မတႅ ၃၁ ရက္ေန႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ၾတင္ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ ေဒါကၱာေဇာ္်မင့္ေမာင္ ေ်ပာၾကားခဲ့သၫ့္ မိႏ္႔ျခႏ္း(အ်ပည့္အစံု)


ေလးစားအပၸါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးႏြင့္တၾက ေျရးေကာကၱင္ေ်မြာကၡံထားေရသာ လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ား၊ တေပၼတာ္သား လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ား၊ ဧၫ့္သၫ္ေတာၼ္ားႏြင့္ မီဒီယာမ္ားခငၺ္ာ။

အားလံုး ကိုယ္၏က္ႏ္းမာ်ခင္း၊ စိတ္၏ခ္မ္းသာ်ခင္း၊ ႏြစ္်ဖာေသာ ခ္မ္းသာ်ခင္းႏြင့္ ်ပၫ့္စံုၾကပါေစလို႔ ဆုျမႏ္ေကာင္းေတာင္းရင္းနဲ႔ မဂလၤာပါလို႔ ဂါရဝ်ပဳပါတယ္။

ေလးစားအပၸါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ားခငၺ္ာ။

ကၽျႏ္ေတာ့္ကို ကႏ္႔ၾကက္သဴမရြိ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္အ်ဖစ္ ျစမ္းေဆာင္ေပးလိုကၱဲ့အၾတက္ ေက္းဇူးတင္ေၾကာင္း ေ်ပာၾကားလိုပါတယ္။ ဝႏ္ႀကီးခ္ဳပ္ရာထူးဟာ တာဝႏ္အငၼတႏ္ ႀကီးမားပါတယ္။ သၫႅိဳ တာဝႏ္ႀကီးမားတဲ့ ရာထူးတစၡဳကို ယံုယံုၾကၫ္ၾကၫၷဲ႔ ကၽျႏ္ေတာ့္ကို အပ္ႏြင္းတဲ့အၾတက္ ဂုဏ္ယဴဝမ္းေ်မာက္ေၾကာင္း ေ်ပာၾကားအပၸါတယ္။

၃၁ ရက္ ၃ လ ၂၀၁၆ ခုရက္ေန႔က ယခင္အစိုးေရဟာင္းနဲ႔ အစိုးရသစၷဲ႔ အာဏာၾလဲေ်ပာင္းၿပီး ်ဖစၸါတယ္။ ်ပၫ္သဴေၾတအားလံုးဟာ ျဖဲ႔စၫ္းလိုကၱဲ့ အစိုးရသစ္ေပၚမြာ အမ္ားႀကီး ေမြ္ာႅင့္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အလားတူ ်ပၫ္ေထာငၥဳအစိုးရရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစၡဳ်ဖစၲဲ့ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအျဖဲ႔ကိုလၫ္း ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဆီမြာ ရြိၾကတဲ့်ပၫ္သဴလူထုအားလံုး ေမြ္ာႅင့္ေနၾကမယၦိဳတာ မၾလဲဧကႏ္်ဖစၸါတယ္။ ်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕ေမြ္ာႅင့္ခ္ကၠိဳ ်ဖၫ့္ဆၫ္းေပးဖို႔ရႏ္ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ အစိုးရအျဖဲ႔မြာ တာဝႏ္ရြိပါတယ္။

သၫ္ေတာ့ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ အစိုးရအျဖဲ႔ေအနနဲ႔ ဆႏၵာဓိပတိ၊ စိတၱာဓိပတိ၊ ဝီရိယာဓိပတိ၊ ဝိမံသာဓိပတိ ဆိုတဲ့ ေအာင္်မင္်ခင္းတရား ေလးပါးကို ရငၼြာပိုက္ၿပီးေတာ့ ်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕ ေမြ္ာႅင့္ခ္ကၠိဳ ်ဖၫ့္ဆၫ္းေပးမယၦိဳတာ သၫ္ေနရာေကနၿပီးေတာ့ ေအလးအနက္ ေ်ပာၾကားလိုပါတယ္။ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕ ေမြ္ာႅင့္ခ္ကၠိဳ ်ဖၫ့္ဆၫ္းေပးဖို႔ရာ အုပၡ္ဳပ္ေရးမ႑ိဳငၼြာရြိတဲ့ အစိုးရတျစၹဲ႔ တစၡဳတၫ္းက တာဝႏၼရြိဘူးဆိုတာ ကၽျႏ္ေတာ္ သတိေပးခ္ငၸါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ႏိုင္ငံေတာၼြာ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ ရြိပါတယ္။ ဥေပဒ်ပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳငၷဲ႔ အုပၡ္ဳပ္ေရးမ႑ိဳငၲိဳ႕ ်ဖစၸါတယ္။ ေယန႔ ဥေပဒ်ပဳေရးကို တာဝႏ္ယဴထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေၾတမြာလၫ္း တာဝႏ္ရြိတယၦိဳတာ ကၽျႏ္ေတာ္ သတိေပးခ္ငၸါတယ္။ ်ပၫ္သဴေၾတ အက္ိဳးရြိမယ့္ ဥေပဒ၊ ်ပၫ္သဴေၾတကို အကာအၾကယ္ေပးမယ့္ ဥေပဒ၊ ်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕ ေမြ္ာႅင့္ခ္ကၠိဳ ်ဖၫ့္ဆၫ္းေပးမယ့္ ဥေပဒမ္ိဳး ်ပ႒ာႏ္းႏိုငၹိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ေၾတမြာ တာဝႏ္ရြိပါတယ္။

