အေမရိကန္တြင္ ခုိလႈံခြင့္ရ ဒုကၡသည္မ်ား၌ ျမန္မာအမ်ားဆုံးျဖစ္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ စုတြင္ ခုိလႈံခြင့္ရသည့္ ႏုိင္ငံ တကာမွ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ ျမန္မာႏိုိင္ငံမွလာ ေရာက္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ေရႊ႕ေျပာင္းမူ၀ါဒအင္စတီ က်ဳ႕ဒ္(MPI)ႏွင့္ ဒုကၡသည္ကုိင္ တြယ္ေရးစင္တာ (RPC)တုိ႔က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအ သစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ဒုကၡ သည္မ်ား အထူးသျဖင့္ ဆီးရီးယား မွလာသူမ်ား ၀င္ေရာက္မႈအေပၚ ပုိုမုိတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ရီပက္ဘေလကန္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေတာင္းဆုိေနခ်ိန္တြင္ ဤအစီရင္ခံစာ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၀၂မွ ၂၀၁၁အထိ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း ၈၈,၃၈၄ဦးကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ႔ ၀င္ေရာက္ခြင့္လက္ခံေပးခဲ့သည္ဟု အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ကြၽန္းသား အေမရိကန္ပညာသင္ဆု ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာက ဆုိသည္။

အမ္ပီအုိင္၏ စာရင္းအရ ၂၀၁၅အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွလာ ေရာက္သူ ၁၈,၃၈၆ ဦး အေမရိကန္တြင္ ခုိလႈံခဲ့ၾကၿပီး ထုိပမာဏမွာ အေမရိကန္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံတကာဒုကၡသည္မ်ား၏ ၂၆ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနသည္။ ၂၀၁၃ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မ်ားက ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အေရအတြက္သည္ ဒုတိယေနရာ ဆက္တုိက္ခ်ိတ္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၅ တြင္ အီရတ္မွလာသူမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပထမေနရာခ်ိတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလာေရာက္သူအမ်ားစုသည္ အစုိးရ၏ ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ေၾကာင့္တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးလာၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက ေဖာ္ျပသည္။

အီရတ္မွ တစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ရေသာ ဒုကၡသည္ ၁၂,၆၇၆ ဦးရွိသည္။ တတိယ အမ်ားဆုံးမွာ ဆုိမာလီယာျဖစ္ၿပီး ၈,၈၅၈ဦးရွိသည္။ ကြန္ဂုိႏုိင္ငံမွာ ၇,၈၇၆ျဖင့္ စတုတၳအမ်ားဆုံးျဖစ္ ၿပီး ဘူတန္ႏုိင္ငံမွာ ၅,၇၇၅ဦးျဖင့္ ပဥၥမအမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

‘‘တုိတုိေျပာရရင္ေတာ့ ပို မ်ားၿပီး ပိုေကာင္းတဲ့အခြင့္အေရး အတြက္ေပါ့’’ဟု အေမရိကန္သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားခ်ီၿပီး အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္၌ အေျခခ်ေနသူ ကရင္တုိင္းရင္းသူတစ္ဦးက ျမန္မာမ်ားအေမရိကန္ျပည္ေထာင္္စုတြင္ ခုိလႈံမႈရရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

