ဒဂံုစငၲာၾတင္ အမ္ိဳးသမီးငယၱစ္ဦးကို ကတ္ေၾကး်ဖင့္ ထိုးမႈ ်ဖျစၸား


စမ္းေခ္ာင္း်မိဳ႕နယ္ ဒဂုံစငၲာ(၁) ဒုတိယထျပၲင္ ျဖင့္လြစၴားသၫ့္ ONYX အလြပစၥၫ္းေအရာင္းဆိုျငၲင္ ဆိုင္၀ႏၴမ္းအမ္ိဳးသမီးကို အမ္ိဳးသားတစ္ဦးမြ ကတ္ေၾကး်ဖင့္ထိုးခဲ့သၫ့္ အၾတက္ ညာဘကၼ္ကႅဳံးပ္ကၥီးခဲ့်ပီး ဒဏ္ရာမ္ားျစာ ရရိြခဲ့ေၾကာင္း စမ္းေခ္ာင္း်မိဳ႕မရဲစခႏ္းမြ ရဲမြဴး၀င္း်မင့္ဦး က ေ်ပာသၫ္။
ေယန႔(ဧ်ပီ၆ရက္) နံနက္ ၉နာရီခႏ္႔ၾတင္ အသက္၂၀ ခႏ္႔ရြိ ONYX
အလြပစၥၫ္းေအရာင္း ဆိုင္၀ႏၴမ္းအမ္ိဳးသမီးသၫ္
ဆိုျငၹင့္ရႏ္်ပငၧင္ေနစၪ္ အသက္၂၃ႏြစ္အျရယ္ရြိ ေေနျဒးဆိုသူ ေရာက္ ရိြလာကာ အမ္ိဳးသမီးငယၠိဳ ေအပၚမြမိုးကာ မ္က္ႏြာကို ကတ္ေၾကး်ဖင့္ အခ္က္ေပါင္းမ္ားျစာ ထိုးခဲ့်ခင္း ်ဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါရဲအရာရိြက ေ်ပာသၫ္။
"ေကာေငၼလးနဲ႔သူနဲ႔ရၫ္းစားေၾတလို႔ေ်ပာတယ္။ ေကာေငၼလးကသူ႔ကို
မၾတဲခ္င္ေတာ့ဘူး အဆက္်ဖတၼယႅိဳ႕ ဖုႏ္းဆက္ေ်ပာတယ္ ။ဒီလိုေ်ပာလို႔ေမန႔ကလဲ ေကာေငၼလးကိုပါးရိုက္ေသးတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့
ဆိုငၠိဳ လိုကႅာ်ပီးကတ္ေၾကးနဲ႔ထိုးတာ။ ညာဘကၼ္ကႅဳံးတစၹက္ေတာ့ ပ္ကၥီးၾသားတယ္။ ရႏၠဳႏ္ေဆး႐ုံ ႀကီးကို ပို႔ေပးထားပါတယ္" ဟု
စမ္းေခ္ာင္း်မိဳ႕မရဲစခႏ္းမြ ရဲအရာရိြတစ္ဦးက ေ်ပာသၫ္။
အခင္း်ဖျစၸားခ္ိျႏၲင္ ဆိုငၡႏ္းမ္ားစတင္ ျဖင့္လြစ္ေနခ္ိႏ္်ဖစ္ၿပီး ကတ္ေၾကး်ဖင့္ အထိုးမခံရမီက အမ္ိဳးသမီးငယၠ ပတ္၀ႏ္းက္င္ရိြ လုံ်ခံဳေရးမ္ားကို အကူအညီေတာင္းေသာႅၫ္း မၫ္သဴတစ္ဦးတစ္ေယာကၼြ