အလားတူ ်ပၫ္သဴေၾတကို ဖိႏြိပၴားတဲ့ဥေပဒ၊ ်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕အက္ိဳးကို မကာၾကယၱဲ့ဥေပေဒၾတဆိုရင္ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ဖ္က္သိမ္းေပးဖို႔ရာ တာဝႏ္ရြိပါတယ္။ ေခတၷဲ႔ေမလ္ာ္ညီတဲ့ ဥေပေဒၾတကို ်ပငၧင္ေရးဟာလၫ္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာဝႏ္်ဖစၸါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ဥေပဒ်ပဳေရးမ႑ိဳင္်ဖစၲဲ့ လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ား အားလံုးလၫ္း ်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕ ေမြ္ာႅင့္ခ္ကၠိဳ ်ဖၫ့္ဆၫ္းေပးဖို႔ တာဝႏ္ရြိတယၦိဳတဲ့ အသိတရားကို ရငၼြာပိုကၳားဖို႔ လိုပါတယ္။

အလားတူ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ရဲ႕ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႀကီး တၫ့္မတၳားေရအာင္၊ မယိမ္းယိုေင္ရအာင္ တရားစီရင္ေရးမြာပါတဲ့ ပုဂိၢဳလၼ္ားအားလံုးရဲ႕ ်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕ ေမြ္ာႅင့္ခ္ကၠိဳ ်ဖၫ့္ဆၫ္းေပးဖို႔ တာ၀ႏ္ရြိပါတယ္။ သၫၼ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပၥလံုးက တိုငၲိဳငၸငၸင္၊ ညြိညြိႏိႈင္းႏိႈင္း၊ ပူးပူးေပါင္းေပါင္း ေဆာျင္ရက္ၾကမယၦိဳရင္ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ေတၾတ ေအာင္်မငၼႈရမြာ ်ဖစၸါတယ္။

ေလးစားအပၸါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာၠိဳယၥားလြယၼ္ားခငၺ္ာ။

်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕ ေမြ္ာႅင့္ခ္ကၠိဳ ်ဖၫ့္ဆၫ္းေပးဖို႔ အုပၡ္ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥေပဒ်ပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သံုးရပၥလံုး တာဝႏ္ရြိတယၦိဳတာ ကၽျႏ္ေတာ္ ေ်ပာၾကားၿပီး ်ဖစၸါတယ္။ ျဖဲ႔စၫ္းပံုေအ်ခခံ ဥေပဒ ပုဒၼ ၁၁ မြာ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ဟာ အ်ပႏ္အလြႏ္ ထိႏ္းေက္ာင္းရမယ္၊ သတၼြတၳားတဲ့အတိုင္းပဲ အကႏ္႔အသတၷဲ႔ အာဏာကို ျခဲေဝသံုးျစဲမြာ ်ဖစၸါတယ္။ သၫ္အာဏာဟာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ်ပၫၷယ္ အုပၡ္ဳပ္ေရး၊ ကိုယၸိဳင္ အုပၡ္ဳပ္ေရးစီရငၥဳကိုလၫ္း ်ပႏိုငၲယႅိဳ႕ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽျႏ္ေတာ့္ေအနနဲ႔ အုပၡ္ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ကၽျႏ္ေတာ္ အဓိက တာဝႏ္ရြိပါတယ္။ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ အုပၡ္ဳပ္ေရးမ႑ိဳငၠိဳ လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ထိႏ္းမတ္၊ ေစာင့္ၾကပ္၊ ၾကၫ့္ရႈေပးပါလို႔ ကၽျႏ္ေတာ္ ေတာင္းဆိုခ္ငၸါတယ္။

