Latest News

Tuesday, April 19, 2016

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား အိုးမည္းသုတ္ေပးလိုက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႕၏ သက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ ရက္ပိုင္းအလို မတ္လေနာက္ဆံုးပတ္ထဲတြင္ အပန္းေျဖစခန္း၊ ရံုးခန္းအေဆာက္အအံု၊ ဆိပ္ကမ္းအေဆာက္အအံု၊ စက္ရံုအလုပ္ရံု၊ လမ္းျပဳျပင္ေရး အစရိွသည့္ စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အၾကီးစားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၄၈ ခုကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္က ခြင့္ျပဳေပး လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ တက္သုတ္ရိုက္ကာ ခ်ထားခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC)အား ၀ိုင္း၀န္းေ၀ဖန္သံမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့သည္။ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားထဲတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕ပါ၀င္ေနျပီး ျပည္တြင္းရိွ ထိပ္သီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕ စီမံကိန္း အမ်ားစုကို လက္၀ါးၾကီးအုပ္ရရိွသြားျခင္းမ်ဳိးလည္းေပၚလြင္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုတက္ သုတ္ရိုက္ခ်ေပးခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ MIC ၏ ေနာက္ဆံုးပိတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္ဟု သိရ သည္။

MIC သည္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲလုပ္ခါနီးကေလး ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ အၾကီးစားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈစီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပီးေသာ အေရးၾကီးအဆို တရပ္ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳရာက်ေနသည္။ ထိုု႔ျပင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႕သည္ ဒုတိယအၾကိမ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို ဂရုစိုက္စရာမလိုဟူေသာသေဘာကိုလည္း ျပသသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ပုလဲျမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္က ေရြးေကာက္ပဲြအျပီး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ၊ စက္ရံု၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အလ်င္စလို ငွားရမ္းေရာင္းခ်မႈ၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အေဆာတလ်င္ ခြင့္ျပဳေနမႈ၊ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို အဓမၼဖယ္ရွားမႈ၊ သယံဇာတမ်ားကို သေဘာတူညိႇႏိႈင္းမႈမရိွဘဲ အစိုးရတာ၀န္မလဲႊေျပာင္းမီ အလ်င္အျမန္စီမံေနမႈကို စိစစ္ဟန္႔တားေပးရန္အစိုးရကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးၾကီးအဆိုကို ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းအဆိုသည္ အေရးတၾကီးတင္သြင္းေသာ အဆိုအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႕ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပဲြရံႈးနိမ့္ျပီဆိုကတည္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္ အ၀အသံုးခ်ကာ စီမံကိန္းမ်ား၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ား၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား၊ အရာရိွၾကီးမ်ား ေနရာ တည္ျမဲေရး ရာထူးတိုးေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခန္႔ထားျခင္းမ်ားကို အလ်င္အျမန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ျမင္မေကာင္း ၾကားမေကာင္းေအာင္ ရိွခဲ့သည္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္၏အေရးၾကီးအဆိုကို တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕၊ ၾကံ့ခိုင္ေရးကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအဆိုကို ေထာက္ခံမဲ ၂၇၁ မဲျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအတည္ျပဳျပီးအဆိုကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကေတာ့ အစိုးရတာ၀န္မလဲႊေျပာင္းမီ ရသေလာက္လုပ္သြားခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ၀န္ၾကီးဌာနက ေဒၚလာ ၆၂ သန္း ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ တညင္းကုန္း သားငါးထုတ္ကုန္ ေရာင္း၀ယ္ေရးစီမံကိန္းၾကီးလည္း ပါ၀င္သည္။ အင္းစိန္ျမိဳ႕နယ္တြင္းရိွ ေျမဧရိယာ ၆၄ ဒသမ ၅၄ ဧက က်ယ္၀န္းသည့္ေျမေနရာတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ သားငါးေဈးစီမံကိန္းကို GDC ကုမၸဏီ (Golden Dragon Construction) သို႔ ႏွစ္လအတြင္း အလ်င္အျမန္ ခ်ထားေပးခဲ့သည္။ ယင္းေျမေနရာသည္ နဂိုမူလက ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းလယ္ေျမမ်ားကို စက္မႈ(၁)၀န္ၾကီးဌာနက ဦးစြာ သိမ္းသည္။ ထို႔ေနာက္ ေတာင္သူမ်ားသို႔ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာင္သူမ်ား လက္ထဲသို႔ မေရာက္၊ ၾကားက ေမြး/ေရႏွင့္ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ၾကီး ဌာနက လက္လဲႊယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သားငါးေဈး ေဆာက္ရန္ ျဖစ္လာသည္။ ယခု အရႈပ္အရွင္းျဖစ္ေပၚေနသည္။

ေဒၚခင္စန္းလိႈင္၏ အေရးၾကီးအဆိုအတည္ျပဳျပီး မၾကာခင္မွာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအား ပုဂၢလိကကုမၸဏီ သံုးခု ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ထြက္ေပၚလာသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါ တင္သြင္းထားသည့္ ရန္ကုန္အေနာက္ေတာင္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီ၊ Business Capital City Development Ltd ႏွင့္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခဲြျဖစ္သည့္ ေရႊပုပၸါးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ သံုးခုစလံုးကို ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ အဖဲြ႕ သစ္ေတာႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဦးေက်ာ္စိုးက ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းရန္ကုန္ျမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဆိုကတည္းက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွခဲ့ဘဲ ေနာက္ကြယ္တြင္ တရုတ္အမ်ဳိးသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားရိွေနခဲ့သည္ဟု သတင္းၾကီးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၄ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ ပထမအၾကိမ္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္က ယင္းစီမံကိန္းကို ရုပ္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၅ တြင္ တေက်ာ့ျပန္ေပၚလာသည္။ ယခု ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႕ သက္တမ္းကုန္လုကုန္ခါနီးတြင္ ျပည္တြင္းထိပ္သီး ကုမၸဏီ၏သံုးခုကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ခ်ေပးခဲ့သည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပီးေသာ အေရးၾကီးအဆိုကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဂရုမစိုက္ဘဲ မ်က္ႏွာ ေျပာင္တိုက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္၏လုပ္ရပ္ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို ဆင္းခါနီး အၾကီးအက်ယ္ အိုးမည္းသုတ္လိုက္ျခင္းဟု မွတ္ယူနိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္သည္ လစဥ္ျပဳလုပ္ေသာ ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳေရးဆိုင္ရာ အစည္း အေ၀းမ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္း ငါးခုမွ ၂၀ ခုအထိသာ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳေလ့ရိွေသာ္လည္း အစိုးရ သက္တမ္း၏ ေနာက္ဆံုးပိတ္ခြင့္ျပဳျခင္းအျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို မတ္လ ၂၅ ရက္က ခြင့္ျပဳေပးသြား ခဲ့ေလသည္။ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ နိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွွမႈလည္း ပါ၀င္သည္။ နိုင္ငံျခားရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈလည္း ပါ၀င္သည္။ ႏိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွွမႈတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ ဆိပ္ကမ္းမ်ားနွင့္ သေဘၤာဆိပ္ဧရိယာ မ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္းအတြက္ အစိုးရ တင္ဒါ ေအာင္ထားသည့္ ထိပ္သီးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ စီဘီဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေအးပိုင္သည္ ေကာင္းျမန္မာ ေအာင္သေဘၤာလိုင္းကုမၸဏီကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၎၏ကုမၸဏီခဲြတခုျဖစ္သည့္ New City Development ကုမၸဏီကလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အေပါ့စား စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းနွင့္ အျခား ကုမၸဏီခဲြတခု ျဖစ္သည့္ ေကတုမတီကုမၸဏီက ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕အတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ငွားရမ္းျခင္း စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီသည္ ေျမသိမ္းကိစၥမ်ားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပႆနာတက္ေနဆဲ ကုမၸဏီျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံသား ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားအျဖစ္ New Downtown Development Public ကုမၸဏီကို ဗိုလ္တေထာင္ နန္းသီတာဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမအတြင္း ေဈး၀ယ္စင္တာမ်ား၊ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ားပါ၀င္မည့္စီမံ ကိန္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ခိုင္ဦးကုမၸဏီလီမိတက္သည္လည္း သန္လ်င္-ေက်ာက္တန္း သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းနယ္ေျမ ေျမကြက္ အမွတ္ ၂၃ တြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ခံတံတားတည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းဧရိယာေျမကြက္အမွတ္ ၂၇ တြင္ ဆိပ္ခံတံတား၊ အျခားအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ ေရးစီမံကိန္းမ်ားကို သီလ၀ါအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ ျမန္မာဘက္က ကုမၸဏီတခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ စားသံုးဆီ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတို႔က ရရိွခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဟံသာ၀တီဖံြ႕ၿဖိဳးေရး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္က ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး အင္းတေကာ္ေဒသ၊ ရန္ကုန္-ပဲခူး အမွတ္(၂)လမ္းမ အနီးရိွ ေျမဧရိယာ ၂၄၅၅ ဒသမ ၇၇ ဧကေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ စီမံကိန္းတခုကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမကန္အင္ဂ်င္နီယာ ရင္းကုမၸဏီ၊ ထူးႏိုင္လင္းကုမၸဏီႏွင့္ လင္းေရႊစင္ကုမၸဏီသံုးခုကိုလည္း လမ္းခင္း ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးနွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ေကာ္မရွင္ သည္ ယခင္က လခစားလုပ္ငန္းမ်ားသာ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခု စက္မႈဇုန္၊ အိမ္ရာတည္ေဆာက္ ေရး၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈခြင့္ျပဳျခင္းမ်ားကို ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ဤသို႔ ေတြ႕ရျပန္သည္။

