ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး က႑ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနၿပီး နည္းလမ္း ၃ ခုျဖင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးတုိးတက္ေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္


ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ဘက္စံုေလ့လာ ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျခင္း အခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု-MOI)
    ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး က႑ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူျပည္သားတိုင္း ပါဝင္သည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ဘက္စုံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္မွ ယေန ့ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈ ဘက္စုံ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာအရ ျပည္သူ ျပည္သားတိုင္း ပါဝင္သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အဓိက ၃ ခ်က္မွာ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစရန္ လိုအပ္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ၊ သဘာဝ သယံဇာတ တူးေဖာ္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အလြန္အကၽြံ မွီခိုေနရျခင္းမွ ေရွာင္လြႊဲႏိုင္ၿပီး စီးပြားေရး ဖြြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဘက္ညီမွ်ေစရန္္ အေပါ့စား ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္မ်ားစသည့္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားစြာရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ရုပ္ပိုင္း အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ရရွိေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားစသည့္ ရုပ္ပိုင္း မဟုတ္သည့္ အျခား အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ား (soft infrastructure) ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုန္သြယ္ေရး က႑ ဖြ႔ံၿဖဳိး တိုးတက္ေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစသည့့္ ဌာနဆိုင္ရာ အဖဲြဲ႕အစည္းမ်ား အားနည္းျခင္းႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေပါင္းစပ္ရန္ အထူး လိုအပ္ေနျခင္း၊ အရည္အေသြးႏွင့္ စံႏႈန္း သတ္မွတ္ျခင္း အတြက္ အေျခခံ အေဆာက္အဦးက႑ အားနည္းေနျခင္းတို႔မွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အနက္ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘက္စုံ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ (Myanmar Diagnostic Trade Integration Study-DTIS) အစီရင္ခံစာ အသစ္အရ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္လာမည္ ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားကို ေဝမွ် ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္လာျခင္းမွ ျပည္သူျပည္သားတိုင္း အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး လက္လွမ္းမီ ရရွိမႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္က် က်န္ေနသည့္ ေဒသမ်ားကို ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္ တို႔ကို အၾကံျပဳ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရး က႑သည္ နည္းပါးသည့္ အေျခခံအဆင့္မွ အစျပဳခဲ့ရာ ယခုအခါ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္အတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ေယဘုက် အားျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ၇ ရာခို္င္ႏႈန္းခန္႕ ရွိလာေၾကာင္း ၊ ၂၀၀၅ ႏွင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမွ ႏိုင္ငံျခား တင္ပို႔မႈသည္ သုံးဆတက္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑သည္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၇.၇ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ တုိးတက္ရန္ ရည္မွန္းထားသည့္ အေလ်ာက္ ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါက တိုုင္းျပည္၏ ဂ်ီဒီပီကို လာမည့္ ကိုးႏွစ္မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ဆခန္႔ ျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
.......


မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှု ဘက်စုံလေ့လာ ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း အခမ်းအနားအား နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့စဉ် (ဓာတ်ပုံ-MOI)
    ရန်ကုန် ၊ ဇွန် ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)

    မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ပြည်သူပြည်သားတိုင်း ပါဝင်သည့် ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် အဓိက အချက်သုံးချက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ဘက်စုံ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေး လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားကြောင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ယနေ ့ဇွန်လ ၂၇ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်မှု ဘက်စုံ ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေး လေ့လာ ဆန်းစစ်ချက် အစီရင်ခံစာအရ ပြည်သူ ပြည်သားတိုင်း ပါဝင်သည့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည့် အဓိက ၃ ချက်မှာ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ သက်သာစေရန် လိုအပ်မည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန် ၊ သဘာဝ သယံဇာတ တူးဖော် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများအပေါ် အလွန်အကျွံ မှီခိုနေရခြင်းမှ ရှောင်လွွှဲနိုင်ပြီး စီးပွားရေး ဖွွံ့ဖြိုးမှု ဘက်ညီမျှစေရန်် အပေါ့စား ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် ရေရှည် အလုပ်ဖြစ်မည့် စိုက်ပျိုးရေး ထုတ်ကုန်များစသည့် အလားအလာ ကောင်းများစွာရှိသည့် ကဏ္ဍများတွင် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရုပ်ပိုင်း အခြေခံ အဆောက်အဦးများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှ အကျိုးရလဒ်များကို ရရှိရေးတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းမျဉ်း ဥပဒေများကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ခြင်းများစသည့် ရုပ်ပိုင်း မဟုတ်သည့် အခြား အခြေခံ အဆောက်အဦးများ (soft infrastructure) ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ ဖွ့ံဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စိန်ခေါ်မှုများ အနေဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး အတွက် ကုန်ကျစရိတ်များ ပိုမို ဖြစ်ပေါ်စေသည့့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲဲ့အစည်းများ အားနည်းခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ရန် အထူး လိုအပ်နေခြင်း၊ အရည်အသွေးနှင့် စံနှုန်း သတ်မှတ်ခြင်း အတွက် အခြေခံ အဆောက်အဦးကဏ္ဍ အားနည်းနေခြင်းတို့မှာ လိုအပ်ချက်များ အနက် အချို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘက်စုံ လေ့လာဆန်းစစ်မှု (Myanmar Diagnostic Trade Integration Study-DTIS) အစီရင်ခံစာ အသစ်အရ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းများ လျင်လျင်မြန်မြန် ဖွ့ံဖြိုး တိုးတက်လာမည် ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုများကို ဝေမျှ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေး အတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အစီရင်ခံစာတွင် ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခြင်းမှ ပြည်သူပြည်သားတိုင်း အကျိုးခံစားခွင့် ရှိစေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းချက်များကို မြှင့်တင်ရန်၊ ငွေကြေး အရင်းအနှီး လက်လှမ်းမီ ရရှိမှုကို မြှင့်တင်ရန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ရန်၊ အခြေခံ အဆောက်အဦးများကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် နောက်ကျ ကျန်နေသည့် ဒေသများကို စျေးကွက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရန် တို့ကို အကြံပြု တင်ပြထားကြောင်း သိရသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကုန်သွယ်ရေး ကဏ္ဍသည် နည်းပါးသည့် အခြေခံအဆင့်မှ အစပြုခဲ့ရာ ယခုအခါ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာသည့်အတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ပြုပေးနိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် ယေဘုကျ အားဖြင့် စီးပွားရေး ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် ရ ရာခို်င်နှုန်းခန့် ရှိလာကြောင်း ၊ ၂၀၀၅ နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ် အတွင်းတွင် အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံခြား တင်ပို့မှုသည် သုံးဆတက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အတွင်းတွင် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း အသားတင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နှုန်းသည် တစ်နှစ်လျှင် ရ.၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် တိုးတက်ရန် ရည်မှန်းထားသည့် အလျောက် ထိုရည်မှန်းချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါက တိုုင်းပြည်၏ ဂျီဒီပီကို လာမည့် ကိုးနှစ်မှ ဆယ်နှစ်အတွင်း နှစ်ဆခန့် မြှင့်တင်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

 (Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)