သၫၱာဝႏၠိဳ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ အုပၡ္ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အျဖဲ႔အစၫ္းက လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ကို ၾကၫ့္ရႈ၊ ထိႏ္းသိမ္းတဲ့လုပ္ငႏ္းကို ကၽျႏ္ေတ္ာတို႔ ေက္ေက္နပၷပ္ၿပီး တာဝႏ္ယဴမြာ်ဖစၲယႅိဳ႕ ကၽျႏ္ေတာ္ ေ်ပာၾကားခ္ငၸါတယ္။ အလားတူ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ အုပၡ္ဳပ္ေရးမ႑ိဳငၠလၫ္း အ်ပႏ္အလြႏ္အား်ဖင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တၫ့္မတ္သလား၊ မတၫ့္မတၻဴးလား၊ ယိမ္းယိုင္ေနသလားဆိုတာေၾတကို ကၽျႏ္ေတာၱဳိ႔ကလၫ္း ေစာင့္ၾကပ္ၾကၫ့္ရႈထိႏ္းသိမ္းမြာ ်ဖစၸါတယ္။ သၫႅိဳ အ်ပႏ္အလြႏ္ ထိႏ္းေက္ာင္းရင္းနဲ႔ လုပ္ငႏ္းေအနနဲ႔ ေအာင္်မငၼႈလမ္းေၾကာင္း ေရာၾက္သားမြာ ်ဖစၸါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔တၾက ကိုယၥားလြယ္ႀကီးမ္ားအားလံုးခငၺ္ာ။

ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ေတၾတ တာ၀ႏ္ေပးလိုကၱာ၊ ်ပၫ္သဴေၾတက တာဝႏ္ေပးလိုကၱာ၊ အာဏာမဟုတၸါဘူး။ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ဥကၠဌ ေ်ပာခဲ့တဲ့ စကားတျစၡႏ္းရြိပါတယ္။ ်ပၫ္သဴေၾတကို အလုေပ္အကၽျး်ပဳေရလာကၱဲ့၊ ဂုဏ္ေၾတထဲမြာ ်ပၫ္သဴကို အလုေပ္အကၽျး်ပဳရတဲ့ ဂုဏၠ အ်မင့္မားဆံုးပါ။ သၫၢဳဏ္ဟာ ဘယၢဳဏၷဲ႔မြ မႏိႈင္းယြၪ္ႏိုငၸါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ်ပၫ္သဴေၾတကို အလုေပ္အကၽျး်ပဳရမယ့္ အခ္ိႏၼြာ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ရိုးသားဖို႔ လိုပါတယ္။ သႏ္႔ရြင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္။

သၫႅိဳ ရိုးရိုးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစား သႏ္႔သႏ္႔ရြင္းရြင္းနဲ႔ ေဆာျင္ရက္ၾကရမြာ်ဖစၸါတယ္။ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕လၫ္း သၫ္အတိုင္း ေဆာျင္ရကၼယၦိဳတာ ကတိေပးခ္ငၸါတယ္။ သၫႅိဳ ဥေပဒ်ပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ အစိုးရအုပၡ္ဳပ္ေရးပိုင္း မ႑ိဳင္သံဳးခုဟာ ်ပၫ္သဴေၾတရဲ႕တာဝႏၠိဳ ထမ္းေဆာငၲဲ့အခါမြာ ပုဂၢိဳၾလၥဲ၊ ဝါဒျစဲ၊ အသင္းအျဖဲ႔ျစဲ သၫ္အျစဲေၾတကို မရြိေအာင္ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ထိႏ္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ေဆာျင္ရက္ၾကမယၦဳိရင္ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ႏိုင္ငံ ေမြ္ာႅင့္ေနတဲ့ပႏ္းတိုင္၊ ဒီမုိေကရစီပႏ္းတိုင္၊ ဖယၵရယၸႏ္းတိုငၠိဳ ေရာကၼြာ ်ဖစၸါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔တၾက ကိုယၥားလြယ္ႀကီးမ္ားခငၺ္ာ။

ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ်ပၫ္ေထာငၥဳ အစိုးရအျဖဲ႔ဟာ ဘာကို ရၫၼြႏ္းခ္ကၳားပါသလဲဆိုရင္ ၿငိမ္းခ္မ္းေရး၊ တရားဥေပဒစိုးမိုးေရး၊ အမ္ိဳးသား်ပႏႅၫ္ သင့္်မတ္ေရး၊ ဖယၵရယ္်ပၫ္ေထာငၥဳ ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုတာကို ရၫၼြႏ္းခ္က္ ပႏ္းတိုငၴားၿပီး ေဆာျင္ရက္ေနတာ ်ဖစၸါတယ္။ သၫႅိဳ ေဆာျင္ရကၱဲ့အခ္ိႏၼြာ ်ပျၫၱင္း်ပၫၸ တိုင္းရင္းသား စၫ္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ေဆာျင္ရက္ၾကရမြာ ်ဖစၸါတယ္။ တိုင္းရင္းသားစၫ္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ေဆာျင္ရက္ရင္းနဲ႔ အမ္ိဳးသား်ပႏႅၫ္သင့္်မတ္ေရးကို ေဆာျင္ရကၼြသာလြ္င္ လူမ္ိဳးေပါင္းစံုေနထိုငၲဲ့ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ ေခတၼီၿဖံ႔ၿဖိဳးတိုးတကၱဲ့ ဒီမိုေကရစီႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ႏိုငၼြာ ်ဖစၸါတယ္။

ဂုဏ္သိကၡာရြိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာၱစၡဳကို ထူေထာင္ႏိုငၼြသာလြ္င္ ကၽျႏ္ေတာၱိဳ႕ ဂုဏ္သိကၡာရြိတဲ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာေက္အနနဲ႔ အာဆီယံအလယ္၊ ဥေရာပအလယ္၊ ကမၻာ့အလယၼြာ ဂုဏ္သိကၡာရြိရြိ ရပၲၫ္ႏိုငၼြာ ်ဖစၸါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သၫ္ေနရာေကန နိဂံုးခ္ဳပ္အား်ဖင့္ ကၽျႏ္ေတာ္ ေမတၱာရပၡံခ္ငၸါတယ္။ အုပၡ္ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥေပဒ်ပဳေရးမ႑ိဳငၷဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳငၼြာ ပါဝငၸတ္သက္ေနၾကတဲ့ ်ပၫ္သဴ႕အက္ိဳးကို ေဆာျင္ရက္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေၾတအားလံုး လၾကၱဲၿပီးေတာ့ ေစတနာသႏ္႔သႏ္႔ ရိုးရိုးသားသား အဂတိကင္းတဲ့ ေဆာျင္ရကၡ္က္ေၾတ ေဆာျင္ရက္ေပးၾကပါလို႔ တုိၾကၱႏ္းရင္းနဲ႔ ကၽျႏ္ေတာ့္မိႏ္႔ျခႏ္းကို နိဂံုးခ္ဳပ္အပၸါတယ္။ အားလံုးကို ေက္းဇူးတငၸါတယ္။

ဓာတၸံဳ - ်မတ္(ေကလး)
The Voice Weekly
........................................
မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္း(အျပည့္အစံု)
--------------------------------------------------
ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္တကြ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံထားရေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားခင္ဗ်ာ။

အားလံုး ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ႏွစ္ျဖာေသာ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္းနဲ႔ မဂၤလာပါလို႔ ဂါရဝျပဳပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ့္ကို ကန္႔ကြက္သူမရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ စြမ္းေဆာင္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးဟာ တာဝန္အင္မတန္ ႀကီးမားပါတယ္။ သည္လို တာဝန္ႀကီးမားတဲ့ ရာထူးတစ္ခုကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို အပ္ႏွင္းတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

၃၁ ရက္ ၃ လ ၂၀၁၆ ခုရက္ေန႔က ယခင္အစိုးရေဟာင္းနဲ႔ အစိုးရသစ္နဲ႔ အာဏာလြဲေျပာင္းၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအားလံုးဟာ ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ အစိုးရသစ္ေပၚမွာ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ အလားတူ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးဆီမွာ ရွိၾကတဲ့ျပည္သူလူထုအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကမယ္ဆိုတာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

