္ လိုအပ္သည္။
လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္ မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္သည္ အင္အားျပရာ မဟုတ္၊ လႊတ္ေတာ္သည္ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္းေရးရာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရာေနရာျဖစ္သည္။ မဲခြဲရန္ လိုအပ္ပါက မဲခြဲၿပီး အဆုံးအျဖတ္ျပဳသည္။

မဲခြဲ၍ရႈံးေသာ္ လူမုိက္ညာဥ္ႏွင့္ ခ်မလားဟု စိ္န္ေခၚ၍ မရေသာေနရာမွာ
လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ပညာဥာဏ္ႀကီးေသာႏွလုံးလွသူတို႔၏ ေနရာျဖစ္သည္။

မၾကာမီကပင္ လူထုတခဲနက္ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တက္လာေသာ ``အင္န္အယ္လ္ဒီအစိုးရသစ္၏ပထမရက္ ၁၀၀ အတြင္းမည္သည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္လဲ`` ေခါင္းစဥ္ျဖင့္
DVB ဒီဘိတ္တခုကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဒီဘိတ္၌အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္းကို အေခ်အတင္ေျပာၾကသည္။ႏိုင္ငံေရးေ၀ဖန္သုံးသပ္သူ ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္းက လႊတ္ေတာ္တြင္းေျပာဆိုေနေသာ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စကားတို႔သည္စစ္တပ္ကိုမည္၍မည္မွ်ကိုယ္စားျပဳသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္သည္။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးျမေအးကလည္း ၎၏အေတြ႕အႀကဳံအရ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲႏုံခ်ာေသာ စစ္တပ္မိသားစုမ်ား၊ရဲတပ္ရင္းမိသားစုမ်ား ရွိေနေၾကာင္းကို ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

စစ္တပ္သည္ အမွန္ေတာ့ ျပည္သူမ်ားၾကားမွ ေပါက္ဖြား၍ ျပည္သူကို
မ်က္ႏွာမူဖို႔ ေကာင္းသည္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵသည္ စစ္တပ္၏ဆႏၵျဖစ္ရန္လိုသည္။
ျပည္သူမ်ား၏ လိုအင္မည္သို႔ရွိေစ ဒို႔ကိုဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လိုပုံရသည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားမဆို
ကန္႔ကြက္ဆန္႔က်င္ပစ္ရမည္ဟု တရားေသဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အင္မတန္ေၾကာက္ဖို႔ေကာင္းေသာ မယဥ္ေက်းေသာရူးမိုက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၏လာရာကို ျပန္ၾကည့္သင့္သည္။
ျပည္သူလူထုလိုလားလက္ခံမႈ မရွိဘဲႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဆန္႔က်င္ၿပီး
ယခုစစ္တပ္၏ အႀကီးအမွဴးေဟာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တစုသည္
စိတ္တိုင္းက်အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲၿပီး အဓမၼအႏိုင္က်င့္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) သည္ လူထုေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတျဖစ္ခြင့္ မေပးခဲ့ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလိုက္တုိင္း တခဲနက္ႏိုင္တတ္သည္ကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက
ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ သူ႔ကို
သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေစရန္ ဆိုးယုတ္ေသာအႀကံျဖင့္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို
ထည့္ထားခဲ့သည္။

ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ တပ္မေတာ္ဖခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ လူထုေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ၂၀၁၅အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရထားသည့္
အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ၏ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကသည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္မရေအာင္တားဆီးပိတ္ပင္ထားျခင္းခံရသျဖင့္ သမၼတနီးနီးအဆင့္ႀကီးေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရာထူးတခုကို ဖန္တီးယူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုရာထူးယူႏိုင္ေအာင္လည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေရးထားေသာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပဒပါ ပုဒ္မ ၂၁၇ က ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ ယင္းမွာကိုယ့္လည္ပင္းကိုယ္ ႀကိဳးကြင္းစြပ္တတ္ၾကသည္။ မည္သူမျပဳ မိမိမႈပဲျဖစ္သည္။သူေတာ္ေကာင္းနတ္ေကာင္းမသည္ဟုလည္း ေျပာဆို၍ရသည္။