New Stand Development ကုမၸဏီသည္ အလံုၿမိဳ႕နယ္ရိွ အမွတ္(၁) အလံုဆိပ္ကမ္းနွင့္ ကုန္တင္ကုန္ခ် ေနရာမ်ားတြင္ ရံုးခန္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ လက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ ဟိုတယ္နွင့္ လူေနတိုက္ခန္းမ်ားပါ၀င္ သည့္ စီမံကိန္းကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသၾကီး ထား၀ယ္ခရိုင္ ျမင္သာၿမိဳ႕၊ ထီးခီး ေက်းရြာ၌ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတခု တည္ေဆာက္ရန္ ထိုင္းကုမၸဏီတခုျဖစ္ေသာ Pongpipat Development ကုမၸဏီကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ကန္ဘဲ့ရိွ ေျမဧရိယာ ၁၁ ဒသမ ၇၅၃ ဧကေပၚတြင္ ဟိုတယ္၊ ရံုးခန္း၊ လက္လီ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ပါ၀င္သည့္ စီမံကိန္းတခုကိုလည္း KT Development ကုမၸဏီလီမိတက္က လုပ္ကိုင္ ခြင့္ရရိွခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ စင္ကာပူ အေျခစိုက္ Sembcorp ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီတခုႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး ျမင္းျခံသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုစီမံကိန္းတခုကိုရရိွခဲ့ျပီး၊ မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ OCK ကုမၸဏီသည္လည္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစီမံကိန္းကို ရရိွခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္လည္း ျပည္တြင္းေရႊသံလြင္ကုမၸဏီသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နာမည္ၾကီး ေလေၾကာင္းလိုင္းတခုျဖစ္ေသာ ANA ေလေၾကာင္း လိုင္း၏ ကုမၸဏီ ANA Holdings ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ Asian Blue ဟူေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ကို တည္ေဆာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသြားခဲ့ပါေၾကာင္း ေလ့လာသိရိွလိုက္ရသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၄၁၄ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုးရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံသားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈအေနျဖင့္လည္း ၁၉၈၈ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၁၂၉ ခု၊ က်ပ္ဘီလီယံေပါင္း ၇၀၅၀ ဒသမ ၂၂၉ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရိွ လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးနိုင္ ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ဆိုခဲ့သည္။ ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ားမွာ နိုင္ငံျခားေရာ၊ နိုင္ငံသားမ်ားပါေပါင္းလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ အားရစရာေကာင္းေနပါေပါ့ဟု ဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ အားရစရာေကာင္းျခင္းမွာ လုပ္ငန္းရွင္အတြက္လား၊ ျပည္သူ အတြက္လား၊ နိုင္ငံေတာ္အတြက္လား၊ အစိုးရအဖဲြ႕အတြက္လားဟူသည္ လားရာကိုလည္း ထည့္စဥ္းစားရပါ မည္။ လုပ္ငန္း ရွင္အတြက္ကသာမ်ားေနျပီး အခြန္အခမ်ားကို ေရွာင္တိမ္းေနမည္ဆိုလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ လည္း မေကာင္း၊ ျပည္သူအတြက္လည္း မေကာင္းေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဟု ဆိုရပါမည္။

ယခု ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအဖဲြ႕ဆင္းခါနီးေလးတြင္ အလွ်င္အျမန္ တက္သုတ္ရိုက္ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား မည္မွ်ပါ၀င္ေနသနည္း၊ မည္မွ်ျဖစ္ထြန္းႏိုင္မည္နည္းကို ျပန္လည္စိစစ္ရန္ လိုပါသည္ဟု ျမင္မိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္က ခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ယခုအခါ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းၿပီး အဂတိတရားမ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေန၍ ျဖစ္သည္။ MIC ကိုယ္တိုင္က ပင္လွ်င္ အစိုးရအဖဲြ႕ အလဲႊအေျပာင္း ေလးငါးရက္အေတာအတြင္းကေလးကို မေစာင့္နိုင္ဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား အလ်င္အျမန္ ခ်ထားေပးျခင္းကပင္ အဂတိတရားႏွင့္ ၿငိစြန္းေနေပျပီဟု မွတ္ယူနိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ခ်ထားေပး ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား အခ်ဳိ႕တည္ေနရာမ်ားသည္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အရႈပ္အရွင္းမကင္းေသး ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာကုမၸဏီ၊ အမ်ားပိုင္ပါသည္ဟု ေခၚေနေသာ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ အခြန္ထိမ္ခ်န္ျခင္းမ်ား၊ ေရွာင္တိမ္းျခင္းမ်ား ရိွေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေဘာင္၀င္၊ မ၀င္ကိုလည္း ျပန္လည္စစ္ေဆးသင့္သည္ဟု ေျပာေနၾက သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ အပီအျပင္ ေပၚေပါက္ရန္လိုေနသည္။ ထိုသို႔ ေပၚေပါက္ ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္လည္း ယင္းအခ်က္ကို ထည့္သြင္းေရးဆဲြ ထားသည္။ စစ္မွန္ေသာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ျဖစ္ေပၚရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ကမ္းမွန္လမ္း မွန္ရန္လိုပါသည္။ ထို႔အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းနီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္တြင္ တာ၀န္ရိွသည္။ MIC သည္ ေခါင္မိုးမလံု လွ်င္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္၀ါးၾကီးအုပ္စီးပြားေရးစနစ္သာ ထြန္းကားေနဦးမည္ဟု ေဈးကြက္ဆိုင္ရာ စီးပြား ေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ ျဖစ္နိုင္လွ်င္ ျမန္မာ့ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္အား လူေျပာင္း၊မူေျပာင္းျဖင့္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းသင့္ေနေၾကာင္းလည္း ေ၀ဖန္သံမ်ား ေပၚထြက္ေနပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

