Latest News

CREDIT

သတင္းစံုေပ်ာ္၀င္အိုးၾကီးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္း၊ဓာတ္ပံုမ်ားသည္ သက္ဆိုင္သူမ်ား၏မူပိုင္သာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Wednesday, August 14, 2013

Learning English - Comma ကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အႀကံျပဳခ်က္ (၄)ခ်က္ (Top Four Guidelines for Using Commas Effectively)


“In Praise of the Humble Comma” ဆိုတဲ့ တိုင္း(မ) မဂၢဇင္းရဲ႕ ေဆာင္းပါးတစ္ခုမွာ ေဆာင္းပါးရွင္ Pico Iyer က ေကာ္မာ (,)ကို “ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အရွိန္ေလ်ာ့ခိုင္းေနေသာ လင္းေနတဲ့ အ၀ါေရာင္မီး”နဲ႔ ႏိႈ္င္းယွဥ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီမီးကို ဘယ္အခါမွာ လင္းေစၿပီး၊ ဘယ္အခါမွာ ၀ါက်ကို အေႏွာက္အယွက္မရွိ ဆက္လက္ေရးသြားရင္ ေကာင္းမွာပါလဲ?။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ေကာ္မာကို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေစႏိုင္မဲ့ အႀကံျပဳခ်က္(၄)ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်က္ေတြဟာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စိတ္ထဲမွာ မွတ္ထားပါ။ ေကာ္မာ (သို႔) တျခားပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္ သေကၤတ(punctuation mark)ကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ ခ်ိဳးေဖာက္လို႔မရတဲ့ စည္းမ်ဥ္းဆိုတာ မရွိပါ။

၁. ေကာ္မာကို ဆက္သြယ္ပုဒ္ (coordinator)ရဲ႕ အေရွ႕မွာ အသံုးျပဳပါ။(Use a Comma Before a Coordinator)
ေကာ္မာကို Main Clause (အဓိက၀ါက်က႑) ၂-ခုကို ဆက္ေပးတဲ့ coordinator (and, but, yet, or nor, for, so) ရဲ႕ ေရွ႕မွာ သံုးပါ။

“The optimist thinks that this is the best of all possible worlds, and the pessimist knows it.” (Robert Oppenheimer)
(အေကာင္းျမင္၀ါဒီက ဒါဟာျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကမၻာအားလံုးထဲမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ၿပီး အဆိုးျမင္၀ါဒီကလည္း ဒီအတိုင္းပဲ သိထားပါတယ္။))

“You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try.” (Beverly sills)
(သင့္အေနနဲ႔ ႐ံႈးနိမ့္ရင္ စိတ္ပ်က္ရမွာျဖစ္ေပမဲ့ မႀကိဳးစားၾကည့္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ပ်က္စီးကိန္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။)

ဒါေပမဲ့လည္း စကားလံုး (word) ႏွစ္လံုး သို႔မဟုတ္ စကားစု (phrase) ႏွစ္ခုကို ဆက္ေပးေသာ ဆက္သြယ္ပုဒ္ ေရွ႕တြင္ ေကာ္မာ မထည့္ရပါ။

Jack and Diane sang and danced all night. (Jack ႏွင့္ Diane တို႔သည္ တစ္ညလံုး သီခ်င္းဆိုၿပီး ကေနၾကသည္။)

၂. တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ေရးထားေသာ အခ်က္ (items)မ်ားကို ခဲြျခားရန္ ေကာ္မာကို အသံုးျပဳပါ။ (Use a Comma to Separate Items in a Series)
သံုးခု (သို႔) သံုးခုထက္ပိုေသာ စကားလံုး (words) သို႔မဟုတ္ စကားစု (phrase) သို႔မဟုတ္ ၀ါက်က႑ (clause)မ်ားကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဆက္တိုက္ေရးထားေသာအခါ ၄င္းတို႔ၾကားတြင္ ေကာ္မာကို ထည့္ပါ။

You get injected, inspected, detected, infected, neglected, and selected. (Arlo Guthrie)
(သင္သည္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း၊ အာ႐ံုစိုက္ျခင္း၊ ေရာဂါကူးစက္ျခင္း၊ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းတို႔ကို ခံခဲ့ရတယ္။)

