ျပည္သူပိုင္ေျမႏွင့္ ပလပ္ေျမမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ခ်ထားေပးခဲ့မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္မည္ဟု တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ


အစိုးရေဟာင္း အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ မႏၲေလးစည္ပင္ပိုင္ေျမကြက္မ်ားကုိ လူပုဂၢိဳလ္ ၉၉ ဦးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိ
ျပည္သူပိုင္ေျမႏွင့္ ပလပ္ေျမမ်ား ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ခ်ထားေပးခဲ့မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ျဖင့္ ျပန္လည္စိစစ္မည္ဟု တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ
=====================
ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု၊ အား ကစားကြင္းကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူ ပိုင္ေနရာမ်ားအျဖစ္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ခ်န္လွပ္ထားသည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီပိုင္ ေျမကြက္မ်ားကိုယခင္အစိုးရက အစိုးရအလႊဲအ ေျပာင္းကာလအတြင္း လူပုဂၢိဳလ္ ၉၉ ဦးထံသုိ႔ ပုဂၢလိကတစ္ဦး တည္းပိုင္ေျမမ်ားအျဖစ္ ခ်ထား ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္ကို စိစစ္ေတြ႕ရွိ ရသည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ေျပာသည္။
ၿမိဳ႕ေျမယာ စီမံခန္႔ခဲြေရး ေကာ္မတီက ေျမအကြက္႐ိုက္ ခ် ထားၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ေျမကြက္ မ်ား၊ အဓိကအားျဖင့္ စီမံကိန္း တစ္ခုခုုလုပ္ေဆာင္ရန္၊ အား ကစားကြင္း၊ ေက်ာင္းႏွင့္က်န္းမာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမ ကြက္မ်ားကို အစိုးရအကူးအ ေျပာင္းကာလအတြင္း ယခင္ အစိုးရက ပုဂၢလိကတစ္ဦးတည္း ပုိင္ ေျမကြက္မ်ားအျဖစ္ ခ်ထား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ေဒါက္တာရဲလြင္က ဇူလိုင္ ၁ ရက္၌ ျပဳလုပ္သည့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ ေျပာၾကားသည္။
‘‘အစိုးရ အကူးအေျပာင္း ကာလ ရက္တိုိတိုအတြင္းမွာပဲ ေတာ္ေတာ္ေလး အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ ေရးေကာ္မတီ စီမံခန္႔ခဲြလ်က္ရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြအတြင္းမွာ ၉၉ ဦး ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေျမကြက္ မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့တယ္။ အလ်င္ အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ ေျမသံုးဧကေက်ာ္ခ် ထားေပးခဲ့တာ ႏွစ္ဦး၊ ႏွစ္ဧက ေက်ာ္ခ်ထားေပးခဲ့တာ ေလးဦး၊ တစ္ဧကေက်ာ္ ခ်ထားေပးခဲ့တာ ၁၂ ဦးပါ၀င္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္ တာ ရဲလြင္က ေျပာသည္။
ယင္းေျမမ်ားကုိ ပုဂၢလိကသို႔ တစ္ဦးတည္းပိုင္မ်ားအျဖစ္ ခ် ထားေပးရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မ တီက သတ္မွတ္ထားသည့္ ေပး သြင္းရမည့္ ေျမဖိုးေငြမ်ား ေပး သြင္းျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ ထားသည့္္ အခ်ိန္အတိုင္း ၾကန္႔ ၾကာျခင္းမရွိဘဲ အလ်င္အျမန္ ခ် ထားေပးျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရသည္ ဟု ၎က ဆုိသည္။
မႏၲေလး စည္ပင္နယ္နိမိတ္ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္တြင္သာမက မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ပါ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စိတ္ မေကာင္းစရာျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ ေတာ္၀န္က ေျပာသည္။ လက္ရွိ တြင္ အဆိုပါေျမမ်ားကုိ တစ္ဦး တည္းပုိင္အျဖစ္ ရရွိသည့္ လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက စည္ပင္သာယာသို႔ ေျမဖိုးေငြေပးသြင္းကာ ဂရန္ ေလွ်ာက္ထားရယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ေနၾကၿပီ္ဟု ၎က ေျပာသည္။
အစိုးရအလဲႊဲအေျပာင္းကာ လအတြင္း အစိုးရေဟာင္းက စီမံ ခန္႔ခဲြၿပီး ေျမကြက္မ်ား ခ်ထားေပး ျခင္းသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မ ရွိျခင္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကို သာ ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ အျခားအ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပန္လည္စိစစ္ ေဖာ္ထုတ္ကာ ေျမငွားဂရန္မ်ားကို ျပန္လည္ သိမ္းယူသင့္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။