ဆီးရီးယားမွေန၍ အေမရိ ကန္သုိ႔ ခုိလႈံသူအေရအတြက္မွာၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ၁,၆၈၂ဦးျဖစ္၍ ျမန္မာမွ ေလ့လာသူမ်ား၏ ဆယ္ ပုံတစ္ပုံပင္ မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရ သည္။ အေမရိကန္သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ရီပက္ဘေလကန္ ကုိယ္စားျပဳခြင့္ရရန္ ႀကိဳးစားေန သူ ဘီလ်ံနာသူေဌးေဒၚနယ္လ္ထရန္႔သည္ အေမရိကန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ခုိလႈံခြင့္ရေရးရွာေဖြေနသူမြတ္စ လင္ေရႊ႕ေျပာင္းအားလုံးကို တား ျမစ္ေရး အႀကီးအက်ယ္ေတာင္း ဆုိခဲ့ၿပီး ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားကလည္း ၎ တုိ႔ႏုိင္ငံအတြင္း ဆီးရီးယားေရႊ႕ ေျပာင္းမ်ားကို ၀င္ခြင့္မျပဳဟု သ စၥာဆုိထားၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယ ခုအစီရင္ခံစာမ်ားအရ ဆီးရီးယား မွ ေရႊ႕ေျပာင္းခုိလႈံသူမွာ လြန္ခဲ့ သည္ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ၂,၆၀၀ ဦးခန္႔သာ ဒုကၡသည္အဆင့္ရရွိ ထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သည္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ေပးျခင္းဆုိသည့္ လမ္း ေၾကာင္းႏွစ္မ်ဳိးျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကာအ ကြယ္ေပးထားသည္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၅ ဒုကၡသည္ေရာက္ရွိမႈကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အမိေျမလုံၿခဳံေရးဌာန၏ ၂၀၁၃ လူ၀င္မႈကိန္းဂဏန္းစာရင္းအင္း၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္ လူ၀င္မႈ၀န္ေဆာင္မႈဌာန(USCIS)ႏွင့္ တရားေရးရာဌာန၏ လူ၀င္မႈဆန္းစစ္ေရးဆုိင္ရာအလုပ္အမႈေဆာင္႐ုံးမွ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆုိင္္ရာအခ်က္အလက္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔အပါအ၀င္
ေလာေလာလတ္လတ္အရွိ ဆုံး အခ်က္အလက္မ်ားကို အသုံး ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံသူမ်ားဦးေရ၏သြင္ ျပင္လကၡဏာကို ဆန္းစစ္သည္။

ယင္း၌ ၀င္ခြင့္ျပဳသည့္ဦးေရ အျမင့္ဆုံး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လာ ေရာက္ရာမူရင္းႏုိင္ငံမ်ား၊
ေနရာ ခ်ထားမႈ အမ်ားဆုံးအေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္မ်ား စ သည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရား၀င္အ ၿမဲတမ္းေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္လာ သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ခုိလႈံသူ မ်ားအေရအတြက္ကိုလည္း ဆန္း စစ္သည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း အေမရိကန္၏ ေရႊျပည္ နယ္ဟုေခၚသည့္ ကယ္လီဖုိးနီး ယားသည္ ဒုကၡသည္ ၁၁ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ကို ေနရာခ်ထားေပး ၿပီး တကၠဆက္၊ နယူးေယာက္၊ ဖ ေလာ္ရီဒါတုိ႔တြင္လည္း လက္ခံ ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားအရ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံ သူမ်ားဆုိသည္မွာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖိႏွိပ္ခံရမည္ကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၎တုိ႔၏ မူလႏုိင္ငံထံသုိ႔(သုိ႔မဟုတ္)ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ မျပန္ႏုိင္သူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) မျပန္လုိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးခုိ လႈံသူမ်ားဆုိသည့္ အၾကားအဓိက ကြဲျပားခ်က္မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ ခ်ိန္ ထုိလူပုဂၢဳိလ္၏ တည္ေနရာျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္မ်ားမွာ ၎တုိ႔ကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပင္ပ၌ ရွိၾကေလ့ရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံသူမ်ားမွာ ၎တုိ႔အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ လူကုိယ္တုိင္လာေရာက္ခ်ိန္၌ေသာ္လည္းေကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျပည္၀င္ခြင့္ဂိတ္တစ္ခုခုတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေလွ်ာက္လႊာတင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကိုးကား−၀ါရွင္တန္ပို႔စ္၊ RPC

By ၿငိမ္းၿငိမ္းျပည့္
7Day News Journal
http://www.7daydaily.com/story/59127

............................................................................