ကူညီခဲ့ဲ်ခင္း မရိြေၾကာင္း မ္က္်မင္ေၾတ႔သူ အမ္ိဳးသားတစ္ဦးက ေ်ပာသၫ္။
"ေကာေငၼလးအ်ပျငၴက္်ပီး အကူအညီေတာင္းေသးတယ္။ လုံ်ခံဳေရး၀ႏၴမ္းေၾတရိြေပမယ့္ ဘယ္သဴမြ၀ငၼၾဆဲဘူး။ ဆိုင္ေၾတျဖင့္ကာစ ဆိုေတာ ့ေအာကၳပၠ ၀င္ေပါကၱစၡါးေၾတ ပိတၳားလို႔ ေ်ပးမရတာ။
ေကာေငၼလးကို ေအပၚကတၾကၡ်ပီး စိတ္ႀကိဳကၳိဳးေနတာ။
ရဲေၾတလာေတာ့မြ လုံ်ခံဳေရးေၾတက ရိုကၼယ္ႏြကၼယႅဳပ္ေတာ ့ရဲေၾတက
မလုပၡိဳင္းဘဲဲ ေခၚၾသားတာ"ဟု အဆိုပါအမ္ိဳးသားက ေ်ပာသၫ္။
ကတ္ေၾကး်ဖင့္အထိုးခံရသၫ့္အၾတက္ အမ္ိဳးသမီးမြာ ညာဘက္
မ္ကႅဳံးေပါၾကၳကၡဲ့်ပီး ဘယၼ္ကႅဳံးေအာက္ ဦးေခါင္း ၊ ေမးေစ့ႏြင့္
လကၱိဳ႕ၾတင္ ကတ္ေၾကး ဒဏ္ရာမ္ား ရရြိခဲ့ၿပီးရႏၠဳႏ္်ပၫ္သဴ႕ေဆး႐ုံႀကီးၾတင္ (အၾတင္းလူနာ)မစိုးရိမ္ရအ်ဖစ္ တက္ေရာကၠဳေသေနၾကာင္း ရဲမြဴး၀င္း်မင့္ဦး
ေက်ပာသၫ္။
"်ပစၼႈက္ဴးၾလႏ္သဴကိုဖမ္းမိထားပါတယ္။ သူတို႔ႏြစ္ေယာကၠ လြၫ္းတႏ္း ထႏ္းတပင္ေနာကႅမ္းမြာေနတယ္။ ေကာင္ေလးဇာတိက ေတာင္ႀကီးကပါ။
ရႏၠဳႏၼြာ ေအဆာင္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ခုလိုလုပ္ရလဲ ဆိုတာ ကိုေတာ့ ဆက္်ပီးစစ္ေနတယ္"ဟု အဆိုပ ါရဲအရာရိြက ေ်ပာသၫ္။
်ပစၼႈက္ဴးၾလႏ္သဴ ေေနျဒးကို စမ္းေခ္ာင္း်မိဳ႕မ ရဲစခႏ္းမြ ်ပစၼႈပုဒၼ၃၂၆/ ၃၀၇ /၄၅၂ ်ဖင့္ အမႈျဖင့္ စစ္ေဆးေေနၾကာင္း သတင္းရရြိသၫ္။
ဓာတၸံဳ-စမ္းေခ္ာင္းရဲစခႏ္း
post by 7day
..............................
