အယ္နီၫို အ‌‌ေျခအေနႏွင့္ ေႏြရာသီ ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္သည့္ ရာသီဥတု အ‌‌ေျခအေန သတင္း မိုးဇလထုတ္ျပန္


ေနပူဒဏ္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ၍ သြားလာလႈပ္ရွားေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)
    ရန္ကုန္၊ မတ္ ၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

    အယ္နီၫိုအ‌‌ေျခအေနႏွင့္ ေႏြရာသီ ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႀကဳံေတြ႕လာႏိုင္သည့္ ရာသီဥတုအ‌‌ေျခအေနသတင္း ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မိုးေလ၀သ ႏွင္႔ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ အေနျဖင္႔ ေအာက္ပါ အတိုင္းထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။

အယ္နီၫိုျဖစ္စဥ္ အ‌‌ေျခအေန(က) အီေကြတာအနီးရွိ အပူပိုင္းပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း (East-Central Tropical Pacific Ocean) ၏ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အပူခ်ိန္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္ပိုင္းရက္မ်ားအထိ အားအလြန္ေကာင္းသည့္ အယ္လ္နီၫိုအဆင့္ထိ ေရာက္ရွိေအာင္ ပူေႏြးေနခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လဆန္းပိုင္းမွစ၍ အားအသင့္အတင့္ရွိသည့္ အယ္လ္နီၫိုအဆင့္သို႔ ေလ်ာ့က်လာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အယ္လ္နီၫိုျဖစ္စဥ္ ၿပီးဆုံးႏိုင္ၿပီး၊ပုံမွန္ျဖစ္စဥ္သို႔ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ေၾကာင္း အယ္လ္နီၫိုျဖစ္စဥ္ကို ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ မိုးေလဝသႏွင့္ ရာသီဥတုခန္႔မွန္းေရး ဗဟိုဌာနမ်ားမွ ထုတ္ျပန္အသိေပးထားပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီကာလ (မတ္လ-ဧၿပီလ-ေမလ) မိုးေရခ်ိန္ႏွင့္ အပူခ်ိန္ ခန္႔မွန္းခ်က္(က) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီကာလ (မတ္လ-ဧၿပီလ-ေမလ) (၃)လအတြက္ေယဘုယ် ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ မိုး႐ြာသြန္းမႈမ်ားအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(အထက္ပိုင္း)တို႔တြင္ ႐ြာသြန္းၿမဲထက္ မိုးပိုမိုရရွိႏိုင္ၿပီး၊ (၄၀%)မွ (၆၀%)အထိေသခ်ာပါသည္။ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႐ြာသြန္းၿမဲေအာက္ မိုးေလ်ာ့ နည္းရရွိႏိုင္ပါသည္။ မိုးေလ်ာ့နည္းမႈ (၄၀%)မွ (၅၀%) ေသခ်ာသည့္ေဒသမွာ ရွမ္းျပည္နယ္‌(ေျမာက္ပိုင္း)ျဖစ္ပါသည္။ (၅၀%) မွ (၆၀%)ထိေသခ်ာသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း)၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း‌ေဒသႀကီးႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ (၆၀%) မွ (၈၀%)ေသခ်ာသည့္‌ ေဒသမ်ားမွာ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

(ခ) ေန႔အပူခ်ိန္မ်ား ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ျပည္လုံးတြင္ ပ်မ္းမၽွအပူခ်ိန္ (ပုံမွန္အပူခ်ိန္)ထက္ ပိုႏိုင္ပါသည္။ ပ်မ္းမၽွအပူခ်ိန္တို႔ထက္ ပိုႏိုင္မႈ (၄၀%)မွ (၅၀%) ေသခ်ာသည့္ေဒသမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္‌ (ေျမာက္ပိုင္း)ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး(အထက္ပိုင္း) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ (၅၀%)မွ(၇၀%)ႏွင့္အထက္ေသခ်ာသည့္ေဒသမ်ားမွာေနျပည္ေတာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္းႏွင့္အေရွ႕ပိုင္း)၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ မႏၲ‌ေလးတိုင္း‌ေဒသႀကီး တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ (၈၀%)ႏွင့္အထက္ ေသခ်ာႏိုင္သည့္ ေဒသမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္(က) သို႔ျဖစ္ရာ အယ္နီၫိုျဖစ္စဥ္၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေႏြရာသီကာလမ်ားျဖစ္သည့္ မတ္လ၊ ဧၿပီလႏွင့္ ေမလတို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္သာ ႐ြာသြန္းၿမဲ မိုးေရခ်ိန္မ်ားထက္ ပိုမိုႏိုင္ေသာ္လည္း၊ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ ႐ြာသြန္းမႈေလ်ာ့နည္းၿပီး၊ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာျခင္းစသည့္ ရာသီဥတု အ‌‌ေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သျဖင့္ ပူျပင္း‌‌ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ေရရွားပါးျခင္းႏွင့္ အပူေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆ နာမ်ား ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္ပါသျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အစားအစာ ဖူလုံေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရရရွိေရး၊ ေရေပးေဝေရး၊ ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံေရး၊ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ေရေၾကာင္းသြားလာေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ က႑မ်ားတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ၾကပါရန္ အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
.............

နေပူဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံ၍ သွားလာလှုပ်ရှားနေသော ပြည်သူများကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
    ရန်ကုန်၊ မတ် ရ ရက် (ဆင်ဟွာ)

    အယ်နီညိုအ‌‌ခြေအနေနှင့် နွေရာသီ ကာလများတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် ရာသီဥတုအ‌‌ခြေအနေသတင်း နှင့် ပတ်သက်၍ မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၇) ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက် အနေဖြင့် အောက်ပါ အတိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

အယ်နီညိုဖြစ်စဉ် အ‌‌ခြေအနေ(က) အီကွေတာအနီးရှိ အပူပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အရှေ့အလယ်ပိုင်း (East-Central Tropical Pacific Ocean) ၏ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းရက်များအထိ အားအလွန်ကောင်းသည့် အယ်လ်နီညိုအဆင့်ထိ ရောက်ရှိအောင် ပူနွေးနေခဲ့သော်လည်း မတ်လဆန်းပိုင်းမှစ၍ အားအသင့်အတင့်ရှိသည့် အယ်လ်နီညိုအဆင့်သို့ လျော့ကျလာခဲ့ကြောင်းနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် အယ်လ်နီညိုဖြစ်စဉ် ပြီးဆုံးနိုင်ပြီး၊ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ကြောင်း အယ်လ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကို စောင့်ကြည့်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံတကာ မိုးလေဝသနှင့် ရာသီဥတုခန့်မှန်းရေး ဗဟိုဌာနများမှ ထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါသည်။

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နွေရာသီကာလ (မတ်လ-ဧပြီလ-မေလ) မိုးရေချိန်နှင့် အပူချိန် ခန့်မှန်းချက်(က) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နွေရာသီကာလ (မတ်လ-ဧပြီလ-မေလ) (၃)လအတွက်ယေဘုယျ ခန့်မှန်းချက်များအရ မိုးရွာသွန်းမှုများအနေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အထက်ပိုင်း)တို့တွင် ရွာသွန်းမြဲထက် မိုးပိုမိုရရှိနိုင်ပြီး၊ (၄၀%)မှ (၆၀%)အထိသေချာပါသည်။ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ရွာသွန်းမြဲအောက် မိုးလျော့ နည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ မိုးလျော့နည်းမှု (၄၀%)မှ (၅၀%) သေချာသည့်ဒေသမှာ ရှမ်းပြည်နယ်‌(မြောက်ပိုင်း)ဖြစ်ပါသည်။ (၅၀%) မှ (၆၀%)ထိသေချာသည့် ဒေသများမှာ နေပြည်တော်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း)၊ ကယားပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မန္တလေးတိုင်း‌ဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ (၆၀%) မှ (၈၀%)သေချာသည့်‌ ဒေသများမှာ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တို့ဖြစ်ကြပါသည်။

(ခ) နေ့အပူချိန်များ ခန့်မှန်းချက်များအနေဖြင့် တစ်ပြည်လုံးတွင် ပျမ်းမျှအပူချိန် (ပုံမှန်အပူချိန်)ထက် ပိုနိုင်ပါသည်။ ပျမ်းမျှအပူချိန်တို့ထက် ပိုနိုင်မှု (၄၀%)မှ (၅၀%) သေချာသည့်ဒေသများမှာ ရှမ်းပြည်နယ်‌ (မြောက်ပိုင်း)နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အထက်ပိုင်း) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ (၅၀%)မှ(၇၀%)နှင့်အထက်သေချာသည့်ဒေသများမှာနေပြည်တော်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ပိုင်း)၊ ကယားပြည်နယ်နှင့် မန္တ‌လေးတိုင်း‌ဒေသကြီး တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ (၈၀%)နှင့်အထက် သေချာနိုင်သည့် ဒေသများမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ အကြံပြုချက်(က) သို့ဖြစ်ရာ အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်၏ သက်ရောက်မှုများကြောင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နွေရာသီကာလများဖြစ်သည့် မတ်လ၊ ဧပြီလနှင့် မေလတို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများတွင်သာ ရွာသွန်းမြဲ မိုးရေချိန်များထက် ပိုမိုနိုင်သော်လည်း၊ ကျန်ဒေသများတွင် ရွာသွန်းမှုလျော့နည်းပြီး၊ အပူချိန်မြင့်မားလာခြင်းစသည့် ရာသီဥတု အ‌‌ခြေအနေများဖြစ်ပေါ်နိုင်သဖြင့် ပူပြင်း‌‌ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ရေရှားပါးခြင်းနှင့် အပူကြောင့် ဖြစ်ပေါ် နိုင်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿ နာများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ အစားအစာ ဖူလုံရေး၊ စိုက်ပျိုးရေရရှိရေး၊ ရေပေးဝေရေး၊ သောက်သုံးရေ ဖူလုံရေး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ ရေကြောင်းသွားလာရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများစသည့် ကဏ္ဍများတွင် သက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်သည့်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

(Xinhua)
http://www.xinhuamyanmar.com
Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)