ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၃ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑

ျပဌာန္းထားတုန္းကေတာ့ သူတို႔အတြက္ အခုက်ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၃ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑မွာ
ပုဒ္မ၂၁၇

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္မဆန္႔က်ငိေစဘဲ ျပည္ေထာင္စု၏အုပ္ခ်ဳပ္မူအာဏာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၌တည္႐ွိသည္ ဤစကားရပ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ရပ္အားလည္းေကာင္း အာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအားလည္းေကာင္း တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္းမျပဳႏိုငိဟု မမွတ္ယူရ။ ထို႔အျပင္ယင္းစကားရပ္ေၾကာင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ရပ္အားျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအားျဖစ္ေစ အပ္ႏွင္းထားေသာ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္ဟုလည္းမမွတ္ယူရ။

ပုဒ္မ၂၁၈-ခ
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ မိမိသေဘာအတိုငိးေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ျပဌာန္းထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားမွအပ ျပည္ေထာငိစုအစိုးရကေဆာငိရြက္ခြင့္႐ွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝနိႀကီးမ်ားအား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းရန္လည္းေကာင္း ဥပေဒတစ္ရပ္အရေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္႐ွိေသာပုဂၢိဳလ္အား ခြဲေဝအပ္ႏွင္းရန္လည္းေကာင္း လိုအပ္သည့္နည္းဥပေဒမ်ားျပဌာန္းႏိုင္သည္။

ကိုလွမ်ဳိး
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)