အမွန္စင္စစ္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသာမယုတ္ပတ္ထားပါက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရထားေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဥကၠ႒
လူထုေခါင္းေဆာင္သည္ က်ိန္းေသေပါက္ လူထုသမၼတျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေက်နပ္ဖြယ္မရွိေသာ ပိတ္ဆို႔မႈကို ဘာမွေျပာမေနဘဲ
ေဘာင္အတြင္းမွ အေကာင္းဆုံးေဆာင္ရြက္ျပခဲ့သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားသူ ႏွလုံးလွသူဆိုသည္မွာ ထိုကဲ့သို႔ေသာအရည္အခ်င္းမ်ဳိးကို ေခၚသည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အသက္ေပးကာကြယ္ရန္
ႏႈိးေဆာ္ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ပင္ ကစားျပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တြင္း လာထိုင္ေနသည္ကုိ
ျပည္သူလူထုမွာ လုံး၀မႀကိဳက္ပါ။ လႊတ္ေတာ္ကို
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႕စည္းေစခ်င္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္
စစ္အာဏာရွင္မ်ား ျမတ္ႏိုးခ်စ္ခင္ ေခါင္းေပၚတင္ထားေသာ္လည္း လူထုအတြက္မူစကၠဴစုတ္မွ်သာ တန္ဖိုးရွိေသာ (၀ါ) မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ တရားမွ်တမႈမရွိေသာျပင္ဆင္ရန္ အလွ်င္အျမန္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံဥပေဒပါ ဖြင့္ဆိုခ်က္အတိုင္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္ မဟုတ္ပါ၊
စစ္တပ္တြင္းမွာကဲ့သို႔ ဟန္ပန္၊ မာန္႒ာန္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္လည္း
မရွိပါ။ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမိမည္ဆိုလွ်င္
လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ဧၿပီ ၅ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏တုံ႔ျပန္ျပဳမူပုံသည္ လႊတ္ေတာ္ကို အရုပ္ဆိုး အက်ည္းတန္ေစၿပီးလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုလည္း ႀကီးစြာေသာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း
ရုပ္သံမွတဆင့္ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ေနသူ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူတိုင္း သိသာျမင္သာသည္။

မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားသည္၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သူတို႔လည္း မေရြးေကာက္၊သူတို႔ဆႏၵႏွင့္လည္း အၿမဲလိုလို ဆန္႔က်င္ဖက္ျပဳၿပီး ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္ေနသည့္စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနသည္ကို ၿပဳံးၿပဳံးႀကီး
ထိုင္ၾကည့္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။

အနိမ့္ဆုံးေမတၱာပို႔သ၊ျမည္တြန္ေတာက္တီးၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းသို႔ထပ္မံ ျပဳလုပ္လာပါကလူထုႏွင့္ စစ္တပ္သည္ ပို၍သာေ၀းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးဆိုသည္မွာ စစ္တပ္ျပဳသမွ်ကို အရပ္ဖက္က ႏုရမည္မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို စစ္တပ္က လိုက္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

စစ္တပ္သည္ ျပည္သူကေပါက္ဖြားသည္ မွန္လွ်င္ ျပည္သူကို မေစာ္ကားရပါ။ အထူးအားျဖင့္ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားအပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားကိုမေစာ္ကားရပါ၊ မထီမဲ့ျမင္ မလုပ္ရပါ။ လႊတ္ေတာ္၏ အႀကီးအမွဴးျဖစ္ေသာလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကို သာ၍ပင္ အရိုအေသေပးရပါသည္။

လႊတ္ေတာ္၏မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို မေက်နပ္၍ဆုိကာ
ရမ္းကား၍ မရပါ၊ သို႔ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး၏
ဒဏ္ခတ္ျခင္းကိုလည္း မလြဲမေသြခံရလိမ့္မည္။

မ်ိဳးသာထက္


News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

....................................................


တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်ကို လေးစားဖို့ လိုအပ်တယ်


ဧပြီ ၅ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးသည် စစ်တပ်ကို်ယ်စားလှယ်များ
၏ လူထုဆန္ဒနှင့်သွေဖီသောမယဉ်ကျေးသော အပြုအမူများကို မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများအားတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော် ပြသပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။

တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များသည်လူထုခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က၎င်းတို့အပေါ်လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်လာမည်ကို ကြောက်ရွံ့မှုများ ရှိနေကြောင်းကိုထင်ထင်ရှားရှား ပြသလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းကို လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ်ကအမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် စတင် တင်သွင်းကတည်းက စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များမှလက်မခံကြောင်းနှင့်
ကန့်ကွက်ကြောင်းကို အတိအလင်းပြဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

ဤတွင် လွှတ်တော်အကြောင်းကို ကောင်းစွာ သိရှိထားရန် လိုအပ်သည်။
လွှတ်တော်သည် စစ်တပ် မဟုတ်၊ လွှတ်တော်သည် အင်အားပြရာ မဟုတ်၊ လွှတ်တော်သည်ဥပဒေပြုရေးနှင့်အစိုးရကိုထိန်းကျောင်းရေးရာများကို
ဆွေးနွေးငြင်းခုံရာနေရာဖြစ်သည်။ မဲခွဲရန် လိုအပ်ပါက မဲခွဲပြီး အဆုံးအဖြတ်ပြုသည်။

