လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရုံး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊ ၁၄/ ၂၀၁၆
၁၃၇၈ ခုႏွစ္ တန္ခူးလျပည့္ေက်ာ္ ၁၃ ရက္
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၅ ရက္)

■ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း ■
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

၁။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ ေျမသိမ္းမႈျပႆနာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္” လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ” ကို ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္-
(က) ဒုတိယသမၼတ (၂) ဥကၠ႒
(ခ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒
(ဃ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(င) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဥကၠ႒
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္
(စ်) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ားအားလုံး အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဒုတိယဝန္ႀကီး
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး

၂။ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟုိ ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္း၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္-
(က) ေနျပည္ေတာ္/တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရုိ္င္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္စု လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ အစီရင္ခံစာမ်ားပါ အႀကံျပဳတုိက္တြန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားနွင့္ ေနျပည္ေတာ္/ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရုိ္င္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စု လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။
(ခ) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမနွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားနစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ ေျမသိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔မ်ား၏ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(ဂ) သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားက ျပန္လည္ စြန္႔လႊတ္သည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို မူလလုပ္ကုိင္ခဲ့ေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားသုိ႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အျမန္ေပးအပ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ျခင္း။
(ဃ) ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနျပည္ေတာ္/ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္၊ ခရုိ္င္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာအုပ္စုလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္က ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမကို စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးစည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားက က်င့္သုံး လ်က္ရွိသည့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိ/ မရွိစိစစ္ျခင္း။

၃။ ”လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီ”သည္ မိမိ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပိီး လိုအပ္ေသာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

၄။ ယခုအစုိးရသည္ လယ္ယာေျမအျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားကို အထူးဦးစားေပးၿပီး အျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးသည္အထိ ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(ပုံ) ထင္ေက်ာ္
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္

Myanmar President Office

Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)