........................
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့၏ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပိုင်းအလို မတ်လနောက်ဆုံးပတ်ထဲတွင် အပန်းဖြေစခန်း၊ ရုံးခန်းအဆောက်အအုံ၊ ဆိပ်ကမ်းအဆောက်အအုံ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံ၊ လမ်းပြုပြင်ရေး အစရှိသည့် စီမံကိန်းများ ပါ၀င်သည့် အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း ၄၈ ခုကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က ခွင့်ပြုပေး လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ တက်သုတ်ရိုက်ကာ ချထားခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် (MIC)အား ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန်သံများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုပေးလိုက်သည့် စီမံကိန်းများထဲတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ပါ၀င်နေပြီး ပြည်တွင်းရှိ ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့ စီမံကိန်း အများစုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ရရှိသွားခြင်းမျိုးလည်းပေါ်လွင်နေသည်ဟု ပြောဆိုနေကြသည်။ ထို့ပြင် ယခုတက် သုတ်ရိုက်ချပေးခဲ့သည့် စီမံကိန်းများသည် MIC ၏ နောက်ဆုံးပိတ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းလည်းဖြစ်သည်ဟု သိရ သည်။

MIC သည် အစိုးရအပြောင်းအလဲလုပ်ခါနီးကလေး ရက်ပိုင်းအလိုတွင် အကြီးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးခြင်းသည် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြီးသော အရေးကြီးအဆို တရပ်ကို မထီမဲ့မြင်ပြုရာကျနေသည်။ ထိုု့ပြင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့သည် ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်များကို ဂရုစိုက်စရာမလိုဟူသောသဘောကိုလည်း ပြသသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းက ပုလဲမြို့နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်က ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဆောင်ရွက်နေသော နိုင်ငံပိုင်မြေ၊ စက်ရုံ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အလျင်စလို ငှားရမ်းရောင်းချမှု၊ စီမံကိန်းများကို အဆောတလျင် ခွင့်ပြုနေမှု၊ ကျူးကျော်များကို အဓမ္မဖယ်ရှားမှု၊ သယံဇာတများကို သဘောတူညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲ အစိုးရတာဝန်မလွှဲပြောင်းမီ အလျင်အမြန်စီမံနေမှုကို စိစစ်ဟန့်တားပေးရန်အစိုးရကို တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆိုကို ပြည်သူ့ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းခဲ့သည်။ ယင်းအဆိုသည် အရေးတကြီးတင်သွင်းသော အဆိုအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ အာဏာပိုင်များသည် ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်ပြီဆိုကတည်းက လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အပြည့် အဝအသုံးချကာ စီမံကိန်းများ၊ မြေယာသိမ်းဆည်းမှုများ၊ သယံဇာတတူးဖော်ခြင်းများ၊ အရာရှိကြီးများ နေရာ တည်မြဲရေး ရာထူးတိုးနေရာပြောင်းရွှေ့ခန့်ထားခြင်းများကို အလျင်အမြန်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မှာ မြင်မကောင်း ကြားမကောင်းအောင် ရှိခဲ့သည်။

ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၏အရေးကြီးအဆိုကို တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အချို့၊ ကြံ့ခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်အချို့ ကန့်ကွက်ကြသည်။ သို့သော် ထိုအဆိုကို ထောက်ခံမဲ ၂၇၁ မဲဖြင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ယင်းအတည်ပြုပြီးအဆိုကို မျက်ကွယ်ပြုကာ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကတော့ အစိုးရတာဝန်မလွှဲပြောင်းမီ ရသလောက်လုပ်သွားခဲ့သည်။ ယင်းတို့အထဲတွင် မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဒေါ်လာ ၆၂ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တညင်းကုန်း သားငါးထုတ်ကုန် ရောင်းဝယ်ရေးစီမံကိန်းကြီးလည်း ပါ၀င်သည်။ အင်းစိန်မြို့နယ်တွင်းရှိ မြေဧရိယာ ၆၄ ဒသမ ၅၄ ဧက ကျယ်ဝန်းသည့်မြေနေရာတွင် တည်ဆောက်မည့် သားငါးဈေးစီမံကိန်းကို GDC ကုမ္ပဏီ (Golden Dragon Construction) သို့ နှစ်လအတွင်း အလျင်အမြန် ချထားပေးခဲ့သည်။ ယင်းမြေနေရာသည် နဂိုမူလက ဒေသခံ တောင်သူများပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာမြေများဖြစ်သည်။ ယင်းလယ်မြေများကို စက်မှု(၁)၀န်ကြီးဌာနက ဦးစွာ သိမ်းသည်။ ထို့နောက် တောင်သူများသို့ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်ပေးသည်။ သို့သော် တောင်သူများ လက်ထဲသို့ မရောက်၊ ကြားက မွေး/ရေနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီး ဌာနက လက်လွှဲယူခဲ့သည်။ ထို့နောက် သားငါးဈေး ဆောက်ရန် ဖြစ်လာသည်။ ယခု အရှုပ်အရှင်းဖြစ်ပေါ်နေသည်။

ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်၏ အရေးကြီးအဆိုအတည်ပြုပြီး မကြာခင်မှာ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းအား ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ သုံးခု ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် တင်ဒါ တင်သွင်းထားသည့် ရန်ကုန်အနောက်တောင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ၊ Business Capital City Development Ltd နှင့် ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီခွဲဖြစ်သည့် ရွှေပုပ္ပါးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် သုံးခုစလုံးကို ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့ သစ်တောနှင့်စွမ်းအင် ၀န်ကြီးဦးကျော်စိုးက ပြောခဲ့သည်။ ယင်းရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းသည် စတင် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဆိုကတည်းက ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိခဲ့ဘဲ နောက်ကွယ်တွင် တရုတ်အမျိုးသားပိုင် ကုမ္ပဏီများရှိနေခဲ့သည်ဟု သတင်းကြီးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် ပထမအကြိမ် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်က ယင်းစီမံကိန်းကို ရုပ်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၅ တွင် တကျော့ပြန်ပေါ်လာသည်။ ယခု ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ သက်တမ်းကုန်လုကုန်ခါနီးတွင် ပြည်တွင်းထိပ်သီး ကုမ္ပဏီ၏သုံးခုကို ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ချပေးခဲ့သည်။

ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြီးသော အရေးကြီးအဆိုကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ဂရုမစိုက်ဘဲ မျက်နှာ ပြောင်တိုက်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏လုပ်ရပ်ကတော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကို ဆင်းခါနီး အကြီးအကျယ် အိုးမည်းသုတ်လိုက်ခြင်းဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်သည် လစဉ်ပြုလုပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းခွင့်ပြုရေးဆိုင်ရာ အစည်း အဝေးများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း ငါးခုမှ ၂၀ ခုအထိသာ အများဆုံးခွင့်ပြုလေ့ရှိသော်လည်း အစိုးရ သက်တမ်း၏ နောက်ဆုံးပိတ်ခွင့်ပြုခြင်းအဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာကို မတ်လ ၂၅ ရက်က ခွင့်ပြုပေးသွား ခဲ့လေသည်။ ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှှံမှုလည်း ပါ၀င်သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုလည်း ပါ၀င်သည်။ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှှံမှုတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် သင်္ဘောဆိပ်ဧရိယာ များတွင် လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတည်ဆောက်မှု စီမံကိန်းအတွက် အစိုးရ တင်ဒါ အောင်ထားသည့် ထိပ်သီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် စီဘီဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေးပိုင်သည် ကောင်းမြန်မာ အောင်သင်္ဘောလိုင်းကုမ္ပဏီကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီခွဲတခုဖြစ်သည့် New City Development ကုမ္ပဏီကလည်း ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်အတွင်း အပေါ့စား စက်မှုဇုန်စီမံကိန်းနှင့် အခြား ကုမ္ပဏီခွဲတခု ဖြစ်သည့် ကေတုမတီကုမ္ပဏီက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့အတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ စက်မှုဇုန်တည်ဆောက်ငှားရမ်းခြင်း စီမံကိန်းနှစ်ခုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီသည် မြေသိမ်းကိစ္စများဖြင့် ဒေသခံများနှင့် ပြဿနာတက်နေဆဲ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။

ထို့ပြင် နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအဖြစ် New Downtown Development Public ကုမ္ပဏီကို ဗိုလ်တထောင် နန်းသီတာဆိပ်ကမ်းနယ်မြေအတွင်း ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များနှင့် ရုံးခန်းများပါ၀င်မည့်စီမံ ကိန်းကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ခိုင်ဦးကုမ္ပဏီလီမိတက်သည်လည်း သန်လျင်-ကျောက်တန်း သီလဝါဆိပ်ကမ်းနယ်မြေ မြေကွက် အမှတ် ၂၃ တွင် ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဆိပ်ခံတံတားတည် ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် သီလဝါဆိပ်ကမ်းဧရိယာမြေကွက်အမှတ် ၂၇ တွင် ဆိပ်ခံတံတား၊ အခြားအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက် ရေးစီမံကိန်းများကို သီလဝါအများပိုင်ကုမ္ပဏီ၏ မြန်မာဘက်က ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ စားသုံးဆီ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အများပိုင်ကုမ္ပဏီတို့က ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဟံသာဝတီဖွံ့ဖြိုးရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အင်းတကော်ဒေသ၊ ရန်ကုန်-ပဲခူး အမှတ်(၂)လမ်းမ အနီးရှိ မြေဧရိယာ ၂၄၅၅ ဒသမ ရ၇ ဧကပေါ်တွင် အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ စီမံကိန်းတခုကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများ ဖြစ်သည့် မြကန်အင်ဂျင်နီယာ ရင်းကုမ္ပဏီ၊ ထူးနိုင်လင်းကုမ္ပဏီနှင့် လင်းရွှေစင်ကုမ္ပဏီသုံးခုကိုလည်း လမ်းခင်း ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် သည် ယခင်က လခစားလုပ်ငန်းများသာ အများဆုံးခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း ယခု စက်မှုဇုန်၊ အိမ်ရာတည်ဆောက် ရေး၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကို အများဆုံးခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုခြင်းများကို ကြည့်ပြန်လျှင်လည်း ဤသို့ တွေ့ရပြန်သည်။

New Stand Development ကုမ္ပဏီသည် အလုံမြို့နယ်ရှိ အမှတ်(၁) အလုံဆိပ်ကမ်းနှင့် ကုန်တင်ကုန်ချ နေရာများတွင် ရုံးခန်းအဆောက်အအုံများ၊ လက်လီအရောင်းဆိုင်များ၊ ဟိုတယ်နှင့် လူနေတိုက်ခန်းများပါ၀င် သည့် စီမံကိန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ထို့ပြင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်ခရိုင် မြင်သာမြို့၊ ထီးခီး ကျေးရွာ၌ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတခု တည်ဆောက်ရန် ထိုင်းကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သော Pongpipat Development ကုမ္ပဏီကို ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ကန်ဘဲ့ရှိ မြေဧရိယာ ၁၁ ဒသမ ရ၅၃ ဧကပေါ်တွင် ဟိုတယ်၊ ရုံးခန်း၊ လက်လီဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဌာနများနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ ပါ၀င်သည့် စီမံကိန်းတခုကိုလည်း KT Development ကုမ္ပဏီလီမိတက်က လုပ်ကိုင် ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စင်ကာပူ အခြေစိုက် Sembcorp ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတခုနှင့်ပူးပေါင်းပြီး မြင်းခြံသဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းတခုကိုရရှိခဲ့ပြီး၊ မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် OCK ကုမ္ပဏီသည်လည်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကို ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင်လည်း ပြည်တွင်းရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီသည် ဂျပန်နိုင်ငံ နာမည်ကြီး လေကြောင်းလိုင်းတခုဖြစ်သော ANA လေကြောင်း လိုင်း၏ ကုမ္ပဏီ ANA Holdings နှင့် ပူးပေါင်းကာ Asian Blue ဟူသော လေကြောင်းလိုင်းသစ်ကို တည်ဆောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါကြောင်း လေ့လာသိရှိလိုက်ရသည်။

ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ငါးနှစ်တာကာလအတွင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၃ ဒသမ ၄၁၄ ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က ကြေညာခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေဖြင့်လည်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအထိ လုပ်ငန်းပေါင်း ၁၁၂၉ ခု၊ ကျပ်ဘီလီယံပေါင်း ရ၀၅၀ ဒသမ ၂၂၉ ကျော် တန်ဖိုးရှိ လုပ်ငန်းများကို ခွင့်ပြုပေးနိုင် ခဲ့ကြောင်းလည်း ဆိုခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာ နိုင်ငံခြားရော၊ နိုင်ငံသားများပါပေါင်းလျှင် တိုင်းပြည်အတွက် အားရစရာကောင်းနေပါပေါ့ဟု ဆိုရမည်။ သို့သော် အားရစရာကောင်းခြင်းမှာ လုပ်ငန်းရှင်အတွက်လား၊ ပြည်သူ အတွက်လား၊ နိုင်ငံတော်အတွက်လား၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွက်လားဟူသည် လားရာကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါ မည်။ လုပ်ငန်း ရှင်အတွက်ကသာများနေပြီး အခွန်အခများကို ရှောင်တိမ်းနေမည်ဆိုလျှင် နိုင်ငံတော်အတွက် လည်း မကောင်း၊ ပြည်သူအတွက်လည်း မကောင်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟု ဆိုရပါမည်။