သည္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ဆႏၵာဓိပတိ၊ စိတၱာဓိပတိ၊ ဝီရိယာဓိပတိ၊ ဝိမံသာဓိပတိ ဆိုတဲ့ ေအာင္ျမင္ျခင္းတရား ေလးပါးကို ရင္မွာပိုက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမယ္ဆိုတာ သည္ေနရာကေနၿပီးေတာ့ အေလးအနက္ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာရွိတဲ့ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔ တစ္ခုတည္းက တာဝန္မရွိဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ ဥပေဒျပဳေရးကို တာဝန္ယူထားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြမွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သတိေပးခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးရွိမယ့္ ဥပေဒ၊ ျပည္သူေတြကို အကာအကြယ္ေပးမယ့္ ဥပေဒ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးမယ့္ ဥပေဒမ်ိဳး ျပ႒ာန္းႏိုင္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

အလားတူ ျပည္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ဥပေဒ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ိဳးကို မကာကြယ္တဲ့ဥပေဒေတြဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ရာ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီတဲ့ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ေရးဟာလည္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုးလည္း ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အသိတရားကို ရင္မွာပိုက္ထားဖို႔ လိုပါတယ္။

အလားတူ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ႀကီး တည့္မတ္ထားရေအာင္၊ မယိမ္းယိုင္ရေအာင္ တရားစီရင္ေရးမွာပါတဲ့ ပုဂိၢဳလ္မ်ားအားလံုးရဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ သည္မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္စလံုးက တိုင္တိုင္ပင္ပင္၊ ညွိညွိႏိႈင္းႏိႈင္း၊ ပူးပူးေပါင္းေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ေအာင္ျမင္မႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ာ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ သံုးရပ္စလံုး တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ မွာ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးရပ္ဟာ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရမယ္၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့အတိုင္းပဲ အကန္႔အသတ္နဲ႔ အာဏာကို ခြဲေဝသံုးစြဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္အာဏာဟာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီရင္စုကိုလည္း ျပႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ ကၽြန္ေတာ္ အဓိက တာဝန္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ထိန္းမတ္၊ ေစာင့္ၾကပ္၊ ၾကည့္ရႈေပးပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။

သည္တာဝန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႔အစည္းက လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ၾကည့္ရႈ၊ ထိန္းသိမ္းတဲ့လုပ္ငန္းကို ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ေက်ေက်နပ္နပ္ၿပီး တာဝန္ယူမွာျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ အလားတူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကလည္း အျပန္အလွန္အားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ တည့္မတ္သလား၊ မတည့္မတ္ဘူးလား၊ ယိမ္းယိုင္ေနသလားဆိုတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈထိန္းသိမ္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းရင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈလမ္းေၾကာင္း ေရာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔တကြ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအားလံုးခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ တာ၀န္ေပးလိုက္တာ၊ ျပည္သူေတြက တာဝန္ေပးလိုက္တာ၊ အာဏာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဥကၠဌ ေျပာခဲ့တဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရေလာက္တဲ့၊ ဂုဏ္ေတြထဲမွာ ျပည္သူကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရတဲ့ ဂုဏ္က အျမင့္မားဆံုးပါ။ သည္ဂုဏ္ဟာ ဘယ္ဂုဏ္နဲ႔မွ မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကို အလုပ္အေကၽြးျပဳရမယ့္ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရိုးသားဖို႔ လိုပါတယ္။ သန္႔ရွင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ႀကိဳးစားဖို႔ လိုပါတယ္။

သည္လို ရိုးရိုးသားသား ႀကိဳးႀကိဳးစားစား သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း သည္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ ကတိေပးခ်င္ပါတယ္။ သည္လို ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း မ႑ိဳင္သံုးခုဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါမွာ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဝါဒစြဲ၊ အသင္းအဖြဲ႔စြဲ သည္အစြဲေတြကို မရွိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ပန္းတိုင္၊ ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္၊ ဖယ္ဒရယ္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးနဲ႔တကြ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ဟာ ဘာကို ရည္မွန္းခ်က္ထားပါသလဲဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုတာကို ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အာဆီယံအလယ္၊ ဥေရာပအလယ္၊ ကမၻာ့အလယ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သည္ေနရာကေန နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအားလံုး လက္တြဲၿပီးေတာ့ ေစတနာသန္႔သန္႔ ရိုးရိုးသားသား အဂတိကင္းတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါလို႔ တုိက္တြန္းရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္မိန္႔ခြန္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဓာတ္ပံု - ျမတ္(ကေလး)
The Voice Weekly


Share on Google Plus

About MP4 YoU

ကမၻာသတင္း၊ျမန္မာ့သတင္း ေပါင္းစံုကိုေရာသမေမႊေဖာ္ျပသြားမည့္
MP4 YoU (The Melting Pot For You)