အစိုးရအလႊဲအေျပာင္းကာ လ ဇန္န၀ါရီမွ မတ္လအတြင္း အ မ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ေျမ အျဖစ္ ခ်ထားခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမ်ား အား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ဖဲြ႕ စည္းကာ ျပန္လည္စိစစ္မည္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္သူလူထုအတြက္ အက်ိဳး မရွိေသာ ခ်ထားေပးမႈမ်ားျဖစ္ခ့ဲ လွ်င္ ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္မည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအ ဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလအ တြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ သည့္ ဧရိယာက်ယ္၀န္းေသာ ေျမ ကြက္မ်ား၊ ပလပ္ေျမမ်ားကို လူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအမည္ျဖင့္ ေျမေနရာ ခ်ထားေပးမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္၍ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိ ကို လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က အထက္ပါအတိုင္း စိစစ္ ေရးေကာ္မတီဖဲြ႕ကာ ေျမယာခ် ထားေပးခဲ့မႈမ်ားကုိ ျပန္လည္စိစစ္ မည္ဟု ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာ လအတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ေျမကြက္မ်ားကုိ ပုဂၢလိကတစ္ဦးတည္းပိုင္အျဖစ္ ခ်ထားေပးခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖဲြ႕ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ ၀င္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕ ကို အျမန္ဆံုးဖဲြ႕စည္းကာ ျပန္ လည္စိစစ္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားျပည္ သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိေသာ ခ် ထားေပးခဲ့မႈမ်ားျဖစ္လွ်င္ အစိုးရ အဖဲြ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။
‘‘စံုစမ္းၿပီးေတာ့ ရလာတဲ့ ဟာအေပၚ မူတည္ၿပီး ျပည္သူကို တကယ့္ကို အက်ဳိးမျပဳဘူးဆုိရင္ ေတာ့ ျပန္သိမ္းမယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။
ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ ေျမ ကြက္ရရွိထားသူမ်ားက စည္ပင္ သာယာသို႔ ေငြေၾကးေပးသြင္းကာ ဂရန္ထုတ္ယူထားၿပီးျဖစ္လွ်င္ပင္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးမရွိ သည့္ စီမံကိန္း၊ ေဆး႐ံု၊ေဆးခန္း၊ ပန္းၿခံ၊ ေက်ာင္းစသည့္ အမ်ား ျပည္သူပိုင္ေျမေနရာအျဖစ္ အသံုး ျပဳရန္ လ်ာထားသည့္ ေျမကြက္ ျဖစ္ေနလွ်င္ ေပးသြင္းေငြျပန္အမ္း ကာ ဂရန္ျပန္သိမ္းမည္ဟု ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာၾကား သည္။
အစိုးရ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ အမ်ားျပည္သူပိုင္ ေနရာမ်ားကုိ ပုဂၢလိကပုိင္အျဖစ္ ခ်ထားေပးခဲ့မႈ မႏၲေလးခ႐ုိင္အ တြင္း အနည္းဆံုးေျမဧက ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေျမကြက္မ်ားကို အစိုးရသစ္ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္း ရန္ သံုးရက္အလို မတ္လ ၂၉ ရက္တြင္မွ ခ်ထားေပးခ့ဲမႈမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္ဟု မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက ေျပာသည္။
အစုိးရ အကူးအေျပာင္းကာ လအတြင္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဧရိယာက်ယ္၀န္း ေသာ ေျမကြက္မ်ား၊ ပလပ္ေျမ မ်ားအား လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားျဖင့္ ေျမေနရာခ်ထားေပးမႈမ်ားကို ျပန္ လည္စိစစ္၍ အမ်ားျပည္သူအ က်ိဳးအတြက္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ၁၀ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး ကန္႔ ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုကုိ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မ ေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား က ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း မရွိသည္ ကို ေတြ႕ရသည္။
Source: 7 Days
.....