ယခု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့ဆင်းခါနီးလေးတွင် အလျှင်အမြန် တက်သုတ်ရိုက်ချထားပေးခဲ့သော နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကိုလည်း နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွား မည်မျှပါ၀င်နေသနည်း၊ မည်မျှဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်နည်းကို ပြန်လည်စိစစ်ရန် လိုပါသည်ဟု မြင်မိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က ချထားပေးသည့် လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများသည် ယခုအခါ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အားနည်းပြီး အဂတိတရားများနှင့် ငြိစွန်းနေသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေ၍ ဖြစ်သည်။ MIC ကိုယ်တိုင်က ပင်လျှင် အစိုးရအဖွဲ့ အလွှဲအပြောင်း လေးငါးရက်အတောအတွင်းကလေးကို မစောင့်နိုင်ဘဲ လုပ်ကိုင်ခွင့်များ အလျင်အမြန် ချထားပေးခြင်းကပင် အဂတိတရားနှင့် ငြိစွန်းနေပေပြီဟု မှတ်ယူနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ချထားပေး သော လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများ အချို့တည်နေရာများသည် မြေယာသိမ်းဆည်းမှု အရှုပ်အရှင်းမကင်းသေး ကြောင်း ကြားသိရသည်။ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရသည့် အချို့သောကုမ္ပဏီ၊ အများပိုင်ပါသည်ဟု ခေါ်နေသော ကုမ္ပဏီ များသည် အခွန်ထိမ်ချန်ခြင်းများ၊ ရှောင်တိမ်းခြင်းများ ရှိနေသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက်များသည် ဘောင်ဝင်၊ မဝင်ကိုလည်း ပြန်လည်စစ်ဆေးသင့်သည်ဟု ပြောနေကြ သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသည် စစ်မှန်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် အပီအပြင် ပေါ်ပေါက်ရန်လိုနေသည်။ ထိုသို့ ပေါ်ပေါက် ရန်အတွက် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းတွင်လည်း ယင်းအချက်ကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ထားသည်။ စစ်မှန်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပေါ်ရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ကမ်းမှန်လမ်း မှန်ရန်လိုပါသည်။ ထို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တွင် တာဝန်ရှိသည်။ MIC သည် ခေါင်မိုးမလုံ လျှင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးစနစ်သာ ထွန်းကားနေဦးမည်ဟု ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ စီးပွား ရေးပညာရှင်များက သုံးသပ်ကြသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အား လူပြောင်း၊မူပြောင်းဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသင့်နေကြောင်းလည်း ဝေဖန်သံများ ပေါ်ထွက်နေပါသည်။

မောင်လွင်ပြင်
News Watch(စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ်)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal

Blog Archive

Shwe Hmone Yati

Tags

၊ ဇရစ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ ၊ သထံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ အင္းတိုင္စုေက်းရြာ ၀က္လက္ ၀တၱဳ ၀တ္မွံဳေရႊရည္ ၀မ္းတြင္း ၀မ့္ဟိုင္း ၀ါးခယ္မ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း ၀ိုင္းေမာ္ ၀ုိင္းစုခိုင္သိန္း ၅၉(စ) 7 July 8888 88gens AA ABSDF accident ad advice Afghan Africa AI ALD ALP amaze America America's Got Talent Angelina jolie Anonymous ANP arak Arakan Archaelogy Argentina Army ARSA art article Astronomy attakyaw Aung San Suu Kyi Australia Austria Bagan Bago Bangladesh Bank BCP beau beauty Belgium BGF bingal Bingali Bobby Soxer (ထက္ထက္) Bogyoke Aung San Bomb book Border Bosnia Botswana Brazil British Brunei buddhi Buddhism Buddhist Burmese Movieclips Trailers Burundi business Butan c Cambodia camera Cameroon Canada car cartoon celebs Chicken Soup Chile Chin China chinese Christian CIA city City Life Buffalo cival war CNF Colombia Congo Cook couple CPB crime Criticism Crony CRPP cssu Cuba Daily Popular Dailymotion dance DASSK Days Denmark dhamma DKBA Donation DPNS DR.Tint Swe Dutch earth Ecuador Education Egypt EindraKyawZin ele Election ElSalvador Embassy Eng England entertainment environment essay Ethiopia Ethnic EU eurpoe Exile Facebook News fashion fashion show fb FDA feature FIFA Fiji for sale Foreign Affairs France Free Burma Rangers(FBR) funny Gambia game GandaWin gay general general knowledge Generation Wave Georgia Germany Ghana ghost story go gossip column Gov greece Guatemala Gwa Ha Ha health herbal Heritage Hindu History HIV Hluttaw Hong Kong Htet Htet Moe Oo htun koko HumanRight Hungary ICC Iceland IMF India Indonesia interview Iran Iraq Ireland Irrawaddy ISIS Islam Israel Italy Ivory Coast J. Krishnamurti Japan Jewellery JMC job Jobs joke Jordan ju justin bieber Kachin KAF Karen Kayah Kazakhstan KBC Keanu Reeves Kenya khaingHninWai KhinLayNwe) KHRG KIA KIO KNDO KNPC KNPP KNSO KNU KPP KSDP Kuwait Labadawn Ladyboy learning english Lebanon LEBT letter Libya Liechtenstein lifestyle link LNDP london lottery love Luxembourg M Seng Lu Ma Millar Hniang mafia magic Magway mal Malaysia Mali mandalay Manny Pacquiao Maths Maungdaw Mauritania MCDF MDCF Me N Ma Girls medel media medicine Memory Mexico MFOCN MH 370 miss Miss People MissAmerica MissButtBrazil MissGrandInternational MissInternational MissInternationalQueen MissSupranational MissTourismInternational MissUniverse MissUniversityMyanmar MissWorld MissWorldMuslimah MisterInternationalMyanmar MMCG MNDAA model Model Contest Mon mone money Monthly Popular Morocco movie MP4YOU TUBE MPC MPT MPU MSF MSM music muslim myanmar Myanmar Idol MyaThanTint myint myat NATO nature NCA NCCT ND-Burma NDF NED Nepal new new year newgens news Newzeland NGO Niagara Falls Nicki Minaj nicky Niger Nigeria NLD NMSP NNER NorthKorea Norway Nothern Novel Number obama OIC Opinion osama binladin pagoda Pakistan Palestine Paraguay Party People Peru Phillipines Philosophy photo phyu phyu kyaw thein PJS PoDarli poem Poland Police Politic Political Prisoner PopularPost pp programmer Project PSLF/TNLA Puerto Rico QandA Qatar Quote R.ဇာနည္ rates RCSS/SSA Real Estate RebcaWin Records Refugee Religious report Research Riot RNDP Rohingya Romania RSO Russia Rwanda Rဇာနည္ Saffron Satire Saudi Science Science & Tech scotland SEA Game Serbia sexeducation Shakira Shan show Shwe Dagon Siberia Sierra Leone Singapore singer SNDP SNLD Soe soldier Somalia song sound SouthAfrica SouthKorea Spain Speech sport Sri Lanka SSA SSPP stock Store story Sudan suu foundation Sweden Switzerland Syria Taipei Taiwan Tanzania tatto tech terrorist Thailand ThaZin ThinGyan ThinZarWintKyaw Tibet Tips TNLA tourism Trailer Travel Traverse America true story Tunisia Turkey Turkmenistan U Ko Ni U Thant UAE UEC Uganda Ukrain UN UNA Unesco UNFC UNHCR UNICEF UNODC UPWC Uruguay USAID USDP UWSA UWSP Venezuela vi video vietnam vn War way weather Wedding WFP WHO wonder worker world accident World Bank world celebs world crime World Heritage world history world singer worldn WorldNews yangon YCDC Yemen YHT YIT yoon yoon YunMiOo Zimbabwe က၀ ကခ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကနီ ကန္ ့ဘလူ ကန္ပိုက္တီး ကန္ၾကီးေထာင့္ ကံမ ကမန္ ကမာရြတ္ ကယန္း ကယား ကယားျပည္နယ္ ကရင္ ကရင္နီ ကရင္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္သူ ့ပါတီ ကြတ္ခိုင္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ကြမ္းျခံကုန္း ကြမ္းလံု ကြ်န္းစု