“It is by the goodness of God that in our country we have three unspeakably precious things:
freedom of speech, freedom of conscience, and the prudence never to practice either of them.” (Mark Twain)
(ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ေအာင္ တန္ဖိုးရွိတဲ့အရာ သံုးခုရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုျခင္း၊ မိမိမွန္တယ္လို႔ထင္တာကို လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၄င္းတို႔ (၂)ခုအနက္ ဘယ္တစ္ခုကိုမွ ဘယ္ေသာအခါမွ် မက်င့္သံုးတဲ့ အေျမာ္အျမင္ရွိျခင္းတို႔ပဲျဖစ္တယ္။)

မွတ္ခ်က္ - ဥပမာ (၂)ခုစလံုးတြင္ ေကာ္မာသည္ coordinator ၏ ေနာက္မွာ မဟုတ္ဘဲ ေရွ႕၌ရွိသည္ကို သတိျပဳပါ။

၃. နိဒါန္းပ်ိဳးတဲ့ စကားစုေနာက္မွာ ေကာ္မာကို သံုးပါ။ (Use a Comma After an Introductory Word Group)
၀ါက်တစ္ခု၏ ကတၱား (subject)ရဲ႕ အေရွ႕မွလာေသာ စကားစု (phrase) သို႔မဟုတ္ ၀ါက်က႑ (clause) ေနာက္တြင္ ေကာ္မာကို ထည့္ပါ။

“When you get to the end of your rope, tie a knot and hang on.” (Franklin Roosevelt)
(သင့္ရဲ႕ ႀကိဳးအဆံုးကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ အထံုးခ်ည္ၿပီးေတာ့ ၿမဲၿမဲကိုင္ထားပါ။)

“If at first you don’t succeed, failure may be your style.” (Quentin Crisp)
(ပထမမွာ သင္ မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ ဟန္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။)

ဒါေပမဲ့လည္း စာဖတ္သူေတြကို ႐ႈပ္ေထြးေစႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ တိုေတာင္းတဲ့ နိဒါန္းစကားစုရဲ႕ ေနာက္က ေကာ္မာကို ျဖဳတ္ပစ္လို႔ရပါတယ္။

“At first I though the challenge was staying awake, so I guzzled venti cappuccinos and 20-ounce Mountain Dews.” (ပထမမွာေတာ့ စိန္ေခၚမႈဟာ မအိပ္ဘဲ ေနျခင္းလို႔ ထင္တဲ့အတြက္ Venti cappuccinos နဲ႔ Mountan Dew (၂၀) ေအာင္စကို အမ်ားႀကီးနဲ႔ ျမန္ျမန္ေသာက္လိုက္တယ္။)

၄. အေႏွာက္အယွက္ (inlerruptions)မ်ားကို ထင္ရွားေစရန္ ေကာ္မာတစ္စံုကို သံုးပါ။ (Use a pair of commas to set off interruptions)
၀ါက်တစ္ခုကို ၾကား၀င္ျဖတ္ေသာ စကားလံုးမ်ား (သို႔) စကားစုမ်ား (သို႔) ၀ါက်က႑မ်ားကို ထင္ရွားေစရန္အတြက္ ေရွ႕ေနာက္ ေကာ္မာတစ္စံုကို ထည့္သံုးပါ။

“Words are, of course, the most powerful drug used by mankind”(Rudyard Kipling)
(စကားလံုးေတြဟာ တကယ္အားျဖင့္ေတာ့ လူသားေတြသံုးစဲြတဲ့ စြမ္းအင္အရွိဆံုးေသာ ေဆး၀ါးပဲျဖစ္တယ္။)

ဒါေပမဲ့ ၀ါက်ရဲ႕ ပင္ကိုယ္အဓိပၸါယ္ကို တိုက္႐ိႈက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတဲ့ စကားလံုးေတြကို ထင္ရွားေစရန္ ေကာ္မာ မလိုပါ။

“Your manuscript is both good and original. But the part that is good is not original, and the part that is original is not good:” (Samuel Johnson)
(မင္းရဲ႕စာမူက ေကာင္းၿပီး တမူဆန္းသစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတဲ့အပိုင္းက ဆန္းသစ္ျခင္း မရွိဘူး။ တမူဆန္းသစ္တဲ့ အပိုင္းက်ေတာ့လည္း မေကာင္းဘူး။)

About.com မွ Richard Nordquist ၏ Top Four Guidelines for Using Commas Effectively အား ရည္ၫြန္းကိုးကားသည္။

No comments:

Post a Comment