မဲခွဲ၍ရှုံးသော် လူမိုက်ညာဉ်နှင့် ချမလားဟု စိ်န်ခေါ်၍ မရသောနေရာမှာ
လွှတ်တော်ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော်သည် ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုသော ပညာဉာဏ်ကြီးသောနှလုံးလှသူတို့၏ နေရာဖြစ်သည်။

မကြာမီကပင် လူထုတခဲနက်ထောက်ခံမှုဖြင့် တက်လာသော ``အင်န်အယ်လ်ဒီအစိုးရသစ်၏ပထမရက် ၁၀၀ အတွင်းမည်သည်တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်လဲ`` ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
DVB ဒီဘိတ်တခုကို နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။

ဒီဘိတ်၌အရပ်ဖက်-စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကို အချေအတင်ပြောကြသည်။နိုင်ငံရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူ ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းက လွှတ်တော်တွင်းပြောဆိုနေသော စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ စကားတို့သည်စစ်တပ်ကိုမည်၍မည်မျှကိုယ်စားပြုသနည်းဟု မေးခွန်းထုတ်သည်။ ၈၈ မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးမြအေးကလည်း ၎င်း၏အတွေ့အကြုံအရ အလွန်အမင်း ဆင်းရဲနုံချာသော စစ်တပ်မိသားစုများ၊ရဲတပ်ရင်းမိသားစုများ ရှိနေကြောင်းကို ထောက်ပြပြောဆိုသည်။

စစ်တပ်သည် အမှန်တော့ ပြည်သူများကြားမှ ပေါက်ဖွား၍ ပြည်သူကို
မျက်နှာမူဖို့ ကောင်းသည်။ ပြည်သူ့ဆန္ဒသည် စစ်တပ်၏ဆန္ဒဖြစ်ရန်လိုသည်။
ပြည်သူများ၏ လိုအင်မည်သို့ရှိစေ ဒို့ကိုဖိနှိပ်ချုပ်ကိုင်ရန်
ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လိုပုံရသည့် မည်သည့်ကိစ္စရပ်များမဆို
ကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ပစ်ရမည်ဟု တရားသေဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြင့်
လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် အင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းသော မယဉ်ကျေးသောရူးမိုက်သော လုပ်ရပ်မျိုးဖြစ်သည်။

လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံး၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အတည်ပြုလိုက်သော နိုင်ငံတော်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏လာရာကို ပြန်ကြည့်သင့်သည်။
ပြည်သူလူထုလိုလားလက်ခံမှု မရှိဘဲနှင့် ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီး
ယခုစစ်တပ်၏ အကြီးအမှူးဟောင်းများဖြစ်သော စစ်အာဏာရှင်တစုသည်
စိတ်တိုင်းကျအချိန်ယူ ရေးဆွဲပြီး အဓမ္မအနိုင်ကျင့် အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပုဒ်မ ၅၉ (စ) သည် လူထုခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဖြစ်ခွင့် မပေးခဲ့ပါ။

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလိုက်တိုင်း တခဲနက်နိုင်တတ်သည်ကို စစ်အာဏာရှင်များက
ကောင်းစွာသဘောပေါက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သို့တိုင် သူ့ကို
သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရစေရန် ဆိုးယုတ်သောအကြံဖြင့် ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ကို
ထည့်ထားခဲ့သည်။

မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးနှင့် တပ်မတော်ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်သူ လူထုခေါင်းဆောင်နှင့် ၂၀၁၅အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် တောင်ပြိုကမ်းပြို အနိုင်ရထားသည့်
အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြသည် သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရအောင်တားဆီးပိတ်ပင်ထားခြင်းခံရသဖြင့် သမ္မတနီးနီးအဆင့်ကြီးအောင် နိုင်ငံတော်၏
အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရာထူးတခုကို ဖန်တီးယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ထိုရာထူးယူနိုင်အောင်လည်း စစ်အာဏာရှင်များ စိတ်ကြိုက်ရေးထားသော ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒပါ ပုဒ်မ ၂၁၇ က ခွင့်ပြုပေးထားသည်။ ယင်းမှာကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် ကြိုးကွင်းစွပ်တတ်ကြသည်။ မည်သူမပြု မိမိမှုပဲဖြစ်သည်။သူတော်ကောင်းနတ်ကောင်းမသည်ဟုလည်း ပြောဆို၍ရသည်။