ကြ်န္းလွ ကြ်ဲပြဲ ကလလတ ကသာ ကာမိုင္း ကာရံခ်ိ ဳ ကားေမာင္းသူေတြအတြက္ ကိုးကန္ ့ ကိုကိုးကြ်န္း ကိုထက္ ကိုျမေအး ကိုအံ့ၾကီး ကိုေ၀လု ကုိးကန္ ့ ကူမဲ ကေလး ကေလး၀ ကေလာ က်န္းမာေရး က်ိဳက္ထို က်ိဳက္ထီးရိုး က်ိဳက္မေရာ က်ိဳက္လတ္ က်ိဳင္းတံု က်ံဳေထာ္ က်ံဳေပ်ာ္ က်ံုဒိုး ခင္ညြန္ ့ ခင္ဘုဏ္း ခင္ဝင့္ဝါ ခင္သဇင္ ခင္ဦး ခန္ ့စည္သူ ခရစ္ဆီ ၀ဏၰ ခရမ္း ခိုင္သင္းၾကည္ ခိုင္သဇင္ငုဝါ ခိုလမ္ ခူမီး ခေမာက္ၾကီး ခ်င္း ခ်င္းတြင္းျမစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ခ်င္းေရႊေဟာ္ ခ်စ္စႏိုးဦး ခ်စ္သုေ၀ ခ်စ္ဦးညိဳ ခ်စ္ေဗဒင္ ခ်မ္းခ်မ္း ခ်မ္းျမသာစည္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ခ်မ္းေအးသာစံ ခ်ီေဗြ ခႏၱီး ဂန္ ့ေဂါ ဂမၻီရ ဂုတ္ထိပ္ ဂ်င္မီ ဂ်ီလတ္ ဂ်ဴး ငပုေတာ ငဖဲ ငါန္းဇြန္ ငါးသိုင္းေခ်ာင္း ငါ့သေရာက္ စကု စက္စဲ စကၤာပူ စစ္ကိုင္း စစ္ကိုင္းတိုင္း စစ္ေတြ စတီဗင္ဦး စနဲျမိဳ ့ စမ္းေခ်ာင္း စမး္ေခ်ာင္း စံရတီမုိးျမင့္ စြမ္းအားရွင္ စလင္း စဥ့္ကိုင္ စဥ့္ကူး စာေပေဟာေျပာပြဲ စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး စိုင္းစိုင္းခမ္းလိွဳင္ စိုးစႏၵာထြန္း စိုးျပည့္သဇင္ စိုးျမတ္နႏၵာ စိုးျမတ္သူဇာ စိုးသူ စီးပြားေရး စုစုေႏြး စေလ စႏၵီျမင့္လြင္ ဆင္ဘို ဆင္ေပါင္၀ဲ ဆြမ္ပရာဘြမ္ ဆြာၿမိဳ႕ ဆားလင္းၾကီး ဆိပ္ျဖဴ ဆိုေတး ဆီဆိုင္ ဆီရာလီယြန္း ဆုပန္ထြာ ဇင္၀ိုင္း ဇန္ႏူး ဇဗၺဴသီိရိ ဇမၺဴသီရိ ဇြန္သင္ဇာ ဇြန္သံစဥ္ ဇလြန္ ဇာဂနာ ဇာနည္ထူးထူး ဇိုမီး တကသ တင္ဇာေမာ္ တင့္တင့္ထြန္း တင္းတိတ္ တစည တံတားဦး တနသၤာရီ တနသၤာရီတိုင္း တန္ ့ဆည္ တန္ ့ယန္း တပ္ကုန္း တမူး တရား တြန္းဇံ တြံေတး တလုပ္ တအာင္း(ပေလာင္) တာခ်ီလိတ္ တာေမြ တာေလ တိုက္ၾကီး တီက်စ္ တီးတိန္ တုိက္ၾကီး တူနီးရွား တႏိုင္း တႏို္င္း ထက္ထက္၀င့္ ထက္ထက္မိုးဦး ထန္းကုန္း ထန္းတပင္ ထန္းပင္ကုန္း ထြန္းထြန္း ထြန္းအိျႏၵာဗို ထားထက္ထက္ ထားဝယ္ ထီးခ်ိဳင့္ ထီးလင္း ထံုးတပိုေက်းရြာ ထူးဆန္းေထြလာ ထူးၾကီး ထူးအိမ္သင္ ဒကၡိဏသီရိ ဒဂံု ဒဂံုဆိပ္ကမ္း ဒဂံုျမိဳ ့သစ္ ဒလ ဒလိုင္းလားမား ဒါးက ဒါရိုက္တာ၀ိုင္း ဒါရိုက္တာမိုက္တီး ဒိုက္ဦး ဒီပဲယင္း ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္္မာ) ဒီေမာဆို ဓႏုျဖဴ နတၱလင္း နတ္တလင္း နတ္ေမာက္ နန္းခင္ေဇယ်ာ နန္ဆန္ ့ နန္းဆုရတီစိုး နမၼတီး နမၼတူ နမ့္ခမ္း နမ့္စမ္ နမ့္ဆမ္ နမ့္လန္ နယ္သာလန္ နာဂ နားဟိုင္းလံု နာေရး နာေရးကူညီမွဳအသင္း နီနီခင္ေဇာ္ နႏၵာလိွဳင္ ပက္ထရစ္ရွာ ပခုုကၠဴ ပင္းတယ ပင္လည္ဘူး ပင္လံု ပင္ေလာင္း ပန္၀ါ ပန္ဆိုင္း ပန္းတေနာ္ ပန္းဘဲတန္း ပန္းေတာင္း ပြင့္နဒီေမာင္ ပြင့္ျဖဴ ပလက္၀ ပလိပ္ ပိုင္က်ံဳ ပိုလန္ ပီကင္း ပုဂံ ပုဇြန္ေတာင္ ပုဏၰားကြ်န္း ပုပၸါး ပံုပါက်င္ ပုဗၺသီရိ ပုလဲ ပုသိမ္ ပုသိမ္ခရိုင္ ပုသိမ္ၾကီး ပုေလာျမိဳ ့ ပူတာအို ပေလာင္ ပဲခူး ပဲခူးတိုင္း ပ်ဥ္းမနား ဖယ္ခံု ဖရူဆို ဖြာေထာင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖလမ္း ဖားကန္ ့ ဖာပြန္ ဖားေဆာင္း ဖုန္ၾကားရွင္း ဖ်ာပံု ၾကက္ယက္ ေက်းရြာ ၾကံခင္း ၾကည္ျဖဴ သွ်င္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး ၾကိဳ ့ပင္ေကာက္ ၾကဴကုတ္ ဗကပ ဗကသ ဗန္းေမာက္ ဗန္းေမာ္ ဗဟန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းထြန္းၾကည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္ၾကင္ေမာင္ ဗိုလ္မွဴးၾကီးေစာဆန္းေအာင္ ဗိႆ ႏိုး ဗီယက္နမ္ ၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ ဘဂၤါလီ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ ဘားအံ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ ဘိုကေလး ဘီးလင္း ဘုတလင္ ဘုတ္ျပင္း ဘုရားၾကီး ဘုရားသံုးဆူ ဘုိကေလး ဘူးသီးေတာင္ မကၠဆီကို မကွေးတိုင်း မခ်မ္းေဘာ့ မဂၤလာဒံု မဂၤလာပြဲ မဂၤလာေတာင္ညြန္ ့ မင္းကင္း မင္းကြန္း မင္းကိုႏိုင္ မင္းတပ္ မင္းတုန္း မင္းဘူး မင္းျပား မင္းလွ မင္းအုပ္စိုး မင္းေမာ္ကြန္း မင္းေသြးသစ္ မင္းေအာင္လိွဳင္ မင်းအောင်လှိုင် မတၱရာ မတူပီ မထက္ မန္စီ မန္တလေးတိုင်း မန္းေဂ်ာ္နီ မဘသ မဘိမ္း မယ္စဲ့ မယ္လ မယ္လိုဒီ မရမ္းကုန္း မြန္ မြန္ျပည္နယ္ မြန္ျပည္သစ္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ မြန္းေအာင္ မလိွဳင္ မလႊကုန္း မွန်ပြည်နယ် မွဲ ့ မဟန မဟာေအာင္ေျမ မအီ မအူပင္ မာန္ေအာင္ မာယာလူမ်ိဳူး အေၾကာင္း မာရီနာ မာရီလင္မြန္ရိုး မိစႏၵီ မိတီၳလာ မိတီ္ၳလာ မိတၳီလာ မိတ္ကပ္ မိန္ ့ခြန္း မိုးကုတ္ မိုင္းကိုင္ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မိုင္းခုတ္ မိုင္းဆတ္ မိုင္းတံု မိုင္းထား မိုင္းပန္ မိုင္းပြန္ မိုင္းယန္း မိုင္းျပင္း မိုင္းျဖတ္ မိုင္းရွဴး မိုင္းလား မိုင္းေနာင္ မိုင္းေယာင္း မိုးညွင္း မိုးညိဳ မိုးနဲ မိုးမိတ္ မိုးယုစံ မိုးျဗဲ မိုးသီးဇြန္ မိုးေကာင္း မိုးေဇညိမ္း မိုးေမာက္ မိုးေဟကို မိုးေအာင္ရင္ မံုးကိုး မုဏ္း မုဒံု မုန္း၀န္း မုန္းကို မံုရြာ မုံရြာၿမိဳ႕ မုိင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မုိးညႇင္းၿမိဳ႕နယ္ မူဆယ္ မေကြး မေကြးတိုင္း မေလးရွား မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ မႏၱေလး မႏၱေလးတိုင္း ယင္းမာပင္ ယန္ဟီးလီ ယမံုမိုး ယြန္းယြန္း ယီမင္ ယုသႏၱာတင္ ယူကရိန္း ျပင္သစ္ ျပင္ဦးလြင္ ျပဇာတ္ ျပည္ ျပည္ခို္င္ျဖိဳး ျပည္ၾကီးတံခြန္ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ျပည္သူ ့ဂုဏ္ရည္ ျပြန္တန္ဆာ ျဖိဳးၾကီး ျဖိဳးျဖိဳးေအာင္ ျဖိဳးေငြစိုး ျဖဴး ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း