ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုပင္လုံညီလာခံ အရွိန္ အဟုန္ျမွင့္တင္


■ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုပင္လုံညီလာခံ အၾကဳိ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ အဟုန္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကား ■

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၆

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုပင္လုံညီလာခံ အၾကဳိ ျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရွိန္ အဟုန္ျမွင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ယေန႔နံနက္ပိုင္း၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ဦးေဆာင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (National Reconciliation and Peace Centre-NRPC) ဖဲြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုပင္လုံညီလာခံ အၾကဳိ ျပင္ဆင္ျခင္းဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာန (MPC)အား အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (National Reconciliation and Peace Centre-NRPC) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ထားရွိသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရဌာနအဖြဲ႕ အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္၍ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း။


အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (National Reconciliation and Peace Centre-NRPC) ရုံးခ်ဳပ္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ တည္ေထာင္ ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္ျပီး လက္ရွိ ရန္ကုန္ MPC ရုံးကို NRPC ၏ ရန္ကုန္ရုံးခြဲအျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ပင္လုံညီလာခံက်င္းပရန္ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ညီလာခံခန္းမေနရာ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ NRPC ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ဦးေဆာင္ ေဆာာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုပင္လုံ ညီလာခံက်င္းပႏုိင္ေရး အၾကဳိျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းျပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားျပီး ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း မျပဳရေသးေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနာက္ထပ္ ဆပ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္း၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိ၍ ယင္းဆပ္ေကာ္မတီႏွစ္ရပ္အေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းတစ္ျပဳိင္တည္း သီးျခားစီ ညွိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းျပီး မိမိတို႕၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အရွိန္ျမွင့္တင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊


အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကအခ်က္မွာ ပါဝင္သူအားလုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႕ မည္သည္ကို လိုခ်င္သည္ ဟူေသာ ေတာင္းဆိုမႈထက္ မိမိတို႕ဘက္က မည္သည္ကို ေပးႏိုင္သည္ ဟူေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ကို အေျခခံ၍ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ NCA ကို အေျခခံ၍ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ေဆြးေႏြးၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ကာ ေဆြးေႏြးပြဲအာဂ်င္ဒါမ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း Civil Society Organization မ်ား ခိုင္ခိုင္မာမာ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ CSO Forum တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္အျပဳိင္ သီးျခား ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ CSO Forum ကို ၄င္းတို႕ CSO မ်ားကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ ေဆာင္ရြက္ေစမည္ ျဖစ္ျပီး လိုအပ္သည့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို NRPC မွ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ CSO Forum မွ ထြက္ေပၚလာေသာ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူအမ်ားၾကီး မေဖာင္းပြေစဘဲ သိပ္သည္း က်စ္လစ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲသေဘာကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊

NRPC ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပႏိုင္ေရး အၾကဳိျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္္မတီ UPDJC ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ရွင္းလင္းျပီး UPDJC ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကို အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ အစည္းအေဝးသို႕ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြး တင္ျပၾကသည္။ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ျပန္လည္ေဆြးေႏြး အဆုံးအျဖတ္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးသို႕ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ရဲေအာင္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံး ဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းခံရသူ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရာျပည့္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ထြန္းထြန္းေနာင္ႏွင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမင္းေနာင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဗဟိုဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္စိုး၊ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊႏွင့္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ရုံးမွ ဦးမိုးေဇာ္ဦး တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္္မတီ UPDJC အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကို လာမည့္သီတင္းပတ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/
..............

■ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုပင်လုံညီလာခံ အကြို ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ အရှိန် အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား ■

နေပြည်တော်၊ မေ ၁၆

နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုပင်လုံညီလာခံ အကြို ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ အရှိန် အဟုန်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ကြရန် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောကြားလိုက်သည်။

ယနေ့နံနက်ပိုင်း၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (National Reconciliation and Peace Centre-NRPC) ဖွဲဲ့စည်းရေးနှင့် နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုပင်လုံညီလာခံ အကြို ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ယင်းသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဗဟိုဌာန (MPC)အား အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (National Reconciliation and Peace Centre-NRPC) အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းရာတွင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် အနေဖြင့် ထားရှိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရဌာနအဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာမည် ဖြစ်၍ ဘတ်ဂျက်သုံးစွဲမှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ကြောင်း။အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (National Reconciliation and Peace Centre-NRPC) ရုံးချုပ်ကို နေပြည်တော်တွင် တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရန်ကုန် MPC ရုံးကို NRPC ၏ ရန်ကုန်ရုံးခွဲအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစု ပင်လုံညီလာခံကျင်းပရန် အတွက် သင့်လျော်သည့် ညီလာခံခန်းမနေရာ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ NRPC ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးကျော်တင့်ဆွေက ဦးဆောင် ဆောာင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း။

နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုပင်လုံ ညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေး အကြိုပြင်ဆင်ရေးကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီး ဖြစ်သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်လက်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆပ်ကော်မတီတစ်ရပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုရသေးသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းများကို နောက်ထပ် ဆပ်ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်း၍ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ အချိန်ကန့်သတ်ချက် ရှိ၍ ယင်းဆပ်ကော်မတီနှစ်ရပ်အနေဖြင့် တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်း သီးခြားစီ ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီများကို ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းပြီး မိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အရှိန်မြှင့်တင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရန် ဖြစ်ကြောင်း၊အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဓိကအချက်မှာ ပါဝင်သူအားလုံးအနေဖြင့် မိမိတို့ မည်သည်ကို လိုချင်သည် ဟူသော တောင်းဆိုမှုထက် မိမိတို့ဘက်က မည်သည်ကို ပေးနိုင်သည် ဟူသော ကမ်းလှမ်းချက် ကို အခြေခံ၍ ဆွေးနွေးကြရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရာတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် NCA ကို အခြေခံ၍ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ဆွေးနွေးကြရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူဘောင်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ပြင်ဆင်သင့်သည်များ ပြင်ဆင်ကာ ဆွေးနွေးပွဲအာဂျင်ဒါများ ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရန် အရေးကြီးကြောင်း။

အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း Civil Society Organization များ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် CSO Forum တစ်ခု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကို နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများနှင့်အပြိုင် သီးခြား ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ CSO Forum ကို ၄င်းတို့ CSO များကိုယ်တိုင် ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်စေမည် ဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို NRPC မှ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ CSO Forum မှ ထွက်ပေါ်လာသော အကြံပြုတင်ပြချက်များကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူအများကြီး မဖောင်းပွစေဘဲ သိပ်သည်း ကျစ်လစ်သော ဆွေးနွေးပွဲသဘောကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊

NRPC ဖွဲ့စည်းမှု၊ နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်ရေး အကြိုပြင်ဆင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော််မတီ UPDJC နှင့် တွေ့ဆုံ ရှင်းလင်းပြီး UPDJC ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းမှုများကို အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ပြောကြားသည်။

ယင်းနောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသူများက တစ်ဦးချင်း ဆွေးနွေး တင်ပြကြသည်။ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များအပေါ် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြန်လည်ဆွေးနွေး အဆုံးအဖြတ်ပြုခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးတာဝန်ခံ ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း၊ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသည့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်းခံရသူ ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသည့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်နှင့် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနောင်၊ မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးဗဟိုဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ ဖြစ်ကြသည့် ဦးမြင့်စိုး၊ ဦးခင်ဇော်ဦး၊ ဦးလှမောင်ရွှေနှင့် ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ လူမှုရေးဝန်ကြီး ဦးနိုင်ငံလင်း၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ရုံးမှ ဦးမိုးဇော်ဦး တို့ တက်ရောက်ကြသည်။

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော််မတီ UPDJC အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်း နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံသွားမည် ဖြစ်သည်။

Myanmar State Counsellor Office
https://www.facebook.com/state.counsellor/
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)