အမှန်စင်စစ် စစ်အာဏာရှင်များသာမယုတ်ပတ်ထားပါက ရွေးကောက်ပွဲတွင်
တောင်ပြိုကမ်းပြိုအနိုင်ရထားသော အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ
လူထုခေါင်းဆောင်သည် ကျိန်းသေပေါက် လူထုသမ္မတဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျေနပ်ဖွယ်မရှိသော ပိတ်ဆို့မှုကို ဘာမှပြောမနေဘဲ
ဘောင်အတွင်းမှ အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပြခဲ့သည်။ လူထုခေါင်းဆောင်
ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ် ဉာဏ်ပညာကြီးမားသူ နှလုံးလှသူဆိုသည်မှာ ထိုကဲ့သို့သောအရည်အချင်းမျိုးကို ခေါ်သည်။ စစ်အာဏာရှင်များက အသက်ပေးကာကွယ်ရန်
နှိုးဆော်ထားသော ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့်ပင် ကစားပြခဲ့သည်။

တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ လွှတ်တော်တွင်း လာထိုင်နေသည်ကို
ပြည်သူလူထုမှာ လုံးဝမကြိုက်ပါ။ လွှတ်တော်ကို
ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းစေချင်သည်။ လွှတ်တော်သည်
စစ်အာဏာရှင်များ မြတ်နိုးချစ်ခင် ခေါင်းပေါ်တင်ထားသော်လည်း လူထုအတွက်မူစက္ကူစုတ်မျှသာ တန်ဖိုးရှိသော (၀ါ) မနှစ်မြို့ဖွယ် တရားမျှတမှုမရှိသောပြင်ဆင်ရန် အလျှင်အမြန် လိုအပ်သော အခြေခံဥပဒေပါ ဖွင့်ဆိုချက်အတိုင်းပြောရမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတော်ဖြစ်သည်။

လွှတ်တော်သည် စစ်တပ် မဟုတ်ပါ၊
စစ်တပ်တွင်းမှာကဲ့သို့ ဟန်ပန်၊ မာန်ဋ္ဌာန်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့်လည်း
မရှိပါ။ လွှတ်တော်နှင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို မထီမဲ့မြင်ပြုမိမည်ဆိုလျှင်
လွှတ်တော်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများဖြင့် အရေးယူခံရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

ဧပြီ ၅ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၏တုံ့ပြန်ပြုမူပုံသည် လွှတ်တော်ကို အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်စေပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်း ကြီးစွာသော စိတ်အနှောင့်အယှက်ကို ဖြစ်စေကြောင်း
ရုပ်သံမှတဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်နေသူ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတိုင်း သိသာမြင်သာသည်။

မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသည်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ထားသော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို သူတို့လည်း မရွေးကောက်၊သူတို့ဆန္ဒနှင့်လည်း အမြဲလိုလို ဆန့်ကျင်ဖက်ပြုပြီး ကဖျက်ယဖျက် လုပ်နေသည့်စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များက အနှောင့်အယှက်ပေးနေသည်ကို ပြုံးပြုံးကြီး
ထိုင်ကြည့်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ပါ။

အနိမ့်ဆုံးမေတ္တာပို့သ၊မြည်တွန်တောက်တီးကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းသို့ထပ်မံ ပြုလုပ်လာပါကလူထုနှင့် စစ်တပ်သည် ပို၍သာဝေးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။

အရပ်ဖက်-စစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးဆိုသည်မှာ စစ်တပ်ပြုသမျှကို အရပ်ဖက်က နုရမည်မဟုတ်ပါ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို စစ်တပ်က လိုက်ရမည်သာဖြစ်ပါသည်။

စစ်တပ်သည် ပြည်သူကပေါက်ဖွားသည် မှန်လျှင် ပြည်သူကို မစော်ကားရပါ။ အထူးအားဖြင့်ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားအပ်သော လွှတ်တော်များကိုမစော်ကားရပါ၊ မထီမဲ့မြင် မလုပ်ရပါ။ လွှတ်တော်၏ အကြီးအမှူးဖြစ်သောလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကို သာ၍ပင် အရိုအသေပေးရပါသည်။

လွှတ်တော်၏မဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်သော ကိစ္စရပ်များကို မကျေနပ်၍ဆိုကာ
ရမ်းကား၍ မရပါ၊ သို့ဆိုလျှင် လွှတ်တော် ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများဖြင့် အရေးယူခံရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး၏
ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုလည်း မလွဲမသွေခံရလိမ့်မည်။

မျိုးသာထက်


News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်)
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)