"ဒဂံုစင္တာတြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ ထိုးမႈ ျဖစ္ပြား "
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ဒဂုံစင္တာ(၁) ဒုတိယထပ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ONYX အလွပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္တြင္ ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးကို အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ ကတ္ေၾကးျဖင့္ထိုးခဲ့သည့္ အတြက္ ညာဘက္မ်က္လုံးပ်က္စီးခဲ့ျပီး ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရရိွခဲ့ေၾကာင္း စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲမွဴး၀င္းျမင့္ဦး က ေျပာသည္။
ယေန႔(ဧျပီ၆ရက္) နံနက္ ၉နာရီခန္႔တြင္ အသက္၂၀ ခန္႔ရွိ ONYX
အလွပစၥည္းအေရာင္း ဆိုင္၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးသည္
ဆိုင္ဖြင့္ရန္ျပင္ဆင္ေနစဥ္ အသက္၂၃ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေနေဒြးဆိုသူ ေရာက္ ရိွလာကာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ကို အေပၚမွမိုးကာ မ်က္ႏွာကို ကတ္ေၾကးျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါရဲအရာရိွက ေျပာသည္။
"ေကာင္မေလးနဲ႔သူနဲ႔ရည္းစားေတြလို႔ေျပာတယ္။ ေကာင္မေလးကသူ႔ကို
မတြဲခ်င္ေတာ့ဘူး အဆက္ျဖတ္မယ္လို႔ ဖုန္းဆက္ေျပာတယ္ ။ဒီလိုေျပာလို႔မေန႔ကလဲ ေကာင္မေလးကိုပါးရိုက္ေသးတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့
ဆိုင္ကို လိုက္လာျပီးကတ္ေၾကးနဲ႔ထိုးတာ။ ညာဘက္မ်က္လုံးတစ္ဖက္ေတာ့ ပ်က္စီးသြားတယ္။ ရန္ကုန္ေဆးရုံ ၾကီးကို ပို႔ေပးထားပါတယ္" ဟု
စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕မရဲစခန္းမွ ရဲအရာရိွတစ္ဦးက ေျပာသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဆိုင္ခန္းမ်ားစတင္ ဖြင့္လွစ္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ကတ္ေၾကးျဖင့္ အထိုးမခံရမီက အမ်ိဳးသမီးငယ္က ပတ္၀န္းက်င္ရိွ လုံျခံဳေရးမ်ားကို အကူအညီေတာင္းေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ
ကူညီခဲ့ဲျခင္း မရိွေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႔သူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
"ေကာင္မေလးအျပင္ထြက္ျပီး အကူအညီေတာင္းေသးတယ္။ လုံျခံဳေရး၀န္ထမ္းေတြရိွေပမယ့္ ဘယ္သူမွ၀င္မဆြဲဘူး။ ဆိုင္ေတြဖြင့္ကာစ ဆိုေတာ ့ေအာက္ထပ္က ၀င္ေပါက္တစ္ခါးေတြ ပိတ္ထားလို႔ ေျပးမရတာ။
ေကာင္မေလးကို အေပၚကတက္ခြျပီး စိတ္ၾကိဳက္ထိုးေနတာ။
ရဲေတြလာေတာ့မွ လုံျခံဳေရးေတြက ရိုက္မယ္ႏွက္မယ္လုပ္ေတာ ့ရဲေတြက
မလုပ္ခိုင္းဘဲဲ ေခၚသြားတာ"ဟု အဆိုပါအမ်ိဳးသားက ေျပာသည္။
ကတ္ေၾကးျဖင့္အထိုးခံရသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီးမွာ ညာဘက္
မ်က္လုံးေပါက္ထြက္ခဲ့ျပီး ဘယ္မ်က္လုံးေအာက္ ဦးေခါင္း ၊ ေမးေစ့ႏွင့္
လက္တို႔တြင္ ကတ္ေၾကး ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီးရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံၾကီးတြင္ (အတြင္းလူနာ)မစိုးရိမ္ရအျဖစ္ တက္ေရာက္ကုသေနေၾကာင္း ရဲမွဴး၀င္းျမင့္ဦး
ကေျပာသည္။
"ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကိုဖမ္းမိထားပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က လွည္းတန္း ထန္းတပင္ေနာက္လမ္းမွာေနတယ္။ ေကာင္ေလးဇာတိက ေတာင္ၾကီးကပါ။
ရန္ကုန္မွာ အေဆာင္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ခုလိုလုပ္ရလဲ ဆိုတာ ကိုေတာ့ ဆက္ျပီးစစ္ေနတယ္"ဟု အဆိုပ ါရဲအရာရိွက ေျပာသည္။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ေနေဒြးကို စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ ျပစ္မႈပုဒ္မ၃၂၆/ ၃၀၇ /၄၅၂ ျဖင့္ အမႈဖြင့္ စစ္ေဆးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ဓာတ္ပံု-စမ္းေခ်ာင္းရဲစခန္း
post by 7day
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)