အစိုးရဟောင်း အကူးအပြောင်းကာလတွင် မန္တလေးစည်ပင်ပိုင်မြေကွက်များကို လူပုဂ္ဂိုလ် ၉၉ ဦးထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိ
ပြည်သူပိုင်မြေနှင့် ပလပ်မြေများ ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် ချထားပေးခဲ့မှု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖြင့် ပြန်လည်စိစစ်မည်ဟု တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြော
=====================
ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ အား ကစားကွင်းကဲ့သို့ အများပြည်သူ ပိုင်နေရာများအဖြစ် အကောင်အ ထည်ဖော်ရန် ချန်လှပ်ထားသည့် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီပိုင် မြေကွက်များကိုယခင်အစိုးရက အစိုးရအလွှဲအ ပြောင်းကာလအတွင်း လူပုဂ္ဂိုလ် ၉၉ ဦးထံသို့ ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦး တည်းပိုင်မြေများအဖြစ် ချထား ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိ ရသည်ဟု မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်က ပြောသည်။
မြို့မြေယာ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီက မြေအကွက်ရိုက် ချ ထားပြီး ကျန်ရှိနေသည့် မြေကွက် များ၊ အဓိကအားဖြင့် စီမံကိန်း တစ်ခုခုုလုပ်ဆောင်ရန်၊ အား ကစားကွင်း၊ ကျောင်းနှင့်ကျန်းမာ ရေးဝန်ကြီးဌာန ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ဖွင့်လှစ်ရန် လျာထားသည့် မြေ ကွက်များကို အစိုးရအကူးအ ပြောင်းကာလအတွင်း ယခင် အစိုးရက ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးတည်း ပိုင် မြေကွက်များအဖြစ် ချထား ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မန္တလေး မြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်က ဇူလိုင် ၁ ရက်၌ ပြုလုပ်သည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ် တော် အထူးအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသည်။
‘‘အစိုးရ အကူးအပြောင်း ကာလ ရက်တိိုတိုအတွင်းမှာပဲ တော်တော်လေး အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာ ၉၉ ဦး သော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို မြေကွက် များ ချထားပေးခဲ့တယ်။ အလျင် အမြန်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာ တွေ့ ရပါတယ်။ မြေသုံးဧကကျော်ချ ထားပေးခဲ့တာ နှစ်ဦး၊ နှစ်ဧက ကျော်ချထားပေးခဲ့တာ လေးဦး၊ တစ်ဧကကျော် ချထားပေးခဲ့တာ ၁၂ ဦးပါ၀င်ပါတယ်’’ဟု ဒေါက် တာ ရဲလွင်က ပြောသည်။
ယင်းမြေများကို ပုဂ္ဂလိကသို့ တစ်ဦးတည်းပိုင်များအဖြစ် ချ ထားပေးရာတွင် မန္တလေးမြို့ တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မ တီက သတ်မှတ်ထားသည့် ပေး သွင်းရမည့် မြေဖိုးငွေများ ပေး သွင်းခြင်းမရှိသကဲ့သို့ သတ်မှတ် ထားသည့်် အချိန်အတိုင်း ကြန့် ကြာခြင်းမရှိဘဲ အလျင်အမြန် ချ ထားပေးခြင်းများကို တွေ့ရသည် ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မန္တလေး စည်ပင်နယ်နိမိတ် ခြောက်မြို့နယ်နှင့် ပုသိမ်ကြီးမြို့ နယ်တွင်သာမက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးရှိ အခြားမြို့နယ်များ၌ ပါ ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး စိတ် မကောင်းစရာဖြစ်ကြောင်း မြို့ တော်ဝန်က ပြောသည်။ လက်ရှိ တွင် အဆိုပါမြေများကို တစ်ဦး တည်းပိုင်အဖြစ် ရရှိသည့် လူ ပုဂ္ဂိုလ်များက စည်ပင်သာယာသို့ မြေဖိုးငွေပေးသွင်းကာ ဂရန် လျှောက်ထားရယူခြင်းများ ပြုလုပ် နေကြပြီ်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အစိုးရအလွှဲဲအပြောင်းကာ လအတွင်း အစိုးရဟောင်းက စီမံ ခန့်ခွဲပြီး မြေကွက်များ ချထားပေး ခြင်းသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မ ရှိခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းကို သာ ချထားပေးခြင်းနှင့် အခြားအ ချက်များကြောင့် ပြန်လည်စိစစ် ဖော်ထုတ်ကာ မြေငှားဂရန်များကို ပြန်လည် သိမ်းယူသင့်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အစိုးရအလွှဲအပြောင်းကာ လ ဇန်နဝါရီမှ မတ်လအတွင်း အ များပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော မြေကွက်များကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေ အဖြစ် ချထားခွင့်ပြုပေးခဲ့မှုများ အား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ စည်းကာ ပြန်လည်စိစစ်မည်ဖြစ် ပြီး ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုး မရှိသော ချထားပေးမှုများဖြစ်ခဲ့ လျှင် ပြန်လည်ပယ်ဖျက်မည်ဟု မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအ ဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့် မောင်က ပြောကြားသည်။
ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ် တော်အထူးအစည်းအဝေးတွင် အစိုးရအကူးအပြောင်းကာလအ တွင်း အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင် သည့် ဧရိယာကျယ်ဝန်းသော မြေ ကွက်များ၊ ပလပ်မြေများကို လူ ပုဂ္ဂိုလ်များအမည်ဖြင့် မြေနေရာ ချထားပေးမှုများ ပြန်လည်စိစစ်၍ အများပြည်သူအကျိုးအတွက် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက် နိုင်ရေးတိုက်တွန်းကြောင်း အဆို ကို လွှတ်တော်က ကန့်ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ၀န်ကြီး ချုပ်က အထက်ပါအတိုင်း စိစစ် ရေးကော်မတီဖွဲ့ကာ မြေယာချ ထားပေးခဲ့မှုများကို ပြန်လည်စိစစ် မည်ဟု ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရအကူးအပြောင်းကာ လအတွင်း အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သော မြေကွက်များကို ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးတည်းပိုင်အဖြစ် ချထားပေးခဲ့မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးဌာနများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ပါ ၀င်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ကို အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းကာ ပြန် လည်စိစစ်မည်ဖြစ်ပြီး အများပြည် သူအတွက် အကျိုးမရှိသော ချ ထားပေးခဲ့မှုများဖြစ်လျှင် အစိုးရ အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ပြန် လည်ရုပ်သိမ်းမည်ဟု ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်မောင်က ပြောသည်။
‘‘စုံစမ်းပြီးတော့ ရလာတဲ့ ဟာအပေါ် မူတည်ပြီး ပြည်သူကို တကယ့်ကို အကျိုးမပြုဘူးဆိုရင် တော့ ပြန်သိမ်းမယ်’’ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် မြေ ကွက်ရရှိထားသူများက စည်ပင် သာယာသို့ ငွေကြေးပေးသွင်းကာ ဂရန်ထုတ်ယူထားပြီးဖြစ်လျှင်ပင် အများပြည်သူအတွက် အကျိုးမရှိ သည့် စီမံကိန်း၊ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်း၊ ပန်းခြံ၊ ကျောင်းစသည့် အများ ပြည်သူပိုင်မြေနေရာအဖြစ် အသုံး ပြုရန် လျာထားသည့် မြေကွက် ဖြစ်နေလျှင် ပေးသွင်းငွေပြန်အမ်း ကာ ဂရန်ပြန်သိမ်းမည်ဟု ၀န်ကြီး ချုပ်က ဆက်လက်ပြောကြား သည်။
အစိုးရ အကူးအပြောင်း ကာလတွင် အများပြည်သူပိုင် နေရာများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖြစ် ချထားပေးခဲ့မှု မန္တလေးခရိုင်အ တွင်း အနည်းဆုံးမြေဧက ၁,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး အချို့မြေကွက်များကို အစိုးရသစ်ထံ အာဏာလွှဲပြောင်း ရန် သုံးရက်အလို မတ်လ ၂၉ ရက်တွင်မှ ချထားပေးခဲ့မှုများ တွေ့ရှိရသည်ဟု မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များက ပြောသည်။
အစိုးရ အကူးအပြောင်းကာ လအတွင်း အများပြည်သူနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဧရိယာကျယ်ဝန်း သော မြေကွက်များ၊ ပလပ်မြေ များအား လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်များဖြင့် မြေနေရာချထားပေးမှုများကို ပြန် လည်စိစစ်၍ အများပြည်သူအ ကျိုးအတွက် စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တိုက်တွန်း ကြောင်းအဆိုကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ၁၀ ဦးက ဆွေးနွေးပြီး ကန့် ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ယင်းအဆိုကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မ တော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ က ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း မရှိသည် ကို တွေ့ရသည်။
Source: 7 Days
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)