အမေရိကန်တွင် ခိုလှုံခွင့်ရ ဒုက္ခသည်များ၌ မြန်မာအများဆုံးဖြစ်

အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုတွင် ခိုလှုံခွင့်ရသည့် နိုင်ငံ တကာမှ ဒုက္ခသည်များအနက် အများစုသည် မြန်မာနိိုင်ငံမှလာ ရောက်သူများဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ရွှေ့ပြောင်းမူဝါဒအင်စတီ ကျု့ဒ်(MPI)နှင့် ဒုက္ခသည်ကိုင် တွယ်ရေးစင်တာ (RPC)တို့က ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာအ သစ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။


အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ဒုက္ခ သည်များ အထူးသဖြင့် ဆီးရီးယား မှလာသူများ ၀င်ရောက်မှုအပေါ် ပိုုမိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကန့်သတ်မှုများလုပ်ဆောင်ရန် ရီပက်ဘလေကန် ဥပဒေပြုလွှတ်တော်အမတ်များက တောင်းဆိုနေချိန်တွင် ဤအစီရင်ခံစာ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၂မှ ၂၀၁၁အထိ ဆယ်နှစ်အတွင်း မြန်မာရွှေ့ပြောင်း ၈၈,၃၈၄ဦးကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ၀င်ရောက်ခွင့်လက်ခံပေးခဲ့သည်ဟု အာရှနှင့်ပစိဖိတ်ကျွန်းသား အမေရိကန်ပညာသင်ဆု ရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။

အမ်ပီအိုင်၏ စာရင်းအရ ၂၀၁၅အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှလာ ရောက်သူ ၁၈,၃၈၆ ဦး အမေရိကန်တွင် ခိုလှုံခဲ့ကြပြီး ထိုပမာဏမှာ အမေရိကန်သို့ ၀င်ရောက်သော နိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်များ၏ ၂၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေသည်။ ၂၀၁၃နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်များက မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အရေအတွက်သည် ဒုတိယနေရာ ဆက်တိုက်ချိတ်ခဲ့ရာမှ ၂၀၁၅ တွင် အီရတ်မှလာသူများကို ဖြတ်ကျော်၍ ပထမနေရာချိတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှလာရောက်သူအများစုသည် အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုဒဏ်ကြောင့်တိမ်းရှောင် ထွက်ပြေးလာကြသည့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ ဖြစ်ကြကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြသည်။

အီရတ်မှ တစ်နှစ်အတွင်း နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရသော ဒုက္ခသည် ၁၂,၆၇၆ ဦးရှိသည်။ တတိယ အများဆုံးမှာ ဆိုမာလီယာဖြစ်ပြီး ၈,၈၅၈ဦးရှိသည်။ ကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာ ရ,၈၇၆ဖြင့် စတုတ္ထအများဆုံးဖြစ် ပြီး ဘူတန်နိုင်ငံမှာ ၅,၇၇၅ဦးဖြင့် ပဥ္စမအများဆုံးဖြစ်သည်။

‘‘တိုတိုပြောရရင်တော့ ပို များပြီး ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အရေး အတွက်ပေါ့’’ဟု အမေရိကန်သို့ ရောက်ရှိနေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ် များချီပြီး အင်ဒီယားနား ပြည်နယ်၌ အခြေချနေသူ ကရင်တိုင်းရင်းသူတစ်ဦးက မြန်မာများအမေရိကန်ပြည်ထောင််စုတွင် ခိုလှုံမှုရရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောသည်။