ျမ၀တီ ျမင္းမူ ျမင္းျခံ ျမင့္ျမတ္ ျမစ္က်ိဳး ျမစ္ဆံု ျမစ္ၾကီးနား ျမစ္သား ျမတ္ေကသီေအာင္ ျမန္မာမေလးမ်ား ျမန္မာမေလးမ်ားvideo ျမန္မာ့ရိုးးရာ ပန္းးပုပညာ ျမန္ေအာင္ ျမဝတီ ျမသန္းစံ ျမိတ္ထား၀ယ္ ျမိဳ ့သစ္ ျမိဳင္ ျမိဳင္ၾကီးငူ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ ရတနာမိုင္ ရတာနာ ရန္ကင္း ရန္ကုန္ ရန္ကုန္စက္မွဳတကၠသိုလ္ ရန္ကုန္တိုင္း ရန္ကုန္ျပည္သူ ့အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္ ရန်ကုန်တိုင်း ရပ္ေစာက္ ရမည္းသင္း ရမ္းျဗဲ ရြာငံ ရွင္ဆႏၵာဓိက ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(က်ားျဖဴပါတီ) ရွမ္းနီ ရွမ္းျပည္နယ္ ရွားေတာ ရွီဘုယဇာနည ရိုဟင္ဂ်ာ ရုရွား ရေသ့ေတာင္ ရဲတိုက္ ရဲထြဋ္ ရဲေလး လက္ပံတန္း လက္ပံေတာင္း လက္ေ၀ွ ့ လင္းေခး လပြတၱာ လမ္းမေတာ္ လယ္သမား လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လယ္ေ၀း လြယ္လင္ လြိဳင္လင္ လြိဳင္ေကာ္ လွည္းကူး လွည္းတန္း လွှတ်တော် လွာကာေက်းရြာ လွိဳင္သာယာ လသာ လဟယ္ လားရွိဳး လာအို လိြဳင္လင္ လိြဳင္ေကာ္ လိွဳင္ လိွဳင္းဘြဲ လိွဳင္သာယာ လိုင္ဇာ လိႈင္းဘြဲ႔ၿမိဳ႕နယ္ လီဆူ လံုးခင္း လုလုေအာင္ လူမင္း လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ လဲခ်ား လႊတ္ေတာ္ ဝတ္မွဳန္ေရွြရည္ ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း ဝိုင္းေမာ္ ဝိုင္းေလး ဝီရသူ ႀကည့္ျမင္တုိင္ သကၠလ သက္မြန္ျမင့္ သခင္တင္ျမ သံဃာ သဃၤန္းကြ်န္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ သင္ဇာႏြယ္၀င္း သဇင္ သံတြဲ သတိေပးခ်က္ သထုံ သထံု သနပ္ပင္ သန္လ်င္ သန္းေရႊ သပိတ္က်င္း သံဖြူဇရပ် သၾကၤန္ သံျဖဴဇရပ္ သရက္ သံလ်င္ သဥၹာႏြယ္၀င္း သာစည္ သားညီ သာယာ၀တီ သာေကတ သာေပါငး သာေပါင္းျမိဳ ့နယ္ သိန္းစိန္ သိန္းနီ သိႏၷီ သီတဂူဆရာေတာ္ သီဟ၀င္းတင္ သီေပါ သု၀ဏၰ သု၀ဏၰ၀တီ သံုးခြ သံုးဆယ္ သူရဦးတင္ဦး သူရဦးေရႊမန္း သူရဦးေအာင္ကို သူရေရႊမန္း သူရဲေကာင္း သံေတာင္ၾကီးျမိဳ ့ သေရာ္စာ သဲကုန္း သၪၨာႏြယ္ဝင္း ဟန္၀င္းေအာင္ ဟန္ထူးလြင္ ဟန္သီ ဟသၤာတ ဟားခါး ဟာသ ဟိုင္းၾကီးကြ်န္း ဟိုပံုး ဟိုယာေဒသ ဟုမၼလင္း ဟုိပန္ ဟဲဟိုး အကယ္ဒမီ အကယ္ဒမီ၂၀၁၂ အဂၤပူ အင္ဂ်လီနာ ဂ်ိဳလီ အင္းစိန္ အင္းတေကာ္ အင္လံုရြာ အင္းေတာ္ အင္းေတာ္ႀကီး အင္းေလး အစၥေရး အဆိုအမိန္ ့ အမရပူရ အမ္း အမ်ိဳးသမီးပါတီ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္ အမ်ိဳးသားပါတီ အျမန္လမ္း အရာေတာ္ အရိုင္း အလွျပင္မယ္ အလံု အသုတ္ အာဆီယံ အာဇာနည္ေန ့ အိမ္မဲ အိေခ်ာပို အိႏၵိယ အီရန္ အီသီယိုးပီးယား အုတ္တြင္း အေကာက္ေတာင္ အေဖ်ာက္ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒ အေလာင္းေတာ္ကႆ ပ ဥတၱရသီရိ ဦး၀င္းတင္ ဦး၀ီရသူ ဦးဂမၻီရ ဦးထင္လင္းဦး ဦးထင္ေက်ာ္ ဦးထင်ကျော် ဦးနု ဦးပိုင္ ဦးဖိုးက်ား ဦးျမင့္ေဆြ ဦးဝင္းခ်ိဳ ဦးဝင္းတင္ ဦးဝင္းထိန္ ဦးသန္ ့ ဦးေတဇ ဦးေန၀င္း ဧရာ၀တီ ဧရာ၀တီတိုင္း ဧရာဝတီ ဧဝရတ္ေတာင္ ဧဝံေမသုတံ ေ၀ဠဳေက်ာ္ ေ၀ါ ေကတုမတီ ေကအိုင္အို ေကာ့ကရိတ္ ေကာင္းျပည့္ ေကာ့မွဴး ေကာလင္း ေကာ့ေသာင္း ေကာ္နီ ေက်းသီးျမိဳ ့ ေက်ာက္ဆည္ ေက်ာက္တံခါး ေက်ာက္တံတား ေက်ာက္တန္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ၾကီး ေက်ာက္မဲ ေက်ာက္ျဖဴ ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ေက်ာင္းကုန္း ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ ေက်ာင္းသားသပိတ္ ေက်ာ္ကိုကို ေက်ာ္သူ ေက်ာ္ဟိန္း ေက်ာ္ေက်ာ္ဗို ေခ်ာက္ ေခ်ာင္းဆံု ေခ်ာင္းသာ ေခ်ာင္းဦး ေခ်ာရတနာ ေဂ်ညီညီ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ေငြမွဳန္ရတီ ေငြေဆာင္ ေစတုတၱရာ ေစာဘြဲ့မွဴး ေဆာ ေဆာ့ေလာ္ ေဇယ်၀တီ ေဇယ်ာသီရိ ေဇရဲထက္ ေဇာ္ဝင္းထြဋ္ ေဇာ္သက္ေထြး ေညာင္တုန္း ေညာင္ဦး ေညာင္ေျခေထာက္ ေညာင္ေရႊ ေညာင္ေလးပင္ ေတာကြ်ဲအင္း ေတာင္ကုတ္ ေတာင္ငူ ေတာင္တြင္းၾကီး ေတာင္ဒဂံု ေတာင္ၾကီး ေတာင္ျပိဳလက္၀ဲ ေတာင္ျပံဳး ေတာင္သမန္ ေတာင္သာ ေတာင္ဥကၠလာ ေထာက္ၾကန္ ့ ေဒၚၾကိဳင္ၾကိဳင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဒးဒရဲ ေဒါက္တာညိဳညိဳသင္း ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္း ေဒါက္တာလွေက်ာ္ေဇာ ေဒါက္တာသန္းထြန္း ေဒါပံု ေနတိုး ေနမ်ိဳးဇင္ ေနမ်ိဳးေ၀ ေနျပည္ေတာ္ ေနာင္ခ်ိဳ ေနာင္ဒြန္းေက်းရြာ ေနာင္လံုး အုပ္စု ေနာ္အုန္းလွ ေပးစာ ေပးစာ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမ၀င္း (သို႔) ဗိုလ္ျမ၀ါး ေပါက္ ေပါက္ေခါင္း ေပါက္ေတာ ေပါင္ ေပါင္းတည္ ေပ်ာ္ဘြယ္ ေဖြးေဖြး ေဖာင္ၾကီး ေဖာင္းျပင္ ေၾကးမံုဦးေသာင္း ေၾကာ္ျငာ ေဗဒင္ ေဗလု၀ ေဘာလခဲ ေမ ေမခလာ ေမစံပယ္ညိဳ ေမွာ္ဘီ ေမသက္ခိုင္ ေမသန္းႏု ေမာက္မယ္ ေမာခ်ီး ေမာင္ေဆာင္းခ ေမာင္ေတာ ေမာင္ေမာင္၀မ္း ေမာ့စ္ ေမာ္ခ်ီး ေမာ္လျမိဳင္ ေမာ္လိုက္ ေမာ္္လ္ဒိုဗာ ေျပတီဦး ေျမပံု ေျမာက္ဒဂံု ေျမာက္ဥကၠလာ ေျမာက္ဦး ေျမာင္ ေျမာင္းျမ ေရး ေရစၾကိဳ ေရစႀကိဳၿမိဳ႕နယ္ ေရတာရွည္ ေရနီ ေရနံေခ်ာင္း ေရၾကည္ ေရျဖဴ ေရွြဘိုျမိဳ ့ ေရွြမွဳန္ရတီ ေရွြျပည္သာ ေရဦး ေရႊ၀ါေရာင္ ေရႊကူ ေရႊက်င္ ေရႊစက္ေတာ္ ေရႊည၀ါဆရာေတာ္ ေရႊတိဂံု ေရႊဘို ေရႊမွဳန္ရတီ ေရႊျပည္သာ ေရႊလီ ေရႊေညာင္ ေရႊေတာင္ ေရႊေပါကၠံ ေရႊေသာင္ယံ ေလးမ်က္ႏွာ ေလးျဖဴ ေလွာ္ကား ေလာက္ကိုင္ ေလာင္းလံု ေလာပိတ ေဝါျမိဳ႕နယ္ ေအးခ်မ္းျမတ္မိုး ေအးျမတ္သူ ေအသင္ခ်ိဳေဆြ ေအာင္ဆန္းဦး ေအာင္ပန္း ေအာင္မင္း ေအာင္ရဲလင္း ေအာင္လံ ေအာင္ေျမသာစံ ေအာင္ေသာင္း ေအာ္စကာ ႏြားထိုးၾကီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ႏိုင္မြန္ခ်မ္း

Labels

Recent Post