ဆီးရီးယားမှနေ၍ အမေရိ ကန်သို့ ခိုလှုံသူအရေအတွက်မှာပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင် ၁,၆၈၂ဦးဖြစ်၍ မြန်မာမှ လေ့လာသူများ၏ ဆယ် ပုံတစ်ပုံပင် မရှိကြောင်း တွေ့ရ သည်။ အမေရိကန်သမ္မတရွေး ကောက်ပွဲတွင် ရီပက်ဘလေကန် ကိုယ်စားပြုခွင့်ရရန် ကြိုးစားနေ သူ ဘီလျံနာသူဌေးဒေါ်နယ်လ်ထရန့်သည် အမေရိကန်တွင် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်ရရေးရှာဖွေနေသူမွတ်စ လင်ရွှေ့ပြောင်းအားလုံးကို တား မြစ်ရေး အကြီးအကျယ်တောင်း ဆိုခဲ့ပြီး ဒါဇင်နှင့်ချီသည့် ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကလည်း ၎င်း တို့နိုင်ငံအတွင်း ဆီးရီးယားရွှေ့ ပြောင်းများကို ၀င်ခွင့်မပြုဟု သ စ္စာဆိုထားကြသည်။ သို့သော် ယ ခုအစီရင်ခံစာများအရ ဆီးရီးယား မှ ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံသူမှာ လွန်ခဲ့ သည် ၁၀နှစ်ကျော်အတွင်း ၂,၆၀၀ ဦးခန့်သာ ဒုက္ခသည်အဆင့်ရရှိ ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု သည် ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လည် နေရာချထားခြင်းနှင့်
နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ပေးခြင်းဆိုသည့် လမ်း ကြောင်းနှစ်မျိုးဖြင့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကာအ ကွယ်ပေးထားသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၁၅ ဒုက္ခသည်ရောက်ရှိမှုကိန်းဂဏန်းများ၊ အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန၏ ၂၀၁၃ လူဝင်မှုကိန်းဂဏန်းစာရင်းအင်း၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့် လူဝင်မှုဝန်ဆောင်မှုဌာန(USCIS)နှင့် တရားရေးရာဌာန၏ လူဝင်မှုဆန်းစစ်ရေးဆိုင်ရာအလုပ်အမှုဆောင်ရုံးမှ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင််ရာအချက်အလက်များ အစရှိသည်တို့အပါအဝင်
လောလောလတ်လတ်အရှိ ဆုံး အချက်အလက်များကို အသုံး ပြုခြင်းအားဖြင့် ဒုက္ခသည်များနှင့် နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူများဦးရေ၏သွင် ပြင်လက္ခဏာကို ဆန်းစစ်သည်။

ယင်း၌ ၀င်ခွင့်ပြုသည့်ဦးရေ အမြင့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက်များ၊ လာ ရောက်ရာမူရင်းနိုင်ငံများ၊
နေရာ ချထားမှု အများဆုံးအမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ပြည်နယ်များ စ သည်တို့ ပါ၀င်သည်။ ထို့အပြင် ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင်အ မြဲတမ်းနေထိုင်သူများ ဖြစ်လာ သည့် ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံသူ များအရေအတွက်ကိုလည်း ဆန်း စစ်သည်။

ပြီးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်ကျော် အတွင်း အမေရိကန်၏ ရွှေပြည် နယ်ဟုခေါ်သည့် ကယ်လီဖိုးနီး ယားသည် ဒုက္ခသည် ၁၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို နေရာချထားပေး ပြီး တက္ကဆက်၊ နယူးယောက်၊ ဖ လော်ရီဒါတို့တွင်လည်း လက်ခံ ပေးထားကြောင်းသိရသည်။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များအရ ဒုက္ခသည်များနှင့် နိုင်ငံရေးခိုလှုံ သူများဆိုသည်မှာ ဖိနှိပ်မှုများ ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊ ဖိနှိပ်ခံရမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း ၎င်းတို့၏ မူလနိုင်ငံထံသို့(သို့မဟုတ်)နိုင်ငံသားအဖြစ် မပြန်နိုင်သူများ (သို့မဟုတ်) မပြန်လိုသူများ ဖြစ်ကြသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တွင် ဒုက္ခသည်များနှင့် နိုင်ငံရေးခို လှုံသူများဆိုသည့် အကြားအဓိက ကွဲပြားချက်မှာ လျှောက်လွှာတင် ချိန် ထိုလူပုဂ္ဂိုလ်၏ တည်နေရာဖြစ်သည်။ ဒုက္ခသည်များမှာ ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်နေရာချထားရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ချိန်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပ၌ ရှိကြလေ့ရှိပြီး နိုင်ငံရေးခိုလှုံသူများမှာ ၎င်းတို့အမေရိကန်ပြည် ထောင်စုတွင် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ချိန်၌သော်လည်းကောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်ဝင်ခွင့်ဂိတ်တစ်ခုခုတွင်သော်လည်းကောင်း
လျှောက်လွှာတင်သူများဖြစ်ကြသည်။

ကိုးကား−၀ါရှင်တန်ပို့စ်၊ RPC

By ငြိမ်းငြိမ်းပြည့်
7Day News Journal
http://www.7daydaily.com/story/59127
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)